Förfarande : 2018/0093(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0053/2019

Ingivna texter :

A8-0053/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0088

REKOMMENDATION     ***
PDF 167kWORD 57k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: David Martin

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore

(07971/2018 – C8‑0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07971/2018),

–  med beaktande av förslaget till frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (07972/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0446/2018),

–  med beaktande av domen av den 16 maj 2017 från Europeiska unionens domstol(1),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ... (2) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0053/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Singapore.

(1)

Domstolens yttrande av den 16 maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Antagna texter, P8_TA(0000)0000.


MOTIVERING

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Singapore inleddes i december 2009. Detta följde efter ett dödläge i förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Aseanregionen, vilket fick rådet att godkänna att bilaterala förhandlingar inleddes med Aseans medlemsstater, och Singapore var det land som man först började förhandla med. Frihandelsavtalet bör därför ses som en byggsten på vägen mot det slutliga målet att ingå ett mellanregionalt frihandelsavtal.

Förhandlingarna avslutades 2012 och texten paraferades 2013. Mot bakgrund av EU:s exklusiva befogenhet när det gäller utländska direktinvesteringar, inbegripet investeringsskydd som har förvärvats genom Lissabonfördraget, enades parterna om att 2014 inkludera bestämmelser om investeringsskydd i avtalet. Under 2015 beslutade kommissionen att begära ett yttrande från EU-domstolen om huruvida EU hade befogenhet att underteckna och ingå avtalet på egen hand eller om medlemsstaternas deltagande var nödvändigt. Domstolen yttrade sig i maj 2017 och på grundval av detta yttrande och efter diskussioner mellan EU-institutionerna om den nya strukturen i EU:s frihandelsavtal delades avtalet upp i ett frihandelsavtal med EU och ett blandat investeringsskyddsavtal. Mot bakgrund av ovanstående har avtalet tyvärr hänskjutits till parlamentet med en betydande försening.

Singapore är ett nav i regionen och detta avtal kommer att stärka EU:s handelsflöden med resten av Asean. Avtalet är också av största vikt för att undvika att EU:s exportörer får en konkurrensnackdel jämfört med företag från länder som Singapore redan har ingått handelsavtal med, till exempel det övergripande och framtida gränsöverskridande partnerskapet i Stillahavsområdet.

Singapore är EU:s i särklass största handelspartner i regionen och svarar för knappt en tredjedel av handeln med varor och tjänster mellan EU och Asean, och ungefär två tredjedelar av investeringarna mellan de båda regionerna. Över 10 000 europeiska företag har egna regionala kontor i Singapore.

Singapore och EU delar gemensamma värderingar såsom demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter samt ett starkt engagemang för en hållbar utveckling och det multilaterala handelssystemet.

Med tanke på att Singapore redan har avlägsnat nästan alla sina tullar för EU-produkter, och avtalet kommer att undanröja dessa fullständigt, är de viktigaste delarna av frihandelsavtalet följande:

Icke-tariffära handelshinder: Många icke-tariffära handelshinder har åtgärdats. Bland annat kommer Singapore att erkänna EU:s säkerhetstester för bilar och reservdelar samt för viss elektronik. Singapore kommer också att godta EU:s etiketter och märkningar för kläder och textilier.

Ursprungsbeteckning: Singapore kommer att skydda omkring 190 av EU:s geografiska beteckningar till förmån för EU:s producenter av livsmedel och drycker. Singapore är den femte största exportmarknaden i Asien för EU:s livsmedel och drycker, med en årlig export på cirka 2 miljarder euro.

Offentlig upphandling: EU kommer att få ökade möjligheter att delta i offentliga upphandlingar för varor och tjänster i Singapore jämfört med avtalet om offentlig upphandling. Denna marknad är värd 20 miljarder euro per år.

Handel med tjänster: Avtalet bevarar rätten för EU-medlemsstaternas myndigheter att fastställa, tillhandahålla och reglera offentliga tjänster på alla nivåer. Det hindrar inte regeringar från att återföra privatiserade tjänster till den offentliga sektorn. Avregleringen, som bygger på en metod med en positivlista, omfattar framför allt finansiella tjänster, post- och budtjänster, telekommunikation, transport och informationsteknik. Avtalet ger också en ram för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för yrken såsom arkitekter, advokater och ingenjörer.

Hållbar utveckling: Ökade handelsflöden och ekonomisk tillväxt måste ske parallellt med stärkta arbetstagarrättigheter och miljöskydd. Genom avtalet åtar sig parterna att på ett effektivt sätt genomföra de grundläggande ILO-konventioner som de har ratificerat och att göra oförminskade ansträngningar för att ratificera de konventioner som ännu inte ingåtts. Singapore ratificerade inte ILO:s grundläggande konventioner om diskriminering och organisationsrätten och ratificerade och sade därefter upp konventionen om tvångsarbete. Avtalet innehåller också åtaganden om att genomföra de multilaterala miljöavtal som parterna undertecknat, bland annat Parisavtalet om klimatförändringar. Parterna har också åtagit sig att verka för en hållbar förvaltning av skogar och fiske. EU och Singapore har kommit överens om att främja initiativ med inriktning bland annat på företagens sociala ansvar, miljömärkning och rättvis handel. Av dessa skäl kan avtalet anses vara progressivt.

I händelse av bristande efterlevnad av dessa bestämmelser föreskrivs i avtalet en tvistlösningsmekanism som involverar regeringarna, en oberoende expertpanel och det civila samhällets grupper. Det civila samhället spelar en viktig roll i övervakningen av genomförandet av bestämmelserna om handel och hållbar utveckling. I avtalet föreskrivs särskilt att det ska inrättas inhemska rådgivande grupper bestående av fackföreningar, miljöorganisationer och näringslivsorganisationer som kan lämna rekommendationer till parterna om genomförandet av dessa bestämmelser. Föredraganden förväntar sig att dessa kommer att inrättas snabbt efter det att avtalet har trätt i kraft.

Skyddsåtgärder: Avtalet skyddar inte bara EU:s rätt att tillämpa sina egna normer på alla varor och tjänster som säljs i Europa, utan bevarar också rätten att reglera, dvs. tillämpa högre normer för arbetstagare och miljöskydd och det upprätthåller EU:s försiktighetsprincip.

Slutsats

Avtalet är av stor geostrategisk betydelse. Det är det första bilaterala handelsavtal som slutits mellan EU och en medlemsstat i Asean och ett viktigt steg mot ett frihandelsavtal mellan regionerna. Dessutom kommer avtalet även att fungera som riktmärke för de avtal som EU för närvarande förhandlar med de övriga större ekonomierna i Asean. I en tid då vi inte längre kan lita på USA som handelspartner är det ännu viktigare att stärka våra förbindelser med Sydostasien. Slutligen, men ändå viktigt, är att detta är ett progressivt handelsavtal. Ökade handelsflöden med Singapore måste gå hand i hand med en ökad nivå på det arbetsrättsliga och miljömässiga skyddet, främja EU:s värden och upprätthålla EU:s normer. Allt detta har säkerställts i frihandelsavtalet.

Föredraganden rekommenderar därför att parlamentet godkänner detta avtal.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore

Referensnummer

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

19.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

22.10.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Antagande

24.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

11

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Ingivande

30.1.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande