Postup : 2018/0095(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0054/2019

Předložené texty :

A8-0054/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0090

DOPORUČENÍ     ***
PDF 178kWORD 59k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: David Martin

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07979/2018),

–  s ohledem na návrh dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (07980/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0447/2018),

–  s ohledem na posudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. května 2017(1),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne … (2)o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0054/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Singapurské republiky.

(1)

Posudek Soudního dvora ze dne 16. května 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2014 s ohledem na výlučnou pravomoc EU v oblasti přímých zahraničních investic včetně ochrany investic, kterou získala díky Lisabonské smlouvě, EU a Singapur schválily a zahrnuly ujednání o ochraně investic do dvoustranné dohody o volném obchodu, která byla podepsána v předchozím roce. V roce 2015 se Komise rozhodla požádat Soudní dvůr EU o posudek, zda má EU pravomoc podepisovat a uzavírat dohody o volném obchodě samostatně, nebo zda je vyžadována účast členských států. Stanovisko bylo vydáno dne 16. května 2017 a na jeho základě a na základě diskusí mezi institucemi EU o nové podobě budoucích dohod o volném obchodu byla tato dohoda rozdělena na dohodu o volném obchodu pouze s EU a na smíšenou dohodu o ochraně investic.

Kromě toho poté, co EU schválila nový přístup k ochraně investic a mechanismus prosazování (systém soudů pro investice), který se promítl do obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA), Singapur souhlasil, aby byla přezkoumána ujednání o ochraně investic vyjednaná v roce 2014, a již uzavřená dohoda tak byla znovu otevřena.

Hlavní prvky této dohody o ochraně investic zahrnují:

•  normy pro spravedlivé zacházení a ujednání o nediskriminaci,

•  pravidla pro přímé a nepřímé vyvlastnění,

•  stálý prvoinstanční tribunál pro investice a odvolací tribunál, jejichž členy budou jmenovat strany dohody,

•  členové tribunálů musí prokázat odbornost v oblasti veřejného mezinárodního práva a mít kvalifikaci, která je v jejich příslušné zemi vyžadována pro jmenování do soudních funkcí, nebo být obecně uznávanými právníky. Prostřednictvím závazného kodexu chování, který je součástí dohody, se na ně vztahují rovněž přísná pravidla v oblasti nezávislosti, bezúhonnosti a etického chování,

•  transparentnost postupů je zajištěna zveřejňováním dokumentů a slyšení otevřených pro veřejnost,

•  právo regulovat článek, který zabezpečuje právo stran přijímat opatření s cílem usilovat o dosažení skutečných cílů v oblasti veřejné politiky, např. ochrany veřejného zdraví či životního prostředí, to by mělo omezit inhibiční účinky,

•  zákaz souběžných či vícečetných řízení,

•  ujednání, která mají působit proti zneužívání systému, např. pravidla pro předcházení podvodných nebo manipulativních nároků,

•  závazek stran usilovat o zřízení vícestranného soudu pro investice.

Dohoda přesahuje ujednání o ochraně investic obsažená v dohodě CETA tím, že zahrnuje plně funkční odvolací tribunál, kodex chování pro členy tribunálů, který je již obsažen v textu dohody, a obsahuje ujednání týkající se závazků bývalých soudců.

Do nových prvků se promítlo prohlášení č. 36 Komise a Rady o ochraně investic a systému soudů pro investice, učiněné v kontextu rozhodnutí Rady udělit zmocnění k podpisu dohody CETA a vložené do zápisu z jednání Rady (Úř. věst L11, č. 60, 14.1.2017).

Je důležité zdůraznit, že tato dohoda nahradí stávající dvoustranné dohody o investicích mezi 13 členskými státy EU a Singapurem. Tyto dohody se zakládají na zastaralých ujednáních o ochraně investic a jejich součástí je kontroverzní systém urovnávání sporů mezi investorem a státem.

Dohoda ovšem bohužel stále postrádá ujednání o závazcích investorů. Zpravodaj se domnívá, že pokud je zajištění ochrany našich investorů ve třetích zemích oprávněné, měla by EU zároveň zajistit, aby dohody o ochraně investic obsahovaly závazné normy pro sociální odpovědnost podniků a v obecnější rovině závazky v oblasti lidských práv.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o ochraně investic mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé

Referenční údaje

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.10.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

22.10.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Datum přijetí

24.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

11

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Datum předložení

30.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění