Procedūra : 2018/0095(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0054/2019

Pateikti tekstai :

A8-0054/2019

Debatai :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0090

REKOMENDACIJA     ***
PDF 180kWORD 58k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: David Martin

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07979/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo projektą (07980/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0447/2018),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją(2) dėl sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0054/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Singapūro Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo nuomonė Nr. 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


AIŠKINAMOJI DALIS

2014 m. atsižvelgiant į pagal Lisabonos sutartį ES suteiktą išskirtinę kompetenciją užsienio investicijų srityje, įskaitant investicijų apsaugą, ES ir Singapūras sutarė, kad į metais anksčiau parafuotą dvišalį laisvosios prekybos susitarimą (LPS) bus įtrauktos nuostatos dėl investicijų apsaugos. 2015 m. Komisija nusprendė paprašyti ES Teisingumo Teismo nuomonės, ar ES suteikta kompetencija pačiai pasirašyti ir sudaryti LPS, ar reikalingas valstybių narių dalyvavimas. Nuomonė paskelbta 2017 m. gegužės 16 d. ir, remiantis šia nuomone, po ES institucijų tarpusavio diskusijos dėl naujos būsimų LPS struktūros, susitarimas buvo padalintas į ES vardu sudaromą tik laisvosios prekybos susitarimą ir mišrų investicijų apsaugos susitarimą.

Be to, ES patvirtinus naują požiūrį į investicijų apsaugą ir vykdymo užtikrinimo mechanizmą (investicinių teismų sistemą), kuris atsispindėjo ES ir Kanados prekybos susitarime (išsamiame ekonomikos ir prekybos susitarime, IEPS), Singapūras sutiko peržiūrėti investicijų apsaugos nuostatas, dėl kurių derėtasi 2014 m., ir šiuo tikslu vėl pradėti derybas dėl jau sudaryto susitarimo.

Tarp svarbiausių šio investicijų apsaugos susitarimo elementų yra:

•  sąžiningų ir vienodų sąlygų standartai ir kovos su diskriminacija nuostatos;

•  taisyklės dėl tiesioginės ir netiesioginės ekspropriacijos;

•  nuolatinis investicijų bylas nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas ir apeliacinis teismas, sudaryti iš narių, kuriuos paskyrė susitarimo šalys;

•  šių teismų nariai privalo įrodyti turintys ekspertinių žinių viešosios tarptautinės teisės srityje ir turintys kvalifikacijas, reikalingas atitinkamose šalyse, kad būtų paskirti teisėjų pareigoms, arba jie turi būti pripažintos teisinės kompetencijos teisininkai. Jiems taip pat taikomos griežtos taisyklės dėl nepriklausomumo, sąžiningumo ir etiško elgesio, nors į susitarimą jau įtrauktas privalomas elgesio kodeksas;

•  teisminio nagrinėjimo skaidrumas užtikrinamas tuo, kad dokumentai skelbiami viešai ir nagrinėjant ginčus gali dalyvauti visuomenė;

•  teisė reglamentuoti straipsnį, kuriuo apsaugoma šalių teisė imtis priemonių siekiant teisėtų viešosios politikos tikslų, pavyzdžiui, sveikatos ir aplinkos apsaugos; tai turėtų apriboti reguliavimo suvaržymą;

•  draudimas iškelti lygiagrečias arba vienu metu iškelti kelias bylas;

•  nuostatos prieš piktnaudžiavimą sistema, pavyzdžiui, taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią nesąžiningiems ir manipuliaciniams ieškiniams;

•  šalių įsipareigojimas siekti įsteigti daugiašalį investicinių ginčų teismą.

Šiuo susitarimu siekiama daugiau nei pagal investicijų apsaugos nuostatas IEPS tokiu mastu, kiek į jį įtrauktas visapusiškai veikiantis apeliacinis teismas, minėtų teismų narių elgesio kodeksas, jau integruotas į susitarimo tekstą, taip pat į šį susitarimą integruotos nuostatos dėl buvusių teisėjų pareigų.

Naujieji elementai atspindi Komisijos ir Tarybos pareiškimą Nr. 36 dėl investicijų apsaugos ir investicinių teismų sistemos, pateiktą skelbiant Tarybos sprendimą leisti pasirašyti IEPS ir įtrauktą į Tarybos protokolą priimant šį sprendimą (OL L11 t. 60, 2014 m. sausio 14 d.).

Svarbu pabrėžti, kad šis susitarimas pakeis esamas dvišales investicijų sutartis, sudarytas tarp 13 ES valstybių narių ir Singapūro. Šios sutartys grindžiamos pasenusiomis investicijų apsaugos nuostatomis ir jose skatinamas prieštaringas investuotojų ir valstybės ginčų sprendimas.

Gaila, kad, vis dėlto, šiame susitarime vis dar nesama nuostatų dėl investuotojų įsipareigojimų. Pranešėjas mano, kad jei, viena vertus, mūsų investuotojų apsaugos užtikrinimas trečiosiose šalyse yra teisėtas, kita vertus, ES taip pat užtikrina, kad į investicijų apsaugos susitarimus būtų įtraukti privalomi įmonių socialinės atsakomybės standartai ir, bendresniu mastu, įsipareigojimai dėl žmogaus teisių paisymo.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

Nuorodos

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.10.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

22.10.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Priėmimo data

24.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

11

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Pateikimo data

30.1.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas