Procedūra : 2016/0190(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0056/2019

Pateikti tekstai :

A8-0056/2019

Debatai :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0206

PRANEŠIMAS     *
PDF 163kWORD 56k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo projekto (nauja redakcija)

(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka

(Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui. Darbo tvarkos taisyklių 78e straipsnis)

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo projekto (nauja redakcija)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (15401/2018),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0411),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. sausio 18 d. poziciją(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0023/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalį, 78c ir 78e straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0056/2019),

1.  pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

  Priimti tekstai, P8_TA(2018)0017.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija)

Nuorodos

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Konsultavimosi su EP data

15.7.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

14.1.2019

 

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

 

Nuomonė nepareikšta

  Sprendimo data

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Pranešėjai

  Paskyrimo data

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra – sprendimo data

21.1.2019

Svarstymas komitete

23.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Pateikimo data

31,1–2019 m.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 12 d.Teisinis pranešimas