Procedure : 2018/0093(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0053/2019

Indgivne tekster :

A8-0053/2019

Forhandlinger :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0088

HENSTILLING     ***
PDF 170kWORD 56k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: David Martin

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07971/2018),

–  der henviser til udkast til frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore (07972/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207, stk. 4, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0446/2018),

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Unions Domstol af 16. maj 2017(1),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af … (2) om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0053/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Singapores regering og parlament.

(1)

Domstolens udtalelse af 16. maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(0000)0000.


BEGRUNDELSE

Forhandlingerne om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore blev indledt i december 2009. Dette fulgte i kølvandet på det dødvande i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og ASEAN-regionen, som fik Rådet til at godkende bilaterale forhandlinger med ASEAN-medlemsstaterne, begyndende med netop Singapore. Denne frihandelsaftale bør derfor betragtes som en byggesten på vejen mod det endelige mål om at efterstræbe en frihandelsaftale mellem regionerne.

Forhandlingerne blev afsluttet i 2012, og teksten blev paraferet i 2013. I lyset af EU's enekompetence med hensyn til direkte udenlandske investeringer, herunder den beskyttelse af investeringer, der blev opnået med Lissabontraktaten, blev parterne imidlertid enige om at indføje bestemmelser om investeringsbeskyttelse i aftalen i 2014. I 2015 besluttede Kommissionen at anmode om en udtalelse fra Den Europæiske Unions Domstol om, hvorvidt EU havde kompetence til at undertegne og indgå aftalen på egen hånd, eller om medlemsstaternes deltagelse var påkrævet. Afgørelsen blev truffet i maj 2017, og på dette grundlag og efter drøftelser mellem EU-institutionerne om den nye opbygning af EU's frihandelsaftaler blev aftalen delt op i en frihandelsaftale, som indgås af EU på egen hånd, og en blandet aftale om investeringsbeskyttelse. På baggrund af ovenstående er aftalen beklageligvis blevet forelagt Parlamentet med en betydelig forsinkelse.

Singapore er et knudepunkt i regionen, og denne aftale vil styrke EU's handelsstrømme med resten af ASEAN. Aftalen er også af afgørende betydning for at undgå, at EU's eksportører stilles konkurrencemæssigt dårligere end virksomheder fra lande, som Singapore allerede har indgået handelsaftaler med, som f.eks. den omfattende og progressive aftale om Stillehavspartnerskabet.

Singapore er EU's langt største handelspartner i regionen og tegner sig for knapt en tredjedel af handelen med varer og tjenesteydelser mellem EU og ASEAN og omkring to tredjedele af investeringerne mellem de to regioner. Over 10 000 europæiske virksomheder har deres regionale kontorer i Singapore.

Singapore og EU deler grundlæggende værdier som demokrati, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne samt et stærkt engagement i bæredygtig udvikling og det multilaterale handelssystem.

Eftersom Singapore allerede har fjernet næsten alle sine toldsatser for EU-produkter, som aftalen vil fjerne fuldstændigt, er de vigtigste elementer i frihandelsaftalen:

Ikke-toldmæssige hindringer: Der er taget hånd om mange ikke-toldmæssige hindringer. Singapore vil navnlig anerkende EU's sikkerhedstest af biler og reservedele samt af visse elektronikprodukter. Singapore vil også acceptere EU-mærker og -mærkninger for så vidt angår beklædning og tekstiler.

Geografiske betegnelser: Singapore vil beskytte omkring 190 af EU's geografiske betegnelser til gavn for EU's fødevare- og drikkevareproducenter. Singapore er det femtestørste eksportmarked i Asien for EU's fødevarer og drikkevarer med en årlig eksport til en værdi af ca. 2 mia. EUR.

Offentlige udbud: EU vil få øget adgang til at levere varer og tjenesteydelser til den singaporeanske regering i sammenligning med aftalen om offentlige udbud (GPA). Dette marked har en værdi af 20 mia. EUR om året.

Handel med tjenesteydelser: Aftalen beskytter retten for EU-medlemsstaternes myndigheder til at fastlægge, levere og regulere offentlige tjenesteydelser på alle niveauer. Den forhindrer ikke regeringer i at bringe en privatiseret tjenesteydelse tilbage til den offentlige sektor. Liberaliseringen, som er baseret på en tilgang med en positivliste, omfatter navnlig finansielle tjenesteydelser, post- og kurértjenester, telekommunikation, transport og informationsteknologi. Aftalen skaber også en ramme for anerkendelse af hinandens kvalificerede erhverv såsom arkitekter, advokater og ingeniører.

Bæredygtig udvikling: Øgede handelsstrømme og økonomisk vækst skal gå hånd i hånd med styrkede arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse. Aftalen forpligter parterne til reelt at gennemføre de centrale ILO-konventioner, som de har ratificeret, og til at gøre en vedholdende indsats for at ratificere de udestående konventioner. Singapore har ikke ratificeret ILO's centrale konventioner om hhv. forskelsbehandling og retten til at organisere sig, og ratificerede, men undsagde så efterfølgende konventionen om tvangsarbejde. Aftalen indeholder også tilsagn om at gennemføre de multilaterale miljøaftaler, som parterne har tilsluttet sig, herunder Parisaftalen om klimaændringer. Parterne har også forpligtet sig til bæredygtig forvaltning af skove og fiskeri. EU og Singapore er blevet enige om at fremme initiativer med fokus på bl.a. virksomhedernes sociale ansvar, miljømærkning og fair handel. Af alle disse grunde kan aftalen anses for at være progressiv.

Hvis disse bestemmelser ikke overholdes, indeholder aftalen bestemmelser om en tvistbilæggelsesmekanisme, der involverer regeringer, et uafhængigt panel af eksperter og civilsamfundsgrupper. Civilsamfundet spiller en vigtig rolle i overvågningen af gennemførelsen af bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling. Aftalen fastsætter navnlig, at der skal oprettes interne rådgivende grupper bestående af fagforeninger, miljøorganer og erhvervssammenslutninger, som kan fremsætte henstillinger til parterne om gennemførelsen af disse bestemmelser. Ordføreren forventer, at disse vil blive etableret hurtigt efter aftalens ikrafttræden.

Beskyttelsesforanstaltninger: Aftalen beskytter ikke blot EU's ret til at anvende sine egne standarder på alle varer og tjenesteydelser, der sælges i Europa, men den opretholder også retten til at regulere, dvs. at anvende højere standarder for arbejdskraft og miljøbeskyttelse, og den fastholder EU's forsigtighedsprincip.

Konklusion

Aftalen er af afgørende geostrategisk betydning. Den er den første bilaterale handelsaftale, som EU har forhandlet med et ASEAN-medlem og et vigtigt skridt i retning af en frihandelsaftale mellem regionerne. Desuden fungerer den også som benchmark for de frihandelsaftaler, som EU i øjeblikket forhandler med de andre vigtige ASEAN-økonomier om. På et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan regne med USA som handelspartner, er det endnu vigtigere at styrke vores forbindelser med Sydøstasien. Endelig, men meget vigtigt, er der tale om en progressiv handelsaftale. Øgede handelsstrømme med Singapore skal gå hånd i hånd med øget beskyttelse af arbejdskraften og miljøet, fremme EU's værdier og værne om EU's standarder. Alt dette er sikret i frihandelsaftalen.

Ordføreren anbefaler derfor, at aftalen godkendes.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore

Referencer

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

19.10.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

22.10.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Dato for vedtagelse

24.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

11

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Dato for indgivelse

30.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse