Procedure : 2018/0095(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0054/2019

Indgivne tekster :

A8-0054/2019

Forhandlinger :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0090

HENSTILLING     ***
PDF 173kWORD 55k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: David Martin

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07979/2018),

–  der henviser til udkast til aftale om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side (07980/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0447/2018),

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Unions Domstol af 16. maj 2017(1),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...(2) om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0054/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Singapores regering og parlament.

(1)

Domstolens udtalelse af 16. maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(0000)0000.


BEGRUNDELSE

I lyset af EU's enekompetence med hensyn til direkte udenlandske investeringer, herunder den beskyttelse af investeringer, der blev opnået med Lissabontraktaten, nåede EU og Singapore i 2014 til enighed om og indføjede bestemmelser om investeringsbeskyttelse i den bilaterale frihandelsaftale, de havde paraferet året før. I 2015 besluttede Kommissionen at anmode om en udtalelse fra EU-Domstolen om, hvorvidt EU havde kompetence til at undertegne og indgå frihandelsaftalen på egen hånd, eller om medlemsstaternes deltagelse var påkrævet. Udtalelsen blev offentliggjort den 16. maj 2017, og på dette grundlag og efter drøftelser mellem EU-institutionerne om den nye opbygning af fremtidige frihandelsaftaler blev aftalen delt op i en frihandelsaftale, som indgås af EU på egen hånd, og en blandet aftale om investeringsbeskyttelse.

Desuden gik Singapore, efter at EU havde vedtaget sin nye tilgang til investeringsbeskyttelses- og -håndhævelsesmekanismen (investeringsretssystemet), som var afspejlet i handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA), med til at revidere de bestemmelser om investeringsbeskyttelse, der var forhandlet på plads i 2014, og således til at genåbne en lukket aftale.

Hovedelementerne i denne aftale om investeringsbeskyttelse omfatter:

•  retfærdige og rimelige standarder for behandling og bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling

•  regler om direkte og indirekte ekspropriering

•  en permanent investeringsret i første instans og en appelret sammensat af medlemmer udpeget af parterne

•  retternes medlemmer skal have udvist ekspertise i international offentlig ret og besidde de kvalifikationer, der er påkrævet i deres respektive lande for at varetage retslige funktioner, eller være jurister med anerkendt faglig kompetence. De er også underlagt strenge regler om uafhængighed, integritet og etisk adfærd gennem en bindende adfærdskodeks, der indgår i aftalen

•  der sikres gennemsigtighed i procedurerne gennem offentliggørelse af dokumenter og høringer, som er åbne for offentligheden

•  en artikel om retten til at regulere, som sikrer parternes ret til at træffe foranstaltninger med henblik på at forfølge legitime offentlige politiske mål, såsom folkesundhed og miljøbeskyttelse. Dette burde begrænse den afdæmpende virkning på lovgivningsarbejdet

•  forbud mod sideløbende – eller indledning af flere – retssager

•  bestemmelser med henblik på at forhindre misbrug af systemet, f.eks. regler til forebyggelse af svigagtige eller manipulerende fordringer

•  et tilsagn fra parterne om at arbejde for, at der oprettes en multilateral investeringsret.

Aftalen går videre end bestemmelserne om investeringsbeskyttelse i CETA, for så vidt som den omfatter en fuldt fungerende appelret, en adfærdskodeks for rettens medlemmer, som allerede er indarbejdet i teksten, og den indeholder bestemmelser om forpligtelser for tidligere dommere.

De nye elementer afspejler erklæring 36 fra Kommissionen og Rådet om investeringsbeskyttelse og investeringsretten, som blev fremsat i forbindelse med Rådets afgørelse om bemyndigelse til undertegnelse af CETA og blev optaget i Rådets protokol ved denne lejlighed (EUT L 11, 60. årgang af 14. januar 2017).

Det er vigtigt at fremhæve, at denne aftale vil erstatte de eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem 13 EU-medlemsstater og Singapore. Disse aftaler er baseret på forældede bestemmelser om investeringsbeskyttelse og indeholder den kontroversielle tvistbilæggelsesordning mellem investorer og stater.

Beklageligvis mangler aftalen dog stadig bestemmelser om investorernes forpligtelser. Ordføreren mener, at hvis det på den ene side er legitimt at sikre beskyttelse af vores investorer i tredjelande, bør EU på den anden side også sikre, at investeringsbeskyttelsesaftaler indeholder bindende standarder for virksomhedernes sociale ansvar og mere generelt forpligtelser vedrørende respekt for menneskerettighederne.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

Referencer

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

19.10.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

22.10.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Dato for vedtagelse

24.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Dato for indgivelse

30.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse