Postupak : 2018/0093(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0053/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0053/2019

Rasprave :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0088

PREPORUKA     ***
PDF 173kWORD 56k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: David Martin

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (07971/2018),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma o slobodnoj trgovini Europske unije i Republike Singapura (07972/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev za suglasnost koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 91., člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6., drugim podstavkom, točkama (a) i (v) te člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije(C8-0446/2018),

–  uzimajući u obzir mišljenje Suda Europske unije od 16. svibnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir svoju Nezakonodavnu rezoluciju od ... (2) o Nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0053/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Singapura.

(1)

Mišljenje Suda od 16. svibnja 2017., 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.


OBRAZLOŽENJE

Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura započeli su u prosincu 2009. godine. Oni su uslijedili nakon zastoja u pregovorima za sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i regije ASEAN-a, što je navelo Vijeće da odobri bilateralne pregovore s državama članicama ASEAN-a počevši sa Singapurom. Taj bi sporazum o slobodnoj trgovini stoga trebao biti usmjeren prema krajnjem cilju sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini između dviju regija.

Pregovori su zaključeni 2012. te je tekst parafiran 2013. godine. Međutim, u svjetlu isključive nadležnosti EU-a za izravna strana ulaganja, uključujući zaštitu ulaganja iz Ugovora iz Lisabona, stranke su 2014. postigle dogovor o uključivanju odredbi o zaštiti ulaganja. Komisija je 2015. odlučila zatražiti mišljenje Suda Europske unije o nadležnosti EU-a za samostalno potpisivanje i sklapanje sporazuma te o tome je li pritom potrebno sudjelovanje država članica. Mišljenje Suda objavljeno je u svibnju 2017., a na temelju njega i nakon rasprava među institucijama EU-a o novoj strukturi sporazumâ o slobodnoj trgovini EU-a, sporazum je podijeljen na sporazum o slobodnoj trgovini koji sklapa samo EU i mješoviti sporazum o zaštiti ulaganja. S obzirom na navedeno, nažalost, sporazum je upućen Parlamentu uz znatno kašnjenje.

Singapur je važno čvorište u regiji te će se ovim sporazumom povećati trgovinski tokovi EU-a s ostatkom ASEAN-a. Osim toga, taj je sporazum od ključne važnosti da se izbjegne stavljanje europskih izvoznika u nepovoljan položaj u odnosu na poslovne subjekte iz zemalja s kojima je Singapur već sklopio trgovinske sporazume, kao što je Sporazum o transpacifičkom partnerstvu.

Singapur je daleko najveći partner EU-a u regiji na koji se odnosi nešto manje od jedne trećine trgovine robom i uslugama između EU-a i ASEAN-a te oko dvije trećine ulaganja između tih dviju regija. Preko 10 000 europskih poduzeća ima regionalne urede u Singapuru.

Singapur i EU dijele temeljne vrijednosti kao što su demokracija, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, kao i snažnu predanost održivom razvoju i multilateralnom trgovinskom sustavu.

Budući da je Singapur već ukinuo gotovo sve svoje tarife na proizvode iz EU-a koje će sporazum potpuno ukloniti, glavni su elementi sporazuma o slobodnoj trgovini:

Necarinske prepreke: Uklonjene su mnoge necarinske prepreke. Konkretno, Singapur će priznati sigurnosne testove EU-a za automobile i automobilske dijelove te za određene elektroničke uređaje. Singapur će prihvatiti i oznake EU-a za odjeću i tekstil.

Oznake zemljopisnog podrijetla: Singapur će zaštititi oko 190 oznaka zemljopisnog podrijetla u korist proizvođača hrane i pića iz EU-a. Singapur je peto najveće izvozno tržište za hranu i piće iz EU-a, pri čemu godišnji izvoz iznosi oko 2 milijarde eura.

Javna nabava: EU će u usporedbi sa Sporazumom o javnoj nabavi dobiti veći pristup opskrbi robom i uslugama u singapurskoj vladi. Vrijednost tog tržišta iznosi 20 milijardi eura godišnje.

Trgovina uslugama: Sporazumom se štiti pravo nadležnih tijela država članica EU-a da definiraju, pružaju i reguliraju javne usluge na svim razinama. Njime se ne sprečava vlade da bilo koju privatiziranu uslugu vrate u domenu javnog sektora. Liberalizacija, koja se temelji na pristupu pozitivnog popisa, obuhvaća posebno financijske usluge, poštanske i kurirske usluge, telekomunikaciju te promet i informacijsku tehnologiju. Sporazumom je predviđen i okvir za međusobno priznavanje stručnih zanimanja kao što su arhitekti, odvjetnici i inženjeri.

Održivi razvoj: Povećanje trgovinskih tokova i gospodarski rast moraju se odvijati usporedno s jačanjem radničkih prava i zaštite okoliša. Sporazum obvezuje stranke na djelotvornu provedbu temeljnih ratificiranih konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) i na ulaganje trajnih napora u ratifikaciju preostalih konvencija. Singapur nije ratificirao temeljne konvencije ILO-a o diskriminaciji i pravu na organiziranje, a ratificirao je i naknadno poništio Konvencija o ukidanju prisilnog rada. Sporazum uključuje i obveze u pogledu provedbe multilateralnih sporazuma o okolišu koje su stranke potpisale u okviru Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Stranke su se obvezale i na održivo upravljanje šumama i ribarstvom. EU i Singapur složili su se da će, među ostalim, promicati inicijative usmjerene na društveno odgovorno poslovanje, ekološke oznake i poštenu trgovinu. Sporazum se, zbog svih tih razloga, može smatrati progresivnim.

U slučaju neusklađenosti s tim odredbama u sporazumu je predviđen mehanizam za rješavanje sporova koji uključuje vlade, neovisni odbor stručnjaka i skupine civilnog društva. Civilno društvo ima važnu ulogu u praćenju provedbe odredaba o trgovini i održivom razvoju. Sporazumom se posebno predviđa osnivanje unutarnjih savjetodavnih skupina sastavljenih od sindikata, tijela za zaštitu okoliša i poslovnih udruženja koji strankama mogu dostaviti preporuke o provedbi tih odredaba. Izvjestitelj očekuje da će te skupine biti osnovane ubrzo nakon stupanja na snagu sporazuma.

Zaštita: Sporazumom se ne štiti samo pravo EU-a na primjenu vlastitih standarda na svu robu i usluge koje se prodaju u Europi, već i zadržava pravo na regulaciju, odnosno na primjenu viših standarda za rad i zaštitu okoliša, te se u njemu potvrđuje načelo predostrožnosti EU-a.

Zaključak

Sporazum je od ključne geostrateške važnosti. To je prvi bilateralni trgovinski sporazum koji je EU dogovorio s nekom članicom ASEAN-a te je važan korak prema sporazumu o slobodnoj trgovini između dviju regija. Osim toga, on služi i kao referentna vrijednost za sporazume o slobodnoj trgovini o kojima EU trenutačno pregovara s drugim važnim gospodarstvima ASEAN-a. U doba kada se više ne možemo pouzdati u SAD kao trgovinskog partnera jačanje odnosa s jugoistočnom Azijom još je važnije. Konačno, važno je da se radi o progresivnom trgovinskom sporazumu. Povećani trgovinski tokovi sa Singapurom moraju ići ruku pod ruku s povećanom razinom zaštite radnika i okoliša, promicanjem vrijednosti EU-a i poštovanjem njegovih standarda. Sve je to osigurano u sporazumu o slobodnoj trgovini.

Izvjestitelj zato preporučuje da se dâ suglasnost za sklapanje Sporazuma.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Odluka Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura

Referentni dokumenti

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.10.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

22.10.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Datum usvajanja

24.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

11

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Datum podnošenja

30.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna napomena