Procedure : 2018/0093(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0053/2019

Ingediende teksten :

A8-0053/2019

Debatten :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0088

AANBEVELING     ***
PDF 169kWORD 57k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: David Martin

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07971/2018),

–  gezien de ontwerpvrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore (07972/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0446/2018),

–  gezien het advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 mei 2017(1),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...(2) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0053/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Singapore.

(1)

Advies van het Hof van Justitie van 16 mei 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA(0000)0000.


TOELICHTING

In december 2009 werden de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore geopend. Dit volgde op de impasse in de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Asean-regio, die de Raad ertoe bracht bilaterale onderhandelingen met de lidstaten van de Asean toe te staan, te beginnen met Singapore. Deze vrijhandelsovereenkomst moet daarom worden gezien als bouwsteen voor de uiteindelijke doelstelling: het sluiten van een interregionale vrijhandelsovereenkomst.

De onderhandelingen werden in 2012 afgerond en de tekst werd in 2013 geparafeerd. Gezien de exclusieve bevoegdheid van de EU op het gebied van rechtstreekse buitenlandse investeringen, met inbegrip van investeringsbescherming, die zij met het Verdrag van Lissabon had verworven, kwamen de partijen regels voor investeringsbescherming overeen, die zij in 2014 in de overeenkomst opnamen. In 2015 besloot de Commissie het Hof van Justitie van de Europese Unie om advies te verzoeken met betrekking tot de vraag of de EU de bevoegdheid had om de overeenkomst alleen te ondertekenen en te sluiten, of dat de deelname van de lidstaten noodzakelijk was. De uitspraak werd in mei 2017 gedaan, en na besprekingen tussen de instellingen van de EU over de nieuwe architectuur van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU werd de overeenkomst op basis daarvan opgesplitst in een uitsluitend de EU betreffende vrijhandelsovereenkomst en een gemengde investeringsbeschermingsovereenkomst. In verband met het bovenstaande is de overeenkomst helaas met een aanzienlijke vertraging aan het Parlement voorgelegd.

Singapore is een knooppunt in de regio en deze overeenkomst zal de handelsstromen van de EU met de rest van de Asean vergroten. De overeenkomst is ook van cruciaal belang om te voorkomen dat de EU-exporteurs concurrentienadeel ondervinden ten opzichte van bedrijven uit landen waarmee Singapore al handelsovereenkomsten heeft gesloten, zoals het alomvattende en vooruitstrevende trans-Pacifische partnerschap.

Singapore is in de regio veruit de belangrijkste handelspartner van de EU en goed voor iets minder dan een derde van de handel in goederen en diensten tussen de EU en de Asean, en ongeveer twee derde van de investeringen tussen de twee regio’s. Het regionale kantoor van meer dan 10 000 Europese ondernemingen is in Singapore gevestigd.

Singapore en de EU delen fundamentele waarden zoals democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten, evenals een sterke betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling en het multilaterale handelssysteem.

Overwegende dat Singapore al bijna al zijn tarieven op EU-producten heeft afgeschaft en de overeenkomst deze tarieven volledig zal schrappen, zijn de belangrijkste elementen van de vrijhandelsovereenkomst de volgende:

Niet-tarifaire belemmeringen (ntb's): Er zijn veel ntb's aan de orde gesteld. In het bijzonder zal Singapore de veiligheidstests van de EU voor auto's en auto-onderdelen erkennen, evenals de veiligheidstests voor bepaalde elektronica. Singapore zal ook EU-etiketten en merkingen voor kleding en textiel accepteren.

Geografische aanduidingen: Singapore zal circa 190 geografische aanduidingen van de EU beschermen, wat ten goede komt aan voedsel- en drankenproducenten in de EU. Singapore is de op vier na grootste exportmarkt in Azië voor voedsel en dranken, met een jaarlijkse uitvoer ter waarde van circa twee miljard EUR.

Overheidsopdrachten: De EU zal meer toegang krijgen om goederen en diensten aan de Singaporese overheid te leveren in vergelijking met de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten. Deze markt heeft een waarde van 20 miljard EUR per jaar.

Handel in diensten: Krachtens de overeenkomst behouden de autoriteiten van de EU-lidstaten het recht om op alle niveaus openbare diensten te bepalen, te verlenen en te reguleren. De overeenkomst belet regeringen niet om geprivatiseerde diensten opnieuw tot openbare diensten te maken. De liberalisering, die gebaseerd is op een aanpak met een positieve lijst, omvat met name financiële diensten, post- en koeriersdiensten, telecommunicatie, vervoer en informatietechnologie. De overeenkomst biedt ook een kader voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties zoals architecten, advocaten en ingenieurs.

Duurzame ontwikkeling De grotere handelsstromen en economische groei moeten hand in hand gaan met sterkere arbeidsrechten en milieubescherming. De overeenkomst verplicht de partijen ertoe de kernverdragen van de ILO die zij hebben geratificeerd ten uitvoer te leggen en duurzame inspanningen te verrichten om de overige verdragen te ratificeren. Singapore heeft de kernverdragen van de ILO betreffende discriminatie en het vakverenigingsrecht niet geratificeerd en heeft het verdrag betreffende gedwongen of verplichte arbeid geratificeerd en vervolgens opgezegd. De overeenkomst omvat ook verplichtingen om de multilaterale milieuovereenkomsten die de partijen hebben ondertekend ten uitvoer te leggen, met inbegrip van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. De partijen hebben zich ook verbonden tot het duurzame beheer van bossen en visserijen. De EU en Singapore zijn overeengekomen om onder meer initiatieven te bevorderen die zijn gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, ecolabeling en eerlijke handel. Om al deze redenen kan de overeenkomst vooruitstrevend worden genoemd.

Indien niet aan deze regels wordt voldaan, voorziet de overeenkomst in een geschillenbeslechtingsmechanisme waarbij de regeringen, een panel van onafhankelijke deskundigen en maatschappelijke organisaties worden betrokken. Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol bij het toezicht op de tenuitvoerlegging van de regels inzake handel en duurzame ontwikkeling. Meer in het bijzonder voorziet de overeenkomst in de oprichting van interne adviesgroepen bestaande uit vakbonden, milieuorganisaties en ondernemersorganisaties die bij de partijen aanbevelingen kunnen indienen over de tenuitvoerlegging van deze regels. De rapporteur verwacht dat deze adviesgroepen snel na de inwerkingtreding van de overeenkomst zullen worden opgericht.

Vrijwaringen De overeenkomst vrijwaart niet alleen het recht van de EU om haar eigen normen toe te passen op alle goederen en diensten die in Europa worden verkocht, maar waarborgt ook het recht om te reguleren, dat wil zeggen hogere normen van arbeids- en milieubescherming toe te passen, en handhaaft het voorzorgsbeginsel van de EU.

Conclusie

De overeenkomst is van groot geostrategisch belang. De overeenkomst is de eerste bilaterale handelsovereenkomst die de EU met een lidstaat van de Asean is overeengekomen en vormt een belangrijke opstap naar een interregionale vrijhandelsovereenkomst. Bovendien dient de overeenkomst ook als benchmark voor de overeenkomsten waarover de EU op dit moment onderhandelt met de andere grote economieën van de Asean. Nu we niet langer op de VS als handelspartner kunnen vertrouwen, is het versterken van onze betrekkingen met Zuidoost-Azië des te belangrijker. Het is ten slotte belangrijk dat dit een vooruitstrevende handelsovereenkomst is. De grotere handelsstromen met Singapore moeten hand in hand gaan met een verhoogd niveau van arbeids- en milieubescherming, de waarden van de EU moeten worden bevorderd en de EU-normen moeten worden gehandhaafd. Dit alles is gewaarborgd in de vrijhandelsovereenkomst.

Daarom beveelt de rapporteur aan deze overeenkomst goed te keuren.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

Document- en procedurenummers

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

19.10.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

22.10.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Datum goedkeuring

24.1.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

11

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Datum indiening

30.1.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019Juridische mededeling