Procedūra : 2018/0093(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0053/2019

Pateikti tekstai :

A8-0053/2019

Debatai :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0088

REKOMENDACIJA     ***
PDF 177kWORD 56k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: David Martin

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07971/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo projektą (07972/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 4 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0446/2018),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... m. ... ... d.(2) ne teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0053/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Singapūro Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo nuomonė Nr. 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


AIŠKINAMOJI DALIS

Derybos dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo pradėtos 2009 m. gruodžio mėn. Jos prasidėjo išėjus iš aklavietės derybose dėl ES ir ASEAN regiono laisvosios prekybos susitarimo, todėl Taryba davė leidimą pradėti dvišales derybas su ASEAN valstybėmis narėmis, pirmiausia su Singapūru. Todėl šis laisvosios prekybos susitarimas (LPS) turėtų būti laikomas tarpine priemone artėjant prie pagrindinio tikslo – dviejų regionų laisvosios prekybos susitarimo.

Derybos baigtos 2012 m., o 2013 m. parafuotas tekstas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ES turi išimtinę kompetenciją tiesioginių užsienio investicijų srityje, įskaitant investicijų apsaugą, įgytą Lisabonos sutartimi, šalys dėl investicijų apsaugos susitarė ir šias nuostatas į susitarimą įtraukė 2014 m. 2015 m. Komisija nusprendė prašyti Europos Teisingumo Teismo pateikti nuomonę dėl to, ar ES turi kompetenciją pati pasirašyti ir sudaryti susitarimą, ar reikalingas valstybių narių dalyvavimas. Sprendimas buvo priimtas 2017 m. gegužės mėn. ir remiantis juo, po ES institucijų diskusijų dėl naujos ES LPS struktūros, susitarimas buvo padalytas į tik ES laisvosios prekybos susitarimą ir mišrių investicijų apsaugos susitarimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, tenka apgailestauti, kad Parlamentui labai vėluota pateikti susitarimą.

Singapūras yra regiono centras ir šis susitarimas padės sustiprinti ES prekybos su likusia ASEAN dalimi srautus. Be to, susitarimas yra labai svarbus siekiant išvengti, kad ES eksportuotojai neatsidurtų nepalankioje konkurencinėje padėtyje, palyginti su įmonėmis iš šalių, su kuriomis Singapūras jau yra sudaręs prekybos susitarimus, pvz., Visapusišką ir pažangų susitarimo dėl partnerystės abipus Ramiojo vandenyno.

ASEAN regione Singapūras neabejotinai yra didžiausias ES partneris: jam tenka šiek tiek mažiau nei trečdalis ES ir ASEAN prekybos prekėmis ir paslaugomis ir beveik du trečdaliai investicijų tarp šių dviejų regionų. Singapūre yra daugiau kaip 10 tūkst. regioninių Europos įmonių biurų.

Singapūras ir ES vadovaujasi tokiomis pat pagrindinėmis vertybėmis kaip demokratija, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, taip pat laikosi tvirto įsipareigojimo siekti darnaus vystymosi ir daugiašalės prekybos sistemos.

Atsižvelgiant į tai, kad Singapūras jau panaikino beveik visus ES produktams taikomus tarifus, kuriuos susitarimas visiškai panaikins, pagrindiniai LPS aspektai yra šie:

Netarifinės kliūtys (NTK). Panaikinta didžioji dalis NTK. Visų pirma, Singapūras pripažins ES automobilių ir automobilių dalių bei tam tikros elektronikos saugos bandymus. Singapūras taip pat pripažins ES drabužių ir tekstilės etiketes ir ženklinimą.

Geografinės nuorodos (GN). Singapūras ES maisto produktų ir gėrimų gamintojams leis apsaugoti apie 190 ES geografinių nuorodų. Singapūras yra penkta pagal dydį ES maisto produktų ir gėrimų eksporto rinka Azijoje, į kurią metinis eksportas sudaro apie 2 mlrd. EUR.

Viešieji pirkimai. Palyginti su Sutartimi dėl viešųjų pirkimų, Europos Sąjungai bus suteikta daugiau galimybių tiekti prekes ir teikti paslaugas Singapūro vyriausybei. Šios rinkos vertė yra 20 mlrd. EUR per metus.

Prekyba paslaugomis. Susitarimu užtikrinama ES valstybių narių institucijų teisė visais lygmenimis nustatyti, teikti ir reguliuoti viešąsias paslaugas. Tai vyriausybėms neužkerta kelio bet kokias privatizuotas paslaugas vėl grąžinti į viešąjį sektorių. Liberalizavimas, pagrįstas pozityvaus sąrašo metodu, visų pirma taikomas finansinėms paslaugoms, pašto ir pasiuntinių paslaugoms, telekomunikacijų, transporto ir informacinėms technologijoms. Susitarime taip pat numatyta šalių galimybė pripažinti viena kitos kvalifikacijų profesijas, pavyzdžiui, architektus, advokatus ir inžinierius.

Darnus vystymasis. Padidėję prekybos srautai bei ekonomikos augimas turi lygiagrečiai prisidėti prie geresnių darbo teisių ir aplinkos apsaugos priemonių. Susitarimu šalys įsipareigoja veiksmingai įgyvendinti pagrindines TDO konvencijas, kurias yra ratifikavusios, ir nuolat stengtis ratifikuoti likusias. Singapūras atitinkamai neratifikavo pagrindinių TDO konvencijų dėl diskriminacijos ir teisės jungtis į organizacijas ir ratifikavo, o vėliau denonsavo konvenciją dėl priverstinio darbo. Į susitarimą taip pat įtraukti įsipareigojimai įgyvendinti daugiašalius aplinkos apsaugos susitarimus, kuriuos šalys pasirašė, kad į jį įtrauktų Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Šalys taip pat įsipareigojo tvariai valdyti miškus ir žuvininkystę. ES ir Singapūras susitarė skatinti iniciatyvas, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama įmonių socialinei atsakomybei, ekologiniam ženklinimui ir sąžiningai prekybai. Dėl visų šių priežasčių susitarimas gali būti laikomas pažangiu.

Jei šių nuostatų nesilaikoma, susitarime numatomas ginčų sprendimo mechanizmas, kuriame dalyvauja vyriausybės, nepriklausoma ekspertų grupė ir pilietinės visuomenės grupės. Pilietinė visuomenė vaidina svarbų vaidmenį stebint prekybos ir darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimą. Visų pirma susitarime numatyta įsteigti nacionalines patariamąsias grupes (toliau – NPG), sudarytas iš profesinių sąjungų, aplinkos apsaugos institucijų ir verslo asociacijų, kurios šalims gali teikti rekomendacijas dėl šių nuostatų įgyvendinimo. Pranešėjas tikisi, kad po susitarimo įsigaliojimo šios grupės bus greitai suburtos.

Apsaugos priemonės. Susitarimu užtikrinama ne tik ES teisė taikyti savo standartus visoms Europoje parduodamoms prekėms ir paslaugoms, bet ir išsaugoma teisė reguliuoti, t. y. taikyti aukštesnius darbo ir aplinkos apsaugos standartus, taip pat laikytis ES atsargumo principo.

Išvada

Susitarimas yra esminės geostrateginės svarbos. Tai yra pirmasis ES ir ASEAN valstybės narės suderėtas dvišalis prekybos susitarimas ir svarbus žingsnis siekiant tarpregioninio LPS. Be to, šis susitarimas bus naudojamas kaip lyginamasis standartas kitiems ES LPS, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos su kitomis pagrindinėmis ASEAN šalimis. Tuo metu, kai nebegalime remtis JAV kaip prekybos partnere, stiprinti santykius su Pietryčių Azija tampa dar svarbiau. Galiausiai svarbu ir tai, kad tai yra pažangus prekybos susitarimas. Padidėję prekybos srautai su Singapūru turi automatiškai prisidėti prie darbo teisės ir aplinkos apsaugos standartų didinimo, ES vertybių skatinimo ir ES standartų laikymosi. Visa tai užtikrinama šiuo LPS.

Todėl pranešėjas rekomenduoja šiam susitarimui pritarti.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo

Nuorodos

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.10.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

22.10.2018

 

 

 

Pranešėjai(os)

       Paskyrimo data

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Priėmimo data

24.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

11

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Pateikimo data

30.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas