Menetlus : 2018/0093(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0053/2019

Esitatud tekstid :

A8-0053/2019

Arutelud :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0088

SOOVITUS     ***
PDF 163kWORD 57k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: David Martin

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07971/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu eelnõu (07972/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ja artikli 218 lõikele 7 (C8-0446/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma [...] seadusandlikku resolutsiooni, (2) otsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0053/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Singapuri Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Euroopa Liidu Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamus 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.


SELETUSKIRI

ELi ja Singapuri vahelised vabakaubanduslepingu läbirääkimised käivitati 2009. aasta detsembris. Enne seda olid läbirääkimised vabakaubanduslepingu üle ELi ja ASEANi liikmesriikide vahel jõudnud ummikseisu, mistõttu andis nõukogu loa kahepoolseteks läbirääkimisteks ASEANi liikmesriikidega, alustades just Singapurist. Seda vabakaubanduslepingut tuleks seetõttu näha kui nurgakivi lõppeesmärgile, milleks on piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine.

Läbirääkimised lõpetati 2012. aastal ja tekst parafeeriti 2013. aastal. Võttes aga arvesse Lissaboni lepinguga ELile antud ainupädevust välismaiste otseinvesteeringute, sealhulgas investeeringute kaitse valdkonnas, leppisid osapooled kokku investeeringute kaitset käsitlevate sätete lisamises lepingusse, mida tehti 2014. aastal. 2015. aastal otsustas komisjon küsida Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas ELil on pädevus üksi leping allkirjastada ja sõlmida või nõutud on ka liikmesriikide osalemine. Otsusest teatati 2017. aasta mais ning pärast ELi institutsioonide vahelist arutelu ELi vabakaubanduslepingute uue ülesehituse üle jagati leping otsuse alusel ainult ELi pädevuses olevaks vabakaubanduslepinguks ja investeeringute kaitse segalepinguks. Eespool kirjeldatud asjaolude tõttu edastati leping parlamendile kahjuks märkimisväärse viivitusega.

Singapur on selle piirkonna keskus ning nimetatud kokkulepe suurendaks ELi kaubavoogu ülejäänud ASEANi liikmesriikidesse. Leping on ülimalt tähtis ka selleks, et vältida ELi eksportijate sattumist halvemasse konkurentsiolukorda kui ettevõtjad riikidest, millega Singapuril on juba sõlmitud kaubanduslepingud, nagu laiaulatuslik ja progressiivne Vaikse ookeani ülese partnerluse leping.

Singapuri tähtsus ELi kaubanduspartnerina on palju suurem kui kõikidel teistel selle piirkonna riikidel ning tema arvele langeb peaaegu üks kolmandik ELi ja ASEANi vahelisest kaupade ja teenustega kauplemisest ning umbes kaks kolmandikku kahe piirkonna vahelistest investeeringutest. Singapuris on üle 10 000 Euroopa äriühingu piirkondliku kontori.

Singapuril ja ELil on ühised põhiväärtused, nagu demokraatia, õigusriigi põhimõte ja inimõiguste austamine, ning mõlemad on kindlalt pühendunud kestlikule arengule ja mitmepoolsele kaubandussüsteemile.

Kuna Singapur on juba kõrvaldanud peaaegu kõik ELi toodetele kehtestatud tariifid, mille leping kõrvaldaks täielikult, on vabakaubanduslepingu põhielemendid järgmised:

Mittetariifsed tõkked: Lepingus käsitletakse paljusid mittetariifseid tõkkeid. Nimelt aktsepteerib Singapur ELi ohutusteste, mida tehakse autodele ja autoosadele ning teatud elektroonikatoodetele. Samuti aktsepteerib Singapur rõivaste ja tekstiiltoodete ELi märgiseid ja tähistusi.

Geograafilised tähised: Singapur kaitseb ELi toiduainete ja jookide tootjate huvides umbes190 ELi geograafilist tähist. Singapur on Aasias ELi toiduainete ja jookide suuruselt viies eksporditurg ning selle aastane ekspordimaht on umbes 2 miljardit eurot.

Riigihanked: ELil tekib võrreldes riigihangete lepinguga suurem võimalus tarnida Singapuri valitsusele kaupu ja teenuseid. Selle turu väärtus on 20 miljardit eurot aastas.

Teenustekaubandus: Lepinguga kaitstakse ELi liikmesriikide ametiasutuste õigust määratleda, osutada ja reguleerida avalikke teenuseid kõigil tasanditel. See ei takista valitsustel tuua erastatud teenuseid tagasi avalikku sektorisse. Liberaliseerimine, mis põhineb positiivse loetelu põhimõttel, hõlmab täpsemalt finantsteenuseid, posti- ja kulleriteenuseid, telekommunikatsiooni, transporti ja infotehnoloogiat. Lepingus sätestatakse ka kutsekvalifikatsiooni nõudvate kutsealade, nagu arhitektide, juristide ja inseneride vastastikuse tunnustamise raamistik.

Kestlik areng: Kaubavoogude ja majanduskasvu suurenemine peab toimuma paralleelselt töötajate õiguste ja keskkonnakaitse tugevdamisega. Leping kohustab osalisi tulemuslikult rakendama ratifitseeritud ILO põhikonventsioone ning tegema tõhusaid jõupingutusi järelejäänud konventsioonide ratifitseerimiseks. Singapur ei ole ratifitseerinud ILO põhikonventsioone diskrimineerimise keelu ja organiseerumisõiguse kohta, kuid ratifitseeris ja seejärel denonsseeris konventsiooni sunniviisilise töö kohta. Leping sisaldab ka kohustusi rakendada mitmepoolseid keskkonnakokkuleppeid, millele osapooled on alla kirjutanud, sealhulgas Pariisi kliimakokkulepe. Pooled on ühtlasi võtnud metsade ja kalavarude säästva majandamise kohustuse. EL ja Singapur on leppinud kokku edendada algatusi, mis muu hulgas keskenduvad ettevõtjate sotsiaalsele vastutusele, ökomärgistele ja õiglasele kaubandusele. Kõigil neil põhjustel võib lepingut pidada uuendusmeelseks.

Kehtestatud sätete rikkumise korral nähakse lepingus ette vaidluste lahendamise mehhanismi, mis hõlmab valitsusi, sõltumatute ekspertide kogu ja kodanikuühiskonna rühmasid. Kodanikuühiskonnal on kaubanduse ja kestliku arengu sätete rakendamise jälgimisel oluline roll. Eelkõige nähakse lepinguga ette luua siseriiklikud nõuanderühmad, mis koosnevad ametiühingutest, keskkonnaorganisatsioonidest ja ettevõtjate ühendustest ning võivad esitada lepinguosalistele soovitusi sätete rakendamise kohta. Raportöör loodab, et need luuakse kiirelt pärast lepingu jõustumist.

Kaitsemeetmed: Lepinguga kaitstakse nii ELi õigust rakendada oma standardeid kõigile Euroopas müüdavatele kaupadele ja teenustele kui ka säilitatakse õigus reguleerida, st kohaldada rangemaid töötajate ja keskkonna kaitse alaseid norme; leping toetab ka ELi ettevaatuspõhimõtet.

Järeldus

Leping on geostrateegiliselt väga oluline. See on esimene kahepoolne kaubandusleping, mille üle EL on ASEANi liikmesriigiga läbirääkimisi pidanud, ning oluline hüppelaud piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu sõlmimiseks. Lisaks on leping võrdlusaluseks vabakaubanduslepingutele, mille üle EL praegu teiste peamiste ASEANi liikmesriikidega läbirääkimisi peab. Kuna me ei saa enam toetuda USA-le kui kaubanduspartnerile, on meie suhete tugevdamine Kagu-Aasiaga praegu olulisem kui kunagi varem. Lisaks on oluline, et tegemist on progressiivse kaubanduslepinguga. Suurenenud kaubavood ja majanduskasv peavad käima käsikäes töötajate õiguste ja keskkonnakaitse tugevdamisega, edendama ELi väärtusi ja toetama ELi norme. Kõik see on vabakaubanduslepingus tagatud.

Seepärast soovitab raportöör anda kõnealusele lepingule nõusolek.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

Viited

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

19.10.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

22.10.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

11

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Esitamise kuupäev

30.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusalane teave