Postup : 2016/0190(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0056/2019

Předložené texty :

A8-0056/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0206

ZPRÁVA     *
PDF 167kWORD 52k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)

(15401/2018 – C8‑0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka

(Opětovná konzultace – článek 78e jednacího řádu)

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (15401/2018),

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COMCOM(2016)0411),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 18. ledna 2018(1),

–  s ohledem na čl. 81 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, na jejichž základě Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0023/2019),

–  s ohledem na čl. 50 odst. 1, články 78c a 78e jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0056/2019),

1.  schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.   vyzývá Komisi, aby svůj návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

  Přijaté texty, P8_TA(2018)0017.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodních únosů dětí (přepracované znění)

Referenční údaje

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Datum konzultace s EP

15.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

14.1.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

21.1.2019

Projednání ve výboru

23.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

23.1.2019

 

 

 

Datum předložení

31.1.2019

Poslední aktualizace: 12. února 2019Právní upozornění