Procedūra : 2018/0095(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0054/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0054/2019

Debates :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0090

IETEIKUMS     ***
PDF 182kWORD 55k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: David Martin

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (07979/2018),

–  ņemot vērā projektu ieguldījumu aizsardzības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (07980/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0447/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 16. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju(2) par lēmuma projektu,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0054/2019),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Singapūras Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

Tiesas 2017. gada 16. maija atzinums, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.


PASKAIDROJUMS

Ņemot vērā ES ekskluzīvo kompetenci ārvalstu tiešo ieguldījumu jomā, tostarp attiecībā uz ieguldījumu aizsardzību, kura tika iegūta līdz ar Lisabonas līgumu, 2014. gadā ES un Singapūra vienojās par ieguldījumu aizsardzības noteikumiem un iekļāva tos divpusējā BTN, kas bija parafēts gadu agrāk. Komisija 2015. gadā nolēma pieprasīt Eiropas Savienības Tiesas atzinumu par to, vai ES ir tiesīga pati parakstīt un noslēgt BTN vai tomēr ir nepieciešama dalībvalstu līdzdalība. Atzinums tika sniegts 2017. gada 16. maijā un, pamatojoties gan uz to, gan ES iestāžu diskusijām par turpmāko BTN jauno struktūru, nolīgums tika sadalīts ES brīvās tirdzniecības nolīgumā un jauktā nolīgumā par ieguldījumu aizsardzību.

Turklāt pēc tam, kad ES bija pieņēmusi jaunu pieeju ieguldījumu aizsardzībai un tās izpildes mehānismam (ieguldījumu tiesu sistēmai (ITS)), kas iekļauta arī ES un Kanādas tirdzniecības nolīgumā (CETA), Singapūra piekrita pārskatīt 2014. gada sarunās apstiprinātos ieguldījumu aizsardzības noteikumus un tādējādi no jauna atvērt slēgtu nolīgumu.

Šī ieguldījumu aizsardzības nolīguma (IAN) galvenie elementi ir:

•  taisnīgas un vienlīdzīgas attieksmes standarti un pret diskrimināciju vērsti noteikumi;

•  noteikumi attiecībā uz tiešu un netiešu ekspropriāciju;

•  pastāvīga pirmās instances ieguldījumu tiesa un apelācijas tiesa, ko veido pušu iecelti locekļi;

•  tiesu locekļiem ir apliecinātas specializētās zināšanas starptautiskajās publiskajās tiesībās un viņu attiecīgajās valstīs nepieciešamā kvalifikācija iecelšanai tiesneša amatā vai arī viņi ir juristi ar atzītu kompetenci. Viņiem piemēro arī stingrus noteikumus attiecībā uz neatkarību, integritāti un ētisku rīcību, izmantojot nolīgumā iekļautu saistošu rīcības kodeksu;

•  procesa pārredzamība tiek nodrošināta, publicējot dokumentus un rīkojot atklātas tiesas sēdes;

•  pants par tiesībām reglamentēt aizsargā pušu tiesības veikt pasākumus, lai sasniegtu tādus leģitīmus publiskās politikas mērķus kā sabiedrības veselība un vides aizsardzība; tam būtu jāierobežo paralizējoša ietekme uz regulējumu;

•  aizliegums iztiesāt paralēlus vai vairākus procesus;

•  noteikumi pret ļaunprātīgu sistēmas izmantošanu, piemēram, pret krāpnieciskām vai manipulatīvām prasībām vērsti noteikumi;

•  pušu apņemšanās izveidot daudzpusēju ieguldījumu tiesu.

Šis nolīgums neaprobežojas tikai ar CETA iekļautajiem ieguldījumu aizsardzības noteikumiem, jo tas ietver arī pilnībā darboties spējīgu apelācijas tiesu, jau tekstā ietvertu rīcības kodeksu tiesu locekļiem un noteikumus attiecībā uz bijušo tiesnešu saistībām.

Jaunie elementi atspoguļo Komisijas un Padomes paziņojumu Nr. 36 par ieguldījumu aizsardzību un ITS, kurš tika sniegts saistībā ar Padomes lēmumu atļaut parakstīt CETA un tika iekļauts attiecīgās Padomes sanāksmes protokolā (OV L11 60. sēj., 2017. gada 14. janvāris).

Ir svarīgi uzsvērt, ka šis nolīgums aizstās esošos divpusējos ieguldījumu līgumus starp 13 ES dalībvalstīm un Singapūru. Šādu līgumu pamatā ir novecojuši ieguldījumu aizsardzības noteikumi, un tie ietver pretrunīgi vērtēto ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas sistēmu.

Tomēr nolīgumā diemžēl joprojām nav noteikumu par ieguldītāju saistībām. Referents uzskata — no vienas puses, ir pamatoti nodrošināt mūsu ieguldītāju aizsardzību trešās valstīs, bet, no otras puses, ES būtu jānodrošina arī tas, lai ieguldījumu aizsardzības nolīgumos būtu ietverti saistoši korporatīvās sociālās atbildības standarti un vispārīgāk — saistības cilvēktiesību ievērošanas jomā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses

Atsauces

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

19.10.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

22.10.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Pieņemšanas datums

24.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

11

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Iesniegšanas datums

30.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. februārisJuridisks paziņojums