Postup : 2018/2110(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0057/2019

Předložené texty :

A8-0057/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0132

ZPRÁVA     
PDF 321kWORD 105k
31.1.2019
PE 630.436v02-00 A8-0057/2019

ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni

(2018/2110(INI))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Jørn Dohrmann

Zpravodajové (*):

Karin Kadenbach, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Keith Taylor, Výbor pro dopravu a cestovní ruch

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 STANOVISKO Petičního výboru
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni

(2018/2110(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností(1),

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nějž „při stanovování a provádění politik Unie (...) zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí“,

–  s ohledem na posouzení provádění v Evropě, pokud jde o nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a jeho příslušné přílohy, zveřejněné výzkumnou službu Evropského parlamentu (EPRS)(2) v říjnu 2018,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2012 o ochraně zvířat během přepravy(3),

–  s ohledem na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k životním podmínkám zvířat během přepravy ze dne 12. ledna 2011(4),

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 10. listopadu 2011 o dopadu nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy (COM(2011)0700),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 15. února 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  s ohledem na své prohlášení č. 49/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o zavedení limitu pro přepravu jatečních zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin(5),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 2015(6),

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 31/2018 o dobrých životních podmínkách zvířat v EU(7),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Petičního výboru (A8-0057/2019),

A.  vzhledem k tomu, že EU – jak stanoví článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie – považuje zvířata nikoli pouze za zboží, produkty nebo majetek, ale za vnímající bytosti, což znamená, že jsou schopny vnímat potěšení i bolest; vzhledem k tomu, že právní předpisy EU tento pojem převedly do opatření, která by měla zajistit, aby byla zvířata držena a přepravována za podmínek, které je nevystavují špatnému zacházení, zneužívání, bolesti či utrpení; vzhledem k tomu, že právě v EU se dobré životní podmínky zvířat nejvíce dodržují a chrání a že je příkladem pro zbytek světa;

B.  vzhledem k tomu, že se každoročně na dlouhé vzdálenosti mezi členskými státy, uvnitř členských států a do třetích zemí přepravují miliony zvířat pro účely rozmnožování, chovu, dalšího výkrmu a porážky; vzhledem k tomu, že se zvířata přepravují také k rekreačním účelům, za účelem předvádění a jako zvířata v zájmovém chovu; vzhledem k tomu, že jsou občané EU stále více znepokojeni, pokud jde o soulad se standardy dobrých životních podmínek zvířat, zvláště při přepravě živých zvířat;

C.  vzhledem k tomu, že podle definice Světové organizace pro zdraví zvířat z roku 2008 dobré životní podmínky zvířat znamenají, že zvíře je zdravé, má dostatečný prostor, je dobře živeno, cítí se bezpečně, může se přirozeně projevovat a netrpí pocity jako je strach, bolest a utrpení; vzhledem k tomu, že tomu tak není ve velké většině případů přepravy živých zvířat, zvláště na dlouhé vzdálenosti;

D.  vzhledem k tomu, že se nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy uplatňuje na přepravu veškerých živých obratlovců prováděnou v rámci Unie;

E.  vzhledem k tomu, že členské státy odpovídají za zajištění řádného provádění a vynucování nařízení na vnitrostátní úrovni, včetně oficiálních inspekcí, zatímco Komise odpovídá za zajištění toho, aby členské státy řádně prováděly právní předpisy EU;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy nevynucují nařízení 1/2005 v rámci EU dostatečně tvrdě ani přísně a že se jej nijak nedovolávají mimo EU;

G.  vzhledem k tomu, že velké množství případů porušení předpisů, která GŘ SANTE Komise zjistilo v roce 2017 v několika členských státech, by vyžadovalo zahájení příslušných řízení o nesplnění povinnosti;

H.  vzhledem k tomu, že přeprava zvířata stresuje, neboť je vystavuje celé řadě nepříjemností, jež mají na jejich životní podmínky negativní dopad; vzhledem k tomu, že v případě obchodu s některými třetími zeměmi je zvířatům působeno dodatečné utrpení velmi dlouhým cestováním, včetně dlouhého zdržení na hranicích za účelem kontroly dokladů, vozidel a způsobilosti zvířat k přepravě;

I.  vzhledem k tomu, že kvalita a frekvence inspekcí ze strany členských států má přímý dopad na úroveň dodržování požadavků; vzhledem k tomu, že z analýzy inspekčních zpráv členských států vyplývá, že mezi členskými státy existují obrovské rozdíly, pokud jde o počet inspekcí (od nuly až po několik milionů ročně) a míru výskytu porušování pravidel (od nuly až po 16,6 %), což naznačuje, že členské státy zaujímají k inspekcím různé přístupy, jako jsou například strategie náhodných, nebo naopak na posouzení rizik založených inspekcí; vzhledem k tomu, že takto odlišný přístup také znemožňuje porovnávání údajů mezi členskými státy;

J.  vzhledem k tomu, že životní podmínky zvířat během přepravy by zlepšila odborná příprava a vzdělávání řidičů s cílem prosazovat opatrné řízení podle toho, jaký druh zvířat se přepravuje(8);

K.  vzhledem k tomu, že řádné zacházení se zvířaty může vést k úspoře času při nakládce a vykládce zvířat, snížit ztrátu hmotnosti, výskyt horečnatých onemocnění a poranění a vést k lepší kvalitě masa;

L.  vzhledem k tomu, že existují rozsáhlé studie, které dokazují, že dobré životní podmínky zvířat mají vliv na kvalitu masa;

M.  vzhledem k tomu, že kvalitní zacházení při nakládce a vykládce spolu s péčí během překládky by měly zůstat hlavním záměrem s cílem chránit dobré životní podmínky zvířat během přepravy;

N.  vzhledem k tomu, že pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat v průběhu přepravy je hlavním faktorem způsobilost zvířat k přepravě, protože u zraněných, zesláblých, březích, neodstavených nebo nemocných zvířat existuje vyšší riziko, že tyto podmínky nebudou dodrženy; vzhledem k tomu, že může panovat nejistota, pokud jde o způsobilost k přepravě a o fázi březosti;

O.  vzhledem k tomu, že největší podíl porušování pravidel připadá na otázky způsobilosti, přičemž druhý největší podíl se týká problémů s doklady;

P.  vzhledem k tomu, že osobám odpovědným za přepravu často není jasné, jak je třeba postupovat, pokud jsou zvířata prohlášena za nezpůsobilá k přepravě;

Q.  vzhledem k tomu, že si osoby odpovědné za přepravu často nejsou jisté, jak daleko postoupila březost u zvířat;

R.  vzhledem k tomu, že je zvláště problematické přepravovat neodstavená telata a jehňata;

S.  vzhledem k tomu, že zemědělci mají největší zájem na tom, aby byla jejich zvířata způsobilá k přepravě, a že mohou nejvíce ztratit, pokud přeprava není v souladu se stávajícími pravidly;

T.  vzhledem k tomu, že se často objevují nedostatky, pokud jde o zajištění dostatečného krmiva a vody pro zvířata a pokud jde o dodržování 24hodinové doby odpočinku při zastávce na ověřeném kontrolním stanovišti;

U.  vzhledem k tomu, že vozidla pro přepravu jsou často přeplněná; vzhledem k tomu, že závažným problémem jsou vysoké teploty a nedostatečné větrání uvnitř vozidla;

V.  vzhledem k tomu, že se v různých členských státech v nedávné době objevily nákazy zvířat, například africký mor prasat, ptačí chřipka a onemocnění malých přežvýkavců a skotu; vzhledem k tomu, že přeprava živých zvířat může zvýšit riziko šíření těchto chorob;

W.  vzhledem k tomu, že přeprava masa a dalších výrobků živočišného původu a také spermatu a embryí je pro chovatele hospodářských zvířat technicky a administrativně jednodušší a finančně výhodnější než přeprava živých zvířat určených k porážce nebo k rozmnožování; vzhledem k tomu, že Federace veterinárních lékařů Evropy a Světová organizace pro zdraví zvířat zdůrazňují, že by zvířata měla být chována co nejblíže místu, kde se narodila, a měla by být porážena co nejblíže místu výroby; vzhledem k tomu, že dostupnost jatek, včetně mobilních zařízení, v místech chovu nebo blízko nich může pomoci zajistit živobytí ve venkovských oblastech;

X.  vzhledem k tomu, že porážení zvířat co nejblíže k místu, kde byla chována, by byla nejlepší cesta k zajištění jejich dobrých životních podmínek;

Y.  vzhledem k tomu, že jsou jatky v členských státech nerovnoměrně rozmístěny;

Z.  vzhledem k tomu, že pro některé členské státy a dodavatelské řetězce v Unii je přeprava živých zvířat k další produkci nebo na porážku důležitá pro zajištění hospodářské soutěže na trhu;

Doporučení

Provádění a vymáhání

1.  konstatuje, že každoročně jsou v rámci EU a z EU do třetích zemí přepravovány miliony živých zvířat za účelem porážky nebo rozmnožování; domnívá se, že nařízení (ES) č. 1/2005, pokud je řádně provedeno a vynucováno, má pozitivní dopad na životní podmínky zvířat během přepravy; vítá pokyny Komise k tomuto tématu, ale vyjadřuje politování nad tím, že podle zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 31/2018 byly uvedené pokyny a některá opatření plánovaná Komisí zpožděny až o pět let; konstatuje, že nadále přetrvávají závažné problémy s přepravou a že vynucování nařízení by mělo být prvořadým cílem těch, kdo se podílejí na jeho provádění;

2.  upozorňuje na skutečnost, že Petiční výbor dostává velmi vysoký počet petic týkajících se životních podmínek zvířat během přepravy, ve kterých se často kritizuje systematické, stálé a závažné porušování nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze strany členských států i přepravců;

3.  s politováním konstatuje, že míra pokroku, jíž členské státy dosáhly při provádění nařízení (ES) č. 1/2005, není dostatečná pro splnění hlavního cíle nařízení, kterým je zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy, zvláště pokud jde o ověřování knih jízd a uplatňování sankcí; vyzývá členské státy, aby výrazně zlepšily dodržování nařízení; vyzývá Komisi, aby zajistila účinné a jednotné vynucování stávajících právních předpisů EU týkajících se přepravy zvířat ve všech členských státech; naléhavě vyzývá Komisi, aby podnikla příslušné právní kroky a uložila sankce těm členským státům, které nařízení správně neprovádějí;

4.  zdůrazňuje, že částečné provádění je nedostatečné k dosažení zastřešujícího cíle nařízení, jímž je zabránit zranění nebo zbytečnému utrpení zvířat nebo jejich úhynu během přepravy, a že by proto mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem zabránit závažným incidentům, které mají významný dopad na životní podmínky zvířat, a s cílem stíhat osoby, které za ně odpovídají;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebyla vyřešena řada otázek týkajících se nařízení (ES) č. 1/2005, například přeplněnost; nedostatečná výška; neposkytování požadovaných přestávek na odpočinek, krmiva a vody; nevhodné ventilační a napájecí zařízení; přeprava v extrémním horku; přeprava nezpůsobilých zvířat; přeprava neodstavených telat; nutnost zjistit stav březosti živých zvířat; rozsah kontrol knih jízd; vztah mezi porušováním předpisů, vynucováním a sankcemi; „smíšený“ dopad školení, vzdělávání a certifikace; a nedostatečná podestýlka, jak uvádí také Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 31/2018 a nevládní organizace ve stížnostech předložených Komisi; vyzývá ke zlepšení ve výše uvedených oblastech;

6.  vyzývá všechny členské státy k zajištění toho, aby se cesty od odjezdu do místa určení plánovaly a vykonávaly v souladu s požadavky EU ohledně dobrých životních podmínek zvířat s ohledem na různé typy dopravních prostředků a rozmanité zeměpisné podmínky v EU a ve třetích zemích;

7.  zdůrazňuje, že systematické porušování tohoto nařízení v některých oblastech a některých členských státech vede k nekalé hospodářské soutěži a v důsledku toho k nerovným podmínkám pro hospodářské subjekty v různých členských státech, což může následně vést ke konkurenčnímu snižování standardů dobrých životních podmínek zvířat během přepravy; vyzývá Komisi, aby vzhledem k tomu, že úroveň sankcí může být v některých členských státech více než desetkrát vyšší než v jiných, vypracovala harmonizovaný systém sankcí EU s cílem zajistit, aby sankce byly účinné, přiměřené a odrazující a aby zohledňovaly opakované porušování předpisů; vyzývá Komisi, aby vypracovala plán na sjednocení systémů sankcí v členských státech;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nevzala v úvahu usnesení Parlamentu ze dne 12. prosince 2012, a zdůrazňuje, že pro zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy je zásadní důrazné a harmonizované vynucování spolu s účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi v souladu s článkem 25 nařízení a že se členské státy nemohou omezit pouze na vydávání doporučení a pokynů; vyzývá Komisi, aby jednala podle výzvy v tomto usnesení a prověřila slučitelnost nařízení s právními požadavky jednotlivých členských států;

9.  domnívá se, že opakované porušování, pokud k němu dochází za okolností, nad nimiž má dopravce kontrolu, by mělo vést ke stíhání; vyzývá členské státy, aby stíhaly porušení tohoto nařízení, zejména u opakovaných případů porušení; domnívá se, že by účinné, přiměřené a odrazující sankce měly zahrnovat zabavení vozidel a povinnou rekvalifikaci osob odpovědných za životní podmínky a přepravu zvířat, a je přesvědčen, že by se postup měl harmonizovat prostřednictvím Unie; domnívá se, že by sankce měly odrážet způsobenou škodu, rozsah, trvání a opakování případů porušení;

10.  vyzývá členské státy, aby efektivněji využívaly silné vynucovací pravomoci, které jim toto nařízení svěřuje, včetně povinnosti žádat od přepravců, aby vytvořili systémy zabraňující opakovanému porušování předpisů, a včetně povinnosti pozastavit platnost povolení pro přepravce nebo povolení přepravcům odebrat; vyzývá členské státy, aby přijaly dostatečná nápravná opatření a zavedly sankce s cílem zabránit utrpení zvířat a odradit příslušné subjekty od pokračujícího nedodržování pravidel; vyzývá členské státy a Komisi, aby jejich cílem při provádění a vynucování tohoto nařízení bylo nulové porušování;

11.  vyzývá Komisi, aby po poradě s národními kontaktními místy vypracovala seznam hospodářských subjektů, které se na základě inspekčních a prováděcích zpráv opakovaně dopustily závažných porušení tohoto nařízení; vyzývá Komisi, aby zveřejňovala časté aktualizace tohoto seznamu a aby prosazovala i příklady osvědčených postupů jak v oblasti přepravy, tak v oblasti správy věcí veřejných;

12.  zdůrazňuje, že nedodržování nařízení ze strany členských států ohrožuje jeho záměr, jímž je prevence výskytu a šíření nákaz zvířat vzhledem k tomu, že přeprava je jednou z příčin rychlého šíření těchto onemocnění včetně těch, která mohou být přenosná na člověka; konstatuje, že vozidla často nejsou v souladu s požadavky článku 12 pozměněné směrnice 64/432/EHS; domnívá se zejména, že nevhodné ukládání odpadu představuje riziko šíření antimikrobiální rezistence a chorob; vyzývá Komisi, aby vyvinula harmonizované postupy pro udělování povolení plavidlům a nákladním vozidlům a aby přijala opatření s cílem předcházet šíření nákaz zvířat při přepravě, ať již v rámci EU, tak ze třetích zemí, a to prosazováním opatření biologické ochrany a lepších životních podmínek zvířat;

13.  vyzývá k prohloubení spolupráce mezi příslušnými orgány s cílem posílit vynucování pomocí technologie a vytvořit zpětnou vazbu v reálném čase mezi členským státem v místě odjezdu, členským státem v místě příjezdu a veškerými tranzitními zeměmi; vyzývá Komisi, aby vyvinula systémy geolokalizace zvířat, které umožní zjistit jejich polohu a trvání přepravy v přepravních vozidlech i případné nedodržování harmonogramů přepravy; domnívá se, že pokud zvířata, která jsou na počátku v dobrém zdravotním stavu, přijíždějí do cíle ve špatném stavu, mělo by to vést k pečlivému prošetření a, pokud se situace opakuje, musí být odpovědné strany v přepravním řetězci okamžitě penalizovány v souladu s pravidly a vlastník zvířat musí v rámci vnitrostátního práva získat nárok na vyrovnání za jakoukoli následnou ztrátu příjmu; domnívá se dále, že by příslušné orgány měly přísně trestat organizátora a osvědčujícího úředníka u každé knihy jízd vytvořené v členském státě odjezdu, pokud byla kniha jízd nepravdivě nebo nesprávně vyplněna;

14.  domnívá se, že vynucování je obzvláště obtížné, pokud cesta prochází několika členskými státy a pokud jednotlivé úkoly v oblasti vynucování (schválení knihy jízd, povolení přepravců, osvědčení o způsobilosti a o schválení vozidla apod.) provádí několik různých členských států; vyzývá členské státy, aby při zjištění porušení informovaly všechny ostatní dotčené členské státy, jak to požaduje článek 26 nařízení, s cílem předcházet opakovanému porušování a umožnit optimalizované posuzování rizik;

15.  žádá Komisi, aby Parlamentu předkládala pravidelné zprávy o provádění a prosazování tohoto nařízení, včetně rozdělení informací o jeho porušeních podle členských států, druhů zvířat a typů porušení a ve vztahu k objemu přepravy živých zvířat v jednotlivých členských státech;

16.  vítá případy, kdy vlády, vědci, podniky, zástupci průmyslu a příslušné vnitrostátní orgány spolupracují při vymezování osvědčených postupů s cílem zajistit soulad s požadavky právní úpravy, jako tomu bylo mimo jiné v případě webových stránek s přehledy zaměřenými na přepravu zvířat; vyzývá Komisi, aby ve prospěch členských států šířila a propagovala osvědčené postupy v oblasti přepravy hospodářských zvířat a podporovala platformu EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, která prosazuje intenzivnější dialog a výměnu osvědčených postupů mezi všemi aktéry; vyzývá Komisi, aby vypracovala novou strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období let 2020–2024 a aby podporovala inovaci při přepravě zvířat;

17.  vyzývá Komisi, aby i nadále spolupracovala se Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE), úřadem EFSA a členskými státy na podporu provádění a řádného prosazování nařízení 1/2005, a prosazovala tak intenzivnější dialog o otázkách dobrých životních podmínek zvířat během přepravy se zvláštním zaměřením na:

  lepší uplatňování předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat během přepravy prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů a přímého zapojení zúčastněných stran;

  podporu školení řidičů a přepravních společností;

  lepší šíření pokynů a přehledů zaměřených na přepravu zvířat přeložených do všech jazyků EU;

  navrhování a provádění dobrovolných závazků ze strany podniků týkajících se dalšího zlepšování životních podmínek zvířat během přepravy;

  posílenou výměnu informací a větší využívání osvědčených postupů mezi vnitrostátními orgány s cílem snížit počet přestupků způsobených přepravními společnostmi a řidiči;

18.  vyzývá Komisi, aby posoudila slučitelnost tohoto nařízení s nařízením (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy(9), pokud se týká doby řízení a doby odpočinku řidičů;

19.  připomíná, že Komise je jakožto strážkyně smluv odpovědná za monitorování toho, zda jsou právní předpisy EU správně uplatňovány; vyzývá evropského veřejného ochránce práv, aby vyšetřil, zda Komise dlouhodobě selhává při zajišťování souladu se stávajícím nařízením a zda by proto mohla nést odpovědnost za nesprávný úřední postup;

Sběr údajů, inspekce a monitorování

20.  vyjadřuje politování nad tím, nakolik je kvůli rozdílným přístupům jednotlivých členských států ke sběru údajů obtížné vypracovat ucelenou analýzu provádění stávajícího nařízení; vyzývá Komisi, aby stanovila společné minimální standardy pro systémy dohledávání všech cest s cílem umožnit lepší harmonizovaný sběr údajů a vyhodnocování sledovaných parametrů; vyzývá členské státy, aby zintenzivnily své úsilí a poskytovaly Komisi harmonizované, komplexní a úplné údaje o dopravních kontrolách a míře porušování předpisů; vyzývá členské státy, aby prováděly více neohlášených kontrol a aby vypracovaly a uplatňovaly strategii založenou na rizicích s cílem zaměřit svoji inspekční činnost na vysoce rizikové druhy přepravy v zájmu co nejefektivnějšího využívání omezených zdrojů na kontroly;

21.  konstatuje, že podle zvláštní zprávy Evropského účetního dvora z roku 2018 o životních podmínkách zvířat v EU Komise připustila, že údaje, které ji členské státy poskytují, nejsou dostatečně úplné, soudržné, spolehlivé nebo podrobné k tomu, aby z nich bylo možné vyvodit závěry o dodržování nařízení na úrovni EU;

22.  zdůrazňuje, že inspekce musí být prováděny jednotně v celé Unii a na přiměřeném podílu zvířat, která jsou v jednotlivých členských státech každoročně převážena, s cílem zaručit a udržet řádné fungování vnitřního trhu a zamezit narušením hospodářské soutěže v rámci EU; dále vyzývá Komisi, aby zvýšila počet neohlášených kontrol na místě ze strany Potravinového a veterinárního úřadu zaměřených na životní podmínky zvířat a na jejich přepravu; domnívá se, že odlišné metody sběru údajů a kontrolní mechanismy znesnadňují možnost udělat si přesnou představu o dodržování předpisů v jednotlivých členských státech; vyzývá proto Komisi, aby zavedla harmonizovanější strukturu podávání zpráv a aby prováděla další analýzu údajů vyplývajících ze zpráv o kontrolách Potravinového a veterinárního úřadu a z výkazů členských států týkajících se jejich víceletých vnitrostátních plánů kontrol (VVPK); uznává, že audity GŘ SANTE představují pro Komisi významný zdroj informací, který ji umožňuje posuzovat uplatňování stávajícího nařízení; vyzývá Komisi, aby prováděla nejméně sedm neohlášených návštěv ročně, v souladu s doporučením Účetního dvora;

23.  vyzývá Komisi, aby členským státům poskytla pokyny ohledně toho, jak lze obchodní řídicí a expertní systém (TRACES) používat na podporu vypracovávání analýz rizik v souvislosti s kontrolami přepravy živých zvířat, jak to doporučil Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě z roku 2018, v níž se uvádí, že orgány členských států odpovědné za kontroly přepravy jen zřídka využívají informace ze systému TRACES k zacílení kontrol; vyzývá k přijetí účinnějšího a transparentnějšího systému monitorování, který by zahrnoval přístup veřejnosti k informacím shromážděným prostřednictvím systému TRACES; dále vyzývá k navýšení počtu každoročních kontrol ze strany Potravinového a veterinárního úřadu;

24.  vyzývá členské státy, aby navýšily kontroly napříč celým výrobním řetězcem a zejména aby prováděly účinné a systematické kontroly zásilek zvířat před nakládkou s cílem zastavit praktiky, které jsou v rozporu s nařízením a zhoršují podmínky pro pozemní nebo námořní přepravu zvířat např. tím, že umožňují, aby přeplněné dopravní prostředky nebo zvířata, která nejsou ve způsobilém zdravotním stavu, pokračovala v cestě na dlouhou vzdálenost, nebo aby se nadále využívala kontrolní stanoviště s nedostatečnými zařízeními pro odpočinek, nakrmení a napojení přepravovaných zvířat;

25.  je znepokojen nízkým počtem kontrol v některých členských státech a nízkým nebo nulovým počtem nahlášených porušení předpisů; vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o účinnost systémů kontroly a podávání zpráv; vyzývá ty členské státy, které v současnosti provádějí jen málo kontrol nebo dokonce žádné, aby začaly provádět kontroly v dostatečném množství a aby o nich Komisi předkládaly komplexní zprávy;

26.  vyzývá členské státy, aby také kontrolovaly přepravu uvnitř Evropy, při níž jsou zvířat nakládána do vozidel, s cílem ověřit soulad s požadavky nařízení 1/2005;

27.  souhlasí s Komisí, že k osvědčeným postupům příslušných orgánů patří kontrola všech zásilek určených do zemí mimo EU při nakládce(10); domnívá se, že určitý podíl zásilek v rámci EU je také třeba kontrolovat při nakládce, a to v poměru k počtu případů porušení předpisů zjištěných během kontrol ze strany nevládních organizací a Potravinového a veterinárního úřadu; domnívá se, že příslušné orgány by měly při nakládce kontrolovat, zda jsou dodržovány požadavky nařízení na plochu a výšku, zda správně fungují ventilační a vodovodní systémy, zda řádně fungují zařízení pro napájení a zda jsou vhodná pro přepravované druhy, zda nejsou nakládána zvířata nezpůsobilá k přepravě, a zda je k dispozici dostatečné množství krmiva a podestýlky;

28.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že bude k dispozici dostatečný počet přístupných, čistých a fungujících zařízení pro napájení v souladu s potřebami každého druhu zvířat, bude doplněna nádrž na vodu a poskytnuto dostatečné množství čerstvé podestýlky;

29.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že příslušné orgány budou ověřovat, zda knihy jízd obsahují realistické informace a jsou tudíž v souladu s čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení;

30.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že vozidla používaná k přepravě splňují minimální požadavky na prostor stanovené v kapitole VII přílohy I nařízení a že v případě vysokých teplot bude zvířatům poskytnut přiměřeně větší prostor;

31.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že vnitřní výška vozidel používaných k přepravě splňuje minimální normy a že mezi podlahou nebo stěnou vozidla a příčkami nejsou žádné mezery;

32.  uznává, že v rámci EU bylo dosaženo určitého pokroku v oblasti přepravy zvířat, je však znepokojen počtem hlášených případů používání nevhodných vozidel a plavidel pro přepravu živých zvířat a vyzývá k tomu, aby bylo posíleno monitorování a postihování této praxe; uznává, že požadavky článků 20 a 21 nařízení, které se týkají přepravy na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, jsou často ignorovány; vyzývá členské státy, aby pro přepravu hospodářských zvířat nepovolovaly používání vozidel a plavidel, která nejsou v souladu s ustanoveními nařízení, a aby v případě nedodržování těchto ustanovení odebíraly již vydaná povolení; vyzývá členské státy, aby byly důslednější jak při vydávání osvědčení a schvalování vozidel, tak při udělování osvědčení o způsobilosti řidičů;

33.  vyzývá proto k zavedení harmonizovaných a závazných norem pro schvalování vozidel a plavidel pro přepravu hospodářských zvířat, která by měl vydat ústřední orgán EU; vzhledem k tomu, že by tento orgán měl být odpovědný za rozhodování o tom, které dopravní prostředky jsou vhodné pro přepravu zvířat, pokud jde o jejich stav a typ vybavení (např. přítomnost vhodného družicového navigačního systému na palubě);

34.  vyzývá provozovatele, aby zajišťovali důkladné školení řidičů a průvodců v souladu s přílohou IV nařízení, aby se zajistilo správné zacházení se zvířaty;

35.  uznává, že některé členské státy mají plavidla a přístavy, které požadované normy splňují, zdůrazňuje však, že během námořní přepravy přesto převládají špatné podmínky, zejména v souvislosti s nakládkou a vykládkou; vyzývá členské státy, aby byly během postupů vydávání osvědčení a schvalování plavidel důslednější, aby zlepšily kontroly plavidel a zdravotního stavu zvířat před nakládkou a řádně kontrolovaly nakládky v souladu s nařízením; vyzývá členské státy, aby Komisi poskytly podrobné plány jejich kontrolních zařízení; vyzývá Komisi, aby vypracovala, aktualizovala a distribuovala seznam přístavů s odpovídajícími zařízeními pro kontrolu zvířat; dále vyzývá příslušné orgány, aby neschvalovaly knihy jízd, které plánují využití přístavů bez takovýchto zařízení; vyzývá členské státy, aby přizpůsobily své přístavy a zajišťovaly řádnou údržbu svých pravidel, s cílem zlepšit životní podmínky zvířat během námořní přepravy;

36.  vyzývá Komisi, aby schválila inovativní alternativy k vývozním kontrolám v souladu s čl. 133 odst. 2 nařízení 2016/429(11), jako například kontroly na platformách, které představují zlepšení životních podmínek zvířat, jelikož mají nižší hustotu ustájení a nevyžadují vykládku zvířat, čímž se zkracuje čekání;

37.  konstatuje, že požadavek na osvědčení o zdravotním stavu zvířat pro přepravu mezi členskými státy vytváří negativní pobídku k upřednostňování vnitrostátních destinací před nejbližšími možnými destinacemi; vyzývá Komisi, aby využila své pravomoci podle čl. 144 odst. 1 nařízení 2016/429 k přijetí aktu v přenesené pravomoci, který by poskytl výjimku pro přesuny zvířat, které představují nízké riziko šíření onemocnění;

Doba přepravy

38.  zdůrazňuje, že přeprava všech zvířat musí trvat jen nezbytně dlouhou dobu, a to s ohledem na geografické rozdíly na úrovni členských států a v souladu s bodem odůvodnění 5 nařízení, který stanoví, že „z důvodu dobrých životních podmínek zvířat by se měly pokud možno omezit dlouhotrvající cesty zvířat“ a s bodem odůvodnění 18, který stanoví, že „dlouhotrvající cesty mají na životní podmínky zvířat pravděpodobně nepříznivější účinky než cesty na krátkou vzdálenost“;

39.  zdůrazňuje, že doba přepravy zvířat, včetně nakládky a vykládky, musí zohledňovat druhově specifické veterinární poradenství bez ohledu na to, zda se uskutečňuje po zemi, po moři či letecky;

40.  vyjadřuje politování nad porušováním nařízení, které se týká neuplatňování nebo nesprávného uplatňování konkrétních předpisů týkajících se neodstavených zvířat, jako jsou telata, jehňata, kůzlata, hříbata a selata na mléčné výživě, a vyzývá k zavedení podrobnějších opatření k zajištění plné ochrany dobrých životních podmínek těchto zvířat při jejich přepravě;

41.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že neodstavená zvířata budou alespoň na hodinu vyložena a budou jim podány elektrolyty nebo náhrada mléka a celková doba jejich přepravy nepřekročí osm hodin;

42.  zdůrazňuje, že v dokumentech týkajících se plánování přepravy jsou často uvedeny jen názvy míst a nikoli přesné adresy, kde dochází ke kontrolám, dodávkám a shromažďování, což výrazně ztěžuje vykonávání kontrol;

43.  vyzývá, s ohledem na usnesení parlamentu ze dne 12. prosince 2012, aby byl převoz zvířat co nejkratší a zejména, aby se předcházelo dlouhým a velmi dlouhým cestám i cestám za hranice EU, díky uplatňování alternativních strategií, jako je zajištění hospodářsky rentabilních a rovnoměrně rozmístěných místních nebo mobilních jatek v blízkosti chovů hospodářských zvířat, propagace krátkých distribučních řetězců a přímého prodeje, nahrazení přepravy plemenných zvířat využitím spermatu nebo embryí a přeprava jatečných těl a masových výrobků, jakož i prostřednictvím regulačních a neregulačních iniciativ v členských státech s cílem usnadnit porážky přímo v hospodářských podnicích; vyzývá Komisi, aby podle potřeby jasně definovala konkrétní kratší dobu přepravy pro všechny jednotlivé druhy živých zvířat i neodstavených zvířat;

44.  konstatuje, že různorodé požadavky i měnící se tržní podmínky a politická rozhodnutí vedly k tomu, že se malá jatka stala ekonomicky nerentabilními, což vedlo k celkovému poklesu jejich počtu; naléhavě vyzývá Komisi a místní orgány v členských státech, aby v případě potřeby prosazovaly a propagovaly možnost porážek přímo v zemědělských podnicích, hospodářsky rentabilní místní nebo mobilní jatka nebo zařízení na zpracování masa v členských státech, aby mohla být zvířata porážena co nejblíže k místu chovu, což je též v zájmu zachování zaměstnanosti ve venkovských oblastech; vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily strategii, která umožní postupný přechod k regionálnějšímu modelu živočišné výroby, v jejímž rámci se budou zvířata rodit, vykrmovat a porážet v témže regionu, pokud to bude s ohledem na zeměpisné rozdíly možné, namísto toho, aby byla přepravována na velmi dlouhé vzdálenosti;

45.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila, jak lze zemědělce, jatka a masný průmysl motivovat k tomu, aby zvířata nechávali porážet na nejbližších jatkách, aby se tak zabránilo jejich zdlouhavé přepravě a snížily se emise; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu usnadňovala inovativní řešení, jako jsou mobilní jatka, a současně zajišťovala vysoké standardy, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat;

46.  domnívá se, že v některých případech by zkrácení povolené doby přepravy stanovené v současnosti v kapitole V přílohy I nařízení nebylo rentabilní, a proto je třeba nalézt řešení pro případy, kdy je kvůli zeměpisným podmínkám nebo venkovské izolaci nezbytná pozemní nebo námořní přeprava živých zvířat k dalšímu zpracování nebo porážce;

47.  vyzývá členské státy, aby pro případ potřeby umožnily nouzové porážky přímo v zemědělských podnicích nebo výkrmnách, pokud se zjistí, že zvíře není způsobilé k přepravě a opatření první pomoci se ukáží být neúčinná, aby se zabránilo zbytečnému utrpení zvířat;

48.  konstatuje, že společenská a hospodářská hodnota zvířete může mít vliv na kvalitu jeho přepravy; zdůrazňuje, že kvalita přepravy plemenných zvířat v oblasti chovu koní je vysoká;

49.  vyzývá Komisi, aby s ohledem na vliv přepravy živých zvířat na životní prostředí, dobré životní podmínky zvířat a zdraví vypracovala strategii pro přechod od přepravy živých zvířat k obchodování převážně s masem a jatečnými těly a zárodečnými produkty; domnívá se, že takováto strategie se musí zaměřit na hospodářské faktory, které ovlivňují rozhodnutí převážet živá zvířata; vyzývá Komisi, aby do této strategie zahrnula přepravu do třetích zemí;

50.  vyzývá členské státy, aby vypracovaly programy pro rituální porážku zvířat na jatkách, vzhledem k tomu, že velká část vyvážených živých zvířat směřuje na blízkovýchodní trhy;

51.  bere na vědomí stávající narušení trhu způsobené odlišnými sazbami uplatňovanými na živá zvířata a na maso, které výrazně podporuje obchodování s živými zvířaty; naléhavě vyzývá Komisi, aby spolu se svými obchodními partnery toto narušení trhu přezkoumala, s cílem omezit obchodování s živými zvířaty, a pokud to bude nezbytné, nahradit jej obchodováním s masem;

52.  připomíná, že podle stávajícího nařízení je v případě přepravy domácích koňovitých a domácího skotu, ovcí, koz a prasat přestávka na schváleném kontrolním stanovišti povinná již po uplynutí maximální doby přepravy, pokud přesahuje osm hodin;

Životní podmínky zvířat

53.  vyzývá příslušné orgány členských států, aby zabezpečily přítomnost úředních veterinárních lékařů na výstupních místech Unie, kteří budou mít úlohu ověřit, zda jsou zvířata dostatečně zdravá k pokračování v cestě a zda vozidla nebo plavidla splňují požadavky tohoto nařízení; poznamenává zejména, že v článku 21 nařízení se stanoví, že veterinární lékaři před odjezdem vozidel z území EU zkontrolují, zda vozidla nejsou přeplněná, jsou dostatečně vysoká, zda mají zvířata podestýlku, a zda je ve vozidlech dostatečné množství krmiva a vody a že řádně fungují větrací a napájecí zařízení;

54.  vybízí k využívání pohotovostních plánů pro všechny cesty, včetně např. náhradních vozidel a pohotovostních center, aby přepravce mohl účinně reagovat v nouzových situacích a zmírnily se dopady prodlev nebo nehod na zvířata přepravovaná pro účely šlechtění nebo na porážku, jako je to už v nařízení stanoveno pro přepravce na dlouhé vzdálenosti;

55.  zdůrazňuje, že právní předpisy upravující životní podmínky zvířat by měly vycházet z vědeckých poznatků a zohledňovat aktuální stav technologie; s politováním konstatuje, že Komise bohužel navzdory jednoznačným doporučením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a žádosti Parlamentu formulované v usnesení z roku 2012, neaktualizovala pravidla pro převoz zvířat na základě nejnovějších vědeckých poznatků; vyzývá tudíž Komisi, aby aktualizovala pravidla, která upravují konkrétní potřeby na základě nejnovějších vědeckých poznatků a technologie, a to zejména pokud jde o faktory zahrnující dostatečné větrání a kontrola teploty a vlhkosti vzduchu využíváním klimatizace ve všech vozidlech, adekvátní systémy napájení a tekuté krmivo, zejména pro neodstavená zvířata, sníženou hustotu chovu a vymezení minimální výšky prostorů, a aby vozidla byla přizpůsobena potřebám každého zvířecího druhu; poukazuje na závěr stanoviska EFSA, v němž se zdůrazňuje, že do hry vstupují v oblasti dobrých životních podmínek zvířat kromě trvání cesty i další faktory, například řádné naložení a vyložení a také konstrukce vozidla;

56.  vyjadřuje znepokojení nad přepravou, během níž jsou zvířata napájena kontaminovanou vodou, která je nevhodná ke spotřebě, nebo nemají vůbec žádný přístup k vodě kvůli poruše napájecích zařízení nebo kvůli tomu, že jsou tato zařízení špatně umístěna; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby vozidla používaná pro přepravu živých zvířat měla během cest dostatečné množství vody, a že v každém případě by uvedené množství mělo odpovídat zvláštním požadavkům přepravovaných zvířat a počtu těchto zvířat;

57.  vítá závazek Komise vypracovat ukazatele dobrých životních podmínek zvířat, které by měly podporovat zlepšení životních podmínek zvířat v dopravě; domnívá se, že tyto ukazovatele by se měly vypracovat bezodkladně, aby mohly být použity jako doplněk k současným legislativním požadavkům;

58.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby veškeré budoucí revize právních předpisů týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy vycházely z objektivních a vědecky spolehlivých ukazatelů, aby se zabránilo svévolným rozhodnutím s neodůvodněnými hospodářskými dopady na odvětví živočišné výroby;

59.  trvá na tom, že podle právních předpisů EU nesou zemědělci právní odpovědnost za to, že jejich přepravovaným zvířatům nebude způsobeno zranění, újma nebo zbytečné utrpení;

60.  zdůrazňuje, že porušování je často způsobeno nepřiměřenými větracími systémy vozidel používaných pro silniční přepravu živých zvířat na dlouhé vzdálenosti a že v těchto případech jsou zvířata často natlačena do malých prostor s extrémními teplotami, které výrazně přesahují teplotní a toleranční limity stanovené v nařízení;

61.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se před náboženskou rituální porážkou ve všech členských státech bez výjimky provádělo omráčení;

62.  vyjadřuje politování nad tím, že prostory pro zvířata neposkytují vždy dostatečný prostor umožňující dostatečné větrání vnitřku vozidel a že fyzickému pohybu zvířat je bráněno, a že zvířata jsou tak často nucena po dlouhou dobu zaujímat nepřirozené polohy, což je v jasném rozporu s technickými pravidly stanovenými v článku 6 nařízení a v kapitole II bodě 1.2 přílohy I tohoto nařízení;

63.  považuje za nezbytné, aby veterinární lékaři byli povinně přítomni na palubě lodí používaných k přepravě živých zvířat, aby podávali zprávy o počtu zvířat, která uhynou během plavby, a aby tyto počty sledovali a vypracovali krizové plány pro řešení situací na moři, které by mohly mít negativní dopad na životní podmínky přepravovaných zvířat;

64.  konstatuje, že zemědělci, přepravci a příslušné orgány v členských státech vykládají a provádějí nařízení (ES) č. 1/2005 různými způsoby, zejména pokud jde o způsobilost zvířat k přepravě; vyzývá Komisi, aby přezkoumala nařízení a v případě potřeby velmi podrobně stanovila požadavky na přepravu; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby s ohledem na zabezpečení rovných podmínek zajistily, že nařízení bude v budoucnosti prosazováno a prováděno harmonizovaným a jednotným způsobem v celé Unii, zejména pokud jde o způsobilost zvířat, která mají být přepravována;

65.  vyzývá Komisi, aby vypracovala plně funkční definici způsobilosti zvířat k přepravě a aby vypracovala praktické pokyny pro její posuzování; vyzývá členské státy, aby organizovaly osvětové a informační činnosti, včetně spolehlivých, pravidelných a povinných kurzů odborné přípravy, vzdělávání a certifikace pro řidiče, přepravce, obchodníky, shromažďovací střediska, jatka, veterinární lékaře, příslušníky pohraničních orgánů a všechny ostatní provozovatele zapojené do přepravy zvířat s cílem snížit vysokou míru porušování předpisů v oblasti zdravotní způsobilosti zvířat; vyzývá provozovatele, aby zajistili důkladné proškolení řidičů a průvodců v souladu s přílohou IV nařízení;

66.  vyzývá k přísné obezřetnosti, aby bylo zajištěno, že nejsou přepravována nemocná zvířata, slabá zvířata nebo zvířata s nízkou hmotností, kojící samice, březí samice a samice, které nesplňují nezbytnou dobu po odstavení;

67.  zdůrazňuje, že v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005 je již povinné, že se musí zvířatům, která jsou přepravována na velké vzdálenosti, poskytovat v přiměřených intervalech a způsobem vhodným pro jejich druh a věk voda, krmivo a odpočinek; naléhavě vyzývá Komisi, aby prováděla účinnější sledování s cílem zajistit plné a harmonizované dodržování těchto právních požadavků ze strany všech členských států;

68.  zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy zajistily, že přeprava zvířat bude řádně organizovaná a bude zohledňovat povětrnostní podmínky a typ přepravy; vyzývá členské státy, aby zajistily, že knihy jízd a plány dopravy budou schváleny pouze v případě, že předpověď počasí nenaznačuje teploty nad 30 stupňů Celsia během celé doby dopravy;

69.  zdůrazňuje, že pokud mají být zvířata vyložena k 24hodinovému odpočinku ve třetí zemi, musí organizátor určit takové místo, na němž se nacházejí rovnocenná zařízení jako na kontrolním stanovišti EU; vyzývá příslušné orgány, aby tato zařízení pravidelně kontrolovaly a neschvalovaly knihy jízd v případech, pokud se nepotvrdí, že navrhované místo odpočinku je vybavené zařízeními rovnocennými se zařízeními v EU;

70.  vyzývá členské státy, aby zajistily, aby byl součástí plánování dopravy i doklad o rezervaci, který obsahuje krmivo, vodu a čerstvou podestýlku na kontrolním stanovišti; vyzývá Komisi, aby stanovila požadavky na umístění a vybavení míst k odpočinku;

71.  uznává, že nižší hustota chovu a přerušování cest, aby si zvířata mohla oddychnout, mají nepříznivý hospodářský dopad na provozovatele dopravy, což může mít vliv na řádné zacházení s přepravovanými zvířaty; vyzývá Komisi, aby podporovala pobídky zaměřené na řádné nakládání se zvířaty;

72.  vyzývá členské státy, aby zajistily zlepšení evidence zemědělských podniků v období gestace;

73.  vyzývá Komisi, aby na základě vědeckých poznatků vypracovala pokyny týkající se vody poskytované zvířatům přepravovaným v klecích a podmínky pro přepravu kuřat, které podporují dobré životní podmínky zvířat;

74.  připomíná, že členské státy musejí nalézt řešení pro zvířata na konci životního a produkčního cyklu, která jim zajistí dobré životní podmínky;

Ekonomická pomoc

75.  vyzývá k plošnějšímu využívání opatření pro rozvoj venkova „Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat“ na základě článku 33 nařízení (EU) č. 1305/2013(12), které zavádí podporu zemědělcům uplatňujícím normy v oblasti životních podmínek, které jdou nad rámec příslušných závazných norem;

76.  vyzývá k tomu, aby v rámci nadcházející reformy SZP byla zachována a dále posílena vazba mezi platbami SZP a lepšími životními podmínkami zvířat, které zcela splňují nebo dokonce zpřísňují normy podle nařízení č. 1/2005.

77.  naléhavě žádá o podporu opatření, která zajistí vyvážené rozdělení jatek v členských státech, čímž se zajistí, že budou zohledněny počty hospodářských zvířat v daném regionu;

Třetí země

78.  je znepokojen přetrvávajícími problémy, které jsou v oblasti přepravy zvířat a životních podmínek zvířat hlášeny z určitých třetích zemí; konstatuje, že porážka zvířat v některých třetích zemích, do nichž EU zasílá zvířata, způsobuje extrémní a dlouhodobé utrpení a pravidelně porušuje mezinárodní normy pro dobré životní podmínky zvířat při porážce, jak je stanoví Světová organizace pro zdraví zvířat; ačkoli uznává, že ve třetích zemích často existuje poptávka po živých zvířatech, avšak vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly posun od přepravy živých zvířat k přepravě masa nebo jatečních těl do třetích zemí, jakož i přepravu spermatu či embryí namísto plemenných zvířat;

79.  žádá Komisi, aby při svých dvoustranných obchodních jednáních se třetími zeměmi požadovala soulad s pravidly EU týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat a aby v rámci Světové obchodní organizace hájila uplatňování ustanovení Unie v této věci v mezinárodním měřítku;

80.  lituje skutečnosti, že standardy, které uplatňují určité třetí země, nejsou stejně přísné jako standardy v rámci EU; vyzývá Komisi, aby zpřísnila stávající požadavky kladené na obchodní partnery Unie, zejména pokud jde o obchod se zvířaty a jejich přepravu, aby byly alespoň tak přísné jako normy EU; vyzývá členské státy vyvážející do třetích zemí, aby spolupracovaly s místními orgány na zlepšení norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

81.  vyzývá k důslednému a plnému dodržování rozsudku Soudního dvora EU z roku 2015 ve věci C-424/13, kdy Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že aby mohla být povolena přeprava zvířat na dlouhou cestu, která začne na území Unie a pokračuje mimo toto území, musí přepravce předložit knihu jízd, která je realistická z hlediska plnění a v níž se zvláštní pozornost věnuje předpovězené teplotě; vyzývá příslušné orgány, aby neschvalovaly knihy jízd, v nichž se v souladu s rozsudkem Soudu vyžaduje, že zvířata musejí být vyložena na 24hodinový odpočinek ve třetí zemi, ledaže by organizátor určil místo, které je vybaveno zařízeními odpovídajícími vybavení kontrolního stanoviště; v této souvislosti rovněž připomíná, že jediný existující seznam s informacemi o ustájení zvířat na trasách ve třetích zemích je z roku 2009, ale často v něm chybí přesné adresy, což značně ztěžuje provádění nezbytných kontrol podle právních předpisů EU; vyzývá úřední veterinární lékaře, aby v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005 na výstupních místech kontrolovali, že ještě před tím, než vozidla opustí území EU, byla splněna ustanovení nařízení;

82.  v této souvislosti rovněž připomíná návrh směrnice Komise o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie („whistleblowers“)(COM (2018) 0218), zejména v souvislosti s veterinárními kontrolami;

83.  vyjadřuje politování nad často dlouhými zdrženími na hranicích a v přístavech a upozorňuje na zvýšenou bolest a utrpení, které jsou tímto zvířatům způsobovány; vyzývá členské státy, které hraničí se třetími zeměmi, aby zpřístupnily odpočívadla, kde mohou být zvířata vyložena, kde jim může být poskytnuto krmivo, voda, odpočinek a veterinární péče tak, aby mohla být správně vyplněna kniha jízd, a aby pro přepravovaná zvířata vyhradily zvláštní zrychlené pruhy s dostatečným počtem celních zaměstnanců s cílem zkrátit čekací lhůty, aniž by byla narušena kvalita sanitárních a celních kontrol na hranicích; dále vyzývá členské státy, aby lépe spolupracovaly při plánování přepravy hospodářských zvířat s cílem zabránit přítomnosti příliš velkému počtu zvířat během hraničních kontrol současně;

84.  vyzývá Komisi, aby zintenzivnila spolupráci a komunikaci mezi příslušnými orgány ve všech členských státech a ve třetích zemích včetně prohloubení vzájemné pomoci a zrychlené výměny informací s cílem omezit problémy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, které vyplývají ze špatné správy, tím, že vývozci budou v plné míře dodržovat administrativní požadavky; žádá Komisi, aby na mezinárodní úrovni podporovala dobré životní podmínky zvířat a pořádala iniciativy na zvyšování povědomí v zemích, které nejsou členy EU;

85.  vyzývá Komisi, aby vyvíjela tlak na tranzitní země, které zavedly byrokratické překážky a bezpečnostní překážky, které způsobují v přepravě živých zvířat zbytečné zpoždění;

86.  vyzývá členské státy a Komisi, aby věnovaly zvláštní pozornost porušování dobrých životních podmínek zvířat během cest po vnitrozemských vodních cestách a po moři do třetích zemí, a aby posoudily možná porušení právních předpisů, jako je například zákaz vyhazování mrtvých těl zvířat z plavidel do Středozemního moře (často s odřezanými značkami), k němuž dochází proto, že v přístavu určení není možné mrtvé zvíře vyložit;

87.  zdůrazňuje rozhodnutí Rady 2004/544/ES podepsat Evropskou úmluvu o ochraně zvířat během mezinárodní přepravy(13), kde se přepravou rozumí kterákoliv z níže uvedených možností: mezi dvěma členskými státy přes území nečlenského státu; mezi členským státem a nečlenským státem; nebo přímo mezi dvěma členskými státy;

88.  zdůrazňuje, že nejsou-li normy upravující přepravu zvířat ve třetích zemích v souladu s normami EU a jejich provádění nepostačuje na zabezpečení úplného souladu s nařízením, přepravu živých zvířat do třetích zemí by měly upravovat dvojstranné dohody s cílem tyto rozdíly zmírnit, a v případě, pokud se tohoto nepodaří dosáhnout, měla by být taková přeprava zakázána;

89.  připomíná členským státům, že podle ustálené judikatury (14)mohou zavést přísnější vnitrostátní pravidla pro ochranu zvířat během přepravy, pokud jsou tato pravidla v souladu s hlavním cílem nařízení 1/2005;

90.  vyzývá Komisi, aby podporovala výměnu osvědčených postupů a opatření pro rovnocennost právních předpisů se třetími zeměmi, pokud jde o přepravu živých zvířat;

91.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf

(3)

Úř. věst. C 434, 23.12.2015, s. 59.

(4)

Věstník EFSA 2011: 9(1):1966.

(5)

Přijaté texty P7_TA(2012)0096.

(6)

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. dubna 2015, Zuchchvieh-Export v. Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.

(8)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966

(9)

Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.

(10)

Závěrečná zpráva o auditu provedeném v Nizozemsku v období od 20. února 2017 do 24. února 2017 za účelem posouzení dobrých životních podmínek zvířat během přepravy do třetích zemí, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, 2017.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“).

(12)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 347.

(13)

Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 21.

(14)

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14.10.2004 – věc C-113/02, Komise Evropských společenství v. Nizozemské království, a rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 8.5.2008, věc C-491/06, Danske Svineproducenter.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Tato zpráva přináší informace o aktuálním stavu uplatňování nařízení (ES) č. 1/2005, které upravuje ochranu a dobré životní podmínky zvířat během přepravy. Obsahuje taktéž několik doporučení pro tvorbu politik, jež mají za cíl zefektivnit stále neuspokojivé uplatňování uvedeného nařízení, jehož úroveň se v jednotlivých členských státech výrazně liší.

Hlavní zjištění(1)

1.  Nedostatečné uplatňování

1.1.  Neúplné, nekonzistentní a nespolehlivé údaje pro analýzu uplatňování nařízení

Metody shromažďování údajů se mezi členskými státy liší do té míry, že je obtížné vypracovat ucelenou analýzu uplatňování tohoto nařízení. I Evropský účetní dvůr ve zvláštní zprávě z roku 2018 o životních podmínkách zvířat v EU poukazuje na to, že Komise shledala, že jí členské státy poskytují neúplné, nekonzistentní, nespolehlivé nebo nedostatečně podrobné údaje k tomu, aby z nich bylo možné vyvodit závěry o plnění nařízení na úrovni EU(2).

Unijní internetová platforma TRACES (která se používá k monitorování přeshraničních transportů zvířat na velké vzdálenosti na území EU) obsahuje informace a nástroje oznamování, které mohou příslušné orgány používat k cíleným inspekcím převozu zvířat. Účetní dvůr ve zvláštní zprávě uvádí, že vnitrostátní orgány příslušné pro inspekce převozů používaly k těmto účelům informace z platformy TRACE jen zřídka.

Záznamy o dodržování obecných pokynů pro posuzování způsobilosti zvířat se navíc začaly vést napříč členskými státy teprve nedávno na to, aby mohly poskytnout analyzovatelné údaje (zatím byla zveřejněna data z roků 2014 a 2015 a nedávno i z roku 2016), takže nejsou k dispozici veřejně přístupné údaje a kvalitní ukazatele pro životní podmínky zvířat během přepravy. Obzvláště zarážející je zjištění, které vyplývá z analýzy vnitrostátních inspekčních zpráv, že mezi členskými státy existují obrovské rozdíly v počtu prováděných inspekcí – jejich četnost se pohybuje od nuly až po několik milionů ročně! Rovněž se liší zjištěná míra výskytu porušování pravidel (od nuly až po 16,6 %), což naznačuje, že členské státy zaujímají k inspekcím různé přístupy, např. provádějí náhodné inspekce, nebo postupují podle strategií založených na posouzení rizik.

Je zřejmé, že má-li se docílit harmonizovanějšího sběru údajů a posuzování sledovaných parametrů, je nutné zavést společné minimální standardy.

1.2.  Rostoucí počet cest na velmi dlouhé vzdálenosti

Každoročně se přes území členských států přepravují miliony zvířat do třetích zemí pro účely chovu nebo porážky. Takové převozy jsou pro zvířata velmi stresující, neboť se musí po několik hodin v těsném prostoru vyrovnat s teplotními změnami, s nedostatkem potravy a vody a s pohyby vozidla. Převozy obnášejí řadu rizik, jako je styl jízdy, adekvátní vybavení vozidla a neočekávané změny stavu vozovek nebo počasí, a proto se může stát, že zvířata, kterým bylo v místě odjezdu vystaveno osvědčení způsobilosti pro převoz, během cesty onemocní nebo utrpí zranění. Nicméně bylo zjištěno, že kontroly zvířat před a po absolvování převozu jsou mnohem častější než kontroly během přepravy. Většina kontrol probíhá na jatkách, a to nejčastěji v případě převozů na krátké vzdálenosti.

Zpravodaj je znepokojen velmi vysokým počtem hlášených případů, kdy jsou živá zvířata přepravována v nevyhovujících vozidlech a plavidlech. V případě obchodu se třetími zeměmi je zvířatům způsobováno další utrpení kvůli velmi dlouhým cestám, které obnášejí i dlouhé zastávky na hranicích pro účely kontrol dokumentů, vozidel a samotných zvířat. Dalším důvodem znepokojení jsou špatné podmínky během námořní přepravy. Členské státy by měly přísněji postupovat při vydávání osvědčení a schvalování plavidel a měly by zlepšit kontroly zdravotního stavu zvířat před nakládkou. Zpravodaj se také domnívá, že by Komise měla poskytnout seznam přístavů s odpovídajícími zařízeními pro kontrolu zvířat.

Dále je nutné pro všechny cesty vypracovat pohotovostní plány, aby přepravce mohl účinně reagovat v nouzových situacích a zmírnit dopady prodlev nebo nehod na zvířata.

2.  Potřeba přísnějšího a harmonizovaného vymáhání práva

2.1.  Účinné a odrazující postihy

Pro zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy má zásadní význam přísnější a harmonizované prosazování práva a účinné a odrazující sankce. Pokud jde o postihy, Komise zřejmě ignorovala usnesení Parlamentu ze dne 12. prosince 2012. Komise ani nezohlednila jeho výzvu, aby byla prověřena slučitelnost nařízení s právními požadavky jednotlivých členských států.

Má-li být toto nařízení účinně plněno, mělo by opakované porušování jeho ustanovení vést ke stíhání, sankcím, včetně zabavení vozidel, a povinné rekvalifikaci osob odpovědných za životní podmínky a přepravu zvířat.

Zpravodaj připomíná, že nařízení uděluje členským státům rozsáhlé vymáhací pravomoci, mimo jiné pravomoc uložit dopravcům, aby vytvořili systémy, které zabrání opakovanému porušování předpisů, nebo pravomoc pozastavit či odebrat povolení k poskytování přepravních služeb.

2.2.  Užití nejmodernějších technologií ke kontrolám knih jízd

Příslušné orgány by měly spolupracovat na důraznějším vymáhání práva pomocí technologií. Nové technologie by konkrétně mohly pomoci vytvořit zpětnou vazbu v reálném čase mezi členským státem v místě odjezdu a pořízení dokumentace a členským státem v místě příjezdu. Pokud zvířata, která byla na počátku cesty v dobrém stavu, jsou na jejím konci ve špatné fyzické kondici, musí být vývozní podnik neprodleně potrestán.

3.  Aktualizovat nařízení podle nejnovějších vědeckých poznatků a technologií

Právní předpisy upravující životní podmínky zvířat by měly vycházet z vědeckých poznatků a zohledňovat aktuální stav technologií. Komise bohužel navzdory jasným doporučením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a žádosti Parlamentu formulované v usnesení z roku 2012, neaktualizovala pravidla pro převoz zvířat na základě nejnovějších vědeckých důkazů. Komise by tato pravidla měla co nejdříve aktualizovat, zejména ustanovení o dostatečné ventilaci a chlazení všech vozidel, adekvátních systémech napájení, zejména pro neodstavená zvířata, a minimální světlé výšce.

3.1.  Definice způsobilosti zvířat k přepravě

Pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat během přepravy je klíčovým kritériem výběru jejich způsobilost k přepravě, protože zraněným nebo nemocným zvířatům hrozí během cesty více rizik. Je naprosto nezbytné všechna zvířata před nakládkou zkontrolovat, aby se určilo, zda jsou způsobilá k přepravě, a aby nezpůsobilým zvířatům byla zajištěna péče v místě původu. Kontroly, které Komise v letech 2007 až 2017 provedla v několika členských státech, téměř vždy odhalily nedodržování pravidel pro způsobilost k přepravě. Nedostatky při posuzování způsobilosti zvířat představují největší podíl porušování pravidel, (druhé místo připadá nevyhovující dokumentaci). Kromě toho, jak již bylo uvedeno výše, záznamy o dodržování obecných pokynů pro posuzování způsobilosti zvířat se začaly vést napříč členskými státy teprve nedávno, takže zatím nebyly zpracovány v analyzovatelné údaje, a tedy nemáme k dispozici veřejně přístupné údaje a kvalitní ukazatele.

Komise by měla vytvořit vyčerpávající pracovní definici způsobilosti k přepravě a pro zemědělce, řidiče a veterináře připravit důkladná školení, aby se snížila vysoká míra porušování předpisů v členských státech.

4.  Ekonomická pomoc

SZP podmiňuje platby zemědělským podnikům dodržováním minimálních norem pro dobré životní podmínky zvířat, zatímco politika v oblasti rozvoje venkova chovatele motivuje ke zvyšování standardů. Konkrétně článek 33 nařízení (EU) č. 1305/2021 stanoví jako opatření pro rozvoj venkova „platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat“, které jsou zemědělcům poskytovány za dodržování vyšších standardů, než jsou příslušné závazné normy. Evropský účetní dvůr ve zvláštní zprávě z roku 2018 však poukázal na to, že toto opatření není v členských státech příliš využíváno. Deset členských států je dokonce nevyužívá vůbec.

V rámci blížící se reformy SZP by měla být zachována a posílena vazba mezi platbami SZP a lepšími životními podmínkami zvířat, které zcela splňují nebo dokonce zpřísňují normy podle nařízení 1/2005.

5.  Snížení doby přepravy zvířat

Zpravodaj připomíná, že v pátém bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 1/2005 se uvádí, že „z důvodu dobrých životních podmínek zvířat by se měly pokud možno omezit dlouhotrvající cesty zvířat“.

5.1.  Alternativní strategie pro převoz živých zvířat

Obecně by měla být doba převozu zvířat snížena na minimum, zejména jedná-li se o dlouhé a velmi dlouhé cesty. Toho lze dosáhnout pomocí alternativních strategií, jako jsou např. ekonomicky životaschopná místní jatka, nahrazení přepravy plemenných zvířat spermatem či embryi a přepravou jatečně upravených těl zvířat a masných produktů, a přijetím legislativních podnětů v členských státech, které usnadní porážku zvířat přímo v zemědělských podnicích.

Je třeba mít na paměti, že přeprava masa a jiných produktů živočišného původu je technicky snadnější a eticky racionálnější než přeprava živých zvířat výhradně za účelem porážky. Komise by proto měla na území členských států, kde je toho zapotřebí, podpořit výstavbu hospodářsky životaschopných jatek, aby byla zvířata porážena co nejblíže místu chovu. S ohledem na dopad přepravy živých zvířat na životní prostředí, životní podmínky zvířat a bezpečnost potravin, by měla vypracovat strategii pro přechod od přepravy živých zvířat pouze k obchodu s masem a jatečně upravenými těly zvířat.

5.2.  Sladění norem třetích zemí pro přepravu zvířat s normami EU

Vzhledem k tomu, že normy používané v třetích zemích nejsou tak přísné jako normy vyžadované v EU, měla by Komise posílit stávající požadavky kladené na obchodní partnery Unie, zejména pravidla pro obchod se zvířaty. Dále je zapotřebí posílit spolupráci a komunikaci mezi příslušnými orgány ve všech členských státech a ve třetích zemích, aby se omezily problémy se zajišťováním dobrých životních podmínek zvířat v důsledku špatné správy.

Zprávy o extrémně dlouhých a stresujících čekacích dobách pro zvířata na hranicích jsou alarmující. Zpravodaj, veden snahou tyto čekací doby zkrátit, proto navrhuje, aby členské státy na hranicích se třetími zeměmi otevřely na celnicích expresní pruhy vyhrazené pro přepravu zvířat. Členské státy a Komise by mimo to měly věnovat zvláštní pozornost porušování pravidel upravujících životní podmínky zvířat při námořních cestách do třetích zemí.

V tomto případě by měl být soudržně a v plném rozsahu dodržován rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-424/13. Soudní dvůr v něm rozhodl, že aby přepravce získal povolení vyjet, musí před zahájením dlouhého transportu, jenž začne v Evropské unii a pak její území opustí, předložit přesnou a správnou knihu jízd, aby bylo možné ověřit soulad s nařízením (ES) č. 1/2005.

Zpravodaj se domnívá, že nebudou-li normy upravující přepravu zvířat ve třetích zemích sladěny s normami EU, mělo by být přepravování živých zvířat do třetích zemí zakázáno.

Závěry a doporučení

Zpravodaj zastává názor, že by měla být přijata tato klíčová politická doporučení:

•  doba převozu zvířat by měla být snížena na minimum, zejména jedná-li se o dlouhé a velmi dlouhé cesty; toho lze nejlépe dosáhnout pomocí řady alternativních strategií, jako jsou např. ekonomicky životaschopná místní jatka, nahrazení přepravy plemenných zvířat spermatem či embryi a přepravou jatečně upravených těl zvířat a masných produktů;

•  Komise by měla pravidla aktualizovat na základě nejnovějších vědeckých poznatků a technologií;

•  Komise by měla předložit vyčerpávající pracovní definici způsobilosti k přepravě a pro zemědělce, řidiče a veterináře připravit školení, aby se snížila vysoká míra porušování předpisů upravujících způsobilost zvířat k přepravě;

•  v rámci blížící se reformy SZP by měla být zachována a posílena vazba mezi platbami SZP a lepšími životními podmínkami zvířat, které zcela splňují nebo dokonce zpřísňují normy podle nařízení 1/2005;

•  Zpravodaj doporučuje, aby přepravování živých zvířat do třetích zemí bylo zakázáno, dokud nebudou normy třetích zemí pro přepravu zvířat sladěny s normami EU.

(1)

Závěry zprávy vycházejí zejména ze dvou studií zadaných výzkumnou službou Evropského parlamentu: „Provádění nařízení (ES) č. 1/2005 (2009–2015) se zaměřením na zaznamenávání údajů“ a „Dodržování technických pravidel upravujících způsobilost k přepravě podle přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy“.

(2)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (COM(2016) 558 final ze dne 8. září 2016) a zápisy ze schůzí národních kontaktních míst pro dobré životní podmínky zvířat během přepravy.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (13.12.2018)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni

(2018/2110(INI))

Zpravodajka: Karin Kadenbach

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že každoročně jsou v rámci EU a z EU do třetích zemí přepravovány miliony živých zvířat za účelem porážky nebo chovu; domnívá se, že nařízení (ES) č. 1/2005(1) má, pokud je řádně provedeno a prosazováno, pozitivní dopad na životní podmínky zvířat během přepravy; vítá pokyny Komise k tomuto tématu, ale vyjadřuje politování nad tím, že některá opatření plánovaná Komisí byla zpožděna až o pět let(2); konstatuje, že nadále přetrvávají závažné problémy s přepravou a že prosazování nařízení by mělo být prvořadým cílem těch, kdo se podílejí na jeho provádění;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že, jak rovněž konstatoval Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 31/2018(3) a nevládní organizace ve stížnostech předložených Komisi, řada otázek týkajících se nařízení (ES) č. 1/2005 dosud nebyla vyřešena, například přeplněnost, nedostatečná výška, neposkytování požadovaných přestávek na odpočinek, potravy a vody, nevhodné ventilační a napájecí zařízení, přeprava v extrémním horku, přeprava zvířat, která nejsou přepravy schopna, přeprava neodstavených telat, nutnost zjistit stav březosti živých zvířat, rozsah kontrol knih jízd, vztah mezi porušením předpisů, vynucováním a sankcemi, „smíšený“ dopad školení, vzdělávání a certifikace a nedostatečná podestýlka; vyzývá ke zlepšení ve výše uvedených oblastech;

3.  vyzývá členské státy a přepravce, aby významným způsobem zlepšili prosazování a dodržování nařízení (ES) č. 1/2005, a naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům, které toto nařízení nedodržují, s cílem zajistit dobré životní podmínky zvířat a spravedlivou hospodářskou soutěž;

4.  souhlasí s Komisí, že k osvědčeným postupům příslušných orgánů patří kontrola všech zásilek určených do zemí mimo EU při nakládce(4); je přesvědčen, že by při nakládce měla být kontrolována také část zásilek v rámci EU; konstatuje, že příslušné orgány by měly při nakládce kontrolovat, že jsou dodržovány požadavky nařízení na prostor a výšku, že ventilační a vodní systémy fungují správně, že zařízení pro napájení správně fungují a jsou vhodná pro přepravované druhy, že nejsou nakládána žádná zvířata, která nejsou přepravy schopna, a že je nakládáno dostatečné množství krmiva a podestýlky;

5.  je znepokojen skutečností, že nakládka zvířat na plavidla pro přepravu hospodářských zvířat je často prováděna hrubě; vyzývá příslušné orgány, aby prováděly důkladnou prohlídku zvířat před nakládkou, aby se zajistilo, že jsou způsobilá pokračovat v cestě, a kontrolovaly, že nakládka je prováděna v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 1/2005, tedy že se při ní se zvířaty nezachází hrubě a nejsou systematicky užívány tyče a elektrické poháněče; vyzývá příslušné orgány, aby neschvalovaly knihy jízd v přístavech, které nemají zařízení umožňující řádnou prohlídku zvířat před nakládkou;

6.  zdůrazňuje, že utrpení zvířat během přepravy vyvolává ve společnosti velké obavy a rozhořčení; bere na vědomí, že Komise dne 21. září 2017 obdržela více než 1 milion podpisů na podporu kampaně # StopTheTrucks, v níž evropští občané vyzývají k ukončení přepravy na dlouhé vzdálenosti;

7.  domnívá se, že nedostatky v provádění nařízení (ES) č. 1/2005 jsou jasným příkladem toho, že je třeba vynaložit větší úsilí na prevenci závažných incidentů, které mají významný dopad na životní podmínky zvířat, a na stíhání osob, které porušují právní předpisy;

8.  vyzývá Komisi, aby revidovala nařízení (ES) č. 1/2005 v souladu s 11. bodem odůvodnění uvedeného nařízení s cílem uvést jej do souladu s aktuálními vědeckými poznatky;

9.  připomíná četné parlamentní otázky, dopisy a stížnosti, které poslanci Evropského parlamentu zaslali Komisi a které upozorňují na systematické porušování nařízení a odsuzují nepřijatelný stres, bolest, strach a utrpení živých zvířat přepravovaných v rámci Unie a do třetích zemí;

10.  vyjadřuje politování nad porušováním nařízení, které se týká toho, že nejsou řádně uplatňována pravidla týkající se neodstavených zvířat, jako jsou telata, jehňata, kůzlata, selata a hříbata, která se stále nacházejí na mléčném krmivu, a vyzývá k zavedení podrobnějších opatření k zajištění plné ochrany dobrých životních podmínek těchto zvířat při jejich přepravě;

11.  trvá na tom, aby byla doba přepravy zvířat omezena na osm hodin včetně doby nakládky a s ohledem na druhově specifické veterinární poradenství bez ohledu na to, zda se uskutečňuje po zemi, na moři či letecky; domnívá se, že neodstavená zvířata by neměla být přepravována déle než čtyři hodiny;

12.  lituje skutečnosti, že i přes jasná doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) nejsou některé části nařízení v souladu se současnými vědeckými poznatky o dobrých životních podmínkách zvířat, jak požaduje samotné nařízení; vyzývá proto k aktualizaci a zlepšení pravidel týkajících se:

–  větrání a chlazení ve všech vozidlech/plavidlech;

–  vhodného systému pro napájení, zejména u neodstavených zvířat;

–  přepravy zvířat, která nejsou k přepravě způsobilá;

–  vyšší minimální světlé výšky;

–  nižší intenzity chovu;

13.  zdůrazňuje, že v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005 je třeba zvířatům, která jsou přepravována na velké vzdálenosti, poskytovat v přiměřených intervalech a způsobem vhodným pro jejich druh a věk vodu, krmivo a odpočinek; naléhavě vyzývá Komisi, aby účinněji sledovala plné a harmonizované dodržování těchto právních požadavků ze strany všech členských států;

14.  vyjadřuje politování nad často dlouhými prodlevami na hranicích, kde může absence odpočívadel, vody a zařízení veterinární péče vést k dalším problémům, pokud jde o zdraví a dobré životní podmínky, k utrpení a úhynu; vyzývá členské státy, aby zajistily, aby pořadatelé plánovali své cesty lépe, a zdůrazňuje, že je třeba zlepšit komunikaci mezi vnitrostátními orgány různých členských států s cílem zabránit koncentraci nákladních vozidel převážejících zvířata na hranicích;

15.  konstatuje, že prosazování je obzvláště obtížné, pokud cesta prochází několika členskými státy a pokud jsou za schválení knihy jízd odpovědné různé členské státy, které udělují povolení přepravci a osvědčení o odborné způsobilosti pro řidiče; vyzývá všechny členské státy, které zjistí porušení předpisů, aby při nejbližší příležitosti informovaly ostatní zúčastněné členské státy; konstatuje, že článek 26 nařízení (ES) č. 1/2005 poskytuje členským státům rozsáhlé donucovací pravomoci, včetně pravomoci pozastavit nebo odejmout povolení přepravci v případě závažného porušení předpisů, požadovat, aby dotčený přepravce zavedl systémy, které mají zabránit opakování porušení předpisů, a možnosti podrobit přepravce zvláštním kontrolám, např. vyžadovat při nakládce zvířat přítomnost veterinárního lékaře; je znepokojen tím, že v mnoha členských státech nejsou tyto pravomoci řádně využívány a jejich používání není sledováno; vyzývá členské státy, kterým byla porušení oznámena, aby včas přijaly odpovídající opatření a zabránily opakování těchto případů;

16.  vyjadřuje politování nad tím, že celkový počet kontrol provedených příslušnými vnitrostátními orgány podle nařízení (ES) č. 1/2005 se snížil, a to navzdory počtu zásilek v EU, které obsahují živá zvířata(5); vyzývá členské státy, aby výrazně zvýšily minimální počet kontrol přepravy živých zvířat, aby se zajistily dobré životní podmínky zvířat;

17.  je znepokojen podmínkami přepravy ve třetích zemích; vyzývá členské státy a přepravce, aby důsledně dodržovaly rozsudek Soudního dvora, podle kterého se nařízení (ES) č. 1/2005 vztahuje také na případy vývozu do třetích zemí(6), a to až do cílové stanice; vyzývá členské státy, aby prováděly další kontroly na výstupních místech z EU s cílem ověřit, zda jsou zvířata způsobilá pokračovat v cestě za hranice EU;

18.  vyzývá Komisi k zajištění toho, aby členské státy zvýšily a zpřísnily oficiální kontroly přepravy živých zvířat a aby podrobně a transparentně informovaly o zjištěních; za tímto účelem naléhavě vyzývá Komisi, aby veřejnosti zpřístupnila systém TRACES;

19.  zdůrazňuje význam náležitého školení, vzdělávání a certifikace kompetencí řidičů za účelem zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy; vyzývá členské státy, aby za pomoci Komise zajistily vhodnou a harmonizovanou odbornou přípravu pro zúčastněné hospodářské subjekty;

20.  vyzývá příslušné orgány členských států, aby zajistily, aby byli na výstupních místech z Unie přítomni úřední veterinární lékaři, jejichž úkolem by bylo kontrolovat, zda vozidla používaná pro přepravu zvířat obsahují oddělení s dostatečným prostorem s cílem zabránit přeplnění, že je v nich podestýlka, krmivo a voda v objemu odpovídajícím živočišnému druhu a počtu přepravovaných zvířat a že řádně funguje systém větrání a napájení čerstvou vodou;

21.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila, jak lze zemědělce, jatky a masný průmysl motivovat k tomu, aby svá zvířata nechávali porážet na nejbližších jatkách, aby se tak zabránilo jejich zdlouhavé přepravě a snížily se emise; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu usnadnila inovativní řešení, jako jsou mobilní zařízení pro porážku, a zajistila současně vysoké standardy, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat;

22.  domnívá se, že přeprava masa oproti přepravě živých zvířat může zlepšit životní podmínky zvířat a snížit objem související dopravy, což by mělo rovněž pozitivní dopad na životní prostředí; vyzývá členské státy a přepravce, aby vypracovali strategie s cílem nahradit přepravu živých zvířat přepravou masných výrobků a jatečně upravených těl;

23.  vyzývá Komisi, aby stanovila požadavky na umístění a vybavení míst k odpočinku;

24.  vyjadřuje politování nad tím, že se pro přepravu hospodářských zvířat používají vozidla a plavidla, která by neměla být schválena, protože nejsou pro přepravu zvířat způsobilá; uznává, že požadavky článků 20 a 21 nařízení (ES) č. 1/2005, které se týkají přepravy na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, se často ignorují; vyzývá členské státy, aby neschválily ani neobnovily schválení pro vozidla nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat, která nesplňují požadavky nařízení (ES) č. 1/2005, a aby prováděly důkladné kontroly plavidel pro přepravu hospodářských zvířat před nakládkou;

25.  konstatuje, že zemědělci, přepravci a příslušné orgány v členských státech mohou mít různé výklady nařízení (ES) č. 1/2005, zejména pokud jde o způsobilost zvířat k přepravě; vyzývá Komisi, aby přezkoumala nařízení s cílem vyjasnit případně požadavky na přepravu;

26.  zdůrazňuje, že je třeba, aby veterinární lékaři byli povinně přítomni na palubě lodí používaných k přepravě hospodářských zvířat po moři, aby podávali zprávy o počtu zvířat, která uhynou během plavby, a aby tyto počty sledovali a vypracovali krizové plány pro řešení situací na moři, které by mohly mít negativní dopad na životní podmínky přepravovaných zvířat;

27.  vyjadřuje politování nad tím, že podle Komise údaje nahlášené členskými státy nejsou vždy úplné, konzistentní, spolehlivé nebo dostatečně podrobné, aby z nich bylo možné vyvodit závěry o dodržování nařízení na úrovni EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly spolehlivé ukazatele a veřejně přístupné údaje pro měření životních podmínek zvířat během přepravy živých zvířat;

28.  naléhavě vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy lépe sjednotila úroveň výše sankcí uplatňovaných v případě porušení předpisů, neboť v některých členských státech mohou být tyto sankce 10krát vyšší než v jiných; připomíná, že tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující; vyzývá Komisi, aby předložila plán na sjednocení systémů sankcí v členských státech EU;

29.  doporučuje zvýšit míru investic EU do rozšíření drobného, místního chovu zemědělských zvířat a do podpory zdravé rostlinné stravy, která by nahradila současnou vysokou spotřebu živočišných produktů;

30.  vyzývá Komisi, aby na základě zpráv z inspekcí a provádění vypracovala černou listinu hospodářských subjektů, které opakovaně a závažným způsobem porušily toto nařízení; vyzývá Komisi, aby tyto černé listiny pravidelně aktualizovala a zveřejňovala a aby umožňovala výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, a to jak v oblasti přepravy, tak i v oblasti správy;

31.  konstatuje, že telata mohou být přepravována od 14 dnů věku; domnívá se, že je nemožné vyhovět potřebám velmi mladých zvířat během přepravy, například přirozené potřebě telat sát mateřské mléko, a vyzývá proto Komisi, aby tuto praxi ukončila;

32.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby jakákoli budoucí revize právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy vycházela z objektivních a vědecky spolehlivých ukazatelů, aby se zabránilo svévolným rozhodnutím s neodůvodněnými hospodářskými dopady na odvětví živočišné výroby.

33.  vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možná porušení Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL 73/78);

34.  vyzývá Komisi, aby posoudila možná porušení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci(7) a článku 19 nařízení (ES) č. 1/2005;

35.  vyjadřuje politování nad tím, že orgány členských států odpovědné za přepravní kontroly jen zřídka využívají informací ze systému TRACES, aby zaměřily inspekce na monitorování přepravy zvířat na dlouhé vzdálenosti v rámci EU a na přeshraniční pohyb zvířat, což je částečně dáno určitými restrikcemi v uživatelském přístupu(8); vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a zjednodušily používání nástroje pro interaktivní vyhledávání;

36.  požaduje, aby byl zaveden systém sledování GPS bez ohledu na délku přepravy;

37.  konstatuje, že orgány členských států zpravidla delegují odpovědnost za provádění analýzy rizik v rámci přepravních inspekcí na místní orgány(9); naléhavě vyzývá členské státy, aby zavedly systémy pro kontrolu existence, kvality a provádění analýz rizik na místní úrovni;

38.  vyzývá Komisi, aby každoročně předkládala Parlamentu zprávu o opatřeních týkajících se ochrany zvířat během přepravy;

39.  naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila možná porušení právních předpisů při přepravě zvířat z Evropy do třetích zemí po moři, jako je například zakázané vyhazování mrtvých zvířat z plavidel do Středozemního moře (s často odseknutou značkou z uší), neboť v přístavech určení často není možné je likvidovat.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

6.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4

-

PPE

Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

James Nicholson

EFDD

Julia Reid

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L3, 5.1.2005, s.1).

(2)

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.

(3)

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.

(4)

Závěrečná zpráva o auditu provedeném v Nizozemsku v období od 20. února 2017 do 24. února 2017 za účelem posouzení dobrých životních podmínek zvířat během přepravy do třetích zemí, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin.

(5)

Studie – „Nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností – posouzení provádění v Evropě“, výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS), 2018, s. 31.

(6)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 2015, Zuchchvieh-Export GmbH v. Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

Úř. věst. L 131, 28.5.2004, s. 57.

(8)

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.

(9)

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.


STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (4.12.2018)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni

(2018/2110(INI))

Zpravodaj (*): Keith Taylor

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  lituje nedostatečného provádění nařízení č. 1/2005, což vede k přetrvávajícím závažným problémům v oblasti životních podmínek zvířat během přepravy; domnívá se, že požadavky nařízení doposud nebyly dostatečně plněny; žádá Komisi, aby Parlamentu předkládala pravidelné zprávy o provádění a prosazování stávajícího nařízení, které budou obsahovat konkrétní údaje;

2.  opakuje, že přeprava je jedním z nejcitlivějších okamžiků v životě zvířat a že i ta nejlépe plánovaná přeprava způsobuje zvířatům stres; domnívá se proto, že na přepravovaná zvířata se musí vztahovat co nejrozsáhlejší a nejpřísnější právní ochrana;

3.  vyzývá k zákazu veškeré přepravy trvající déle než osm hodin bez ohledu na použitý dopravní prostředek a k omezení maximálního času přepravy na jatka na čtyři hodiny; domnívá se, že neodstavená zvířata by neměla být přepravována déle než čtyři hodiny;

4.  je pro zavedení účinnějšího, hospodárnějšího a etičtějšího systému přepravy, který by upřednostnil přepravu masa před přepravou zvířat dovážených na jatka;

5.  zasazuje se o to, aby zvířata byla porážena a jejich maso zpracováváno co nejblíže místu chovu, a proto žádá Komisi, aby podpořila rozvoj regionálních a/nebo mobilních jatek;

6.  zdůrazňuje, že 70-80 % přepravy jsou cesty na porážky a že hospodářské ztráty vyplývající ze špatně provedené nebo příliš dlouhé přepravy mohou být velmi vysoké a významně zhoršují životní podmínky zvířat;

7.  je si vědom toho, že řadu problémů lze zjistit a odstranit ještě před zahájením cesty, a naléhavě proto žádá členské státy, aby kontrolovaly veškeré zásilky určené pro země, které nejsou členy EU, a alespoň stanovený minimální počet vozidel při nakládce, v závislosti na počtu případů porušení zjištěných během inspekcí nevládních organizací a Potravinového a veterinárního úřadu; žádá vhodná zařízení pro nakládku a vykládku zvířat ve vozech a lodích a přiměřeně vyškolený personál;

8.  bere na vědomí stávající narušení trhu způsobené odlišnými sazbami uplatňovanými na živá zvířata a na maso, které výrazně podporuje obchodování s živými zvířaty; naléhavě vyzývá Komisi, aby spolu se svými obchodními partnery toto narušení trhu přezkoumala, s cílem omezit obchodování s živými zvířaty, a pokud to bude nezbytné, nahradit jej obchodováním s masem;

9.  je otřesen podmínkami na hraničních přechodech do třetích zemí, jež mají velmi nedostatečnou infrastrukturu, jejímž důsledkem jsou dlouhé fronty a přehřívání, které mnoha zvířatům způsobují smrt a strašné utrpení;

10.  souhlasí s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie C-424/13, podle něhož musí obchodníci v EU dodržovat požadavky nařízení až do konečného místa určení i poté, co zásilka opustila Unii; domnívá se, že pokud nebude možné zaručit soulad, neměla by být přeprava živých zvířat povolena; žádá Komisi, aby na mezinárodní úrovni podporovala dobré životní podmínky zvířat a pořádala iniciativy na zvyšování povědomí v zemích, které nejsou členy EU;

11.  zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy zajistily, že přeprava zvířat bude řádně organizovaná a bude zohledňovat povětrnostní podmínky a typ přepravy;

12.  zdůrazňuje, že pokud mají být zvířata vyložena k 24hodinovému odpočinku ve třetí zemi, musí organizátor určit takové místo, na němž jsou rovnocenná zařízení jako na kontrolním stanovišti EU; vyzývá příslušné orgány, aby tato zařízení pravidelně kontrolovaly a neschvalovaly knihy jízd, pokud se nepotvrdí, že navrhované místo odpočinku má rovnocenná zařízení jako kontrolní stanoviště EU;

13.  vyzývá úřední veterinární lékaře, aby na místech výjezdu z EU ověřovali, zda jsou zvířata dostatečně zdravá k pokračování v cestě a zda vozidla nebo plavidla splňují požadavky příslušné směrnice;

14.  zdůrazňuje, že je třeba zlepšit podmínky během námořní přepravy, jak je stanoveno ve stávajícím nařízení, a požaduje, aby:

  členské státy a příslušné orgány byly důslednější v rámci postupů pro vydávání osvědčení a schvalování plavidel a zlepšily kontroly před nakládkou, aby zjistily, zda zdravotní stav zvířat dovoluje jejich přepravu;

  členské státy poskytly Komisi podrobné plány svých kontrolních zařízení předtím, než určitý přístav použijí jako místo výjezdu pro zvířata, a aby Komise vytvořila seznam přístavů s odpovídajícími zařízeními pro kontrolu zvířat v souladu s informacemi od členských států;

  byl přítomen během veškeré námořní přepravy veterinární lékař nebo alespoň veterinární technik;

15.  dále poukazuje na špatné podmínky během silniční přepravy a požaduje, aby:

–  členské státy byly důslednější jak v rámci postupů pro vydávání osvědčení a schvalování vozidel, tak i při udělování osvědčení o způsobilosti pro řidiče;

–  příslušné orgány zajistily, že mezi spodní částí přepážky a podlahou vozidla ani mezi vnějším rohem přepážky a stěnou vozidla nebude žádný prostor a že po celou dobu cesty jsou k dispozici čistá lůžka;

–  provozovatelé zajistili důkladné školení řidičů, což je klíčové pro zajištění řádného zacházení se zvířaty v souladu s přílohou IV;

16.  konstatuje, že i přes jasná doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) nejsou některé části nařízení v souladu se současnými vědeckými poznatky; připomíná, že je třeba aktualizovat pravidla s cílem odstranit rozdíly mezi právními předpisy a nejnovějšími vědeckými důkazy, které poskytl úřad EFSA; zdůrazňuje zejména tyto skutečnosti:

  dostatečné větrání a vhodná regulace teploty ve všech vozidlech;

  adekvátní systém napájení, zejména u neodstavených zvířat;

  stanovení dostatečné a minimální světlé výšky;

  nižší intenzita chovu;

17.  vyzývá členské státy, aby výrazně zlepšily dodržování nařízení 1/2005; trvá na tom, aby členské státy, které zjistí porušení řádného provádění nařízení, použily své široké vymáhací pravomoci podle článku 26 tohoto nařízení s cílem zabránit tomu, aby se takové porušování opakovalo; především žádá členské státy, aby utrpení zvířat a nekalé hospodářské soutěži zabránily vhodnými nápravnými opatřeními nebo sankcemi, např. pozastavením či zrušením osvědčení o oprávnění přepravce, a aby o těchto opatřeních informovaly Komisi;

18.  vyzývá Komisi, aby v rámci své úlohy strážkyně Smluv přijala opatření proti členským státům, které systematicky neprovádějí a neprosazují toto nařízení, a aby zmapovala systém sankcí s cílem zajistit, že sankce budou účinné, úměrné a odrazující;

19.  vyzývá Komisi, aby po poradě s národními kontaktními místy vypracovala černou listinu hospodářských subjektů, které se na základě inspekčních a prováděcích zpráv opakovaně dopustily závažných porušení tohoto nařízení; vyzývá Komisi, aby tuto listinu zveřejnila a pravidelně aktualizovala a aby prosazovala i příklady osvědčených postupů, a to jak v oblasti přepravy, tak i v oblasti správy věcí veřejných;

20.  vyzývá Komisi, aby i nadále spolupracovala se Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE), úřadem EFSA a členskými státy na podporu provádění a řádného prosazování nařízení 1/2005, a prosazovala tak posílený dialog o otázkách dobrých životních podmínek zvířat během přepravy se zvláštním zaměřením na:

  lepší uplatňování předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat během přepravy prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů a přímého zapojení zúčastněných stran;

  podporu školení řidičů a přepravních společností;

  lepší šíření pokynů a přehledů zaměřených na přepravu zvířat a přeložených do všech jazyků EU;

  rozvoj a využívání dobrovolných závazků ze strany podniků, aby se životní podmínky zvířat během přepravy dále zlepšovaly;

  posílenou výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními orgány s cílem snížit počet přestupků způsobených přepravními společnostmi a řidiči;

21.  vyjadřuje politování nad nízkým a nedostatečným počtem kontrol a oficiálních auditů a domnívá se, že počet každoročních inspekcí prováděných Potravinovým a veterinárním úřadem by měl být zvýšen; vyzývá k přijetí účinnějšího a transparentnějšího systému monitorování, který by zahrnoval i přístup veřejnosti k informacím shromážděným prostřednictvím obchodního řídicího a expertního systému (TRACES); důrazně vyzývá Komisi, aby podpořila studie o technické proveditelnosti a finanční udržitelnosti systémů geolokalizace zvířat, které umožní zjistit jejich polohu a trvání přepravy v přepravních vozech i případné nedodržování harmonogramů přepravy;

22.  naléhavě žádá Komisi, aby schválila a předložila návrh na přezkum nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, s cílem vytvořit posílené mechanismy k zajištění toho, aby členské státy dodržovaly předpisy na ochranu živých zvířat během přepravy.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5

-

PPE

Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Petičního výboru (23.10.2018)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

ke zprávě o provádění týkající se nařízení 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni

(2018/2110(INI))

Zpravodajka: Ángela Vallina

NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  upozorňuje na skutečnost, že Petiční výbor dostává velmi vysoký počet petic týkajících se životních podmínek zvířat během přepravy, ve kterých se často kritizuje systematické, stálé a závažné porušování nařízení Rady (ES) č. 1/2005(1) ze strany členských států i přepravců;

2.  odsuzuje politováníhodnou nedůslednost, již projevuje Komise při sledování případů závažného a systematického porušování nařízení (ES) č. 1/2005, na které byla přímo upozorněna v téměř 200 konkrétních a podrobných zprávách nevládních organizací, které jí byly zaslány od roku 2007;

3.  upozorňuje na množství parlamentních otázek a stížností ve formě dopisu, které předložili poslanci Evropského parlamentu a adresovali Komisi a v nichž se zdůrazňuje systematické porušování nařízení (ES) č. 1/2005, což má za následek značné utrpení a strádání pro zvířata během přepravy; důrazně kritizuje statistiku předloženou Komisí týkající se dodržování nařízení (ES) č. 1/2005, pokud jde o přepravu živých zvířat do třetích zemí, přičemž tato statistika byla sestavena, aniž by byly provedeny systematické kontroly vozidel určených k přepravě zvířat;

4.  odsuzuje tento stav a považuje za nepřijatelné, aby 13 let po vstupu tohoto nařízení v platnost se stále objevovala řada svědectví o tom, že zvířata jsou i nadále přepravována v rozporu s ustanoveními nařízení č. 1/2005, za špatných podmínek v nevyhovujících a přeplněných přepravních prostředcích, které jim způsobují zbytečné utrpení a představují vážná rizika pro zdraví zvířat i lidí;

5.  poukazuje na to, že nejčastější případy porušení nařízení (ES) č. 1/2005 se týkají přeplněnosti a nedostatečného prostoru pro zvířata v přepravních vozidlech, kvůli čemuž musí stát po dlouho dobu v nepřirozených polohách, nedodržování intervalů pro krmení a napájení, doby cesty a dob odpočinku zvířat, nevhodného větrání a napájecího zařízení, přepravy za extrémních teplot, přepravy nevhodných zvířat nebo nedostatečné podestýlky a krmiva;

6.  s velkým znepokojením konstatuje, že během dlouhých cest jsou zvířata napájena kontaminovanou vodou, která je nevhodná ke spotřebě, a často nemají vůbec žádný přístup k vodě kvůli poruše napájecích zařízení nebo kvůli tomu, že jsou tato zařízení špatně umístěna, nebo mají vody málo, neúměrně tomu, o jaký druh přepravovaného zvířete se jedná a jaké je velikosti;

7.  konstatuje, že oznamované případy porušení nařízení (ES) č. 1/2005 týkající se nedostatečných systémů větrání ve vozidle určených pro přepravu zvířat svědčí o přítomnosti extrémních teplot uvnitř vozu, které dalece překračují právními předpisy stanovená omezení, což zvířatům působí značné utrpení; poukazuje na to, že v některých případech bylo zjištěno, že s čidly monitorujícími teplotu uvnitř vozidla určeného k přepravě zvířat bylo manipulováno;

8.  konstatuje, že Komise, ačkoliv si je vědoma skutečnosti, že několik členských států neohlašuje případy, kdy teploty uvnitř vozidel používaných k přepravě zvířat překročily 35 °C, oficiálně uvedla, že neprovádí systematické kontroly teplot uvnitř vozidel, a kvůli tomu je nemožné získat přesný přehled o podmínkách přepravy zvířat;

9.  vyzývá všechny členské státy k zajištění toho, aby se cesty od odjezdu do místa určení plánovaly a vykonávaly v souladu s požadavky EU ohledně dobrých životních podmínek zvířat s ohledem na různé typy dopravních prostředků a rozmanité zeměpisné podmínky v EU a ve třetích zemích;

10.  vyzývá členské státy, aby zakázaly veškerou přepravu zvířat na dlouhé vzdálenosti za extrémních meteorologických podmínek, zejména když teploty v místě odjezdu nebo v místě určení nebo kdekoliv na trase mají podle předpovědi překročit 30 °C; zdůrazňuje, že dobré životní podmínky zvířat ovlivňují i další faktory kromě doby trvání jízdy, jako je správná nakládka a vykládka, náležitá výživa, konstrukce a vybavení vozidel a počet zvířat naložených v kontejnerových jednotkách;

11.  zdůrazňuje, že v době nakládky by příslušné orgány, včetně úředního veterináře na výstupních místech z EU, měly prověřit, zda jsou splněny požadavky nařízení (ES) č. 1/2005 týkající se zdravotního stavu zvířat a prostoru a výšky oddělení, zda řádně fungují systémy větrání a napájení a zda jsou vhodné pro velikost a živočišný druh přepravovaných zvířat a zda se přepravuje dostatečné množství krmiva a podestýlky; zastává názor, že v případech, kdy nařízení (ES) č. 1/2005 stanoví povinnost, aby byla zvířata vykládána na kontrolním stanovišti nebo 24hodinovou dobu odpočinku ve třetí zemi, by příslušné orgány měly schválit cestu pouze poté, co ověří a získají potvrzení, že organizátor provedl rezervaci na kontrolním stanovišti nebo našel místo k odpočinku, které poskytuje zařízení rovnocenná těm, která nabízí kontrolní stanoviště, a že je v každém případě schopen jednat v plném souladu s dobrými životními podmínkami zvířat;

12.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že nakládání zvířat na lodě často obnáší velmi kruté jednání, jako je používání elektrických šoků a pohaněčů, jakož i nakládkových zařízení, která neposkytují plnou záruku, že zajistí dobré životní podmínky zvířat;

13.  vyjadřuje znepokojení nad nedodržováním nařízení (ES) č. 1/2005 při přepravě neodstavených zvířat; považuje za nezbytné přijmout podrobnější a důraznější opatření, která by zajistila, že budou splněny všechny zvláštní potřeby týkající se tohoto druhu přepravy;

14.  vyjadřuje znepokojení nad počtem hlášených případů používání nevhodných vozidel a plavidel pro přepravu živých zvířat a vyzývá, aby tato praxe byla monitorována a zlepšena; vyzývá Komisi, aby provedla výzkum toho, jak lze použít nové a stávající technologie ve vozidle pro přepravu hospodářských zvířat za účelem regulace, monitorování a zaznamenávání teploty a vlhkosti, což jsou nezbytné prvky pro kontrolu a ochranu dobrých životních podmínek zvláštních kategorií zvířat během přepravy v souladu s doporučeními Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA);

15.  lituje skutečnosti, že i přes jasná doporučení úřadu EFSA nejsou některé části nařízení v souladu se současnými vědeckými poznatky, a vyzývá k aktualizaci pravidel týkajících se: dostatečného větrání a chlazení ve všech vozidlech; přiměřených systémů napájení vhodných pro různé živočišné druhy a zvířata v různém věku, zejména pak ta neodstavená; konkrétních minimálních požadavků na výšku;

16.  vyzývá k tomu, aby bylo na dlouhé vzdálenosti přepravováno méně zvířat a aby se doba trvání a četnost přepravy zvířat omezila na minimum; domnívá se, že řada závažných problémů souvisejících s dlouhou přepravou živých zvířat, zejména z EU do třetích zemí, by se vyřešila přechodem na přepravu masa nebo jatečně upravených těl namísto živých zvířat;

17.  vyzývá k zákazu cest trvajících déle než osm hodin;

18.  vyzývá k mobilizaci zdrojů pro místní zpracování, je-li to možné, a k vytvoření kratších dodavatelských řetězců;

19.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že uplatňování nařízení bylo v mnoha členských státech nerovnoměrné a nedostatečné a že se nepodařilo účinně a důsledně sledovat a sankcionovat opakované porušování právních předpisů EU, což některým dopravcům umožnilo provozovat nezákonnou činnost; je vážně znepokojen tím, že řada členských států náležitě a účinně nevyužívá pravomoci jim svěřené podle článku 26 nařízení (ES) č. 1/2005, včetně pravomoci vyzvat dotčeného přepravce, aby zavedl opatření k zamezení opakování zjištěných nesrovnalostí, pravomoci provést další inspekce a zejména stanovit požadavek, aby byl přítomen veterinář při nakládce zvířat, nebo pozastavit či zrušit povolení dopravců nebo osvědčení o schválení typu pro používaný druh přepravy; vyzývá Komisi, aby s ohledem na nedostatečnou harmonizaci kontrol a sankcí ve všech členských státech zvážila revizi stávajících ustanovení, jak stanoví nařízení (ES) č. 1/2005, zejména pak 11. bod odůvodnění a čl. 30 odst. 1 nařízení, s cílem zajistit, aby v celé EU byly jednotně zavedeny a ukládány účinné a odrazující sankční mechanismy;

20.  vyzývá členské státy, aby navýšily kontroly napříč celým výrobním řetězcem a zejména aby provedly účinné a systematické kontroly zásilek zvířat před nakládkou s cílem zastavit praktiky, které jsou v rozporu s nařízením (ES) č. 1/2005 a zhoršují podmínky pro přepravu zvířat po zemi či po moři, např. umožnění přeplněných přepravních prostředků nebo pokračování v dlouhé cestě v případě zvířat, která nejsou ve způsobilém zdravotním stavu, nebo umožnění pokračujícího využívání kontrolních stanovišť s nedostatečnými zařízeními pro odpočinek, nakrmení a napojení přepravovaných zvířat;

21.  vyzývá členské státy, aby zlepšily uplatňování stávajících pravidel tím, že zajistí účinné využívání navigačních systémů, které se používají v případě, že zvířata musí být přepravována po dobu více než osmi hodin, a tudíž umožnit příslušným orgánům přesněji kontrolovat cestu a doby odpočinku v rámci takovéto přepravy;

22.  vyzývá členské státy, aby když zjistí případy porušování ustanovení nařízení (ES) č. 1/2005, podaly podrobná a systematická oznámení, jak stanoví článek 26; vyzývá členské státy, které jsou příjemci takovýchto oznámení, aby jednaly účinně, soudržně a včas a zabránily opakování těchto případů porušení právních předpisů; zastává názor, že by příslušné orgány členských států, je-li to proveditelné, měly přiložit k oznámením fotografie příslušných případů porušení právních předpisů;

23.  zdůrazňuje, že neúčinná koordinace mezi orgány na stanovištích hraniční kontroly spolu s nedostatečnými operačními strukturami a postupy vedla k neodůvodněným čekacím dobám pro vozidla přepravující zvířata, které vzhledem k extrémním teplotám uvnitř vozidla a nedostatečnému větrání měly ničivý dopad na dobré životní podmínky zvířat, což představuje jasné porušení ustanovení nařízení (ES) č. 1/2005;

24.  považuje za mimořádně důležité, aby se vnitrostátní orgány důsledně a plně řídily článkem 19 nařízení (ES) č. 1/2005 o vydávání osvědčení o schválení plavidel pro přepravu zvířat a aby odmítly schválit knihy jízd, pokud z nich vyplývá využívání přístavů, které nemají nezbytná zařízení pro systematickou kontrolu zvířat;

25.  je přesvědčen, že by během přepravy zvířat lodí měla být povinná přítomnost kvalifikovaných a nezávislých veterinářů, že by měly být oznamovány a zaznamenávány úhyny všech zvířat na cestě a že by měly být vypracovány konkrétní a podrobné akční plány, jak se vypořádat s mimořádnými situacemi, které nepříznivě ovlivňují dobré životní podmínky zvířat;

26.  vyzývá Komisi, aby přijala opatření ke zvýšení spolupráce a komunikace mezi příslušnými orgány ve všech členských státech s cílem zvýšit informovanost a sdílet osvědčené postupy, pokud jde o hlediska dobrých životních podmínek zvířat, mezi různými zúčastněnými stranami, které se podílí na přepravě živých zvířat;

27.  vyjadřuje politování nad tím, že dodržování nařízení o přepravě mimo území EU je stále v drtivé většině případů naprosto nedostatečné, a to navzdory rozhodnutí Soudního dvora, které požaduje, aby dopravci dodržovali ustanovení nařízení po celou dobu cesty až do místa určení ve třetích zemích; vyzývá k harmonizaci rejstříků populací zvířat určených k přepravě do třetích zemí;

28.  vyzývá k soudržnosti a plnému souladu s judikaturou Soudního dvora EU, mimo jiné ve věci C-424/13 ze dne 23. dubna 2015(2), kdy Soudní dvůr rozhodl, že aby byla povolena přeprava zvířat zahrnující dlouhotrvající cestu, jež začne na území Evropské unie a pokračuje mimo toto území, musí přepravce předložit přesnou a správnou knihu jízd za účelem ověření dodržování nařízení (ES) č. 1/2005 na území EU a na území dotčených třetích zemí; konstatuje, že pokud ji nepředloží, příslušné orgány musí být zmocněny k tomu, aby uložily změnu přepravních ujednání s cílem zajistit dodržování nařízení po dobu trvání cesty;

29.  vyzývá k lepšímu prosazování nařízení v rámci členských států, jakož i u provozovatelů, kteří přepravují zvířata mimo území EU, kde je situace v oblasti dobrých životních podmínek zvířat obvykle mnohem horší než na území EU;

30.  lituje skutečnosti, že standardy, kterých dosáhli vnější partneři EU, nejsou stejně vysoké jako standardy v rámci Unie; vyzývá Komisi, aby posílila požadavky kladené na obchodní partnery Unie, konkrétně pak na mezinárodní hospodářské partnery, zejména pokud jde o dovoz zvířat ze třetích zemí; je přesvědčen, že by v případě, že na trh EU vyvážejí vnější partneři s nižšími standardy, měly následovat hospodářské důsledky;

31.  zdůrazňuje rozhodnutí Rady 2004/544/ES(3) podepsat Evropskou úmluvu o ochraně zvířat během mezinárodní přepravy, kde se přepravou rozumí kterákoliv z níže uvedených možností: mezi dvěma členskými státy přes území nečlenského státu; mezi členským státem a nečlenským státem nebo přímo mezi dvěma členskými státy;

32.  lituje rozhodnutí přijatého Konferencí předsedů bez plenárního hlasování v Parlamentu, které se týkalo toho, že nebude zřízen parlamentní vyšetřovací výbor pro dobré životní podmínky zvířat během přepravy v EU i mimo ni, a to navzdory podpoře velkého počtu poslanců EP z různých politických skupin; doporučuje proto, aby Parlament zřídil vyšetřovací výbor o přepravě zvířat v EU i mimo ni od počátku příštího volebního období Parlamentu s cílem náležitě přezkoumat a monitorovat kruté jednání při přepravě zvířat;

33.  naléhavě vyzývá Komisi, aby s ohledem na tyto systematické problémy s prosazováním nařízení zavedla postupy účinného monitorování dodržování nařízení na všech úrovních ve všech členských státech, aby okamžitě zahájila nezbytná šetření možného porušování nařízení a zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti odpovědným členským státům.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

8.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea

Urszula Krupa, Notis Marias

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.

(2)

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. dubna 2015, Zuchchvieh-Export v. Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(3)

Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 21.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

12

4

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

12

-

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4

0

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

PPE

Herbert Dorfmann

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění