Menetlus : 2016/0190(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0056/2019

Esitatud tekstid :

A8-0056/2019

Arutelud :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0206

RAPORT     *
PDF 151kWORD 55k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud)

(15401/2018 – C8‑0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Õiguskomisjon

Raportöör: Tadeusz Zwiefka

(Uuesti konsulteerimine – kodukorra artikkel 78e)

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (15401/2018),

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0411),

–  võttes arvesse oma 18. jaanuari 2018. aasta seisukohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõiget 3, mille alusel nõukogu konsulteeris uuesti Euroopa Parlamendiga (C8-0023/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 50 lõiget 1, artikleid 78c ja 78e,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0056/2019),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0017.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid (uuesti sõnastatud)

Viited

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

15.7.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

14.1.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Raportöörid:

       nimetamise kuupäev

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

21.1.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.1.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

31.1.2019

Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2019Õigusalane teave