Procedūra : 2018/0093(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0053/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0053/2019

Debates :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0088

IETEIKUMS     ***
PDF 180kWORD 56k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: David Martin

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (07971/2018),

–  ņemot vērā projektu brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (07972/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C8-0446/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2017. gada 16. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju (2) par lēmuma projektu,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0053/2019),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Singapūras Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

Tiesas 2017. gada 16. maija atzinums, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.


PASKAIDROJUMS

Sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un Singapūru sākās 2009. gada decembrī. Tas notika pēc tam, kad sarunās par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un ASEAN reģionu bija iestājies strupceļš, kura dēļ Padome ļāva risināt divpusējas sarunas ar ASEAN dalībvalstīm, sākot tieši ar Singapūru. Šis BTN tādēļ būtu jāuzskata par soli ceļā uz galīgo mērķi noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgumu reģionam ar reģionu.

Sarunas tika noslēgtas 2012. gadā, un teksts tika parafēts 2013. gadā. Tomēr, ņemot vērā ES ekskluzīvo kompetenci ārvalstu tiešo ieguldījumu jomā, tostarp attiecībā uz ieguldījumu aizsardzību, kura tika iegūta līdz ar Lisabonas līgumu, puses vienojās par ieguldījumu aizsardzības noteikumiem un 2014. gadā iekļāva tos nolīgumā. Komisija 2015. gadā nolēma pieprasīt Tiesas atzinumu par to, vai ES ir tiesīga pati parakstīt un noslēgt nolīgumu vai tomēr ir nepieciešama dalībvalstu līdzdalība. Spriedums tika pieņemts 2017. gada maijā un, pamatojoties gan šo spriedumu, gan ES iestāžu diskusijām par ES BTN jauno struktūru, nolīgums tika sadalīts ES brīvās tirdzniecības nolīgumā un jauktā nolīgumā par ieguldījumu aizsardzību. Ņemot vērā iepriekš minēto, nolīgums diemžēl ir nosūtīts Parlamentam ļoti vēlu.

Singapūra ir viens no reģiona centriem, un šī vienošanās veicinās ES tirdzniecības plūsmas pārējā ASEAN reģionā. Nolīgumam ir izšķiroša nozīme arī tādēļ, lai novērstu ES eksportētāju neizdevīgāku stāvokli konkurētspējas ziņā salīdzinājumā ar to valstu uzņēmumiem, ar kurām Singapūra jau ir noslēgusi tirdzniecības nolīgumus, tādus kā Visaptverošā un progresīvā Klusā okeāna valstu partnerība.

Singapūra ir pārliecinoši lielākais ES partneris reģionā, veidojot nedaudz mazāk par vienu trešdaļu no ES un ASEAN preču un pakalpojumu tirdzniecības, kā arī aptuveni divas trešdaļas no ieguldījumiem starp abiem reģioniem. Vairāk nekā 10 000 Eiropas uzņēmumu ir reģionālie biroji Singapūrā.

Singapūrai un ES ir kopīgas tādas pamatvērtības kā demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana, kā arī stingra apņemšanās panākt ilgtspējīgu attīstību un daudzpusēju tirdzniecības sistēmu.

Ņemot vērā to, ka Singapūra jau ir atcēlusi gandrīz visus savus ES ražojumiem piemērotos tarifus un ar nolīgumu šie tarifi tiks likvidēti pilnībā, galvenie BTN elementi ir šādi.

Ar tarifiem nesaistīti šķēršļi Ir novērsti daudzi ar tarifiem nesaistīti šķēršļi. Konkrētāk, Singapūra atzīs ES drošības testus automašīnām un rezerves daļām, kā arī atsevišķām elektroniskām ierīcēm. Singapūra arī akceptēs ES marķējumu un apzīmējumus apģērbam un tekstilizstrādājumiem.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Singapūra aizsargās aptuveni 190 ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādes par labu ES pārtikas un dzērienu ražotājiem. Singapūra ir ES pārtikas un dzērienu piektais lielākais eksporta tirgus Āzijā, gada eksportam sasniedzot aptuveni 2 miljardus euro.

Publiskais iepirkums ES tiks nodrošinātas lielākas iespējas piegādāt preces un pakalpojumus Singapūras valdībai, nekā bija paredzēts Nolīgumā par valsts iepirkumu. Šī tirgus vērtība ir 20 miljardi euro gadā.

Pakalpojumu tirdzniecība Nolīgumā ir aizsargātas ES dalībvalstu iestāžu tiesības noteikt, sniegt un reglamentēt publiskos pakalpojumus visos līmeņos. Tas neliedz valdībām īstenot jebkura privatizēta pakalpojuma atgriešanu atpakaļ valsts sektoram. Liberalizācija, kuras pamatā ir pozitīva saraksta pieeja, konkrēti attiecas uz finanšu pakalpojumiem, pasta pakalpojumiem un kurjerpakalpojumiem, telekomunikācijām, transportu un informācijas tehnoloģiju. Nolīgumā ir arī paredzēta sistēma abpusējai kvalifikācijas atzīšanai tādās profesijās kā arhitekti, juristi un inženieri.

Ilgtspējīga attīstība Tirdzniecības plūsmām un ekonomiskajai izaugsmei ir jāpalielinās vienlaikus ar darba tiesību un vides aizsardzības nostiprināšanos. Nolīgums uzliek par pienākumu pusēm efektīvi īstenot SDO pamatkonvencijas, kuras tās ir ratificējušas, un apņēmīgi censties ratificēt pārējās. Singapūra nav ratificējusi SDO pamatkonvencijas par diskrimināciju un tiesībām apvienoties un ir ratificējusi, bet pēc tam denonsējusi pamatkonvenciju par piespiedu darbu. Nolīgums ietver arī apņemšanos īstenot pušu parakstītos daudzpusējos vides nolīgumus, tostarp Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām. Puses ir arī apņēmušās ilgtspējīgi apsaimniekot mežus un pārvaldīt zivsaimniecību. ES un Singapūra ir vienojušās veicināt iniciatīvas, kas vērstas uz korporatīvo sociālo atbildību, ekomarķējumu un godīgu tirdzniecību. Visu šo iemeslu dēļ nolīgums ir uzskatāms par progresīvu.

Šo noteikumu neievērošanas gadījumā nolīgumā ir paredzēts strīdu izšķiršanas mehānisms, kurā ir iesaistītas valdības, neatkarīgu ekspertu grupa un pilsoniskās sabiedrības grupas. Pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības noteikumu īstenošanas uzraudzībā. Konkrēti nolīgumā ir paredzēta vietēju konsultatīvu grupu izveide, kuru sastāvā būtu arodbiedrības, vides struktūras un uzņēmumu asociācijas, kas var sniegt pusēm ieteikumus par šo noteikumu īstenošanu. Referents sagaida, ka tās tiks izveidotas drīz pēc nolīguma stāšanās spēkā.

Aizsardzības pasākumi Nolīgums ne tikai aizsargā ES tiesības piemērot savus standartus visām precēm un pakalpojumiem, kas tiek tirgoti Eiropā, bet saglabā arī tiesības reglamentēt, piemēram, piemērot augstākus darba un vides aizsardzības standartus, un tajā ir saglabāts ES piesardzības princips.

Secinājums

Nolīgumam ir svarīga ģeostratēģiska nozīme. Tas ir pirmais divpusējais tirdzniecības nolīgums, ko ES ir panākusi sarunās ar ASEAN dalībvalsti, un nozīmīgs solis ceļā uz BTN noslēgšanu starp reģioniem. Turklāt tas arī kalpo par paraugu tiem BTN, par kuriem ES patlaban ved sarunas ar citām nozīmīgām ASEAN ekonomikām. Laikā, kad mēs vairs nevaram paļauties uz ASV kā tirdzniecības partneri, vēl jo svarīgāk ir nostiprināt mūsu attiecības ar Dienvidaustrumāziju. Visbeidzot, ir svarīgi norādīt, ka šis ir progresīvs tirdzniecības nolīgums. Tirdzniecības plūsmām ar Singapūru ir jāpalielinās vienlaikus ar darba un vides aizsardzības pastiprināšanu, ES vērtību veicināšanu un ES standartu aizsardzību. Tas viss ir nodrošināts BTN.

Tādēļ referents iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku

Atsauces

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

19.10.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

22.10.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Pieņemšanas datums

24.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

11

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Iesniegšanas datums

30.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. februārisJuridisks paziņojums