Процедура : 2018/2114(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0055/2019

Внесени текстове :

A8-0055/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.20
CRE 14/02/2019 - 10.20

Приети текстове :

P8_TA(2019)0134

ДОКЛАД     
PDF 366kWORD 121k
30.1.2019
PE 630.622v02-00 A8-0055/2019

относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

(2018/2114(INI))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Дьорд Шьопфлин

ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ

Процедура и източници

Изготвянето на настоящия доклад за изпълнението беше разрешено от Председателския съвет на 31 май 2018 г. Докладът има за цел да разгледа и оцени как са приложени институционалните механизми за демократичен контрол върху децентрализираните агенции.

При подготовката на настоящия доклад за изпълнението докладчикът събра информация и използва, наред с другото, следните източници:

  техническите срещи с Комисията и мрежата на агенциите на ЕС;

  проучване на проф. Елен Фос, озаглавено „Агенциите на ЕС – общ подход и парламентарен контрол“(1), представено в комисията по конституционни въпроси на 27 ноември 2018 г.;

  отговори на въпросник, изпратен на секретариатите на комисиите за целите на изготвянето на настоящия доклад;

  размяна на мнения с Комисията и с три подпомагащи комисии (комисията по бюджети, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните) по време на заседанието на комисията по конституционни въпроси на 22 октомври;

  констативна командировка в Агенцията за основните права (FRA) във Виена;

  констативна командировка в Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) в Будапеща и в Европейската агенция за ГНСС (GSA) в Прага.

Констатации от изследването

Разпоредби на Договорите относно агенциите

В Договорите няма определение за децентрализираните агенции. На своя уебсайт, посветен на агенциите и на другите органи на ЕС(2), Комисията описва агенциите на ЕС като отделни от институциите на ЕС органи – самостоятелни юридически лица, създадени за изпълнението на специфични задачи съгласно правото на ЕС, и прави разграничение между децентрализирани агенции, агенции в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, изпълнителни агенции, агенциите и органите на Евратом и други организации.

Според Комисията децентрализираните агенции допринасят за изпълнението на политиките на ЕС. Те също така подпомагат сътрудничеството между ЕС и националните правителства, като обединяват технически и специализиран опит от институциите на ЕС и от националните органи. Децентрализираните агенции се създават за неопределен период от време и са разположени в различни страни от ЕС. На своята страница Комисията изброява 33 децентрализирани агенции(3). С предложението за нов европейски орган по труда (ЕОТ)(4) общият им брой става 34.

В своето проучване проф. Фос описва децентрализираните агенции като органи, регулирани от европейското публично право, които са институционално отделени от институциите на ЕС, разполагат със собствена правосубектност и известна степен на административна и финансова автономия и имат ясно определени задачи. Тя изброява 36 децентрализирани агенции(5) (37, ако се прибави ЕОТ) и включва в своя списък също така Европейската прокуратура, Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации и Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД). Тя отбелязва, че от функционална гледна точка агенциите могат да бъдат класифицирани в зависимост от шестте основни задачи, които са им възложени(6):

(1) експертен опит в областта на науката/технологиите (ЕААБ, EASO, ECHA, ЕАОС, EMA);

(2) информация и сътрудничество (ОЕРЕС, Cedefop, CEPOL, EASO, ECDC, ЕАОС, EFCA,

EIGE, EIOPA, ЕОТ, ЕЦМНН, ЕАМБ, ENISA, ERA, ETF, EU-OSHA, Eurofound, Евроюст, Европол, FRA, GSA);

(3) предоставяне на услуги (регистрация и сертифициране) (Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации, CPVO, ЕААБ, ECHA, EUIPO);

(4) надзор, инспекции и правоприлагане (CER, ЕБО, ЕКЗД, EFCA, EIOPA, ЕОТ, ЕАМБ, ERA, ESMA, ЕСП);

(5) улесняване и подкрепа, както и (6) изпълнение на програми на ЕС (CdT, EASO, EFCA, Европейска прокуратура, eu-LISA, Евроюст, Европол, Frontex).

Някои агенции изпълняват няколко от горепосочените функции (ЕААБ, EASO, ECHA, ЕАОС, EFCA, EIOPA, ЕОТ, ЕАМБ, ERA, Евроюст и Европол). Някои агенции могат да приемат правно обвързващи актове при изпълнението на своите функции (CER, Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации, CPVO, ЕААБ, ЕБО, ECHA, EIOPA, Европейска прокуратура, ERA, ESMA, EUIPO, Евроюст, ЕСП)(7).

От горепосоченото следва, че не може да съществува един-единствен модел за опростена класификация на агенциите. Освен това е трудно да се направи ясно разграничение между вида или типологията на агенциите(8).

Въпреки че не съществува общо определение на агенциите, като органи на Съюза те трябва да се придържат към принципа на предоставената компетентност (член 5 от ДЕС). Агенциите са изрично посочени в Договорите в няколко члена, например в член 9 от ДЕС (гражданство), член 15 от ДФЕС (принцип на прозрачност), член 16 от ДФЕС (защита на данните), член 71 от ДФЕС (вътрешна сигурност), членове 123, 124, 127, 130, 282 от ДФЕС (финансови мерки и независимост на ЕЦБ), член 228 от ДФЕС (Омбудсман), член 263 от ДФЕС (контрол на законосъобразността на законодателните актове), член 265 от ДФЕС (бездействие), член 267 от ДФЕС (преюдициални заключения), член 277 от ДФЕС (неприложимост на актовете), член 287 (Европейска сметна палата), член 298 от ДФЕС (европейска администрация), член 325 от ДФЕС (борба с измамите), както и в редица протоколи към тези Договори и в Хартата на основните права (член 41 относно правото на добра администрация, член 42 относно правото на достъп до документи, член 43 относно Европейския омбудсман, член 51 относно приложното поле на Хартата и член 52 относно обхвата и тълкуването на правата и принципите). Поради това агенциите, подобно на институциите на ЕС и други органи, трябва да подкрепят ценностите и принципите на ЕС, а техните действия подлежат на съдебен контрол и на други механизми за отчитане, предвидени в Договорите.

В Договорите няма изрично правно основание за създаването на агенции. Агенциите бяха създадени въз основа на сегашния член 352 от ДФЕС или въз основа на съответния член от Договор, отнасящ се за съответната област на политиката(9). Освен това по отношение на въпроса кои правомощия могат да бъдат делегирани на агенциите, в делото ESMA (известно също като „Мерони“ 2.0)(10) Съдът на Европейския съюз трябваше да се произнесе дали авторите на ДФЕС са имали намерението да установят в членове 290 и 291 от ДФЕС единна правна уредба, съгласно която някои делегирани и изпълнителни правомощия могат да се предоставят само на Комисията, или дали в законодателството на Съюза могат да бъдат предвидени други системи за делегирането на подобни правомощия на органи, служби или агенции на Съюза. В това отношение Съдът отбеляза, че „макар да е вярно, че Договорите не включват никакви разпоредби, предвиждащи преотстъпване на правомощия на орган, служба или агенция на Съюза, при все това няколко разпоредби от Договора за функционирането на ЕС предполагат, че такава възможност съществува“. Той приема, че правомощието на Европейския орган за ценни книжа и пазари да приема спешни мерки относно финансовите пазари на държавите членки с цел регулиране или забрана на късите продажби е съвместимо с правото на ЕС; според Съда щом като свободата на действие на този орган е обвързана с различни ограничителни условия и критерии, упражняването на това правомощие не нарушава правилата, уреждащи делегирането на правомощия, установени в ДФЕС(11).

Съвместното изявление и общия подход от 2012 г.

Съвместното изявление и общият подход от 2012 г.(12) са резултат от работата на междуинституционална работна група по регулаторните агенции, създадена от Комисията, Европейския парламент и Съвета, след като предложението на Комисията от 2005 г. за междуинституционално споразумение относно регулаторните агенции(13) не получи необходимата подкрепа от Съвета и Парламента. Комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол бяха представени в тази работна група. Въпреки че съвместното изявление и общият подход не са правно обвързващи, институциите се ангажираха да вземат под внимание общия подход при вземането на решения относно децентрализираните агенции, макар и с уговорката, че ще се прави анализ на всеки отделен случай. Общият подход съдържа разпоредби относно създаването (наред с другото, изискването за оценки на въздействието) и прекратяването на дейността на агенциите (клаузи за изтичане на срока на действие или преразглеждане, възможни сливания), седалището на агенциите (критерии) и ролята на приемащата държава (споразумения за седалището), структурата и управлението на агенциите (разпоредби относно управителните съвети, изпълнителните директори и други вътрешни органи), функционирането на агенциите (защита на данните, международни отношения, комуникация, споделяне на услуги), програмирането на дейностите и ресурсите (годишни и многогодишни работни програми, човешки ресурси, бюджет) и отчетността и контрола (с разпоредби относно, наред с другото, годишния отчет за дейността, одита и освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, система за подаване на сигнали/предупреждение, оценка, прозрачност и отношения със заинтересованите лица).

Като пряко последващо действие във връзка с приемането на съвместното изявление и общия подход, на 19 декември 2012 г. Комисията прие пътна карта за последващите действия във връзка с общия подход, съдържаща инициативи, които да бъдат предприети от Комисията, агенциите, Съвета, държавите членки и Европейския парламент. На 10 декември 2013 г. и на 24 април 2015 г. Комисията представи доклади за напредъка относно прилагането на общия подход. Комисията прие също насоки със стандартни разпоредби относно споразуменията за седалището, наръчник за комуникацията и насоки относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на децентрализираните агенции(14). В доклада за напредъка от 2015 г. във връзка с тогавашните междуинституционални обсъждания относно преразглеждането на учредителните актове на някои агенции, Комисията изрази съжаление във връзка с липсата на политически ангажимент за гарантиране на спазването на общия подход относно децентрализираните агенции на ЕС, по-специално по отношение на ролята или състава на структурите за управление на агенциите. Докладите на Комисията за напредъка са по-скоро кратки и не разглеждат въпроса за парламентарния контрол на агенциите.

Анализът на професор Фос по отношение на значението на общия подход в учредителните актове на агенциите представя нееднородна картина на съответствието на регламентите за създаването на агенциите с общия подход(15). Тя отбелязва, че докато за бюджетната процедура и годишните доклади степента на съответствие е по-скоро висока, съставът на управителните съвети и назначаването на изпълнителните директори изглежда зависят в голяма степен от задачите на агенциите. Тя счита, че спазването е най-проблемно по отношение на работните програми на агенциите, по отношение на които изискването Парламентът да бъде консултиран относно многогодишната програма обикновено не е изпълнено. Тя отбелязва освен това, че степента на съответствие между регламентите, приети преди общия подход, и тези, приети или преразгледани след приемането на общия подход, почти не се различава.

Спазването на общия подход беше подложено на по-строг контрол от страна на Парламента в контекста на предложенията на Комисията за преместване на седалищата на две агенции, установени в Обединеното кралство(16). Парламентът счете, че ролята му на съзаконодател не е надлежно взета предвид, тъй като той не е участвал в процедурата, довела до избора на новите седалища на агенциите. Европейският парламент припомни също така, че „общият подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г., няма правно обвързващ характер, което се признава в самото изявление, и че то беше договорено, без да се засягат законодателните правомощия на институциите“. Поради това Европейският парламент настоя „процедурата, следвана при избора на ново местоположение на агенциите, да бъде преразгледана и да не се използва в тази форма в бъдеще“(17).

Съветът заяви в това отношение, че „приема за сведение искането на ЕП съвместното изявление и общият подход за децентрализираните агенции от 2012 г. да бъдат преразгледани във възможно най-кратък срок. Като първа стъпка Съветът приканва Комисията до април 2019 г. да представи задълбочен анализ на изпълнението на съвместното изявление и общия подход по отношение на местоположението на децентрализираните агенции. Този анализ ще послужи за основа на оценката относно бъдещите стъпки по започване на подобно преразглеждане“.

Парламентарен контрол на децентрализираните агенции

Парламентът може да упражнява контрол върху децентрализираните агенции по различни начини:

–  като едно от подразделенията на бюджетния орган, когато взема решения относно вноските от бюджета на ЕС за агенциите;

–  като орган по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

–  чрез определянето на кандидатите за членове на управителните съвети на агенциите;

–  чрез процедурата за назначаване (или освобождаване от длъжност) на изпълнителните директори;

–  чрез провежданите с него консултации относно работните програми;

–  чрез представянето на годишните доклади;

–  по други начини (посещения на делегации, контактни групи или лица за контакт, размяна на мнения, изслушвания, брифинги, предоставяне на експертен опит);

В своето проучване професор Фос анализира разпоредбите на учредителните регламенти на агенциите във връзка с механизмите за парламентарен контрол(18):

–    Що се отнася до участието на Парламента в управителните съвети(19), тя отбелязва, че в три агенции има представители на ЕП (EMA, EUIPO, GSA), а в седем агенции (ECHA, ЕАОС, ЕОБХ, ЕЦМНН, ETF, ACER, ECDC) има членове, определени от Европейския парламент (експерти или заинтересовани лица); в повечето случаи обаче няма член, определен от Европейския парламент.

–    Що се отнася до назначаването на изпълнителните директори(20), тя отбелязва, че е необходимо одобрението на Парламента за трите надзорни органа, които попадат в сферата на компетентност на комисията по икономически и парични въпроси (ЕБО, EIOPA, ESMA), че в 15 случая кандидатът трябва да бъде поканен в ЕП (ОЕРЕС, ЕААБ, EASO, ECDC, ECHA, ЕОБХ, EIGE, EMA, ЕЦМНН, ENISA, ETF, FRA, Frontex и eu-LISA), докато в шест случая кандидатът може да бъде поканен. В 11 случая няма участие на Европейския парламент;

–    по отношение на работните програми(21), с Парламента се провеждат консултации относно многогодишните работни програми на осем агенции (CEPOL, ЕААБ, ERA, Европол, FRA, Frontex, GSA, EUIPO) и му се предоставя информация за многогодишните работни програми на шест агенции (ЕБО, ECHA, EIOPA, ЕОТ, ЕЦМНН, ESMA); въпреки че Парламентът не участва в многогодишната работна програма за тези агенции, с него се провеждат консултации относно годишните работни програми на две агенции (ENISA, Eurofound) и му се предоставя информация за годишните работни програми на девет агенции (ACER, ОЕРЕС, EASO, EFCA, ЕОБХ, EMA, ЕАМБ, eu-LISA, ЕСП); няма никакво участие на ЕП в работните програми на осем агенции (CdT, Cedefop, ECDC, ЕАОС, EIGE, EU-OSHA, Европейска прокуратура, ETF) и две агенции нямат разпоредби относно работните програми (CPVO, Евроюст);

–    Във всички мандати на агенциите е предвидено представяне на годишен отчет за дейността пред Европейския парламент, Сметната палата, Съвета и Комисията. За две агенции от изпълнителните директори се изисква да представят годишните доклади на Европейския парламент или на неговите компетентни комисии.

–    В три случая се предвижда вътрешните органи да освобождават от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (става въпрос за изцяло самофинансиращите се EUIPO, ЕСП и CPVO)(22).

Парламентарният контрол в Европейския парламент се извършва по-специално на равнището на парламентарните комисии – както специализираните в областта на политиката на съответните агенции, така и комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол, които контролират всички агенции, доколкото те се финансират от бюджета на ЕС и подлежат на процедурата по освобождаване от отговорност.

Докладчикът изпрати на секретариатите на комисиите въпросник, с който поиска информация:

(1)    относно начина, по който комисиите са участвали в законодателни процедури (задачи, компетентност, дейности, цели, структури, механизми за отчитане, преместване), също както и бюджетни процедури и процедури по освобождаване от отговорност в рамките на настоящия законодателен мандат, и са упражнявали политически контрол върху децентрализираните агенции;

(2)  относно начина, по който са взели предвид съвместното изявление и общият подход от 2012 г. при тези дейности (оценки на въздействието, клаузи за изтичане на срока на действие или преразглеждане, седалища на агенциите, структура и управление на агенциите – т.е. управителни съвети, изпълнителни директори, научни комитети или други органи; функционирането на агенциите – т.е. услуги на Комисията, сливане на агенции, споделяне на услуги между агенциите, обработване на класифицирана информация, международни отношения, комуникация; програмиране на дейности, ресурси на агенциите и процедури, свързани с тях, и отчетност и контрол – т.е. годишен отчет, одити, оценки; както и прозрачност и отношения със заинтересованите лица);

(3)  (стратегически решения) относно това дали при разглеждането на работата на агенциите комисиите вземат под внимание намеренията на лицата, определящи политиките, и дали те се прилагат правилно;

(4)  (изпълнение) относно това дали комисиите извършват оценка на работата на агенциите, които попадат в обхвата на тяхната компетентност, въз основа на предполагаемите резултати;

(5)  (сложност) относно това дали комисиите следят за припокривания или пропуски в работата на агенциите и дали има случаи, в които комисиите считат, че агенциите са превишили своята компетентност или не са изпълнили задачите си.

В момента на изготвянето на доклада бяха получени отговори от секретариатите на комисията по бюджети (комисията BUDG), комисията по бюджетен контрол (комисията CONT), комисията по икономически и парични въпроси (комисията ECON), комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (комисията ENVI), комисията по промишленост, изследвания и енергетика (комисията ITRE); комисията по транспорт и туризъм (комисията TRAN), комисията по земеделие и развитие на селските райони (комисията AGRI), комисията по култура и образование (комисията CULT) и комисията по правата на жените и равенството между половете (комисията FEMM), а комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (комисията LIBE) (в обхвата на нейните правомощия попада най-голям брой агенции) посочи, че възнамерява да приключи в скоро време своите отговори.

Комисията по бюджети посочи, че:

(1)    е изготвила становища по законодателните процедури във връзка с учредителните регламенти на няколко агенции (ЕБО, EIOPA, ESMA, ENISA, ACER, EU-OSHA, Eurofound, Cedefop, EASO и CEPOL), като е разгледала всички аспекти на регламентите; освен това агенциите се обсъждат на бюджетните тристранни срещи, когато това е целесъобразно (точка 31 от Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (МИС)); комисията по бюджети беше водещата комисия, представлявала Парламента в междуинституционалната работна група във връзка с ресурсите на децентрализираните агенции, и предприела последващите действия във връзка с нейните заключения; комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол са водещите комисии, които проследяват преразглеждането на рамковия финансов регламент във връзка с преразглеждането на Финансовия регламент, което се проведе по-рано тази година; комисията по бюджети е водещата комисия за годишните бюджетни процедури относно всички децентрализирани агенции на ЕС; Йенс Гайер (S&D) е постоянният докладчик на комисията по бюджети относно агенциите на ЕС; комисията по бюджети обменя редовно информация с Мрежата на агенциите на ЕС и отделните агенции на ЕС в рамките на годишната бюджетна процедура и изисква от тях информация в рамките на тази процедура; комисията по бюджети отправя ежегодно покана до Мрежата на агенциите на ЕС за обсъждане на свързаните с агенциите аспекти на проектобюджета преди крайния срок за внасяне на предложения за бюджетни изменения;

(2)    тя разглежда различни аспекти на съвместното изявление и на общия подход в контекста на своите становища и годишни бюджетни процедури, с изключение на онези от тях, които са от областите на компетентност на специализираните комисии, като например работните програми и годишните доклади на отделните агенции; тя поиска да се осъществи проучване на потенциалните приходи от увеличението на таксите за услуги, начислявани от страна на агенциите на ЕС, и по нейно (и на комисията по бюджетен контрол) искане Тематичният отдел по бюджетни въпроси организира семинар относно надзора и ресурсите на частично и изцяло самофинансиращите се агенции на 4 май 2017 г.;

(3)    тя също така отговори положително на трите въпроса относно стратегическите решения, изпълнението и сложността.

Комисията по бюджетен контрол отговори, че:

(1)    е изготвила становище под формата на изменения (член 53, параграф 4) относно преместването на седалището на Европейската агенция по лекарствата; е участвала в междуинституционалната работна група във връзка с ресурсите на децентрализираните агенции и при преразглеждането на рамковия финансов регламент; изготвя доклад за всяка децентрализирана агенция и хоризонтален доклад в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност комисията по бюджетен контрол организира всяка година през декември/януари изслушване на 4 до 6 изпълнителни директори, като разглежда също годишните отчети за дейността; комисията по бюджетен контрол не организира обаче изслушвания преди назначаването им; тя организира командировки в Европол и в Европейския институт за иновации и технологии;

(2)    в своите доклади за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета тя разглежда различните аспекти на общия подход, включително, по целесъобразност, определянето на размера на таксите и опростяването. Аналогично на комисията по бюджети тя не разглежда аспекти, които попадат в сферата на компетентност на специализираните комисии, каквито са например работните програми;

(3)    тя отговори също така, че прави оценка на трите въпроса относно стратегическите решения, изпълнението и сложността като част от годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Комисията по икономически и парични въпроси посочи, че:

(1)    участва в текущия преглед по отношение на европейските надзорни органи (ЕБО, EIOPA, ESMA) и работи по поредица от свързани директиви и регламенти за тези агенции; е постигнато споразумение между Европейския парламент и Единния съвет за преструктуриране относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Единния съвет за преструктуриране в рамките на Единния механизъм за преструктуриране; комисията по икономически и парични въпроси е приела доклад относно предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган; тя изготвя годишни становища относно проекта на общия бюджет и освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (ЕБО, EIOPA, ESMA); що се отнася до правомощията във връзка с назначаването на членовете на управителните съвети и/или други органи на агенциите, тя е изготвила доклад относно предложението на Комисията за назначаването на член на Единния съвет за преструктуриране и е изразила становището си относно удължаването на мандата на председателите на трите надзорни органа, след като ги е изслушала; тя провежда ежегодна съвместна размяна на мнения с председателите на ЕБО, EIOPA, ESMA и ЕСП относно работните програми и годишните доклади; тя е в постоянен процес на размяна на мнения с Агенцията и постоянно съобразява работата си с резултатите от тази размяна; редовно изисква брифинги или становища; разполага със специален график за осъществяване на контрол по време на заседанията на други комисии, с цел размяна на мнения в комисия, и също така се провежда редовно размяна на мнения между Европейските надзорни органи и докладчиците/докладчиците в сянка по различните досиета;

(2)    в своя доклад относно предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 тя е взела под внимание разпоредбите на общия подход, що се отнася до седалището на Европейския банков орган (разглеждане на договореностите за седалищата, както и на различните аспекти, свързани с дейността на агенциите); тя разглежда разпоредбите относно структурата на агенциите и планирането на техните дейности в контекста на текущия преглед по отношение на Европейските надзорни органи (ЕБО, EIOPA, ЕНО); тя наблюдава спазването на споразумението между Европейския парламент и Единния съвет за преструктуриране относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Единния съвет за преструктуриране в рамките на Единния механизъм за преструктуриране;

(3)    всички проекти на регулаторни технически стандарти и на технически стандарти за изпълнение се изпращат на членовете на комисията по икономически и парични въпроси; на заседанията на комисията по икономически и парични въпроси се обсъждат избрани теми в контекста на графика за осъществяване контрол;

(4)    комисията по икономически и парични въпроси не извършва оценка на работата на агенциите, които попадат в обхвата на нейната компетентност, въз основа на предполагаеми резултати;

(5)    съществуват различни становища по въпроса дали EIOPA превишава мандата си и дали ESMA и ЕБО изпълняват мандата си в пълна степен.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните докладва, че:

(1)    е взела участие в законодателните процедури, свързани с учредителния регламент на EMA, както и с предложения за възлагане на допълнителни задачи за ECHA (изискващи допълнителни средства), ЕАОС и ЕОБХ; е изготвила доклад относно местонахождението на седалището на ЕМА (временно споразумение, гласувано на пленарно заседание през октомври 2018 г.); изготвя становища относно годишните бюджети на петте агенции, попадащи в обхвата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (бюджетни изменения, включително относно щатните разписания, възстановяване на проекта на бюджет, увеличаване на бюджета), както и становища относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за петте агенции, попадащи в обхвата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните; съгласно учредителните регламенти на агенциите, които попадат в сферата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Парламентът назначава (ECDC, ECHA, ЕАОС, EMA) или дава становището си на Съвета относно назначаването (ЕОБХ) на определен брой членове на управителния съвет на тези агенции – представители на ЕП, а също така и на научни експерти. Провеждат се консултации с Парламента и относно назначаването на представители на пациентите и клиничните специалисти (EMA), които са членове на управителния съвет. Провеждат се консултации с Парламента относно назначаването на представители на пациентите и клиничните специалисти в различни научни комитети на EMA(23); освен това член 2 от Правилника за дейността на управителния съвет и на Бюрото на ЕАОС изисква един от членовете на управителния съвет, представляващи ЕП, да бъде назначен за член на Бюрото; комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните провежда систематични изслушвания на предложените кандидати за изпълнителни директори преди тяхното назначаване; тя назначава лице за контакт с всяка агенция; комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните организира годишна размяна на мнения с изпълнителния директор на всяка от агенциите, която обхваща работните програми, отчетите за дейността и др.; всяка година двамата членове на управителния съвет на ЕАОС, назначени от Парламента, изготвят коментари относно проекта на годишна работна програма на ЕАОС, които след това се одобряват от координаторите на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и се съобщават на Агенцията; на всеки две години се провеждат посещения във всяка от агенциите; във връзка с искания за предоставяне или използване на експертен опит е поискано научно становище на ЕОБХ относно пчелите и опрашването (2018 г.); в рамките на доклад по собствена инициатива относно антимикробната резистентност беше поискан доклад от ЕАОС, EMA и ЕОБХ, и са организирани срещи с докладчика; докладите на ЕАОС се използват редовно за целите на текущата законодателна дейност и докладите за изпълнението; разменени са мнения в комисия например по въпроси, отнасящи се до ECDC(24) и ЕОБХ(25); ECHA, EMA или ЕАОС могат също така да бъдат поканени от комисията за участие в размяна на мнения относно конкретни досиета по секторните политики; проведени са брифинги на докладчиците например относно антимикробната резистентност, новите храни;

(2)    агенциите, попадащи в обхвата на компетентност на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, бяха създадени преди съвместното изявление от 2012 г., но след като приключи процедурата в Съвета за избор на новото седалище на ЕМА, завършила с теглене на жребий, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните отправи критики към съвместното изявление и приложения към него общ подход и призова за непосредствено участие на Европейския парламент в процеса на вземане на решения относно местоположението и преместването на агенции и органи, като се имат предвид неговите прерогативи като съзаконодател в рамките на обикновената законодателна процедура (тази позиция беше подкрепена на пленарно заседание през март 2018 г.); в този контекст Парламентът насърчи включването в споразумението за седалището на подробна рамка за разполагането на Агенцията с цел намаляване на несигурността и осигуряване на яснота за служителите, за да се гарантира непрекъснатост на дейността; що се отнася до предложението относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, предложението е насочено главно към промени в състава на управителния съвет и в продължителността на мандата на неговите членове; предложението относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (2018/0088 (COD)) също така изменя процедурата за назначаване на експерти в експертните групи;

(3)    що се отнася до въпросите, свързани с решенията по политиките и (4) постигнатите резултати, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните разглежда изпълнението в рамките на конкретни предложения за резолюции, посещенията на делегации на всеки две години, докладите за изпълнението или междинните прегледи на конкретни програми; комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните не прилага критерии за неуспех/успех. Що се отнася до сложността (5), комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните следи по какъв начин може да се подобри координацията между агенциите, например по отношение на химичните данни.

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика съобщи, че:

(1)    участва в преразглеждането на учредителните регламенти за ACER, Европейската агенция за ГНСС (за разпределяне на нови задачи и „по-силна позиция“ на Агенцията), ENISA (задачи, продължителност, управление), ОЕРЕС (структура); тя не дава становища относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, но в рамките на годишните бюджетни процедури многократно е отправяла искания за предоставяне на достатъчно ресурси за ACER; тя участва в определянето на кандидатите за представители на ЕП в управителния съвет; тя не е провеждала специални изслушвания на предложените кандидати за изпълнителни директори преди тяхното назначаване, но поддържа редовни контакти с представители на Агенцията, и те присъстват на заседанията на комисията по промишленост, изследвания и енергетика; няма постоянни докладчици, но в началото на законодателния мандат е създадена неформална контактна група за ACER, състояща се от членове на ЕП от няколко групи; редовно се обменя информация относно текущата работа на ACER и предизвикателствата, пред които е изправена; разменят се мнения с агенциите относно работните програми; информацията относно отчетите за дейността се предоставя на координаторите, като информационните бюлетини на комисията по промишленост, изследвания и енергетика също съдържат информация за агенциите; на всеки две години се правят посещения в седалищата; комисията по промишленост, изследвания и енергетика използва доклади, проучвания и научни становища на агенции и изисква присъствието на представители на агенциите на изслушванията, свързани с компетентността на Агенцията (за ACER: представяне на годишните доклади за мониторинг на пазарите на електроенергия);

(2)    комисията по промишленост, изследвания и енергетика разглежда всички аспекти на общия подход в рамките на преразглеждането на новите регламенти (в процес на изпълнение). Редовно се провеждат презентации и изслушвания в рамките на комисията относно многогодишните работни програми, а годишните доклади се изпращат на координаторите;

(3)    що се отнася до въпроса за решенията във връзка с политиките, се поддържат редовни контакти с представители на Агенцията и те присъстват на заседанията на комисията по промишленост, изследвания и енергетика;

(4)    що се отнася до въпроса за постигнатите резултати, се поддържат редовни контакти с представители на Агенцията и те присъстват на заседанията на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, като тези въпроси се разглеждат в рамките на преразглеждането на новите регламенти (в процес на изпълнение);

(5)    що се отнася до въпросите, свързани със сложността, те се разглеждат в рамките на преразглеждането на новите регламенти (в процес на изпълнение).

Комисията по транспорт и туризъм предостави три отделни отговора за трите агенции в рамките на нейната компетентност:

(1)

  – Регламентът за създаване на ЕАМБ беше преразгледан през 2016 г.; през 2015 и 2018 г. са направени посещения в тази агенция; през последните години е провеждана редовна размяна на мнения с изпълнителния директор, като са обсъждани и годишните работни програми;

–    по отношение на ERA: с приемането на Четвъртия железопътен пакет ролята на Агенцията беше засилена; въведени бяха също така управителен съвет и изпълнителен съвет. Комисията по промишленост, изследвания и енергетика предоставя становище относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; през 2018 г. е направено посещение в Агенцията; провеждат се ad hoc консултации от отделни докладчици/служители относно експертните продукти на Агенцията; през 2015 г. е проведена размяна на мнения с изпълнителния директор на ERA;

–    по отношение на ЕААБ: учредителният регламент от 2002 г. е преразгледан през 2018 г., като е направен пълен преглед на структурата на предишните регламенти с оглед на основните правомощия (делегирани актове и актове за изпълнение) и на добавените правомощия; няма постоянен докладчик; през 2015 и 2018 г. са направени посещения в Агенцията; провеждат се ad hoc консултации с отделни докладчици/служители относно експертните продукти на Агенцията; през 2015 и 2016 г. е проведена размяна на мнения с изпълнителния директор на ЕААБ по конкретни въпроси, свързани с авиационната безопасност;

(2)

  – по отношение на ЕАМБ: в контекста на многогодишното програмиране Съветът и Парламентът приеха през 2014 г. регламент относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция по морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване на морето, причинено от кораби и от нефтени и газови инсталации;

–    по отношение на ERA: комисията по транспорт и туризъм обсъжда годишните работни програми по време на размяната на мнения с изпълнителния директор; що се отнася до обезпечеността с финансови и човешки ресурси, изпълнителният директор повдигна проблема за недостатъчното финансиране;

–    по отношение на ЕААБ: В новия регламент за ЕААБ е предвидена специална разпоредба относно споразумението за седалището.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони докладва, че:

(1)    решение за изпълнение на Комисията в рамките на приетия през 2014 г. регламент за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, доведе до разширяване на правомощията на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea); комисията по земеделие и развитие на селските райони е изготвила становище в рамките на процедурата за регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига по отношение на извършваните от ЕОБХ дейности (комуникация относно риска, прозрачност на проучванията), както и на управленските структури, което обаче е отхвърлено от комисията; комисията по земеделие и развитие на селските райони редовно гласува бюджетни изменения за възстановяване на евентуалните съкращения, които Съветът предлага за бюджета на агенциите, чиято дейност попада в обхвата на компетентността на комисията по земеделие и развитие на селските райони (напр. ЕОБХ, Chafea); комисията по земеделие и развитие на селските райони е изискала две научни становища от ЕОБХ относно здравето и хуманното отношение към зайците, отглеждани за производство на месо в Европа (в процес на изготвяне); що се отнася до размяната на мнения в комисия, е направено представяне от председателя на Службата на Общността за сортовете растения относно работата на Агенцията през 2016 г., представяне от представител на ЕОБХ по време на изслушването на тема „Клонирането на животни за селскостопански цели“ през 2015 г. (съвместно изслушване с комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните; експерт, предложен от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните), както и представяния от ЕОБХ и ECHA по време на изслушването на тема „Досиетата за Монсанто и глифосата“ през 2017 г. (съвместно изслушване с комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните; експерти, предложени от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните).

Комисията по култура и образование посочи, че:

(1)   дава становище в рамките на годишната бюджетна процедура и процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за CdT; провежда обмен на информация и размяна на мнения в комисия със CdT относно дейностите му;

(2)   в становищата си относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета комисията по култура и образование взема предвид вътрешните одити на Комисията и до известна степен, изготвените оценки;

комисията по култура и образование посочи и своите дейности по отношение на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) и в тази връзка докладва за обмена относно годишните работни програми със съответните генерални дирекции на Комисията и посещението в EACEA за представяне на дейностите във връзка с изпълнението на програмата „Творческа Европа“ през 2016 г. Докладчикът по програмата „Творческа Европа“ е провел срещи с EACEA относно показателите за изпълнение; комисията също така е отправила някои препоръки към EACEA в доклада относно изпълнението на програмата „Творческа Европа“ във връзка с прозрачността и отношенията със заинтересованите страни; що се отнася до въпроса за постигнатите резултати, комисията докладва, че работата на EACEA по изпълнението на програмата „Творческа Европа“ до известна степен е подложена на оценка в доклада за изпълнението и са отправени някои препоръки.

Комисията по правата на жените и равенството между половете съобщи, че:

(1)   участва в годишните бюджетни процедури и в процедурите по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; назначава двама членове и двама заместник-членове на експертния форум на EIGE; провежда размяна на мнения относно работните програми; през 2015 и 2018 г. е посетила Агенцията; използва експертни продукти на Агенцията, изисква брифинги или становища и провежда размяна на мнения в комисия;

(2)   с комисията се провеждат консултации относно многогодишните работни програми, като също така се представят годишните работни програми;

(3)   що се отнася до въпроса (5) относно сложността, комисията по правата на жените и равенството между половете посочва, че за нея е важно да се прави разграничение между компетентностите на EIGE и на FRA. Комисията по правата на жените и равенството между половете счита, че е важно дейностите в областта на правата на жените и равенството между половете да бъдат възложени на една-единствена агенция.

Основни констатации

•  Въпреки че няма общо определение на агенциите на ЕС, нито ясно очертаване на техните правомощия или задачи, в институционално отношение агенциите могат да бъдат разглеждани като междинни звена между Комисията и държавите членки. Агенциите отговарят на потребността от по-хармонизирано изпълнение на политиките на ЕС от страна на държавите – членки на ЕС, като осигуряват модел за по-пряко администриране на равнище ЕС, което води до множественост на изпълнителната власт на ЕС(26).

·Фактът, че не съществува изрично правно основание за създаването на агенции или общо определение или описание на агенциите и на техните правомощия и задачи, нито в член 13 от ДЕС, нито в системата за делегиране, предвидена в членове 290 и 291 от ДФЕС, може да се дължи на липсата на единно виждане относно изпълнителната власт на ЕС или на разнообразието от функции, които агенциите са призвани да изпълняват. Въпреки това агенциите не функционират в правен вакуум. Те са създадени с изричната воля на законодателя на ЕС в съответствие с принципа на предоставената компетентност въз основа на различни разпоредби на Договорите. Договорът от Лисабон официално признава агенциите като органи на изпълнителната власт на ЕС чрез официалното посочване на агенциите на ЕС в Договорите(27). Преотстъпването на правомощия на агенциите не е неограничено, а трябва да е в съответствие с правните гаранции, определени в Договорите, да зачита институционалния баланс и да защитава интересите на физическите лица в рамките на ЕС. Въпреки това може да се разгледат възможностите за по-добро разграничаване и категоризация на различните видове агенции и механизмите за тяхната отчетност. Освен това в случай на бъдещо изменение на Договора може да се помисли как могат да бъдат включени в Договорите още по-стабилни разпоредби относно агенциите (например във връзка с член 13 от ДЕС и членове 290 и 291 от ДФЕС).

•  Механизмите за гарантиране на отчетността на агенциите могат да бъдат открити в Договорите (напр. прозрачност, съдебен контрол), в учредителните регламенти, в практиката на Съда (по-специално доктрината „Мерони“) и в съвместното изявление и общия подход. В повечето случаи приемането на техните бюджети зависи от одобрението на бюджетния орган и по правило агенциите се освобождават от отговорност от Европейския парламент (с изключение на изцяло самофинансиращите се агенции). Тази връзка между правила и регламенти, макар и вероятно да не е толкова пълна, колкото би могла да бъде, обуслови рамката, в която Европейският парламент изпълнява своите задачи по упражняване на контрол. Парламентарните комисии активно изпълняват контролните си функции въпреки разнообразието на разпоредбите. Докато специализираните комисии упражняват контрол върху агенциите, попадащи в тяхната сфера на компетентност, комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол упражняват контрол върху всички агенции и също така придобиха опит и цялостна представа за агенциите в хода на работата си в междуинституционалната работна група. Те имат водеща роля в осъществяването на контрола върху агенциите с оглед на различните им дейности и структури за управление. В бъдеще би могло да се помисли за провеждане на ежегоден дебат в Европейския парламент относно функционирането и управлението на агенциите.

•  Съвместното изявление и общият подход от 2012 г. предоставят необвързваща рамка за агенциите, чието прилагане представя нееднородна картина. Това може да се дължи отчасти на твърде различните задачи и функции, изпълнявани от агенциите, което затруднява прилагането на универсален модел. Въпреки това биха могли да се положат по-големи усилия за рационализиране на някои разпоредби в учредителните регламенти, като се вземат предвид различните видове действащи агенции с оглед на тяхното групиране по естество и задачи. В това отношение може да бъде от полза задълбочена оценка на прилагането на общия подход във всичките му аспекти, придружена от подробни аналитични документи, подобни на изготвените през 2010 г.

•  В агенциите работят повече от 9000 души. Мрежата от агенции на ЕС, със своите подмрежи, работни групи и тематично сътрудничество, организирано в клъстери, е форум за координация, обмен на информация, съгласуване на общи позиции по въпроси от общ интерес, с цел избягване на дублирането, насърчаване на доброто управление, поощряване на споделянето на услуги и за доближаване на агенциите до гражданите на ЕС.

•  Агенциите трябва да разполагат с достатъчно финансови средства, за да изпълняват все по-големия брой задачи и да бъдат в състояние да привличат необходимия квалифициран персонал във всяка приемаща държава, в която са установени.

(1)

Връзка към проучването

(2)

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en#type-of-agencies

(3)

  Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT), Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейския банков орган (ЕБО), Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция по химикали (ECHA), Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Европейския институт за равенство между половете (EIGE), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейската агенция по лекарствата (EMA), Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН), Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ), Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейската фондация за обучение (ETF), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Евроюст, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейската агенция за ГНСС (GSA) и Единния съвет за преструктуриране (ЕСП).

Следва да се има предвид, че EASO е представена на картата, но не е включена в списъка на тази страница.

(4)

  COM (2018) 131 final.

(5)

  Мрежата на агенциите на ЕС наброява 37 децентрализирани агенции и 8 съвместни предприятия, разположени в 23 държави членки.

(6)

  Страници 15 и 16 от проучването и приложение 1 към него, като редът е променен; някои агенции изпълняват задачи в рамките на повече от една категория.

(7)

  Приложение 1 към проучването.

(8)

  Например предшественик на GSA, която се счита за децентрализирана агенция, беше съвместното предприятие „Галилео“, създадено през май 2002 г. от Европейската общност и от Европейската космическа агенция за управление на фазата на разработване на програмата „Галилео“, като част от бюджета на GSA и свързаните задачи изглеждат по-скоро присъщи на сферата на компетентност на изпълнителна агенция. Комисията по промишленост, изследвания и енергетика отбеляза, че има ново предложение за Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежата от национални координационни центрове, обявени в речта за състоянието на Съюза от 2018 г., които не се вписват ясно в установената структура на децентрализираните агенции, изпълнителните агенции и съвместните предприятия, а съдържа елементи на трите вида структури. ОЕРЕС е друг пример за агенция с двойна структура. CEPOL получава част от бюджета си във връзка със задачите, описани в мандата ѝ, чрез участие в покани за представяне на предложения в рамките на оперативната част на бюджета на Съюза.

(9)

  Вж. приложение 2 към проучването. Освен член 352 от ДФЕС доста често беше използван и член 114 от ДФЕС.

(10)

  Дело C-270/12, Обединено кралство Великобритания/Съвет и Европейски парламент, ОВ C 273, 8.9.2012 г., стр. 3.

(11)

  Съобщение за пресата № 7/14 на Съда на Европейския съюз, Люксембург, 22 януари 2014 г.

Решение по дело C-270/12 Обединено кралство Великобритания/Парламент и Съвет.

(12)

  https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf

(13)

  COM(2005)0059

(14)

  https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul_bg

(15)

  Глава 12 на проучването.

(16)

  COM(2017)0735 и COM(2017)0734.

(17)

  Вж. изявлението на Европейския парламент към неговата законодателна резолюция от 25 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата (P8_TA(2018)0427).

(18)

  Глава 11, стр. 41 и сл., приложение 5.

(19)

  Общият подход (параграф 10) предвижда, че в допълнение към един представител от всяка държава членка и двама представители от Комисията, когато е целесъобразно, може да има допълнителни членове, определени от Европейския парламент, и представители на заинтересованите лица.

(20)

  Общият подход не предвижда участие на Европейския парламент в този случай. Съгласно рамковото споразумение между Парламента и Комисията обаче кандидатите за длъжността следва да се явят на изслушвания в парламентарните комисии.

(21)

  Съгласно общия подход с Парламента следва да се провеждат консултации относно многогодишните работни програми и той да бъде информиран за годишните работни програми.

(22)

  Общият подход (параграф 58) предвижда, че за изцяло самофинансиращите се агенции, въпреки че спрямо тях не се прилага процедура по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета по смисъла на ДФЕС, следва да се търсят решения, т.е. чрез представяне на годишен доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията и като вземат предвид техните препоръки.

(23)

  Напр. Комитета за модерни терапии, Комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност, Педиатричния комитет.

(24)

  Относно лаймската болест на 1 февруари 2018 г. и относно вируса Зика на 25 април 2017 г.

(25)

  ЕОБХ взе участие в публичното изслушване относно глифосата на 11 и 12 октомври 2017 г.; на 11 октомври 2017 г. беше проведена размяна на мнения с ЕОБХ относно оценката на риска от ГМО за околната среда, а на 4 май 2017 г. – размяна на мнения с ЕОБХ относно растителното масло.

(26)

Вж. глава 2 на проучването.

(27)

Вж. глави 5, 7 и 8 на проучването.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

(2018/2114(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид разпоредбите на Договора относно агенциите, и по-специално членове 5 и 9 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 15, 16, 71, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 277, 282, 287, 290, 291, 298 и 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 41, 42, 43, 51 и 52 от нея,

–  като взе предвид Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. и приложения към него общ подход,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива, и приложение 3 към него,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по бюджети, на комисията по бюджетен контрол, на комисията по икономически и парични въпроси, на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0055/2019),

А.  като има предвид, че агенциите играят жизненоважна роля за изпълнението на политиките на ЕС на европейско и национално равнище, като изпълняват широка гама от задачи, за да допринасят за изпълнението на политиките на ЕС, например като създават мрежи или подкрепят сътрудничеството между ЕС и националните органи; като има предвид, че доброто сътрудничество между агенциите на ЕС и държавите членки спомага за повишаване на ефикасността и ефективността на работата на агенциите; като има предвид, че е установено сътрудничество и между самите агенции чрез Мрежата на агенциите на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че като цяло координацията и сътрудничеството между различните агенции и парламентарните комисии бяха добри; като има предвид, че Европол е единствената агенция, която се контролира от Парламента съвместно с националните парламенти чрез съвместната група за парламентарен контрол;

В.  като има предвид, че през годините агенциите се създаваха и развиваха в зависимост от конкретните обстоятелства; като има предвид, че Договорът от Лисабон официално признава агенциите като органи на изпълнителната власт на ЕС, като официално посочва агенциите на ЕС в Договорите;

Г.  като има предвид, че агенциите носят отговорност на първо място пред Парламента и Съвета, които трябва да гарантират, че в законодателните актове, уреждащи тези агенции, са въведени подходящи механизми за контрол и че впоследствие тези механизми се прилагат правилно; като има предвид, че създаването на агенции като органи на изпълнителната власт на ЕС не следва да отслабва функциите по контрол на Парламента, предвидени в член 14 от ДЕС;

Д.  като има предвид, че в Договорите не се съдържат нито определение за децентрализираните агенции, нито общо описание на правомощията, които могат да бъдат предоставяни на агенциите;

Е.  като има предвид, че правното основание на редица агенции е член 352 от ДФЕС, докато други са създадени въз основа на специфично за сектора правно основание;

Ж.  като има предвид, че съвместното изявление и общият подход от 2012 г. са резултат от работата на междуинституционалната работна група по регулаторните агенции, създадена от Комисията, Европейския парламент и Съвета с цел да извърши оценка на съгласуваността, ефективността, отчетността и прозрачността на агенциите, след като предложението на Комисията от 2005 г. за междуинституционално споразумение относно регулаторните агенции не получи необходимата подкрепа от Съвета и Парламента;

З.  като има предвид, че общият подход съдържа разпоредби относно структурата и управлението на агенциите, както и относно тяхното функциониране, програмирането на дейностите им, тяхното финансиране, управлението на бюджетните им ресурси, бюджетните процедури, отчетността, контрола и прозрачността, които спомагат за обезпечаването на парламентарен контрол върху децентрализираните агенции;

И.  като има предвид, че въпреки като цяло положителния отзвук, в няколко случая агенциите бяха изправени пред инцидентни прояви на недоверие в издаваните от тях научни и технически становища;

Основни наблюдения

1.  отбелязва, че механизмите за гарантиране на отчетността на агенциите са включени в Договорите, в учредителните регламенти на агенциите, в практиката на Съда на Европейския съюз, както и в съвместното изявление и общия подход; подчертава, че чрез делегирането на правомощия Парламентът има правомощието да упражнява контрол върху децентрализираните агенции, без обаче това правомощие да е подробно описано в Договорите; отбелязва в това отношение необвързващия характер на съвместното изявление и общия подход; изразява въпреки това съжаление, че институциите все още не са договорили обвързваща регулаторна рамка;

2.  посочва, че Парламентът упражнява контрол върху агенциите по различни начини:

-  като едно от подразделенията на бюджетния орган, когато взема решения относно вноските от бюджета на ЕС за агенциите;

-  като орган по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

-  чрез определянето на членовете на управителните съвети на агенциите;

-  чрез процедурата по назначаване (или освобождаване от длъжност) на изпълнителните директори;

-  чрез провежданите с него консултации относно работните програми;

-  чрез представянето на годишните доклади;

-   чрез други методи (посещения на делегации, контактни групи или лица за контакт, размяна на мнения, изслушвания, брифинги, предоставяне на експертен опит);

3.  отбелязва, че разпоредбите в учредителните регламенти се различават в различна степен от определените в общия подход механизми за отчетност и парламентарен контрол, което може да се дължи на твърде различните задачи и функции, които агенциите изпълняват;

4.  счита, че парламентарните комисии са изпълнявали активно контролните си функции въпреки разнообразието на разпоредбите в учредителните регламенти;

5.  признава изпълнението от страна на агенциите на Съюза на съвместното изявление и общия подход и на неговата пътна карта; подчертава по-специално препоръките на междуинституционалната работна група за децентрализираните агенции, които бяха одобрени от Председателския съвет на 18 януари 2018 г.; отбелязва, че на последващото заседание на 12 юли 2018 г. беше счетено, че работата на междуинституционалната работна група е приключена;

Препоръки

6.  счита, че биха могли да се положат повече усилия за рационализиране на някои разпоредби в учредителните регламенти на агенциите, отнасящи се до механизмите за тяхното управление и отчетност, като се вземат предвид различните видове действащи понастоящем агенции и чрез определянето на общите принципи, уреждащи отношенията между институциите на ЕС и агенциите; посочва, че тези въпроси следва да бъдат разгледани и в оценките на въздействието, когато се предлага създаването на агенция; подчертава, че агенциите трябва да притежават известна степен на организационна гъвкавост, за да се адаптират по-добре към предвидените задачи и потребностите, които възникват при изпълнението на техните задължения; приветства вътрешната организация на агенциите с дейност в сходни области, основана на клъстери за секторно и междусекторно взаимодействие;

7.  призовава по тази причина за задълбочена оценка на прилагането на общия подход във всичките му аспекти, която да бъде придружена от подробни аналитични документи, подобни на изготвените през 2010 г., с акцент върху аспектите, свързани с управлението, като се направи преглед по-специално на съвместимостта на включените разпоредби с правомощията на Парламента в областта на съвместното вземане на решения и контрола, отчитайки същевременно необходимостта от осигуряване на гъвкавост с оглед на разнообразието от децентрализирани агенции;

8.  изразява съжаление, че Парламентът, като водещ гарант за спазването на принципа на демокрация в ЕС, не участва пълноценно в процедурата за избор на ново седалище на ЕМА и ЕБО; припомня в това отношение искането си за преразглеждане на съвместното изявление и общия подход от 2012 г. във възможно най-кратък срок и припомня също ангажимента на Съвета да предприеме преразглеждането им, като призовава Комисията да представи до април 2019 г. задълбочен анализ на съвместното изявление и общия подход по отношение на местоположението на децентрализираните агенции;

9.  подчертава, че местоположението на седалището на дадена агенция следва да не засяга изпълнението на нейните правомощия и задачи, нейната структура на управление, функционирането на нейната основна организация или основното финансиране на нейните дейности;

10.  очаква прерогативите на Парламента и на Съвета като съзаконодатели да бъдат зачитани изцяло при бъдещи решения относно местоположението или преместването на местоположението на агенции; счита, че Парламентът следва системно да участва, посредством законодателния процес и на равнопоставена основа със Съвета и Комисията, в прозрачното определяне и преценяване на тежестта на критериите за местоположението на всички органи и агенции на Съюза; посочва, че в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество Парламентът, Съветът и Комисията поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество и че в споразумението се подчертава принципът на равенство на съзаконодателите, заложен в Договорите; подчертава стойността на засиления обмен на информация още на началните етапи на бъдещите процедури за определяне на местоположението на агенции, тъй като подобен обмен на информация на ранен етап ще улесни трите институции в упражняването на техните права и прерогативи;

11.  счита, че решението относно местонахождението на дадена агенция е от голямо значение и че институциите на Съюза трябва да вземат предвид обективни критерии като достъпност, административни полезни взаимодействия и близост до заинтересованите лица, за да се постигне възможно най-доброто решение;

12.  изисква от Комисията, в съответствие с препоръките на междуинституционалната работна група относно ресурсите на децентрализираните агенции, бързо да представи оценка на агенциите с няколко места на работа, използвайки последователен подход за оценяване на тяхната добавена стойност, като вземе предвид направените разходи; призовава за предприемането на значителни мерки въз основа на резултатите от оценката с цел да се намали броят на агенциите с повече от едно място на работа, ако и когато това е целесъобразно;

13.  предлага въз основа на прегледа на общия подход да се обърне отново внимание на изготвянето на междуинституционално споразумение относно агенциите, което да съдържа разпоредби за преглед на всеки пет години на принципите, уреждащи създаването и функционирането на агенциите, като се използва експертният опит на група от изтъкнати личности;

14.  счита, че това МИС следва да зачита правомощията на Европейския парламент в рамките на процедурите за съвместно вземане на решение и следва също така да обхваща отношенията между дадена агенция и институциите на държавата членка, в която се намира, както и мерки за прозрачност, процедури за избягване на конфликт на интереси и гарантиране на баланса между половете сред членовете на управителните и консултативните органи, както и прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички дейности на агенциите;

15.  счита, че при изготвянето на такова МИС следва да бъдат разгледани и няколко конкретни предложения за засилване на демократичния надзор, подобряване на отчетността на агенциите на Съюза и укрепване на системата за докладване пред Парламента, като например:

–   определяне на срок, в който агенциите да отговарят на въпросите, отправени към тях от Европейския парламент или от Съвета;

–  приемане на договорености за обмен на чувствителна и поверителна информация и за консултации с парламентарните комисии, когато това се изисква;

–  да се прецени дали е необходимо или не определен брой членове на съответните управителни съвети да се назначават от Парламента;

–  да се има предвид добавената стойност на присъствието на представители на Парламента/наблюдатели на заседанията на съветите на надзорните органи и на групите на заинтересованите страни;

–  рационализиране на участието на Парламента в годишните и многогодишните работни програми на агенциите;

–  рационализиране и хармонизиране на задълженията за докладване, по-специално що се отнася до годишния отчет за дейността, доклада за бюджетното и финансовото управление и окончателните отчети;

–  подробно информиране на Парламента относно предприетите мерки за изпълнение на препоръките на органа по освобождаване от отговорност („доклади за последващи действия“) и на препоръките на Сметната палата;

16.  освен това счита, че ролята на Парламента в надзора върху измерението, свързано с управлението на децентрализираните агенции, би могла да бъде значително подобрена чрез създаването на специализирано звено в рамките на Парламента, на което да бъде възложена задачата за текущ хоризонтален контрол на управлението на такива агенции, въз основа на искрено и реципрочно споделяне на информация, сътрудничество и ценности; освен това предлага засилването на сътрудничеството със съвместната група за парламентарен контрол и преразглеждането на правилата за командировките в агенциите, за да се даде възможност за по-добър редовен контакт между парламентарните комисии и агенциите, които попадат в тяхната сфера на компетентност;

17.  предлага в контекста на петгодишния преглед, въз основа на и в допълнение към контролните дейности, извършвани от комисиите на Парламента относно агенциите, попадащи в тяхната сфера на компетентност, комисията по конституционни въпроси да провежда ежегоден дебат относно функционирането и управлението на агенциите, последван, ако това се счита за целесъобразно и/или необходимо, от разискване в пленарна зала с цел улесняване на една по-силна и по-структурирана система за контрол на дейностите на агенциите в рамките на Парламента; освен това, предвид ролята на агенциите като посредници между ЕС и държавите членки, предлага период на консултации с националните парламенти, в случай че желаят да направят каквато и да е намеса по този въпрос;

18.  счита, че агенциите на Съюза следва да прилагат правилата и принципите на добро управление и по-добро законотворчество, включително да провеждат открити обществени консултации по своите проекти на предложения за вторични и третични актове, когато сферата на дейност на агенцията позволява това; предлага агенциите да подлежат на същите правила за прозрачност като Комисията, включително правилата и задълженията по отношение на представителите на интереси;

19.  подчертава, че като осигуряват цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, произтичащи от регулаторната правна уредба, агенциите на Съюза следва внимателно да се придържат към задачите си и да действат в съответствие с мандата, възложен им от Парламента и от Съвета; счита, че е задължително агенциите на Съюза да действат по прозрачен начин при изпълнението на своите мандати;

20.  предлага всички агенции да имат възможността да представят необвързващи становища по текущи досиета в рамките на своята компетентност;

21.  счита освен това, че в случай на бъдещи промени в Договорите следва да се обърне внимание на въпроса по какъв начин могат да бъдат включени в Договорите още по-стабилни разпоредби относно агенциите, и по-специално във връзка с членове 13 и 14 от ДЕС и членове 290 и 291 от ДФЕС, като бъдат ясно определени различните видове агенции, правомощията, които могат да им се възлагат, и общите принципи, които гарантират парламентарния контрол над тях;

Бюджетни въпроси

22.  отбелязва, че финансирането чрез такси на агенциите в момента възлиза на около 1 милиард евро годишно, което може да облекчи натиска върху бюджета на ЕС и може да бъде ефективен начин за финансиране на дейности на агенциите в случаите, когато моделът на стопанска дейност позволява това; изразява загриженост относно потенциални конфликти на интереси, които биха могли да възникнат, ако агенциите трябва да разчитат на такси като основен източник на приходи; настоява, че са необходими предпазни мерки, за да се избегне всякакъв вид конфликт на интереси;

23.  подчертава необходимостта да се вземат предвид новите приоритети в областта на климата, устойчивостта и защитата на околната среда в следващата МФР и задачите, възложени на определени агенции за изпълнението на МФР;

24.  отбелязва, че макар от гледна точка на бюджетното управление да съществуват известни сходства между децентрализираните агенции, прилагането на универсален подход се доказа като неблагоприятно за ефикасното и ефективно управление на някои агенции; счита, че целта за 5-процентно намаление на служителите и формиране на резерв за преразпределение между агенциите е за еднократно приложение; отново заявява, че възнамерява да се противопостави на подобен подход в бъдеще;

25.  отбелязва със загриженост, че редица агенции изпитват затруднения да привлекат квалифициран персонал поради неблагоприятни условия на работа; счита, че органите на Съюза трябва да бъдат в състояние да привличат квалифициран персонал, за да изпълняват своите задачи ефективно и ефикасно; поради това призовава за предприемане на конкретни действия за постигането на тези цели;

26.  отбелязва, че задълбоченото сътрудничество между агенциите по отношение на споделянето на услуги доведе до икономии, като икономиите, постигнати чрез създаването на общ портал за обществените поръчки; насърчава по-нататъшното проучване на възможностите за споделяне на услуги между агенциите или между Комисията и агенциите с цел пораждане на нови полезни взаимодействия и оптимизиране на съществуващите; счита, че когато е приложимо, би могла да бъде постигната допълнителна бюджетна ефективност в областта на административната подкрепа и услугите по управление на съоръженията чрез тясно сътрудничество между близко разположени органи и агенции на Съюза;

27.  отбелязва, че бюджетите на агенциите следва да бъдат изготвяни в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат целите на всяка агенция и очакваните резултати от работата ѝ; призовава за прилагането на тематичен подход при изготвянето на бюджетите на децентрализираните агенции с цел по-добро определяне на приоритета на задачите на агенциите, задълбочаване на сътрудничеството и избягване на припокриване, особено по отношение на агенции с дейност в една и съща област на политиките;

28.  отбелязва със загриженост, че някои административни изисквания са непропорционални за агенциите, които не са достигнали определен размер; очаква Комисията и Съветът да гарантират, че приложимите административни изисквания са съизмерни на финансовите и човешките ресурси на всички агенции;

29.  припомня, че законодателната процедура води до изменение на първоначалното предложение на Комисията; отбелязва със загриженост, че актуализираните финансови отчети обикновено са на разположение едва в края на законодателната процедура, ако въобще бъдат предоставени; припомня двойната роля на Парламента и на Съвета в качеството им на законодателен орган и на бюджетен орган;

30.  приветства преразгледания текст на проекта на рамковия Финансов регламент за децентрализираните агенции, представен от Комисията, и по-специално посочения в него план за укрепване на управлението на тези агенции;

31.  при все това счита, че все още има различни нерешени въпроси, и настоятелно призовава Комисията незабавно да представи оценка за агенциите с няколко седалища, както се препоръчва от МРГ, както и предложения за евентуални сливания, закривания и/или прехвърляне на задачи към Комисията, въз основа на внимателен задълбочен анализ и при прилагане на прозрачни критерии, което беше предвидено в техническото задание на МРГ, но в действителност въпросът никога не беше надлежно проучен поради липса на предложения в тази насока от страна на Комисията;

32.  отбелязва, че по отношение на одита на децентрализираните агенции „пълната отговорност продължава да носи [Сметната палата], която управлява всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки и ги финансира“; отново заявява, че одитът, извършван от одитори от частния сектор, увеличи значително административната тежест за агенциите, както и необходимото време за възлагането на обществени поръчки и за управлението на договорите за одит, и доведе до допълнителни разходи, които още повече утежниха положението с техните намаляващи ресурси; подчертава, че е наложително този въпрос да се разреши в съответствие с общия подход в контекста на преразглеждането на рамковия Финансов регламент; призовава всички заинтересовани страни при това преразглеждане да внесат спешно яснота по този въпрос с цел значително намаляване на прекомерната административна тежест;

33.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Европейската сметна палата, както и на децентрализираните агенции на ЕС.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (11.12.2018)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

(2018/2114(INI))

Докладчик по становище: Йенс Гайер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че финансирането на агенциите чрез такси възлиза на общо около 1 милиард евро годишно, което значително облекчава натиска върху бюджета на ЕС; счита, че финансирането чрез такси е ефективно средство за финансиране на дейностите на агенциите в случаите, когато бизнес моделът го допуска; отбелязва обаче, че са необходими предпазни мерки, за да се избегне всякакъв вид конфликт на интереси;

2.  отбелязва, че въпреки че от гледна точка на бюджетното управление съществуват известни сходства между децентрализираните агенции, прилагането на универсален подход доказано вреди на ефикасното и ефективно управление на някои агенции; счита, че целта за 5-процентно намаление на служителите и формирането на резерв за преразпределение между агенциите са за еднократно приложение; отново заявява, че възнамерява да се противопостави на подобен подход в бъдеще;

3.   счита, че решението относно местонахождението на дадена агенция е от голямо значение и че институциите на Съюза трябва да вземат предвид обективни критерии като достъпност, административни полезни взаимодействия и близост до заинтересованите лица, за да се постигне възможно най-доброто решение; очаква прерогативите на Парламента и на Съвета, като съзаконодатели на Съюза, да бъдат зачитани изцяло при бъдещи решения относно местоположението на агенциите;

4.  изисква от Комисията, в съответствие с препоръките на междуинституционалната работна група относно ресурсите на децентрализираните агенции, бързо да представи оценка на агенциите с няколко места на работа, използвайки последователен подход за оценяване на тяхната добавена стойност, като вземе предвид направените разходи; призовава за предприемането на значителни мерки въз основа на резултатите от оценката с цел да се намали броят на агенциите с повече от едно място на работа, ако и когато това е целесъобразно;

5.  отбелязва със загриженост, че редица агенции изпитват затруднения да привлекат квалифициран персонал поради неблагоприятни условия на работа и ограничения, дължащи се на коефициента, прилаган по отношение на заплатите; счита, че органите на Съюза трябва да бъдат в състояние да привличат квалифициран персонал, за да изпълняват своите задачи ефективно и ефикасно; призовава следователно за предприемане на конкретни действия за коригиране на коефициентите на заплатите, така че да се отразят по-добре действителните разходи;

6.  отбелязва, че задълбоченото сътрудничество между агенциите по отношение на споделянето на услуги доведе до икономии, като икономиите, постигнати чрез създаването на общ портал за обществените поръчки; насърчава допълнително проучване на възможностите за споделяне на услуги между агенциите или между Комисията и агенциите с цел пораждане на нови полезни взаимодействия и оптимизиране на съществуващите; счита, че където е приложимо, би могла да бъде постигната допълнителна бюджетна ефективност в областта на административната подкрепа и услугите по управление на съоръженията чрез тясно сътрудничество между близко разположени органи и агенции на Съюза;

7.  счита, че демократичният надзор може да бъде засилен чрез осигуряване на участието на назначени от Парламента представители в заседанията на управителния съвет; счита, че гарантирането на най-доброто съотношение между качество и цена за европейските граждани, представлявани от Парламента, следва да бъде важен фактор в процеса на вземане на решения; отбелязва, че институциите на Съюза многократно се въздържаха от използването на тази възможност, предвидена в общия подход;

8.  отбелязва, че бюджетите на агенциите следва да бъдат изготвяни съгласно принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат целите на всяка агенция и очакваните резултати от работата ѝ; призовава за прилагането на тематичен подход при изготвянето на бюджетите на децентрализираните агенции с цел по-добро определяне на приоритета на задачите на агенциите, задълбочаване на сътрудничеството и избягване на припокриване, особено по отношение на агенции с дейност в една и съща област на политиките;

9.  отбелязва със загриженост, че някои административни изисквания са непропорционални за агенциите, които не са достигнали определен размер; очаква Комисията и Съветът да гарантират, че приложимите административни изисквания са съизмерни на финансовите и човешките ресурси на всички агенции;

10.  припомня, че законодателната процедура води до изменение на първоначалното предложение на Комисията; отбелязва със загриженост, че актуализираните финансови отчети обикновено са на разположение едва в края на законодателната процедура, ако въобще бъдат предоставени; припомня двойната роля на Парламента и на Съвета в качеството им на законодателен орган и на бюджетен орган.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Jean Arthuis

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (8.1.2019)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

(2018/2114(INI))

Докладчик: Денис де Йонг

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  признава изпълнението от страна на агенциите на Съюза на съвместното изявление и общия подход и на неговата пътна карта; по-специално подчертава препоръките на междуинституционалната работна група (МРГ) за децентрализираните агенции, които бяха одобрени от Председателския съвет на 18 януари 2018 г.; отбелязва, че на последващото заседание от 12 юли 2018 г. беше счетено, че работата на междуинституционалната работна група е постигнала резултати;

2.  приветства преразгледания текст на проекта на рамковия Финансов регламент за децентрализираните агенции, представен от Комисията, и по-специално посочения в него план на Комисията за укрепване на управлението на тези агенции;

3.  при все това счита, че все още има различни нерешени въпроси и настоятелно призовава Комисията незабавно да представи оценка относно множеството седалища на агенциите, както се препоръчва от МРГ, както и предложения за евентуални сливания, закривания и/или прехвърляне на задачи към Комисията, въз основа на внимателен задълбочен анализ и при прилагане на прозрачни критерии, което беше предвидено в техническото задание на МРГ, но в действителност въпросът никога не беше проучен поради липса на предложения в тази насока от страна на Комисията;

4.  припомня писмата, изпратени от председателя на ЕП на 28 март 2018 г. до председателя на Комисията и действащия председател на Съвета, в което изразява съжаление, предвид прерогативите на Парламента като съзаконодател, че Парламентът не е участвал в процедурата за подбор на ново седалище на Европейската агенция по лекарствата, и призовава съвместното изявление и общият подход да бъдат съответно преразгледани; настоятелно призовава Комисията да подготви необходимите предложения въз основа на задълбочен анализ на изпълнението на съвместното изявление и общия подход, както беше поискано от Съвета в отговора му на горепосоченото писмо;

5.  отбелязва, че бюджетите на агенциите следва да бъдат изготвяни в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат целите на всяка агенция и очакваните резултати от работата ѝ; призовава за прилагането на тематичен подход при изготвянето на бюджетите на децентрализираните агенции с цел по-добро определяне на приоритетите в задачите на агенциите, задълбочаване на сътрудничеството и избягване на припокриване, особено между агенции с дейност в една и съща област на политиките;

6.  изразява загриженост относно потенциални конфликти на интереси, които биха могли да възникнат, ако агенциите трябва да разчитат на такси като основен източник на приходи: отново заявява, че самите агенции са наясно с този риск за репутацията и предпочитат стабилен и предсказуем поток на приходи от бюджета на ЕС, което е от съществено значение и за планирането, вместо да се налага да разчитат на такси, приходът от които не може да се предвиди и варира от година на година; настоятелно призовава Комисията да представи предложение за заплащане на таксите директно в приход на Комисията, като в замяна на това на агенциите да се предоставя редовна субсидия от бюджета на ЕС;

7.  призовава за конкретни действия за коригиране на коефициентите на заплатите, така че да се отразят по-добре действителните разходи;

8.  повтаря призива си за рационални и хармонизирани задължения за докладване, по-специално що се отнася до годишния отчет за дейността, доклада за бюджетното и финансовото управление и окончателните отчети;

9.  насърчава агенциите да информират подробно Парламента относно предприетите мерки за изпълнение на препоръките на органа по освобождаване от отговорност („доклади за последващи действия“) и на препоръките на Сметната палата;

10.  отбелязва, че за да се справят по подходящ начин с новите задачи, да се стремят към постоянно повишаване на ефективността, да запълнят бързо и ефективно свободните длъжности и да подобрят способността си за привличане на експерти, агенциите следва непрекъснато да наблюдават и оценяват нивото на своя персонал и потребностите от допълнителни човешки и финансови ресурси, както и да отправят съответните искания за необходимото адаптиране, с цел да се гарантира, че то е адекватно за изпълнението на техните задачи и отговорности;

11.  отбелязва, че по отношение на одита на децентрализираните агенции „пълната отговорност продължава да носи [Сметната палата], която управлява всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки и ги финансира“; отново заявява, че одитът, извършван от одитори от частния сектор, увеличи значително административната тежест за агенциите и необходимото време за възлагането на обществени поръчки и управлението на договорите за одит създаде допълнителни разходи, като намали още повече техните ресурси; подчертава, че е наложително този въпрос да се разреши в съответствие с общия подход в контекста на преразглеждането на рамковия Финансов регламент; призовава всички заинтересовани страни при това преразглеждане да внесат незабавно яснота по този въпрос с цел значително намаляване на прекомерната административна тежест.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

8

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, John Howarth, Jude Kirton-Darling

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

8

+

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Ingeborg Gräßle

S&D

Pervenche Berès, John Howarth, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

PPE

Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (11.12.2018)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

(2018/2114(INI))

Докладчик по становище: Петер Симон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че като осигуряват цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, произтичащи от нормативната уредба, агенциите на Съюза следва внимателно да се придържат към задачите си и да действат в съответствие с мандата, възложен им от Парламента и от Съвета; счита, че е задължително агенциите на Съюза да действат по прозрачен начин при изпълнението на своите мандати;

2.  изисква агенциите на Съюза, с цел да се подобри тяхното ниво на отчетност, да отговарят на въпросите, отправени към тях от Европейския парламент или от Съвета, не по-късно от пет седмици след получаването на въпросите; също така предлага при поискване председателят на дадена агенция на Съюза да провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя, заместник-председателите и координаторите на компетентната комисия на Парламента;

3.  счита, че агенциите на Съюза следва да се стремят да включват редовно съответните заинтересовани лица и да прилагат принципите на по-добро регулиране, включително като провеждат открити обществени консултации по своите проекти на предложения за актове на вторичното и третичното законодателство;

4.  счита, че участието на представители на Парламента на заседанията на надзорните съвети и на групите от заинтересовани лица ще улесни взаимното разбиране на разглежданите въпроси от страна на Парламента, на държавите членки и на Комисията по същия начин, по който това се постига чрез участието в заседанията на експертната група на Комисията;

5.  подчертава, че прерогативите на Парламента следва да бъдат зачитани във всеки един момент; поради това счита, че Парламентът следва да участва систематично и на равни начала с Комисията и Съвета в определянето и подреждането по значение на критериите за разполагането на всички органи и агенции на Съюза; във връзка с това припомня ангажимента на Съвета да участва в преразглеждането на съвместното изявление от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции, за да се гарантира съвместното и активно участие на всички институции на ЕС; счита, че гарантирането на най-доброто съотношение между качество и цена за европейските граждани, представлявани от Парламента, следва да бъде важен фактор в процеса на вземане на решения;

6.  призовава Комисията, в своя задълбочен анализ на изпълнението на съвместното изявление и общия подход от 19 юли 2012 г., да извърши оценка до април 2019 г. на договореностите, които трябва да бъдат преразгледани и приложени, за да се гарантира надлежен контрол от страна на Парламента, както и на степента, в която разпоредбите отразяват реалните условия на правната и институционалната среда на децентрализираните агенции, особено по отношение на структурата и аспектите, свързани с управлението, и по въпроса дали те позволяват достатъчно гъвкавост, за да се обхване разнородният характер на агенциите;

7.  припомня правомощието си като съзаконодател и настоява за пълно спазване на обикновената законодателна процедура във връзка с решенията относно местоположението на седалищата на неговите органи и агенции;

8.  отбелязва, че броят на агенциите и ресурсите, които се разпределят за тях, нарастват през последните години; призовава за ясно и общо разбирателство между институциите на ЕС относно ролята на агенциите;

9.  подчертава, че местоположението на седалището на дадена агенция следва да не засяга изпълнението на нейните правомощия и задачи, нейната структура на управление, функционирането на нейната основна организация или основното финансиране на нейните дейности; подчертава обаче, че местоположението на дадена агенция следва да осигурява възможност за по-ефикасно използване на бюджета чрез прилагането на подход за споделяне на услуги между агенциите на Съюза, по-специално съвместни помещения, тъй като споделената инфраструктура, административна подкрепа и услуги за управление на инфраструктура водят до значително повишаване на ефикасността.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (22.1.2019)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

(2018/2114(INI))

Докладчик: Иво Белет

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че съвместното изявление и общият подход са правно необвързващи и бяха договорени, без да се засягат законодателните правомощия на институциите;

1.  счита, че представителите, назначени от Парламента, имат важна роля в заседанията на управителния съвет, тъй като засилват легитимната роля на Парламента да упражнява демократичен контрол, като представлява гражданите на Съюза, и допринасят за по-прозрачно управление; счита, че в съвместното изявление не следва да се посочва броят на членовете, които Парламентът следва да може да назначи; смята, че Парламентът следва също така да назначава представители в управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ);

2.  отбелязва, че съвместното изявление и общият подход са с правно необвързващ характер;

3.  изразява съжаление, че Парламентът, като водещ гарант за спазването на принципа на демокрация в ЕС, не участваше пълноценно в процедурата за избор на ново седалище на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) – въпрос, който въпреки значението на решението беше уреден в крайна сметка чрез теглене на жребий; отбелязва, че е необходимо решенията относно местоположението на децентрализираните агенции да се вземат, при пълно зачитане на прерогативите на Европейския парламент, в рамките на обикновената законодателна процедура, при която Парламентът и Съветът са равноправни съзаконодатели; настоява, че в съответствие с ангажимента на Съвета в тази връзка(1) процедурата, която беше следвана при избора на новото местоположение на ЕМА, агенция от основно значение, чието функциониране следва да се нарушава във възможно най-малка степен, беше специфична за ситуацията, не представляваше прецедент и не трябва да се използва отново;

4.  очаква прерогативите на Парламента и на Съвета като съзаконодатели да бъдат зачитани изцяло при бъдещи решения относно местоположението или преместването на местоположението на агенции; счита, че Парламентът следва системно да участва, посредством законодателния процес и на равнопоставена основа със Съвета и Комисията, в определянето и преценяването на тежестта на критериите за местоположението на всички органи и агенции на Съюза; посочва, че в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(2) Парламентът, Съветът и Комисията поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество и че в споразумението се подчертава принципът на равенство на двамата съзаконодатели, установен в Договорите; подчертава стойността на засиления обмен на информация от началните етапи на бъдещите процедури за определянето на местоположението на агенции, като подчертава, че подобен обмен на информация на ранен етап ще улесни трите институции да упражняват своите права и прерогативи;

5.  призовава Комисията да представи до април 2019 г. задълбочен анализ на изпълнението на съвместното изявление и общия подход, по-специално по отношение на местоположението на децентрализираните агенции и увеличаването на прозрачността на тяхното управление, с цел да се започне преразглеждането на тези текстове, след като членовете на следващия Парламент поемат функциите си;

6.  отбелязва, че съвместното изявление може да бъде полезен инструмент за укрепване и рационализиране на механизмите за справяне с конфликтите на интереси, по-специално за агенциите, които се финансират чрез събирането на такси; подчертава, че като осигуряват цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, произтичащи от регулаторната рамка, агенциите на Съюза следва да се придържат внимателно към задачите си и да не излизат извън рамките на мандата, възложен им от Парламента и от Съвета;

7.  подчертава, че в случай на решения за бюджета и персонала по отношение на децентрализираните агенции трябва да се вземат предвид спецификите, допълнителните задачи и натовареността на агенцията, както и че евентуалните бюджетни съкращения и съкращения на персонала не могат да се прилагат по универсален начин за всички; подчертава освен това необходимостта да се вземат предвид новите приоритети в областта на климата, устойчивостта и опазването на околната среда в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и задачите, възлагани на конкретни агенции за нейното изпълнение, както и потребностите на агенциите, изправени пред събития и процеси, които могат да нарушат тяхното функциониране, като например преместване на местоположението;

8.  отбелязва, че принципите за стремеж към добро географско разпределение на седалищата на агенциите и за даване на приоритет на новите държави членки като домакини, както е посочено в съвместното изявление, не бяха спазени по отношение на новите седалища на ЕМА и на ЕБО;

9.  посочва, че в съвместното изявление се препоръчва в случаите, в които законодателният орган реши да възложи допълнителни задачи на агенции в сравнение с първоначалното предложение на Комисията, повторното определяне на приоритетите на техните дейности винаги следва да се разглежда като алтернатива на предоставянето на допълнителни ресурси(3); счита, че следва да се избягва във възможно най-голяма степен повторното определяне на приоритетите на дейностите от компетентността на Европейската агенция по лекарствата поради факта, че основната ѝ мисия гарантира опазването на общественото здраве в ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

EFDD

Sylvie Goddyn

ENF

Jean‑François Jalkh

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Ivica Tolić, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

4

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

2

0

ECR

Mark Demesmaeker, John Procter

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Изявление на Съвета, приложено към законодателната резолюция, придружаваща приемането на Регламент EС 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата.

(2)

ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(3)

Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции, параграф 43.


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (24.1.2019)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

(2018/2114(INI))

Докладчик по становище: Мария Грапини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че агенциите на ЕС са създадени от съзаконодателите с цел изпълнение на конкретни задачи съгласно правото на Съюза, като например принос към изпълнението на политиките на ЕС или подкрепа на сътрудничеството между ЕС и националните правителства; поради това счита, че агенциите носят отговорност на първо място пред Парламента и Съвета, които трябва да гарантират, че в законодателните актове, уреждащи тези агенции, са въведени подходящи механизми за контрол и че впоследствие тези механизми се прилагат правилно; посочва, че някои области на политиката изискват активното участие на националните парламенти в контрола на агенциите (например Съвместната група за парламентарен контрол относно Европол);

2.  посочва, че механизмите за гарантиране на отчетността на агенциите са включени в Договорите, в учредителните регламенти на агенциите, в практиката на Съда на Европейския съюз, както и в съвместното изявление и общия подход;

3.  счита, че общият подход към децентрализираните агенции, който определя общи принципи за създаването и функционирането на агенциите на ЕС, би могъл да бъде актуализиран, като се отчита, от една страна, необходимостта да има общи правила за агенциите на ЕС, а от друга страна, различията между агенциите по отношение на размера на персонала, бюджета и оперативната отговорност; счита, че процесът, водещ до такава актуализация, трябва да бъде изцяло приобщаващ за всички заинтересовани участници и да се извършва при спазване на принципите на лоялно сътрудничество и прозрачност;

4.  счита, че агенциите на ЕС трябва да спазват най-високите стандарти за прозрачност по отношение на широката общественост, като по този начин улесняват упражняването на контрол върху техните дейности;

5.  счита, че естеството на механизмите за контрол може да варира в зависимост от действителната роля и оперативното въздействие на агенцията, включително от фактори като мисията, бюджета и персонала на агенцията, както и от политическата чувствителност на нейните дейности; счита, че агенциите, на които е предоставена по-голяма оперативна компетентност, по-големи бюджети и по-голям персонал, трябва да бъдат подложени на по-голям демократичен надзор и механизми за контрол, особено когато извършват дейност в политически чувствителни области; поради това призовава тези фактори да бъдат взети предвид при рационализирането на механизмите за управление и отчетност;

6.  счита, че е задължително да се продължи подобряването на отношенията между оперативните агенции на ЕС и държавите членки, за да се спомогне за повишаване на ефикасността и ефективността както в работата на агенцията, така и в националните политики;

7.  посочва, че общият подход невинаги е бил следван при приемането или изменението на учредителните актове на агенциите; поради това счита, че следва да се обмисли приемането на обвързващо споразумение относно създаването и функционирането на агенциите;

8.  счита, че действащите правила за командировките в агенциите (трима членове на ЕП на всеки две години, като командировките са строго ограничени до зелените седмици и до седалището на агенциите) са прекалено строги, за да могат да осигурят редовен политически контакт между Парламента и дадена агенция, а този контакт е предпоставка за успешния контрол от страна на Парламента; предлага да се предостави на комисиите по-голяма гъвкавост за организиране на посещения с цел контрол или информация в агенциите, и по-специално за посещения на места, в които агенцията извършва оперативни дейности; предлага поне по един член от всяка политическа група да може да участва в такива командировки;

9.  счита, че следва да се засили сътрудничеството със Съвместната група за парламентарен контрол относно Европол; предлага съпредседателят или други съответни членове на Групата да бъдат поканени да вземат участие в командировките на Парламента в Европол, когато това е уместно;

10.  като се имат предвид проблемите при получаване на достатъчна, относима и навременна информация от страна на агенциите, предлага Парламентът по правило да има право да изпраща наблюдател на заседанията на управителния съвет на оперативните агенции; подчертава, че настоящото предложение не изключва факта, че агенциите следва да разполагат с достатъчно бюджетни ресурси и квалифициран персонал за ефективно изпълнение на своите мандати.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Wajid Khan, Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

54

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Innocenzo Leontini, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Wajid Khan, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Howarth, Verónica Lope Fontagné, Renate Weber


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Renate Weber

ECR

Ashley Fox

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Claudia Țapardel

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация