Postup : 2016/0190(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0056/2019

Predkladané texty :

A8-0056/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0206

SPRÁVA     *
PDF 168kWORD 55k
31.1.2019
PE 633.062v01-00 A8-0056/2019

o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie)

(15401/2018 – C8‑0023/2019 – 2016/0190(CNS))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Tadeusz Zwiefka

(Opätovná konzultácia – článok 78e rokovacieho poriadku)

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie)

(15401/2018 – C8 0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – opätovná konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (15401/2018),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0411),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 18. januára 2018(1),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada opätovne konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0023/2019),

–  so zreteľom na článok 50 ods. 1 a články 78c a 78e rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0056/2019),

1.  schvaľuje zmenený návrh Rady;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

  Prijaté texty, P8_TA(2018)0017.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí (prepracované znenie)

Referenčné čísla

15401/2018 – C8-0023/2019 – COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Dátum konzultácie s EP

15.7.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

14.1.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.1.2019

FEMM

14.1.2019

PETI

14.1.2019

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

29.1.2019

FEMM

23.1.2019

PETI

21.1.2019

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Tadeusz Zwiefka

21.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

21.1.2019

Prerokovanie vo výbore

23.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Dátum predloženia

31.1.2019

Posledná úprava: 12. februára 2019Právne oznámenie