Postup : 2018/0095(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0054/2019

Predkladané texty :

A8-0054/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0090

ODPORÚČANIE     ***
PDF 183kWORD 59k
30.1.2019
PE 627.720v02-00 A8-0054/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: David Martin

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

(07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07979/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej (07980/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0447/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie z 16. mája 2017(1),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z …(2) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0054/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Singapurskej republiky.

(1)

Stanovisko Súdneho dvora z 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 2014 vzhľadom na výlučnú právomoc EÚ v oblasti priamych zahraničných investícií vrátane ochrany investícií získanú na základe Lisabonskej zmluvy sa EÚ a Singapur dohodli a zahrnuli ustanovenia o ochrane investícií do bilaterálnej dohody o voľnom obchode, ktorá bola parafovaná o rok skôr. V roku 2015 sa Komisia rozhodla požiadať Súdny dvor EÚ o stanovisko, či má EÚ právomoc podpísať a uzatvoriť dohodu o voľnom obchode vo svojom mene, alebo či sa vyžaduje účasť členských štátov. Stanovisko bolo vydané 16. mája 2017 a na jeho základe bola – po diskusiách medzi inštitúciami EÚ o novej štruktúre budúcich dohôd o voľnom obchode – dohoda rozdelená na dohodu o voľnom obchode v mene samotnej EÚ a na zmiešanú dohodu o ochrane investícií.

Navyše, po tom, ako EÚ prijala nový prístup k ochrane investícií a mechanizmu presadzovania (systém investičných súdov, ICS), ktorý bol zohľadnený v obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA), Singapur súhlasil s tým, že preskúma ustanovenia o ochrane investícií dohodnuté v roku 2014 a tým opätovne otvorí uzavretú dohodu.

K hlavným prvkom tejto dohody o ochrane investícií (IPA) patria:

•  ustanovenia týkajúce sa spravodlivého a nestranného zaobchádzania a nediskriminácie;

•  pravidlá týkajúce sa priameho a nepriameho vyvlastnenia;

•  stály investičný tribunál prvého stupňa a odvolací tribunál zložený z členov vymenovaných zmluvnými stranami.

•  členovia tribunálov musia preukázať odborné znalosti v oblasti medzinárodného práva verejného a musia mať kvalifikáciu požadovanú vo svojich príslušných krajinách na ustanovenie do sudcovskej funkcie alebo musia byť právnikmi, ktorí sú uznávanými odborníkmi. Podliehajú aj prísnym pravidlám ohľadom nezávislosti, bezúhonnosti a etického správania zahrnutým v záväznom kódexe správania, ktorý je súčasťou dohody;

•  transparentnosť konania je zabezpečená zverejňovaním dokumentov a pojednávaní, ktoré sú prístupné verejnosti;

•  právo na reguláciu článku, ktorý zabezpečuje právo zmluvných strán prijímať opatrenia na presadzovanie legitímnych cieľov verejnej politiky, ako je verejné zdravie a ochrana životného prostredia. Tým by sa mal obmedziť odrádzajúci účinok v oblasti regulácie;

•  zákaz súbežných alebo viacnásobných konaní;

•  ustanovenia proti zneužívaniu systému, ako sú pravidlá na predchádzanie podvodným alebo manipulatívnym nárokom;

•  záväzok zmluvných strán pokračovať v budovaní mnohostranného investičného súdu (MIC).

Dohoda presahuje rámec ustanovení o ochrane investícií v CETA, keďže zahŕňa plne funkčný odvolací tribunál, kódex správania členov tribunálov, ktorí už je súčasťou textu a obsahuje ustanovenia týkajúce sa povinností bývalých sudcov.

Nové prvky odzrkadľujú vyhlásenie Komisie a Rady č. 36 o ochrane investícií a ICS vypracované v súvislosti s rozhodnutím Rady o schválení podpisu CETA a zahrnuté do zápisnice Rady pri tejto príležitosti (Ú. v. EÚ L 11, zv. 60, 14. január 2017).

Je dôležité zdôrazniť, že táto dohoda nahradí existujúce bilaterálne investičné zmluvy uzatvorené medzi 13 členskými štátmi EÚ a Singapurom. Takéto zmluvy vychádzajú zo zastaraných ustanovení o ochrane investícií a obsahujú kontroverzný mechanizmus urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS).

Dohoda však bohužiaľ ešte vždy neobsahuje ustanovenia o povinnostiach investorov. Spravodajca sa domnieva, že ak je na jednej strane zabezpečenie ochrany pre našich investorov v tretích krajinách legitímne, mala by EÚ na druhej strane zabezpečiť, aby dohody o ochrane investícií zahŕňali záväzné normy v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a všeobecnejšie záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

07979/2018 – C8-0447/2018 – COM(2018)01942018/0095(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

19.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

22.10.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Dátum prijatia

24.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

11

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Dátum predloženia

30.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

26

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne oznámenie