Postup : 2018/2110(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0057/2019

Predkladané texty :

A8-0057/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0132

SPRÁVA     
PDF 328kWORD 105k
31.1.2019
PE 630.436v02-00 A8-0057/2019

o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej

2018/2110(INI)

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Jørn Dohrmann

Spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko (*):

Karin Kadenbach, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Keith Taylor, Výbor pre dopravu a cestovný ruch

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre petície
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej

(2018/2110(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností(1)

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého „pri formulovaní a vykonávaní politík Únie berú Únia a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiac ich bytostí“,

–  so zreteľom na posúdenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy na európskej úrovni a jeho príslušné prílohy, ktoré vydala výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS)(2) v októbri 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2012 o ochrane zvierat počas prepravy(3),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 12. januára 2011 k dobrým životným podmienkam zvierat počas prepravy(4),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 10. novembra 2011 o vplyve nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy (COM(2011)0700),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru z 15. februára 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 (COM(2012)0006),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie č. 49/2011 z 30. novembra 2011 o zavedení maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky(5),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 2015(6),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ(7),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre petície (A8-0057/2019),

A.  keďže v článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že EÚ považuje zvieratá nielen za obyčajný tovar, výrobky či majetok, ale za cítiace bytosti, ktoré dokážu cítiť radosť a bolesť; keďže EÚ premietla túto predstavu do opatrení, ktoré by mali zaistiť, aby sa zvieratá držali a prepravovali v podmienkach, v ktorých nie sú vystavené zlému zaobchádzaniu, zneužívaniu, bolesti ani utrpeniu; keďže v EÚ sa dobré životné podmienky zvierat najviac rešpektujú a obhajujú a EÚ je príkladom pre zvyšok sveta;

B.  keďže medzi členskými štátmi, v rámci členských štátov a do tretích krajín sa každoročne na dlhé vzdialenosti prepravujú milióny zvierat na plemenitbu, chov, ďalší výkrm a porážku; keďže zvieratá sa prepravujú aj na rekreačné účely, na prehliadky a ako spoločenské zvieratá; keďže občania Únie prejavujú čoraz viac znepokojenie, pokiaľ ide o dodržiavanie noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, najmä v prípade prepravy živých zvierat;

C.  keďže podľa definície Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) z roku 2008 dobré životné podmienky zvierat znamenajú, že zviera je zdravé, má dostatok priestoru, je dobre vykrmované, cíti sa bezpečne, môže slobodne vyjadrovať obvyklé správanie a necíti strach, bolesť ani pocit ohrozenia; keďže takéto podmienky nie sú zaručené v prevažnej väčšine prípadov prepravy živých zvierat, najmä na dlhé vzdialenosti;

D.  keďže nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy sa uplatňuje na prepravu všetkých živých stavovcov v rámci Únie;

E.  keďže členské štáty sú zodpovedné za zabezpečenie správneho vykonávania a presadzovania nariadenia na vnútroštátnej úrovni vrátane úradných kontrol, zatiaľ čo Komisia je zodpovedná za zabezpečenie riadneho vykonávania právnych predpisov EÚ členskými štátmi;

F.  keďže členské štáty nepresadzujú nariadenie (ES) č. 1/2005 striktne ani dostatočne prísne v rámci EÚ a vôbec sa nesnažia o jeho presadzovanie mimo EÚ;

G.  keďže veľké množstvo porušení, ktoré odhalilo GR SANTE Komisie v roku 2017 vo viacerých členských štátoch, by si vyžadovalo začatie príslušných konaní o nesplnení povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy;

H.  keďže preprava je pre zvieratá stresujúca, lebo ich vystavuje celému radu negatívnych vplyvov na ich dobré životné podmienky; keďže v prípade obchodovania s tretími krajinami spôsobujú zvieratám ďalšie utrpenie veľmi dlhé cesty vrátane dlhých zdržaní na hraniciach na kontrolu dokladov, vozidiel a spôsobilosti zvierat na prepravu;

I.  keďže kvalita a periodicita kontrol členských štátov majú priamy vplyv na úroveň dodržiavania požiadaviek; keďže analýza správ členských štátov o kontrole odhalila obrovské rozdiely medzi členskými štátmi z hľadiska počtu kontrol (od nuly po niekoľko miliónov ročne), ako aj výskytu porušenia predpisov (od nuly po 16,6 %), z čoho vyplýva, že prístup členských štátov ku kontrolám sa značne líši, keď niektoré členské štáty vykonávajú len náhodné kontroly, a iné uplatňujú stratégie založené na riziku; keďže takéto rozdiely v prístupe zároveň znemožňujú porovnanie údajov medzi členskými štátmi;

J.  keďže dobré životné podmienky zvierat počas prepravy by sa dali zabezpečiť poskytovaním odbornej prípravy a vzdelávania pre vodičov s cieľom podporovať starostlivé riadenie podľa toho, ktoré typy zvierat sa prepravujú(8);

K.  keďže správnym zaobchádzaním so zvieratami možno skrátiť čas na nakladanie a vykladanie zvierat, znížiť stratu hmotnosti zvierat, obmedziť počet zranení a rán a zvýšiť kvalitu mäsa;

L.  keďže existujú rozsiahle štúdie, ktoré dokazujú, že dobré životné podmienky zvierat majú vplyv na kvalitu mäsa;

M.  keďže v záujme ochrany dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy treba pozornosť venovať najmä spôsobu zaobchádzania s dobytkom pri nakládke a vykládke a starostlivosti počas tranzitu;

N.  keďže spôsobilosť na prepravu je dôležitým faktorom zabezpečenia dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, pretože v prípade zranených, oslabených, gravidných, neodstavených alebo chorých zvierat stúpa riziko ohrozenia ich dobrých životných podmienok; keďže môže existovať neistota, pokiaľ ide o spôsobilosť na prepravu a štádium gravidity;

O.  keďže otázky súvisiace so spôsobilosťou sú najčastejším dôvodom porušení a druhým najčastejšími dôvodom sú nedostatky súvisiace s dokumentáciou;

P.  keďže zodpovedné osoby často nevedia, čo treba urobiť, ak sa zvieratá vyhlásia za nespôsobilé na prepravu;

Q.  keďže zodpovedné osoby často nepoznajú štádium gravidity konkrétneho zvieraťa;

R.  keďže je obzvlášť problematické prepravovať neodstavené teľatá a jahňatá;

S.  keďže poľnohospodári majú najväčší záujem na tom, aby boli ich zvieratá spôsobilé na prepravu, a majú najviac čo stratiť, ak preprava nie je v súlade s platnými pravidlami;

T.  keďže sa často vyskytujú nedostatky pri poskytovaní dostatočného množstva potravy a vody zvieratám a dodržiavaní 24-hodinového odpočinku pri zastávke na overenom kontrolnom mieste;

U.  keďže prepravné vozidlá sú často príliš preplnené; keďže závažným problémom sú vysoké teploty a nedostatočné vetranie vo vnútri vozidiel;

V.  keďže v rôznych členských štátoch boli v poslednom čase zaznamenané epidémie infekčných chorôb zvierat, ako sú africký mor ošípaných, vtáčia chrípka a choroby malých prežúvavcov a hovädzieho dobytka; keďže preprava živých zvierat môže zvýšiť riziko rozšírenia týchto chorôb;

W.  keďže preprava mäsa a iných živočíšnych produktov, ako aj spermy a embryí je pre chovateľov hospodárskych zvierat technicky a administratívne jednoduchšia a finančne výhodnejšia ako preprava živých zvierat na účely porážky alebo plemenitby; keďže Federácia európskych veterinárov a Svetová organizácia pre zdravie zvierat zdôrazňujú, že zvieratá by sa mali chovať čo najbližšie k zariadeniam, v ktorých sa narodia, a mali by sa porážať čo najbližšie k miestu produkcie; keďže dostupnosť zariadení na porážku vrátane mobilných zariadení na mieste alebo v blízkosti chovu môže prispieť k zabezpečeniu živobytia pre obyvateľov vidieckych oblastí;

X.  keďže dobré životné podmienky zvierat by bolo možné najlepšie zabezpečiť ich porážkou čo najbližšie k miestu chovu;

Y.  keďže bitúnky sú v jednotlivých členských štátoch rozmiestnené nerovnomerne;

Z.  keďže pre niektoré členské štáty a dodávateľské reťazce v Únii je živá preprava zvierat na ďalšiu výrobu alebo porážku dôležitá z hľadiska zabezpečenia hospodárskej súťaže na trhu;

Odporúčania

Vykonávanie a presadzovanie

1.  poznamenáva, že každý rok sa milióny zvierat prepravujú živé na porážku alebo chov v rámci EÚ a z EÚ do tretích krajín; domnieva sa, že nariadenie (ES) č. 1/2005, ak sa riadne vykonáva a presadzuje, má pozitívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat počas prepravy; víta usmernenia Komisie k tejto problematike, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 sa tieto usmernenia a niektoré opatrenia plánované Komisiou oneskorili až o päť rokov; konštatuje, že aj naďalej pretrvávajú závažné problémy v oblasti prepravy a že subjekty zapojené do vykonávania nariadenia majú podľa všetkého najväčšie obavy práve v súvislosti s jeho presadzovaním;

2.  zdôrazňuje, že Výbor pre petície dostáva veľmi vysoký počet petícií týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, v ktorých sa často odsudzuje systematické, sústavné a závažné porušovanie nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 členskými štátmi aj prepravcami;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pokrok, ktorý členské štáty dosiahli pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 1/2005, nepostačuje doposiaľ na splnenie hlavného cieľa nariadenia, ktorým je zlepšenie podmienok zvierat počas prepravy, najmä v súvislosti s overovaním plánov prepravy a ukladaním pokút; vyzýva členské štáty, aby výrazne zlepšili dodržiavanie nariadenia; vyzýva Komisiu, aby vo všetkých členských štátoch zabezpečila účinné a jednotné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti prepravy zvierat; vyzýva Komisiu, aby podnikla právne kroky voči tým členským štátom, ktoré neuplatňujú náležite toto nariadenie, a aby im ukladala pokuty;

4.  zdôrazňuje, že čiastočné vykonávanie nariadenia nepostačuje na splnenie jeho hlavného cieľa, ktorým je zabrániť zraneniam, neprimeranému utrpeniu alebo smrti zvierat počas prepravy, a že preto treba vynaložiť väčšie úsilie na zabránenie vážnym nehodám, ktoré majú výrazný vplyv na dobré životné podmienky zvierat, a stíhať osoby, ktoré za ne nesú zodpovednosť;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ešte stále treba vyriešiť mnohé otázky súvisiace s nariadením (ES) č. 1/2005 vrátane: preplnenia; nedostatočnej výšky priestorov, v ktorých sa zvieratá prepravujú; neposkytnutia požadovaných zastávok na oddych; neprimeraného vetrania a zariadení na poskytovanie vody; prepravy v extrémnej horúčave; prepravy zvierat nespôsobilých na prepravu; prepravy neodstavených teliat; potreby zistiť stupeň gravidity živých zvierat; stupňa kontroly plánov prepravy; následnosti medzi nesplnením povinnosti, presadzovaním a uložením sankcie; „zmiešaného” vplyvu odbornej prípravy, vzdelávania a certifikácie; a nedostatočnej podstielky, ako sa uvádza v osobitnej správa Dvora audítorov č. 31/2018 a v sťažnostiach MVO adresovaných Komisii; vyzýva na zlepšenie v uvedených oblastiach;

6.  vyzýva všetky členské štáty, aby zabezpečili, aby sa cesty plánovali a vykonávali od odchodu až po príchod na miesto určenia v súlade s požiadavkami EÚ na dobré životné podmienky zvierat a s prihliadnutím na rôzne dopravné prostriedky a škálu geografických podmienok v EÚ a tretích krajinách;

7.  zdôrazňuje, že systematické porušovanie nariadenia v určitých oblastiach a v niektorých členských štátoch vedie k nekalej hospodárskej súťaži a vytvára nerovnaké podmienky pre prevádzkovateľov v rôznych členských štátoch, dôsledkom čoho môžu byť tzv. preteky ku dnu, pokiaľ ide o normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na to, že výška sankcií môže byť v niektorých členských štátoch viac než desaťkrát vyššia ako v iných členských štátoch, vypracovala harmonizovaný systém sankcií EÚ s cieľom zabezpečiť, aby boli sankcie účinné, primerané a odrádzajúce, pričom by sa mali zohľadniť opakované porušenia; vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán na zosúladenie sankcií v jednotlivých členských štátoch;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia ignorovala uznesenie Parlamentu z 12. decembra 2012, a zdôrazňuje, že dôsledné a harmonizované presadzovanie nariadenia, ktorého súčasťou je aj uplatňovanie účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií podľa článku 25 nariadenia, má zásadný význam pre zlepšenie životných podmienok zvierat počas prepravy, a že členské štáty sa nemôžu obmedziť len na vydávanie odporúčaní a pokynov; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia v súvislosti s výzvou uvedenou v tomto uznesení na preskúmanie nariadenia s cieľom nájsť ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s právnymi požiadavkami v jednotlivých členských štátoch;

9.  domnieva sa, že opakované porušenia, ktoré sa vyskytujú za okolností, nad ktorými mal prepravca kontrolu, by mali viesť k trestnému stíhaniu; vyzýva členské štáty, aby stíhali porušovanie tohto nariadenia, najmä ak ide o opakované porušovanie; domnieva sa, že účinné, primerané a odrádzajúce sankcie by mali zahŕňať zabavenie vozidiel a povinné preškolenie osôb zodpovedných za dobré životné podmienky a prepravu zvierat a vyjadruje presvedčenie, že ich treba v celej Únii harmonizovať; domnieva sa, že sankcie by mali odrážať škody, rozsah, trvanie a opakovanie porušenia;

10.  vyzýva členské štáty, aby účinnejšie využívali silné právomoci v oblasti presadzovania, ktoré im nariadenie poskytuje, vrátane právomoci požadovať od prepravcov, aby vytvorili systémy na zabránenie opakovaným porušeniam, a právomoci pozastaviť alebo odňať prepravcom povolenie; vyzýva členské štáty, aby prijali dostatočné nápravné opatrenia a zaviedli sankcie s cieľom predchádzať utrpeniu zvierat a odrádzať prevádzkovateľov od pretrvávajúceho nedodržiavania predpisov; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa usilovali dosiahnuť absolútny súlad pri vykonávaní a presadzovaní nariadenia;

11.  vyzýva Komisiu, aby na základe konzultácií s národnými kontaktnými miestami a správ o inšpekciách a vykonávaní zostavila zoznam prevádzkovateľov, ktorí sa dopustili opakovaných a závažných porušení nariadenia; vyzýva Komisiu, aby tento zoznam často aktualizovala a aby zároveň presadzovala príklady najlepších postupov v oblasti prepravy a správy;

12.  zdôrazňuje, že nedodržiavaním nariadenia členskými štátmi sa ohrozuje jeho cieľ brániť výskytu a šíreniu infekčných chorôb zvierat, keďže doprava je jednou z príčin rýchleho šírenia týchto chorôb vrátane tých, ktoré sa môžu preniesť na ľudí; konštatuje, že vozidlá často nespĺňajú požiadavky článku 12 zmenenej smernice 64/432/EHS; domnieva sa najmä, že nevyhovujúcim skladovaním odpadu vzniká riziko šírenia antimikrobiálnej rezistencie a chorôb; vyzýva Komisiu, aby vypracovala harmonizované postupy schvaľovania plavidiel a nákladných vozidiel a aby prijala opatrenia na prevenciu šírenia infekčných chorôb zvierat prostredníctvom dopravy v rámci EÚ, ako aj z tretích krajín presadzovaním opatrení biologickej bezpečnosti a lepších životných podmienok zvierat;

13.  vyzýva na užšiu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi s cieľom posilniť presadzovanie nariadenia tým, že sa využitím technológie vytvorí komunikačný systém, ktorý sa bude v reálnom čase používať medzi členským štátom miesta odoslania, členským štátom miesta určenia a všetkými členskými štátmi tranzitu; vyzýva Komisiu, aby vyvinula systémy geolokalizácie, ktoré umožnia sledovať polohu zvierat a dĺžku prepravy v prepravných vozidlách a odhaliť akékoľvek nedodržanie harmonogramov prepravy; zastáva názor, že ak sú zvieratá vo východiskovom bode prepravy v dobrom stave, ale na miesto doručenia prídu v zlom stave, malo by sa vykonať komplexné vyšetrovanie a v prípade opakovania musí byť zodpovedným stranám v dopravnom reťazci okamžite uložená pokuta v súlade so zákonom a majiteľ-poľnohospodár musí mať podľa vnútroštátneho práva nárok na náhradu akejkoľvek straty príjmu v tejto súvislosti; ďalej sa domnieva, že príslušné orgány by mali prísne sankcionovať organizátora a certifikujúceho úradníka každého plánu prepravy vytvoreného v členskom štáte začatia prepravy v prípade, ak je plán prepravy vyplnený nepravdivo alebo klamlivo;

14.  poznamenáva, že presadzovanie nariadenia je obzvlášť zložité, keď sa zvieratá prepravujú cez niekoľko členských štátov a keď rozličné členské štáty vykonávajú rôzne úlohy v oblasti presadzovania (schvaľovanie plánu prepravy, schvaľovanie prepravy, potvrdenie spôsobilosti a schválenie vozidla a pod.); vyzýva členské štáty, ktoré zistia porušenia, aby podľa článku 26 nariadenia informovali všetky ostatné zainteresované členské štáty s cieľom predísť opakovanému výskytu porušení a umožniť optimalizované posudzovanie rizika;

15.  žiada Komisiu, aby Parlamentu predkladala pravidelné správy o vykonávaní a presadzovaní nariadenia vrátane informácií o porušeniach roztriedených podľa jednotlivých členských štátov, druhov zvierat a typov porušenia a vo vzťahu k objemu prepravy živých zvierat každého členského štátu;

16.  víta prípady, keď vlády, vedci, podniky, zástupcovia odvetvia a príslušné vnútroštátne orgány spoločne vymedzili najlepšie postupy, aby zabezpečili súlad s požiadavkami právnych predpisov, ako napríklad v prípade webového sídla pre príručky na prepravu zvierat (Animal Transport Guides); vyzýva Komisiu, aby na účely členských štátov šírila a presadzovala najlepšie postupy v oblasti prepravy hospodárskych zvierat a aby podporovala platformu EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktorou sa presadzuje intenzívnejší dialóg a výmena osvedčených postupov medzi všetkými aktérmi; vyzýva Komisiu, aby vypracovala novú stratégiu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na obdobie 2020 – 2024 a aby podporovala inovácie v oblasti prepravy zvierat;

17.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s organizáciou OIE, úradom EFSA a členskými štátmi s cieľom podporovať vykonávanie a riadne presadzovanie nariadenia č. 1/2005 v záujme podpory posilneného dialógu o otázkach týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy a aby a pri tom osobitne zamerala na:

  lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy výmenou informácií a najlepších postupov a priamym zapojením zainteresovaných strán;

  podporu školení určených pre vodičov a prepravné spoločnosti;

  lepšie šírenie príručiek a informačných prehľadov v oblasti prepravy zvierat (Animal Transport Guides) preložených do všetkých jazykov EÚ;

  navrhovanie dobrovoľných záväzkov pre podniky týkajúcich sa ďalšieho zlepšovania životných podmienok zvierat počas prepravy a prijímanie opatrení v súvislosti s nimi;

  intenzívnejšiu výmenu informácií a väčšie využívanie najlepších postupov medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom znižovať počet porušení spôsobených prepravnými spoločnosťami a vodičmi;

18.  vyzýva Komisiu, aby posúdila zlučiteľnosť tohto nariadenia s nariadením (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(9), pokiaľ ide o čas jazdy a čas odpočinku vodičov;

19.  pripomína, že Komisia je ako strážkyňa zmlúv zodpovedná za sledovanie, či sa právne predpisy EÚ uplatňujú správne; vyzýva európskeho ombudsmana, aby preskúmal, či Komisia opakovane zlyhala pri zabezpečovaní súladu s platným nariadením a či by preto mohla byť voči nej vyvodená zodpovednosť za nesprávny úradný postup;

Zber údajov, kontroly a monitorovanie

20.  vyjadruje poľutovanie, že vzhľadom na rozdielne prístupy členských štátov k zberu údajov je ťažké vypracovať ucelenú analýzu vykonávania nariadenia; vyzýva Komisiu, aby stanovila spoločné minimálne pravidlá pre systémy sledovania všetkých ciest s cieľom umožniť harmonizovanejší zber údajov a hodnotenie monitorovaných parametrov; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie s cieľom poskytovať Komisii harmonizované, komplexné a kompletné údaje o kontrolách prepravy a miere porušovania predpisov; vyzýva členské štáty, aby vykonávali viac neohlásených kontrol a aby vypracovali a uplatňovali stratégiu založenú na riziku s cieľom zamerať svoju inšpekčnú činnosť na vysoko rizikové formy prepravy v záujme čo najefektívnejšieho využívania obmedzených zdrojov na kontroly;

21.  konštatuje, že podľa osobitnej správy Dvora audítorov z roku 2018 o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ Komisia pripustila, že údaje od členských štátov nie sú dostatočne kompletné, ucelené, spoľahlivé, a ani podrobné na to, aby bolo možné dospieť k záverom o súlade na úrovni EÚ;

22.  zdôrazňuje, že kontroly sa musia vykonávať jednotne v rámci celej Únie a na primeranom počte zvierat každoročne prepravovaných v jednotlivých členských štátoch, aby sa zaručilo a zachovalo riadne fungovanie vnútorného trhu a zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže v EÚ; okrem toho vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet neohlásených kontrol na mieste zameraných na dobré životné podmienky a prepravu zvierat, ktoré vykonáva Potravinový a veterinárny úrad (FVO); domnieva sa, že odlišné spôsoby zberu údajov a mechanizmy kontroly sťažujú možnosť získať presný obraz o dodržiavaní pravidiel v jednotlivých členských štátoch; vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla harmonizovanejšiu štruktúru podávania správ a aby vykonala ďalšiu analýzu údajov zo správ z inšpekcií Potravinového a veterinárneho úradu (FVO) a z výkazov členských štátov v súvislosti s ich viacročnými vnútroštátnymi plánmi kontroly; uznáva, že audity GR SANTE sú dôležitým zdrojom informácií pre Komisiu pri posudzovaní vykonávania súčasného nariadenia; vyzýva Komisiu, aby každoročne vykonala aspoň sedem neohlásených návštev v súlade s odporúčaním Dvora audítorov;

23.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla usmernenie o tom, ako sa môže obchodný kontrolný a expertný systém (Traces) použiť na podporu vypracúvania analýz rizík v súvislosti s kontrolami prepravy živých zvierat, ako odporúča Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe z roku 2018, v ktorej sa uvádza, že orgány členských štátov zodpovedné za kontroly prepravy len zriedka využívajú informácie zo systému Traces na cielené inšpekcie; požaduje účinnejší a transparentnejší systém monitorovania vrátane verejného prístupu k informáciám zhromažďovaným systémom Traces; ďalej požaduje zvýšiť počet každoročných inšpekcií FVO;

24.  vyzýva členské štáty, aby zvýšili počet kontrol v celom výrobnom reťazci, a aby najmä vykonávali účinné a systematické kontroly zásielok zvierat pred ich naložením, s cieľom skoncovať s praktikami, ktorými sa porušuje toto nariadenie a zhoršujú sa podmienky prepravy zvierat na pevnine alebo po mori, napríklad tými, ktoré umožňujú, aby preplnené dopravné prostriedky alebo zvieratá nespôsobilé na prepravu pokračovali v ceste na dlhú vzdialenosť alebo aby sa naďalej využívali kontrolné miesta s nedostatočnými zariadeniami na odpočinok, kŕmenie a napájanie prepravovaných zvierat;

25.  vyjadruje znepokojenie nad nízkym počtom inšpekcií v niektorých členských štátoch a nízkym alebo nulovým počtom nahlasovaných porušení; vyjadruje pochybnosti v súvislosti s presnosťou systémov kontroly a podávania správ; vyzýva tie členské štáty, ktoré v súčasnosti vykonávajú len málo inšpekcií alebo žiadne inšpekcie, aby začali vykonávať inšpekcie v dostatočnom množstve a aby Komisii predkladali o týchto inšpekciách komplexné správy;

26.  vyzýva členské štáty, aby vykonali aj inšpekcie vnútroeurópskej prepravy, pri ktorej sa zvieratá nakladajú do vozidiel, s cieľom overiť súlad s požiadavkami nariadenia 1/2005;

27.  súhlasí s Komisiou, že správnou praxou je, aby príslušné orgány kontrolovali vo fáze nakladania všetky zásielky určené krajinám mimo EÚ(10); domnieva sa, že určitý percentuálny podiel zásielok v rámci EÚ by sa mal kontrolovať aj v štádiu nakladania, a to v pomere k počtu prípadov porušenia nahlásených mimovládnymi organizáciami a inšpekciami FVO; nazdáva sa, že príslušné orgány by mali vo fáze nakladania skontrolovať, či sa dodržiavajú požiadavky nariadenia týkajúce sa podlahovej plochy a výšky, či správne fungujú vetracie systémy a systémy na vodu, či správne fungujú napájacie zariadenia a či sú vhodné pre prepravované druhy zvierat, či sa nenakladajú zvieratá nespôsobilé na prepravu a či sa prepravuje dostatočné množstvo krmiva a podstielky;

28.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dostatočný počet prístupných, čistých a fungujúcich zariadení na napájanie v súlade s potrebami každého druhu, plnú vodnú nádrž a dostatočné množstvo podstielky;

29.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že príslušné orgány overia, či plány prepravy obsahujú realistické informácie, a či sú teda v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia;

30.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby vozidlá prepravy spĺňali minimálne požiadavky na priestory stanovené v kapitole VII prílohy I k nariadeniu a aby sa v prípade vysokých teplôt zvieratám poskytol primerane väčší priestor;

31.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby bola vnútorná výška vozidiel prepravy v súlade s minimálnymi normami a aby medzi podlahou alebo stenou vozidla a priečkami neboli žiadne medzery;

32.  uznáva, že sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok v oblasti prepravy zvierat v rámci EÚ, avšak vyjadruje znepokojenie nad početnými správami o používaní nevhodných vozidiel na prepravu živých zvierat na pevnine aj po mori a vyzýva na dôslednejšie sledovanie a postihovanie takýchto postupov; uznáva, že požiadavky stanovené v článkoch 20 a 21 nariadenia, ktoré sa týkajú prepravy plavidlami na prepravu dobytka, sú často ignorované; vyzýva členské štáty, aby nepovolili používanie vozidiel a plavidiel na prepravu dobytka, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami nariadenia, a aby v takomto prípade odňali povolenia, ktoré už boli vydané; vyzýva členské štáty, aby postupy vydávania osvedčení a schvaľovania, ako aj vydávania osvedčení o spôsobilosti vodičov vykonávali dôslednejšie;

33.  vyzýva preto na zavedenie harmonizovaných a záväzných noriem povoľovania vozidiel a plavidiel ako dopravných prostriedkov na prepravu hospodárskych zvierat, ktoré by mal vydávať ústredný orgán EÚ; keďže tento orgán by mal rozhodovať o tom, ktoré dopravné prostriedky sú vhodné na prepravu zvierat, pokiaľ ide o ich stav a typ vybavenia (napr. majú na palube inštalovaný vhodný satelitný navigačný systém);

34.  vyzýva prevádzkovateľov, aby vodičom a sprievodcom zabezpečili dôkladnú odbornú prípravu v súlade s prílohou IV k nariadeniu v záujme zabezpečenia správneho zaobchádzania so zvieratami;

35.  uznáva, že niektoré členské štáty majú lode a prístavy, ktoré spĺňajú požadované normy, ale zdôrazňuje, že počas prepravy na mori napriek tomu prevládajú zlé podmienky, najmä pokiaľ ide o nakládku a vykládku; vyzýva členské štáty, aby boli dôslednejšie vo svojich postupoch povoľovania a schvaľovania plavidiel, aby zlepšili kontroly plavidiel na prepravu dobytka pred naložením zvierat, ako aj kontroly zvierat, pokiaľ ide o ich spôsobilosť na prepravu, a aby riadne kontrolovali operácie vykladania v súlade s nariadením; vyzýva členské štáty, aby Komisii poskytli podrobné plány svojich kontrolných zariadení; vyzýva Komisiu, aby vypracovala, aktualizovala a distribuovala zoznam prístavov s primeranými zariadeniami na kontrolu zvierat; ďalej žiada príslušné orgány, aby neschvaľovali plány prepravy, na základe ktorých sa plánujú využívať prístavy bez takýchto zariadení; žiada členské štáty, aby prispôsobili svoje prístavy a zabezpečili náležitú údržbu svojich plavidiel s cieľom zlepšiť životné podmienky zvierat v námornej doprave;

36.  vyzýva Komisiu, aby schválila inovatívne alternatívy k vývozným kontrolám v súlade s článkom 133 ods. 2 nariadenia č. 2016/429(11), ako sú napríklad kontroly na platformách, ktoré poskytujú zvieratám lepšie životné podmienky, keďže bránia prehusteniu zvierat na jednom mieste a nevyžadujú si vyloženie zvierat, čím sa skracuje čakanie;

37.  konštatuje, že požiadavka na certifikáty zdravia zvierat v preprave medzi členskými štátmi vytvára negatívnu motiváciu zvoliť si radšej vnútroštátne destinácie namiesto najbližších možných miest určenia; vyzýva Komisiu, aby využila svoje právomoci podľa článku 144 ods. 1 nariadenia č. 2016/429 na prijatie delegovaného aktu, ktorým by sa stanovila výnimka pre premiestňovanie zvierat, ktoré predstavujú nízke riziko šírenia chorôb;

Dĺžka trvania ciest

38.  trvá na tom, že dĺžka trvania prepravy zvierat by mala byť čo najkratšia pri zohľadnení geografických rozdielov na úrovni členských štátov a v súlade s odôvodnením 5 nariadenia, v ktorom sa uvádza, že „z dôvodu ochrany zvierat by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých cestách“ a odôvodnenia 18, v ktorom sa uvádza, že „je pravdepodobné, že dlhé cesty majú na zdravie zvierat škodlivejší vplyv ako krátke cesty“;

39.  trvá na tom, že čas potrebný na prepravu zvierat vrátane nakladania a vykladania musí byť v súlade s veterinárnym poradenstvom pre konkrétny živočíšny druh bez ohľadu na to, či ide o pozemnú, námornú alebo leteckú dopravu;

40.  vyjadruje poľutovanie nad porušovaním nariadenia, ktoré sa týka neuplatňovania alebo nesprávneho uplatňovania konkrétnych pravidiel týkajúcich sa neodstavených zvierat, ako sú teľatá, jahňatá, kozľatá, žriebätá a prasiatka, ktoré ešte potrebujú mlieko, a požaduje zavedenie podrobnejších opatrení, aby sa v plnej miere zaručila ochrana dobrých životných podmienok týchto zvierat pri preprave;

41.  vyzýva členské štáty, aby aspoň na jednu hodinu zabezpečili vyloženie neodstavených zvierat, aby mohli dostať elektrolyty alebo náhradu mlieka, a aby obmedzili dĺžku ich prepravy na maximálne osem hodín;

42.  poukazuje na to, že v dokumentoch týkajúcich sa plánovania dopravy sa často uvádzajú len miestne názvy, a nie presné adresy, na ktorých sa vykonávajú kontroly, dodávky a zhromažďovanie, čo výrazne sťažuje vykonávanie kontrol;

43.  vyzýva so zreteľom na uznesenie Parlamentu z 12. decembra 2012 na skrátenie času prepravy zvierat na minimum, a najmä na vyvarovanie sa dlhých a veľmi dlhých ciest a ciest mimo hraníc EÚ využitím alternatívnych stratégií, akými je napríklad zabezpečenie ekonomicky životaschopných a rovnomerne rozmiestnených miestnych alebo mobilných bitúnkov v blízkosti chovov, podpora krátkych distribučných reťazcov a priameho predaja, nahradenie prepravy plemenných zvierat využívaním spermy alebo embryí a preprava jatočných tiel a mäsových výrobkov, ako aj regulačnými a neregulačnými iniciatívami v členských štátoch s cieľom uľahčiť porážanie priamo v poľnohospodárskych podnikoch; vyzýva Komisiu, aby pre prepravu všetkých rôznych druhov živých zvierat vrátane neodstavených zvierat podľa potreby jasne vymedzila špecifické kratšie časy cesty;

44.  konštatuje, že vzhľadom na rôznorodosť požiadaviek, ako aj meniace sa trhové podmienky a politické rozhodnutia sa malé bitúnky sa stali ekonomicky nerentabilné, čo viedlo k celkovému poklesu ich počtu; naliehavo vyzýva Komisiu a miestne orgány v členských štátoch, aby v prípade potreby podporovali a presadzovali porážky priamo v poľnohospodárskych podnikoch a ekonomicky životaschopné miestne alebo mobilné bitúnky a zariadenia na spracovanie mäsa v členských štátoch, aby mohli byť zvieratá porážané čo najbližšie k miestu chovu, čo je tiež v záujme udržania zamestnanosti vo vidieckych oblastiach; vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali stratégiu, ktorá umožní postupný prechod na regionálnejší model živočíšnej výroby, v rámci ktorého sa budú zvieratá podľa možnosti a s ohľadom na geografické rozdiely rodiť, vykrmovať a porážať v tom istom regióne, namiesto toho, aby sa prepravovali na extrémne dlhé vzdialenosti;

45.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako by sa dalo poľnohospodárov, bitúnky a mäsopriemysel stimulovať, aby zvieratá nechávali porážať v najbližšom bitúnku, čím by sa zabránilo zdĺhavej preprave zvierat a znížili by sa emisie; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti uľahčila inovatívne riešenia, ako sú mobilné bitúnky, a zároveň garantovala prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

46.  domnieva sa, že v niektorých prípadoch by zníženie povoleného času prepravy, ako sa v súčasnosti stanovuje v kapitole V prílohy 1 k nariadeniu, nebolo realizovateľné, a preto treba hľadať riešenia pre prípady, keď je z dôvodu zemepisných podmienok a izolácie vidieka potrebná preprava živých zvierat po zemi a/alebo po mori na ďalšie spracovanie alebo porážku;

47.  vyzýva členské štáty, aby v prípade potreby umožnili núdzové okamžité porážanie zvierat priamo v poľnohospodárskych podnikoch alebo výkrmniach, ak sa zistí, že nie sú spôsobilé na prepravu a opatrenia prvej pomoci sa ukážu byť neúčinné, aby sa zabránilo zbytočnému utrpeniu zvierat;

48.  konštatuje, že spoločenská a ekonomická hodnota zvieraťa môže mať vplyv na kvalitu jeho prepravy; zdôrazňuje, že normy prepravy plemenných zvierat v oblasti chovu koní sú na vysokej úrovni;

49.  vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na vplyv prepravy živých zvierat na životné prostredie, dobré životné podmienky zvierat a zdravie vypracovala stratégiu na zabezpečenie prechodu z prepravy živých zvierat na obchod prevažne s mäsom a jatočnými telami a zárodočnými produktmi; domnieva sa, že každá takáto stratégia sa musí zamerať na hospodárske faktory, ktoré majú vplyv na konkrétne rozhodnutia prepravovať živé zvieratá; vyzýva Komisiu, aby do tejto stratégie zahrnula dopravu do tretích krajín;

50.  vyzýva členské štáty, aby na bitúnkoch umožnili vykonávať programy pre rituálne zabíjanie zvierat, keďže veľké množstvo živých zvierat sa vyváža na trhy na Blízkom východe;

51.  uznáva súčasnú deformáciu trhu spôsobenú uplatňovaním odlišných ciel na živé zvieratá a na mäso, ktoré výrazne stimulujú obchodovanie so živými zvieratami; naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolu so svojimi obchodnými partnermi túto deformáciu preskúmala s cieľom obmedziť obchodovanie so živými zvieratami a v prípade potreby ho nahradila obchodovaním s mäsom;

52.  pripomína, že podľa súčasného nariadenia sa po maximálnom osemhodinovom čase prepravy domácich nepárnokopytníkov a domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných vyžaduje prestávka na schválenom kontrolnom mieste;

Dobré životné podmienky zvierat

53.  žiada príslušné orgány členských štátov, aby zabezpečili prítomnosť úradných veterinárnych lekárov na výstupných miestach Únie, ktorí budú mať za úlohu overiť, či zvieratá sú spôsobilé pokračovať v ceste a či vozidlá a/alebo plavidlá spĺňajú požiadavky nariadenia; poznamenáva najmä, že v článku 21 nariadenia sa stanovuje, že veterinárni lekári pred odchodom vozidiel z územia EÚ skontrolujú, či vozidlá nie sú preplnené, či sú dostatočne vysoké, či majú zvieratá podstielku, či je vo vozidlách dostatočné množstvo krmiva a vody a či zariadenia na vetranie a napájanie fungujú správne;

54.  nabáda na využívanie pohotovostných plánov pre všetky cesty, vrátane napríklad náhradných vozidiel a pohotovostných centier, aby prepravcovia mohli účinne reagovať na núdzové situácie a znížil vplyv meškania alebo nehody na zvieratá prepravované na účely plemenitby alebo na porážku, ako sa už v nariadení stanovuje pre prepravcov na dlhé vzdialenosti;

55.  trvá na tom, že právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok by mali vychádzať z vedeckých poznatkov a najnovších technológií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek jasným odporúčaniam úradu EFSA a žiadosti Parlamentu uvedenej v uznesení z roku 2012 Komisia doposiaľ neaktualizovala pravidlá prepravy zvierat v súlade s najnovšími vedeckými dôkazmi; vyzýva preto Komisiu, aby aktualizovala pravidlá, ktoré upravujú konkrétne potreby podľa najnovších vedeckých poznatkov a technológií, najmä s ohľadom na faktory, ako sú napríklad dostatočné vetranie a kontrola teploty a vlhkosti vzduchu využívaním klimatizácie vo všetkých vozidlách, vhodné systémy pre napájanie a tekuté krmivá, najmä pre neodstavené zvieratá, zníženie prehustenia zvierat a vymedzená minimálna výška priestorov, a aby prispôsobila vozidlá potrebám každého druhu; upozorňuje na závery stanoviska EFSA, v ktorých sa zdôrazňuje, že na dobré životné podmienky zvierat majú okrem dĺžky trvania cesty vplyv aj iné faktory, napríklad riadne nakladanie a vykladanie, ako aj konštrukcia vozidla;

56.  vyjadruje znepokojenie nad cestami, počas ktorých sú zvieratá napájané kontaminovanou vodou, ktorá nie je vhodná na konzumáciu, alebo nemajú prístup k vode z dôvodu poruchy alebo nesprávneho umiestnenia napájacích zariadení; zdôrazňuje, že vo vozidlách používaných na prepravu živých zvierat treba zabezpečiť, aby v nich počas ciest boli k dispozícii dostatočné zásoby vody a aby množstvo poskytovanej vody v každej chvíli zodpovedalo špecifickým potrebám prepravovaných druhov zvierat a ich počtu;

57.  víta záväzok Komisie vypracovať ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by mali podporovať zlepšenie životných podmienok zvierat v doprave; domnieva sa, že tieto ukazovatele by sa mali vypracovať bezodkladne, aby sa mohli použiť ako doplnok k súčasným legislatívnym požiadavkám;

58.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa pri každej budúcej revízii právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy vychádzalo z objektívnych a vedecky podložených ukazovateľov, aby sa predišlo svojvoľnému rozhodovaniu s neopodstatnenými hospodárskymi dôsledkami pre odvetvia chovu hospodárskych zvierat;

59.  trvá na tom, že podľa právnych predpisov EÚ nesú poľnohospodári právnu zodpovednosť za to, že ich prepravovaným zvieratám nebude spôsobené zranenie, ujma ani neprimerané utrpenie;

60.  zdôrazňuje, že porušenia sú často spôsobené neprimeranými vetracími systémami vozidiel používaných na prepravu živých zvierat na dlhé vzdialenosti a že v takýchto prípadoch sú zvieratá často natlačené do malých priestorov s extrémnymi teplotami, ktoré výrazne prekračujú teplotné a tolerančné limity stanovené v nariadení;

61.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa pred náboženským rituálnym zabíjaním vo všetkých členských štátoch bez výnimky vykonávalo omračovanie;

62.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že priestory pre zvieratá vo vozidlách nie sú vždy dostatočne veľké na zabezpečenie primeranej ventilácie a že sa zvieratám bráni v prirodzenom pohybe, pričom často musia byť dlhý čas v neprirodzených polohách v zjavnom rozpore s technickými špecifikáciami stanovenými v článku 6 a v kapitole II bode 1.2 prílohy I k nariadeniu;

63.  domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa zaviedla povinná prítomnosť veterinárnych lekárov na plavidlách na prepravu živých zvierat, ktorí budú sledovať a nahlasovať počet zvierat, ktoré počas ciest uhynú, a pripravovať núdzové plány na riešenie akýchkoľvek situácií na mori, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dobré životné podmienky prepravovaných zvierat;

64.  konštatuje, že poľnohospodári, prepravcovia a príslušné orgány jednotlivých členských štátov vykladajú a presadzujú nariadenie (ES) č. 1/2005 rôzne, najmä pokiaľ ide o spôsobilosť zvierat na prepravu; vyzýva Komisiu, aby nariadenie zrevidovala s cieľom spresniť v prípade potreby požiadavky na prepravu; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby so zreteľom na zabezpečenie rovnakých podmienok zabezpečili, aby sa nariadenie v budúcnosti presadzovalo a vykonávalo harmonizovane a jednotne v celej Únii, najmä pokiaľ ide o spôsobilosť zvierat na prepravu;

65.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala plne funkčnú definíciu spôsobilosti zvierat na prepravu a aby vypracovala praktické usmernenia na jej posudzovanie; vyzýva členské štáty, aby organizovali osvetové a informačné činnosti vrátane spoľahlivých, pravidelných a povinných kurzov odbornej prípravy, vzdelávania a certifikácie vodičov, prepravcov, obchodníkov, zhromažďovacích stredísk, bitúnkov, veterinárnych lekárov, príslušníkov pohraničných orgánov a všetkých ostatných prevádzkovateľov zapojených do prepravy zvierat s cieľom znížiť vysokú mieru porušovania právnych predpisov v oblasti spôsobilosti zvierat; vyzýva prevádzkovateľov, aby vodičom a sprievodcom zabezpečili dôkladnú odbornú prípravu v súlade s prílohou IV k nariadeniu;

66.  vyzýva na bdelosť s cieľom zabrániť tomu, aby sa prepravovali choré zvieratá, slabé zvieratá, zvieratá s nízkou hmotnosťou, dojčiace zvieratá, gravidné samice a samice nespĺňajúce potrebný čas na odstavenie;

67.  zdôrazňuje, že už podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 sa musí zvieratám prepravovaným na dlhé vzdialenosti v primeraných intervaloch poskytovať voda, krmivo a odpočinok, a to primerane k ich druhu a veku; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vykonávala účinnejšie monitorovanie s cieľom zabezpečiť v plnej miere harmonizované dodržiavanie týchto právnych požiadaviek všetkými členskými štátmi;

68.  zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť náležitú organizáciu prepravy zvierat s ohľadom na poveternostné podmienky a druh prepravy; vyzýva členské štáty, aby zaručili, že plány prepravy a plány dopravy budú schválené len vtedy, ak sa na základe predpovede počasia nebudú očakávať teploty nad 30° C počas celého trvania prepravy;

69.  zdôrazňuje, že v prípadoch, keď sa vyžaduje, aby boli zvieratá vyložené na 24 hodín odpočinku v tretích krajinách, organizátor musí určiť také miesto na odpočinok, ktoré je vybavené zariadeniami rovnocennými zariadeniam na kontrolných miestach EÚ; vyzýva príslušné orgány, aby tieto zariadenia pravidelne kontrolovali a aby neschvaľovali plány prepravy v prípadoch, ak sa nepotvrdí, že navrhnuté miesto na odpočinok je vybavené zariadeniami rovnocennými zariadeniam v EÚ;

70.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby bol súčasťou plánovania dopravy aj doklad o rezervácii vrátane krmiva, vody a čerstvej podstielky na kontrolnom mieste; vyzýva Komisiu, aby stanovila požiadavky na umiestnenie a vybavenie miest na odpočinok;

71.  uznáva, že obmedzovanie prehustenia zvierat a prerušovanie ciest, aby si zvieratá mohli oddýchnuť, majú nepriaznivý hospodársky dosah na prevádzkovateľov dopravy, čo môže mať vplyv na správne zaobchádzanie s prepravovanými zvieratami; žiada Komisiu, aby podporovala stimuly zamerané na správne zaobchádzanie so zvieratami;

72.  žiada členské štáty, aby zabezpečili lepšiu registráciu období gravidity v poľnohospodárskych podnikoch;

73.  vyzýva Komisiu, aby na základe vedeckých poznatkov vypracovala usmernenia pre vodu poskytovanú zvieratám prepravovaným v klietkach a podmienky prepravy kurčiat, ktoré podporujú dobré životné podmienky zvierat;

74.  pripomína, že členské štáty musia nájsť riešenia pre zvieratá na konci životného a produkčného cyklu, ktoré im zabezpečia dobré životné podmienky;

Hospodárska pomoc

75.  vyzýva na rozsiahlejšie využívanie platieb na dobré životné podmienky zvierat ako opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013(12), ktoré poskytuje podporu pre prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré presahujú platné záväzné normy;

76.  žiada, aby sa v nadchádzajúcej reforme SPP zachovalo a posilnilo prepojenie medzi platbami v rámci SPP a lepšími životnými podmienkami zvierat, ktoré v plnom rozsahu rešpektujú normy stanovené v nariadení č. 1/2005 alebo ich dokonca prekračujú;

77.  vyzýva na podporu opatrení na dosiahnutie rovnomerného rozmiestnenia bitúnkov v členských štátoch, čím sa zaistí zohľadnenie počtu hospodárskych zvierat v danom regióne;

Tretie krajiny

78.  vyjadruje znepokojenie nad neustálymi správami o problémoch s prepravou zvierat a zabezpečením ich dobrých životných podmienok v tretích krajinách; konštatuje, že porážanie zvierat v niektorých tretích krajinách, do ktorých EÚ vysiela zvieratá, zahŕňa extrémne a dlhotrvajúce utrpenie a pravidelne porušuje medzinárodné normy pre dobré životné podmienky zvierat pri porážke, ktoré stanovila organizácia OIE; uznáva, že v tretích krajinách často existuje dopyt po živých zvieratách, avšak vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali posun od prepravy živých zvierat k preprave mäsa alebo jatočných tiel do tretích krajín, ako aj prepravu spermy alebo embryí namiesto plemenných zvierat;

79.  vyzýva Komisiu, aby pri bilaterálnych obchodných rokovaniach s tretími krajinami vyžadovala súlad s predpismi EÚ pre dobré životné podmienky zvierat a aby sa v rámci Svetovej obchodnej organizácie zasadzovala za internacionalizáciu právnych predpisov Únie v tejto oblasti;

80.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že normy, ktoré uplatňujú určité tretie krajiny, nie sú také prísne ako normy v EÚ; vyzýva Komisiu, aby sprísnila existujúce požiadavky voči obchodným partnerom Únie, najmä pokiaľ ide o obchod so zvieratami a ich prepravu, aby boli aspoň také prísne ako normy EÚ; vyzýva členské štáty vyvážajúce do tretích krajín, aby spolupracovali s miestnymi orgánmi na zlepšovaní noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

81.  požaduje dôsledné a úplné dodržiavanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z roku 2015 vo veci C–424/13, v ktorom Súdny dvor rozhodol, že na to, aby mohla byť povolená preprava zvierat na dlhej ceste, ktorá sa začne na území Únie a pokračuje mimo tohto územia, musí prepravca predložiť plán prepravy, ktorý je realistický z hľadiska splnenia a osobitná pozornosť sa v ňom venuje predpovedanej teplote; vyzýva príslušné orgány, aby neschvaľovali plány prepravy, v ktorých sa podľa rozsudku súdu vyžaduje, aby sa zvieratá vyložili na 24-hodinový odpočinok v tretej krajine, pokiaľ organizátor na takýto odpočinok neurčil miesto, ktoré je vybavené zariadeniami rovnocennými s tými na kontrolných miestach; v tejto súvislosti tiež pripomína, že jediný existujúci zoznam s informáciami o ustajnení zvierat na trasách v tretích krajinách je ešte z roku 2009, avšak často v ňom chýbajú presné adresy, čo výrazne sťažuje vykonávanie potrebných kontrol podľa právnych predpisov Únie; vyzýva úradných veterinárnych lekárov, aby v súlade s nariadením (ES) č. 1/2005 na výstupných miestach overili, že ešte pred tým, ako vozidlá opustia územie EÚ, boli splnené ustanovenia nariadenia;

82.  v tejto súvislosti tiež pripomína návrh Komisie na smernicu o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (oznamovatelia) (COM(2018)0218), najmä v súvislosti s veterinárnymi kontrolami;

83.  vyjadruje poľutovanie nad často dlhými zdržaniami na hraniciach a v prístavoch a upozorňuje na to, že to zvieratám spôsobuje zvýšenú bolesť a utrpenie; vyzýva členské štáty, ktoré hraničia s tretími krajinami, aby sprístupnili odpočívadlá, na ktorých sa môžu zvieratá vyložiť a môže sa im poskytnúť krmivo, voda, odpočinok a veterinárna starostlivosť, čím sa umožní správne vyplnenie plánov prepravy, a aby pre prepravované zvieratá vyhradili špeciálne zrýchlené pruhy s dostatočným počtom colných zamestnancov s cieľom skrátiť čakacie lehoty bez toho, aby sa oslabila kvalita sanitárnych a colných kontrol na hraniciach; ďalej žiada členské štáty, aby lepšie spolupracovali pri plánovaní prepravy dobytka s cieľom zabrániť nahromadeniu veľkého počtu zvierat v rovnakom čase na hraničných kontrolách;

84.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila spoluprácu a komunikáciu medzi príslušnými orgánmi vo všetkých členských štátoch a tretích krajinách, vrátane prehĺbenej vzájomnej pomoci a zrýchlenej výmeny informácií, s cieľom obmedziť problémy v oblasti dobrých životných podmienok a chorôb zvierat, ktoré vyplývajú zo zlej správy, tým, že vývozcovia budú v plnej miere dodržiavať administratívne požiadavky; žiada Komisiu, aby presadzovala dobré životné podmienky zvierat na medzinárodnej úrovni a vyvíjala iniciatívy na zvyšovanie povedomia v tretích krajinách;

85.  vyzýva Komisiu, aby vyvíjala tlak na tranzitné krajiny, ktoré zavádzajú byrokratické a bezpečnostné prekážky spôsobujúce v preprave živých zvierat zbytočné zdržania;

86.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby venovali osobitnú pozornosť porušovaniu dobrých životných podmienok zvierat počas ciest po vnútrozemských vodných tokoch alebo po mori do tretích krajín a aby posúdili možné porušenia právnych predpisov, ako je napríklad nepovolené vyhadzovanie mŕtvych zvierat z plavidiel do Stredozemného mora (často s odrezanými značkami), ku ktorému dochádza preto, lebo v prístave určenia často nie je možné mŕtve zviera vyložiť;

87.  vyzdvihuje rozhodnutie Rady 2004/544/ES o podpísaní Európskeho dohovoru o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy(13), na základe ktorého sa prepravou rozumie ktorákoľvek z týchto možností: preprava medzi dvoma členskými štátmi cez územie nečlenského štátu, preprava medzi členským štátom a nečlenským štátom, alebo preprava priamo medzi dvoma členskými štátmi;

88.  zdôrazňuje, že s výnimkou prípadu, ak by normy v oblasti prepravy zvierat v tretích krajinách boli zosúladené s normami EÚ a ich vykonávaním by bolo možné dosiahnuť plný súlad s nariadením, prepravu živých zvierat do tretích krajín by mali upravovať dvojstranné dohody, aby sa rozdiely medzi týmito normami zmiernili, a v prípade, ak sa by sa to nepodarilo dosiahnuť, by takáto preprava mal byť zakázaná;

89.  pripomína členským štátom, že podľa zavedenej judikatúry(14) môžu zaviesť prísnejšie vnútroštátne pravidlá na ochranu zvierat počas prepravy, pokiaľ sú tieto pravidlá v súlade s hlavným cieľom nariadenia č. 1/2005;

90.  vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu najlepších postupov a opatrení regulačnej rovnocennosti s tretími krajinami v oblasti prepravy živých zvierat;

91.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf

(3)

Ú. v. EÚ C 434, 23.12.2015, s. 59.

(4)

Úradný vestník EFSA 2011, 9(1):1966.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0096.

(6)

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. apríla 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018: Dobré životné podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.

(8)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966

(9)

Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

(10)

Záverečná správa o audite vykonanom v Holandsku od 20. februára 2017 do 24. februára 2017 s cieľom vyhodnotiť dobré životné podmienky zvierat počas prepravy do krajín mimo EÚ, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, 2017.

(11)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“).

(12)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 347.

(13)

Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 21.

(14)

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. októbra 2004 – Vec C-113/02, Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo a rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. mája 2008 – Vec C-491/06, Danske Svineproducenter.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Táto správa obsahuje informácie o stave vykonávania nariadenia (ES) č. 1/2005, ktoré upravuje ochranu a dobré životné podmienky zvierat počas prepravy. Zároveň je v nej sformulovaných niekoľko odporúčaní, ktorých cieľom je zlepšiť vykonávanie nariadenia, ktoré je stále nedostatočné a medzi jednotlivými členskými štátmi sa značne líši.

Najdôležitejšie zistenia(1)

1.  Nedostatočné vykonávanie nariadenia

1.1.  Neúplné, nekonzistentné a nespoľahlivé údaje na analýzu vykonávania nariadenia

Prístupy jednotlivých členských štátov k zberu údajov sa od seba tak veľmi odlišujú, že je ťažké urobiť ucelenú analýzu vykonávania tohto nariadenia. Okrem toho, ako sa uvádza v osobitnej správe Dvora audítorov z roku 2018 o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ, Komisia uznáva, že údaje od členských štátov nie sú úplné, konzistentné, spoľahlivé ani dostatočne podrobné na to, aby bolo možné dospieť k záverom o dodržiavaní nariadenia na úrovni EÚ(2).

Traces (online platforma EÚ na sledovanie prevážania zvierat v rámci EÚ na dlhé vzdialenosti alebo cez hranice) obsahuje informačné a spravodajské nástroje, ktoré by úrady mohli použiť na účely cielených kontrol prepravy zvierat. Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe uviedol, že orgány členských štátov zodpovedné za kontroly prepravy využívajú informácie zo systému Traces na cielené inšpekcie len zriedkavo.

Záznamy o dodržiavaní usmernení týkajúcich sa spôsobilosti na prepravu v členských štátoch okrem toho ešte len nedávno začali prinášať analyzovateľné údaje (zverejnené boli len údaje za roky 2014 a 2015 a najnovšie za rok 2016), takže v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy živých zvierat je nedostatok verejne prístupných údajov a vyhovujúcich ukazovateľov. Je až zarážajúce, aké obrovské rozdiely medzi členskými štátmi odhalila analýza správ z príslušných kontrol vykonaných v členských štátoch, a to z hľadiska počtu kontrol (od nuly po niekoľko miliónov ročne) a porušení predpisov (od nuly po 16,6 %). Z toho vyplýva, že prístup členských štátov ku kontrolám sa značne líši, keď niektoré členské štáty vykonávajú len náhodné kontroly, a iné uplatňujú stratégie založené na riziku.

Je zrejmé, že sú potrebné spoločné minimálne normy, ktoré by umožnili harmonizovanejší zber údajov a hodnotenie monitorovaných parametrov.

1.2.  Počet dlhých a veľmi dlhých ciest rastie

Medzi členskými štátmi a do tretích krajín sa každoročne na dlhé vzdialenosti prepravujú milióny zvierat na chov alebo porážku. Preprava je pre zvieratá stresujúca, lebo ich počas niekoľkých hodín vystavuje celému radu negatívnych faktorov, medzi ktoré patrí napríklad obmedzený priestor, zmeny teploty, obmedzenie prístupu k potrave a vode a pohyb vozidla. Medzi rizikové faktory prepravy patrí okrem iného kvalita jazdy, prítomnosť primeraného vybavenia či neočakávané zmeny cestných alebo poveternostných podmienok. Môže sa preto stať, že zvieratá, ktoré boli v mieste odoslania označené ako spôsobilé na prepravu, počas prepravy ochorejú alebo sa zrania. Zistilo sa však, že kontroly zvierat pred prepravou a po skončení cesty sa vykonávajú oveľa častejšie ako kontroly počas prepravy. Najviac kontrol sa vykonáva na bitúnkoch a týkajú sa najmä prepravy na krátke vzdialenosti.

Spravodajcu znepokojuje veľmi vysoký počet správ o používaní nevhodných vozidiel na prepravu živých zvierat na pevnine aj po mori. Pri obchode s tretími krajinami spôsobujú zvieratám ďalšie utrpenie veľmi dlhé cesty, ktorých súčasťou sú dlhé zastávky na hraniciach na kontrolu dokladov, vozidiel a zvierat. Obavy vyvolávajú aj zlé podmienky počas námornej prepravy. Členské štáty by mali pri vydávaní osvedčení a schvaľovaní plavidiel postupovať prísnejšie a mali by zlepšiť kontroly spôsobilosti zvierat pred nakládkou. Podľa názoru spravodajcu by Komisia mala poskytnúť zoznam prístavov s primeranými zariadeniami na kontrolu zvierat.

Okrem toho sú potrebné pohotovostné plány pre všetky cesty, aby prepravcovia mohli účinne reagovať na núdzové situácie a aby sa znížil vplyv meškania alebo nehôd na zvieratá.

2.  Potreba silnejšieho a harmonizovaného presadzovania nariadenia

2.1.  Účinné a odrádzajúce sankcie

Nevyhnutnou podmienkou zlepšenia životných podmienok zvierat počas prepravy je dôslednejšie a harmonizované presadzovanie nariadenia s uplatňovaním účinných a odrádzajúcich sankcií. Pokiaľ ide o systém sankcií, zdá sa, že Komisia, žiaľ, ignorovala uznesenie Parlamentu z 12. decembra 2012. Nereagovala ani na výzvu, aby preskúmala možný nesúlad nariadenia s právnymi požiadavkami v jednotlivých členských štátoch.

V záujme lepšieho vykonávania nariadenia treba zabezpečiť, aby opakované porušovanie viedlo k trestnému stíhaniu, sankciám vrátane zabavenia vozidiel a k povinnému preškoleniu osôb zodpovedných za dobré životné podmienky a prepravu zvierat.

Nariadenie zveruje členským štátom veľké právomoci na jeho presadzovanie vrátane právomoci vyzvať príslušného prepravcu, aby zaviedol opatrenia na zabránenie opätovnému výskytu zistených nezrovnalostí a pozastaviť alebo zrušiť platnosť povolení prepravcov.

2.2.  Využitie najnovších technológií na kontrolu plánov prepravy

Príslušné orgány by mali spolupracovať pri posilňovaní presadzovania nariadenia za pomoci technológií. Technológie by im konkrétne mohli pomôcť vytvoriť komunikačný systém v reálnom čase medzi členským štátom miesta odoslania a dokumentácie a členským štátom miesta príchodu. V prípade, ak zvieratá, ktoré boli na začiatku cesty v dobrom stave, prídu do cieľa cesty v zlom stave, musí byť spoločnosť vývozcu bezodkladne sankcionovaná.

3.  Aktualizácia nariadenia podľa najnovších vedeckých poznatkov a technológií

Právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok by mali vychádzať z vedeckých poznatkov a najnovších technológií. Je poľutovaniahodné, že napriek jasným odporúčaniam úradu EFSA a žiadosti Parlamentu uvedenej v uznesení prijatom v roku 2012 Komisia zatiaľ neaktualizovala predpisy týkajúce sa prepravy zvierat na základe najnovších vedeckých dôkazov. Komisia by mala tieto predpisy čo najskôr aktualizovať, a to najmä s ohľadom na dostatočné vetranie a chladenie vo všetkých vozidlách, vhodný napájací systém (najmä pre neodstavené zvieratá), ako aj minimálnu výšku stropu.

3.1.  Vymedzenie spôsobilosti na prepravu

Posudzovanie spôsobilosti zvierat na prepravu pri nakladaní je dôležitým faktorom na zabezpečenie dobrých podmienok zvierat počas prepravy, pretože v prípade zranených alebo chorých zvierat je ohrozenie týchto podmienok väčšie. Je nevyhnutné skontrolovať spôsobilosť všetkých zvierat na prepravu ešte pred ich naložením a zabezpečiť, aby sa zvieratám, ktoré nie sú spôsobilé na prepravu, poskytla starostlivosť v mieste pôvodu. Audity, ktoré Komisia uskutočnila v rokoch 2007 – 2017 vo viacerých členských štátoch, takmer vždy odhalili nedodržiavanie pravidiel o spôsobilosti na prepravu. Nedostatky v oblasti spôsobilosti na prepravu tvoria najvyššie percento porušení predpisov (na druhom mieste sú problémy s dokumentáciou). Okrem toho, ako už bolo uvedené, záznamy o dodržiavaní usmernení týkajúcich sa spôsobilosti v členských štátoch ešte len nedávno začali prinášať analyzovateľné údaje. Naďalej teda pretrváva nedostatok verejne prístupných údajov a vyhovujúcich ukazovateľov.

Komisia by mala vypracovať plne funkčnú definíciu spôsobilosti a mala by zabezpečiť širokú odbornú prípravu pre poľnohospodárov, vodičov a veterinárov, aby sa znížila vysoká miera porušovania predpisov o spôsobilosti v členských štátoch.

4.  Hospodárska pomoc

SPP podmieňuje platby poľnohospodárskym podnikom splnením minimálnej úrovne dobrých životných podmienok zvierat a politika rozvoja vidieka zároveň nabáda poľnohospodárov, aby uplatňovali prísnejšie normy; konkrétne v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovuje opatrenie „platby na dobré životné podmienky zvierat“, v rámci ktorého sa podpora poskytuje na prísne normy dobrých životných podmienok zvierat, ktoré presahujú príslušné povinné normy. Dvor audítorov však vo svojej osobitnej správe za rok 2018 poukazuje na to, že toto opatrenie sa v jednotlivých členských štátoch dostatočne nevyužíva. Desať členských štátoch ho nevyužilo vôbec.

V nadchádzajúcej reforme SPP by sa malo zachovať a posilniť prepojenie medzi platbami v rámci SPP a lepšími životnými podmienkami zvierat, ktoré v plnom rozsahu rešpektujú normy stanovené v nariadení č. 1/2005 alebo ich prekračujú.

5.  Skrátenie času prepravy zvierat

Treba pripomenúť, že v odôvodnení 5 nariadenia (ES) č. 1/2005 sa uvádza, že „z dôvodu ochrany zvierat by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých cestách“.

5.1.  Alternatívne stratégie k preprave živých zvierat

Vo všeobecnosti by sa mal čas prepravy zvierat čo najviac skrátiť, a to najmä v prípade dlhého a veľmi dlhého trvania cesty. Najvhodnejším spôsobom na dosiahnutie tohto cieľa je zavedenie alternatívnych stratégií, akými sú ekonomicky životaschopné miestne bitúnky, nahradenie prepravy plemenných zvierat použitím spermy alebo embryí a preprava jatočných tiel a mäsových výrobkov, ako aj legislatívne iniciatívy v členských štátoch na umožnenie porážky priamo v poľnohospodárskych podnikoch.

Treba mať na pamäti, že preprava mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu je technicky jednoduchšia a eticky racionálnejšia než preprava živých zvierat na jediný účel, ktorým je porážka. Vzhľadom na to by Komisia mala v prípade potreby podporiť výstavbu hospodársky životaschopných bitúnkov v členských štátoch, aby sa zvieratá mohli porážať čo najbližšie k miestu chovu. Mala by sa tiež vypracovať stratégia prechodu z prepravy živých zvierat na obchod výlučne s mäsom a jatočnými telami, v ktorej sa zohľadní vplyv prepravy živých zvierat na životné prostredie, dobré životné podmienky zvierat a bezpečnosť potravín.

5.2.  Zosúladenie noriem prepravy zvierat v tretích krajinách s normami v EÚ

Keďže normy, ktoré uplatňujú tretie krajiny, nie sú také prísne ako normy v EÚ, Komisia by mala sprísniť existujúce požiadavky voči obchodným partnerom Únie, najmä pokiaľ ide o obchod so zvieratami. Zároveň treba zintenzívniť spoluprácu a komunikáciu medzi príslušnými orgánmi vo všetkých členských štátoch a v tretích krajinách s cieľom zmierniť problémy, ktoré v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vyplývajú zo zlej správy.

Správy o extrémne dlhých a stresujúcich čakacích dobách, ktorým sú zvieratá vystavené na hraniciach, vyvolávajú zhrozenie. Na zlepšenie tohto stavu sa navrhuje, aby členské štáty, ktoré majú hranice s tretími krajinami, na colniciach otvorili vyhradené pruhy pre prepravované zvieratá, a tým skrátili dĺžku čakania. Členské štáty a Komisia by okrem toho mali venovať osobitnú pozornosť aj porušovaniu dobrých životných podmienok zvierat počas námornej prepravy do tretích krajín.

Mal by sa dôsledne a v plnom rozsahu dodržiavať rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-424/13. Súdny dvor rozhodol, že na to, aby mohol príslušný orgán miesta odoslania povoliť prepravu zvierat na dlhej ceste, ktorá sa začne na území Únie a pokračuje mimo tohto územia, musí organizátor cesty predložiť plán prepravy, ktorý je pravdivý a preukazuje, že budú dodržané ustanovenia nariadenia (ES) č. 1/2005.

Podľa názoru spravodajcu by sa preprava živých zvierat do tretích krajín mala zakázať, kým sa podmienky prepravy zvierat v tretích krajinách nezosúladia s podmienkami v EÚ.

Závery a odporúčania

Spravodajca sa domnieva, že by sa mali zaviesť tieto kľúčové politické odporúčania:

•  Čas prepravy zvierat by sa mal čo najviac skrátiť, a to najmä v prípade dlhého a veľmi dlhého trvania cesty. Najvhodnejším spôsobom na dosiahnutie tohto cieľa je zavedenie alternatívnych stratégií, akými sú ekonomicky životaschopné miestne bitúnky, nahradenie prepravy plemenných zvierat použitím spermy alebo embryí a preprava jatočných tiel a mäsových výrobkov;

•  Odporúča sa, aby Komisia aktualizovala pravidlá prepravy na základe najnovších vedeckých poznatkov a technológií;

•  Komisia by mala vypracovať plne funkčnú definíciu spôsobilosti a mala by zabezpečiť odbornú prípravu pre poľnohospodárov, vodičov a veterinárov, aby sa znížila miera porušovania predpisov o spôsobilosti v členských štátoch;

•  V nadchádzajúcej reforme SPP by sa mala zachovať a posilniť súvislosť medzi platbami v rámci SPP a lepšími životnými podmienkami zvierat, ktoré sú v úplnom súlade s normami podľa nariadenia č. 1/2005 alebo ich prekračujú;

•  Odporúča sa zakázať prepravu živých zvierat do tretích krajín, kým sa podmienky prepravy zvierat v tretích krajinách nezosúladia s podmienkami v EÚ.

(1)

Zistenia vychádzajú najmä z dvoch štúdií, ktoré zadala výskumná služba Európskeho parlamentu. Ide o tieto štúdie: Vykonávanie nariadenia (ES) č. 1/2005 (2009 – 2015) so zameraním na zaznamenávanie údajov a Súlad s technickými pravidlami o spôsobilosti na prepravu stanovenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy.

(2)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice Rady 98/58/ES o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (COM(2016)0558 final z 8. 9. 2016) a zápisnice zo schôdzí národných kontaktných miest pre dobré životné podmienky zvierat počas prepravy.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (13.12.2018)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k správe o vykonávaní týkajúcej sa nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej

(2018/2110(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Karin Kadenbach

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že každý rok sa milióny zvierat prepravujú živé na porážku alebo chov v rámci EÚ a z EÚ do tretích krajín; domnieva sa, že nariadenie (ES) č. 1/2005(1), ak sa riadne vykonáva a presadzuje, má pozitívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat počas prepravy; víta usmernenia Komisie k tejto problematike, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto usmernenia a niektoré opatrenia plánované Komisiou boli odložené až o päť rokov(2); konštatuje, že v oblasti prepravy stále pretrvávajú závažné problémy a presadzovanie nariadenia sa zdá byť prvoradým záujmom subjektov zapojených do jeho vykonávania;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé otázky súvisiace s nariadením (ES) č. 1/2005 sa ešte musia vyriešiť vrátane preplnenia, nedostatočnej výšky, neposkytnutia požadovaných zastávok na oddych, krmiva a vody, neprimeraných vetracích a zavlažovacích zariadení, prepravy v extrémnych horúčavách, prepravy zvierat nespôsobilých na prepravu, prepravy neodstavených teliat, nutnosti zistiť stav gravidity živých zvierat, rozsahu kontroly plánov prepravy, vzťahu medzi nesplnením povinnosti, presadzovaním a sankciou, „zmiešaného” vplyvu odbornej prípravy, vzdelávania a certifikácie, ako aj nedostatočnej podstielky, ako uviedol aj Európsky dvor audítorov v osobitnej správe č. 31/2018(3) a mimovládne organizácie v sťažnostiach podaných Komisii; vyzýva na zlepšenie v uvedených oblastiach;

3.  vyzýva členské štáty a prepravcov, aby podstatne zlepšili presadzovanie a dodržiavanie nariadenia (ES) č. 1/2005, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala postup v prípade nesplnenia povinnosti proti členským štátom, v súvislosti s ktorými sa zistilo neplnenie povinností, s cieľom zachovať dobré životné podmienky zvierat a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž;

4.  súhlasí s Komisiou, že správnou praxou je, aby príslušné orgány kontrolovali všetky zásielky určené pre krajiny mimo EÚ vo fáze nakladania(4); domnieva sa, že časť zásielok v rámci EÚ by sa tiež mala kontrolovať vo fáze nakladania; poznamenáva, že príslušné orgány by mali vo fáze nakladania skontrolovať, či sa dodržiavajú požiadavky nariadenia týkajúce sa podlahovej plochy a výšky, či správne fungujú vetracie systémy a systémy na vodu, či správne fungujú napájacie zariadenia a či sú vhodné pre prepravované druhy zvierat, či sa nenakladajú zvieratá nespôsobilé na prepravu a či sa prepravuje dostatočné množstvo krmiva a podstielky;

5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že nakladanie zvierat na plavidlá na prepravu dobytka sa často vykonáva necitlivo; vyzýva príslušné orgány, aby vykonávali dôkladnú prehliadku zvierat pred naložením s cieľom zabezpečiť, že sú spôsobilé pokračovať v ceste, a overiť, že sa nakladanie vykonáva v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 1/2005, bez hrubého zaobchádzania a častého používania palíc a elektrických bodcov; vyzýva príslušné orgány, aby neschvaľovali plány prepravy v prístavoch, ktoré nepoužívajú zariadenia umožňujúce riadnu prehliadku zvierat pred naložením;

6.  zdôrazňuje, že utrpenie zvierat počas prepravy vzbudzuje veľké sociálne znepokojenie a rozhorčenie; konštatuje, že Komisii bolo 21. septembra 2017 doručených viac ako 1 milión podpisov na podporu kampane #StopTheTrucks, v ktorej európski občania žiadajú ukončenie prepravy na dlhé vzdialenosti;

7.  domnieva sa, že nedostatky pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 1/2005 sú jasným príkladom potreby vyvinúť väčšie úsilie o prevenciu a stíhanie závažných incidentov, ktoré majú veľký vplyv na dobré životné podmienky zvierat, a o stíhanie porušovateľov právnych predpisov;

8.  vyzýva Komisiu na preskúmanie nariadenia (ES) č. 1/2005 v zmysle jeho odôvodnenia 11, aby bolo v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami;

9.  pripomína viaceré parlamentné otázky, listy a sťažnosti, ktoré poslanci EP poslali Komisii, v ktorých zdôraznili systematické porušovanie nariadenia a odsúdili neprijateľné podmienky stresu, bolesti, strachu a utrpenia živých zvierat počas ich prepravy v rámci Únie a prepravy do tretích krajín;

10.  vyjadruje poľutovanie nad porušovaním nariadenia v oblasti nesprávneho uplatňovania pravidiel týkajúcich sa neodstavených zvierat, ako sú teľatá, jahňatá, kozľatá, prasiatka a žriebätá, ktoré dostávajú mliečnu stravu, a požaduje zavedenie podrobnejších opatrení, aby sa zaručila plná ochrana dobrých životných podmienok týchto zvierat pri preprave;

11.  trvá na tom, že preprava zvierat nesmie trvať dlhšie ako osem hodín vrátane času nakladania a s prihliadnutím na veterinárne odporúčania pre jednotlivé druhy, a to bez ohľadu na to, či sa preprava uskutočňuje na pevnine, na mori alebo vo vzduchu; domnieva sa, že neodstavené zvieratá by nemali byť prepravované dlhšie ako štyri hodiny;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek jasným odporúčaniam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) časti nariadenia nie sú v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami o dobrých životných podmienkach zvierat, ako sa to vyžaduje v samotnom nariadení; preto vyzýva na aktualizáciu a vylepšenie pravidiel týkajúcich sa:

–  vetrania a chladenia vo všetkých vozidlách/plavidlách;

–  vhodných systémov napájania, najmä pre neodstavené zvieratá;

–  prepravy zvierat nevhodných na prepravu;

–  zvýšenia minimálnej výšky,

–  zníženia hustoty chovu;

13.  zdôrazňuje, že podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 by sa zvieratám počas dlhšie trvajúcich prepráv mala v primeraných intervaloch poskytovať voda, krmivo a odpočinok v množstve a kvalite primeranej pre ich druh a veľkosť; naliehavo vyzýva Komisiu, aby účinnejšie monitorovala úplné a zosúladené dodržiavanie týchto právnych požiadaviek všetkými členskými štátmi;

14.  vyjadruje poľutovanie nad často dlhými zdržaniami na hraniciach, kde nedostatok odpočinku, vody a zariadení veterinárnej starostlivosti okrem iného vedie k nárastu problémov v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok vrátane utrpenia a úhynu; vyzýva členské štáty na zabezpečenie toho, aby organizátori lepšie plánovali svoje cesty, a zdôrazňuje potrebu zlepšiť komunikáciu medzi vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov s cieľom zabrániť koncentrácii nákladných vozidiel prepravujúcich zvieratá na hraniciach;

15.  poznamenáva, že presadzovanie nariadenia je obzvlášť zložité, keď cesta prechádza cez niekoľko členských štátov a keď sú rôzne členské štáty zodpovedné za plán prepravy, vydávanie povolenia prepravcovi a vydávanie osvedčenia o spôsobilosti vodičovi; vyzýva všetky členské štáty, ktoré odhalia porušenia predpisov, aby o tom čo najskôr informovali ostatné zúčastnené členské štáty; poznamenáva, že článok 26 nariadenia (ES) č. 1/2005 poskytuje členským štátom silné právomoci v súvislosti s vykonávaním nariadenia vrátane právomoci pozastaviť platnosť alebo odobrať prepravcovi povolenie v prípade závažných nedostatkov, požiadať dotknutého prepravcu o to, aby prijal opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu nedostatkov, či podrobiť daného prepravcu ďalším kontrolám, napríklad nariadiť prítomnosť veterinárneho lekára pri nakladaní zvierat; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v mnohých členských štátoch sa tieto právomoci nevyužívajú správne a ich používanie nie je monitorované; vyzýva členské štáty, ktorým sa nedostatky oznámili, aby včas prijali primerané opatrenia s cieľom zabrániť opakovaniu nedostatkov;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že celkový počet kontrol vykonaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 sa znížil, hoci počet zásielok so živými zvieratami v EÚ vzrástol(5); vyzýva členské štáty, aby výrazne zvýšili minimálny počet kontrol zameraných na prepravu živých zvierat s cieľom zabezpečiť dobré životné podmienky zvierat;

17.  je znepokojený dopravnými podmienkami v tretích krajinách; vyzýva členské štáty a prepravcov, aby striktne dodržiavali rozsudok Súdneho dvora, v ktorom sa dospelo k záveru, že nariadenie (ES) č. 1/2005 by sa malo uplatňovať aj na prípady vývozu do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ(6), až kým sa nedosiahne konečné miesto určenia; vyzýva členské štáty, aby na výstupných miestach EÚ vykonávali ďalšie kontroly s cieľom overiť, či je každé zviera spôsobilé pokračovať v ceste mimo hraníc EÚ;

18.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty zvýšia a sprísnia úradné kontroly prepravy živých zvierat a že výsledky týchto kontrol zverejnia podrobným a transparentným spôsobom; nalieha na Komisiu, aby v záujme toho systém TRACES sprístupnila verejnosti;

19.  zdôrazňuje význam odbornej prípravy a vzdelávania vodičov a osvedčení o ich spôsobilosti pre zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy; vyzýva členské štáty, aby s pomocou Komisie zabezpečili zavedenie vhodnej a harmonizovanej odbornej prípravy pre dotknutých prevádzkovateľov;

20.  vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby na výstupných miestach Únie zabezpečili prítomnosť úradných veterinárnych lekárov, ktorých úlohou by bolo kontrolovať, či vozidlá použité na prepravu zvierat obsahujú oddelenia s dostatočným priestorom na zabránenie preplneniu, či je v nich podstielka, krmivo a voda v objeme zodpovedajúcom druhu a počtu prepravovaných zvierat a či riadne fungujú vetracie systémy a systémy napájania zvierat;

21.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako by sa dalo poľnohospodárov, bitúnky a mäsopriemysel stimulovať, aby svoje zvieratá nechávali zabíjať v najbližšom bitúnku, a tým sa zabránilo zdĺhavej preprave zvierat a znížili sa emisie; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti uľahčila inovatívne riešenia, ako sú mobilné riešenia zabíjania, a zároveň zabezpečila prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

22.  domnieva sa, že preprava mäsa namiesto prepravy živých zvierat môže výrazne zlepšiť dobré životné podmienky zvierat a znížiť objem súvisiacej dopravy, čo by malo pozitívny vplyv aj na životné prostredie; vyzýva členské štáty a prepravcov, aby vyvinuli stratégie s cieľom nahradiť prepravu živých zvierat prepravou mäsových výrobkov a jatočných tiel;

23.  vyzýva Komisiu, aby definovala požiadavky na polohu a vybavenie miest na odpočinok;

24.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že existujú vozidlá a plavidlá na prepravu dobytka, ktoré nemali byť schválené ako uspôsobené na prepravu zvierat; uznáva, že požiadavkám stanoveným v článkoch 20 a 21 nariadenia (ES) č. 1/2005, ktoré sa týkajú prepravy prostredníctvom plavidiel na prepravu dobytka, sa často nevenuje pozornosť; vyzýva členské štáty, aby neschválili ani neobnovili schválenie pre vozidlá a/alebo plavidlá na prepravu dobytka, ktoré nespĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 1/2005, a aby dôkladne vykonávali požadované kontroly plavidiel na prepravu dobytka pred nakladaním zvierat;

25.  konštatuje, že poľnohospodári, prepravcovia a príslušné orgány jednotlivých členských štátov môžu nariadenie (ES) č. 1/2005 vykladať rôzne, najmä pokiaľ ide o spôsobilosť zvierat na prepravu; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby preskúmala nariadenie s cieľom objasniť požiadavky na prepravu;

26.  zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť povinnú prítomnosť veterinárnych lekárov na plavidlách na prepravu dobytka po mori, ktorí budú sledovať a nahlasovať počet zvierat, ktoré počas ciest po mori uhynú, a vypracovať núdzové plány na riešenie akýchkoľvek situácií na mori, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dobré životné podmienky prepravovaných zvierat;

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa Komisie údaje nahlásené členskými štátmi nie sú vždy úplné, dôsledné, spoľahlivé alebo dostatočne podrobné na to, aby sa vyvodili závery o dodržiavaní nariadenia na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali spoľahlivé ukazovatele a verejné údaje na meranie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy živých zvierat;

28.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi lepšie zosúladila výšku sankcií uplatňovaných v prípade nedostatkov, pretože tieto sankcie môžu byť v niektorých členských štátoch viac než 10-krát vyššie ako v iných; pripomína, že sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce; vyzýva Komisiu, aby pripravila plán na zosúladenie sankcií v jednotlivých členských štátoch;

29  odporúča vyššiu mieru investícií EÚ do rozvoja miestnej živočíšnej výroby menšieho rozmeru a do podpory zdravej rastlinnej stravy s cieľom nahradiť súčasnú vysokú spotrebu živočíšnych výrobkov;

30.  vyzýva Komisiu, aby na základe správ o inšpekcii a vykonávaní vypracovala čiernu listinu prevádzkovateľov, ktorí sa dopustili opakovaných a závažných porušení nariadenia; vyzýva Komisiu, aby tieto čierne zoznamy pravidelne aktualizovala a uverejňovala a uľahčila výmenu príkladov najlepších postupov medzi členskými štátmi v oblasti prepravy aj riadenia;

31.  poznamenáva, že teľatá sa môžu prepravovať od dovŕšenia 14 dní; domnieva sa, že je nemožné uspokojiť potreby veľmi mladých zvierat počas prepravy vrátane prirodzenej potreby teliat sať od ich matiek, a preto vyzýva Komisiu, aby takéto praktiky ukončila;

32.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa každá budúca revízia právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy zakladala na objektívnych a vedecky podložených ukazovateľoch s cieľom predchádzať svojvoľným rozhodnutiam s neopodstatnenými hospodárskymi dôsledkami pre odvetvia chovu hospodárskych zvierat;

33.  vyzýva Komisiu, aby vyhodnocovala prípadné porušenia Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL, 73/78);

34.  vyzýva Komisiu, aby vyhodnocovala prípadné porušenia Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (dohovor SOLAS), smernice 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole(7) a článku 19 nariadenia (ES) č. 1/2005;

35.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány členských štátov zodpovedné za kontroly prepravy málokedy využívajú informácie zo systému TRACES na zameriavanie kontrol s cieľom monitorovať pohyb zvierat na dlhé vzdialenosti a ich cezhraničný pohyb v rámci EÚ, čo je čiastočne následkom istých obmedzení prístupu pre používateľov(8); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili a zjednodušili používanie nástroja na interaktívne vyhľadávanie;

36.  požaduje, aby sa využíval sledovací systém GPS bez ohľadu na dĺžku prepravy;

37.  konštatuje, že orgány členských štátov zvyčajne delegujú zodpovednosť za vypracovávanie analýzy rizík pre kontroly prepráv na miestne orgány(9); naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaviedli systémy na overovanie existencie, kvality a vykonávania miestnych analýz rizík;

38.  vyzýva Komisiu, aby každoročne informovala Parlament o svojich opatreniach týkajúcich sa ochrany zvierat počas prepravy;

39.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila možné porušenia právnych predpisov počas prepravy zvierat z EÚ do tretích krajín po mori, napríklad zákaz vyhadzovania tiel uhynutých zvierat z plavidiel do Stredozemného mora (často s odrezanými značkami na ušiach), keďže v prístavoch určenia často nie sú k dispozícii žiadne možnosti na likvidáciu týchto tiel.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

6.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

40

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4

-

PPE

Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

James Nicholson

EFDD

Julia Reid

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).

(2)

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018 s názvom Dobré životné podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.

(3)

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018 s názvom Dobré životné podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.

(4)

Záverečná správa o audite vykonanom v Holandsku od 20. februára 2017 do 24. februára 2017 s cieľom vyhodnotiť dobré životné podmienky zvierat počas prepravy do krajín mimo EÚ, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, 2017.

(5)

Štúdia – „Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností – posúdenie vykonávania na európskej úrovni”, výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS), 2018, s. 31.

(6)

Rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 2015, Zuchchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57.

(8)

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018 s názvom Dobré životné podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.

(9)

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018 s názvom Dobré životné podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (4.12.2018)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k správe o vykonávaní týkajúcej sa nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej

(2018/2110(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Keith Taylor

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným vykonávaním nariadenia 1/2005, ktoré vedie k pretrvávajúcim závažným problémom týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy; domnieva sa, že požiadavky nariadenia neboli splnené v dostatočnej miere; žiada Komisiu, aby Parlamentu predkladala pravidelné správy o vykonávaní a presadzovaní súčasného nariadenia, ktoré budú obsahovať konkrétne údaje;

2.  opätovne zdôrazňuje, že preprava je jedným z najchúlostivejších momentov v živote zvieraťa a že aj tá najlepšie naplánovaná preprava spôsobuje zvieratám stres; domnieva sa preto, že na prepravované zvieratá sa musí vzťahovať najvyššia a najprísnejšia právna ochrana;

3.  žiada, aby boli zakázané všetky prepravy s dĺžkou jazdy nad osem hodín bez ohľadu na spôsob prepravy a aby bola dĺžka prepravy na bitúnok obmedzená na štyri hodiny; domnieva sa, že neodstavené zvieratá by sa nemali prepravovať dlhšie ako štyri hodiny;

4.  podporuje efektívnejší, hospodárnejší a etickejší systém prepravy, ktorý dáva prednosť preprave mäsa pred prepravou zvierat dovážaných na bitúnok;

5.  podporuje zabíjanie zvierat a spracovanie mäsa čo najbližšie k miestu chovu, a preto vyzýva Komisiu, aby presadzovala rozvoj regionálnych a/alebo mobilných bitúnkov;

6.  poukazuje na to, že približne 70 – 80 % prepravy tvorí preprava jatočných zvierat a že hospodárske straty v dôsledku zle vykonanej alebo príliš dlhej prepravy môžu byť veľmi vysoké a môžu výrazne zhoršiť dobré životné podmienky zvierat;

7.  uznáva, že mnoho problémov možno odhaliť a odstrániť ešte pred začiatkom prepravy, a preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby kontrolovali všetky zásielky určené pre nečlenské štáty EÚ a aspoň minimálny počet vozidiel počas nakladania, v závislosti od počtu prípadov porušenia nahlásených mimovládnymi organizáciami a zistených počas inšpekcií Potravinového a veterinárneho úradu; požaduje, aby vozidlá/plavidlá disponovali vhodnými zariadeniami na nakládku a vykládku zvierat a aby bol personál primerane vyškolený;

8.  berie na vedomie súčasné narušenie trhu spôsobené odlišnými tarifami uplatňovanými na živé zvieratá a na mäso, ktoré výrazne stimuluje obchodovanie so živými zvieratami; naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolu so svojimi obchodnými partnermi preskúmala toto narušenie s cieľom obmedziť obchodovanie so živými zvieratami a v prípade potreby ho nahradiť obchodovaním s mäsom;

9.  vyjadruje poľutovanie nad podmienkami na hraničných kontrolách na štátnych hraniciach s tretími krajinami, kde v dôsledku závažného nedostatku zariadení dochádza k dlhým radám a prehrievaniu, čo mnohým zvieratám spôsobuje smrť a strašné utrpenie;

10.  poukazuje na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-424/13, podľa ktorého obchodníci EÚ musia dodržiavať nariadenie až do konečného miesta určenia, a to aj v prípade, že zásielka už opustila Úniu; domnieva sa, že kým nie je možné zaručiť súlad, takáto preprava živých zvierat by nemala byť povolená; žiada Komisiu, aby presadzovala dobré životné podmienky zvierat na medzinárodnej úrovni a uskutočňovala iniciatívy na zvyšovanie povedomia v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ;

11.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty zabezpečili riadnu organizáciu prepravy zvierat s ohľadom na poveternostné podmienky a druh prepravy;

12.  zdôrazňuje, že v prípadoch, keď sa vyžaduje, aby boli zvieratá vyložené na 24 hodín odpočinku v tretích krajinách, organizátor musí určiť miesto na odpočinok so zariadeniami rovnocennými zariadeniam na kontrolných staniciach EÚ; vyzýva príslušné orgány, aby tieto zariadenia pravidelne kontrolovali a aby neschvaľovali plány prepravy v prípadoch, že sa nepotvrdilo, že navrhnuté miesto na odpočinok má zariadenia rovnocenné zariadeniam na kontrolných staniciach EÚ;

13.  vyzýva úradných veterinárnych lekárov na výstupných miestach EÚ, aby overovali, či zvieratá sú spôsobilé pokračovať v ceste a či vozidlá a/alebo plavidlá spĺňajú požiadavky príslušného nariadenia;

14.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť podmienky počas námornej prepravy, ako je stanovené v súčasnom nariadení, a požaduje, aby:

  boli členské štáty a príslušné orgány dôslednejšie v rámci postupov na vydávanie osvedčení a schvaľovania plavidiel a aby zlepšili kontroly zdravotnej spôsobilosti zvierat na cestovanie pred každou nakládkou;

  členské štáty poskytli Komisii podrobné plány svojich zariadení na kontrolu zvierat skôr, než určitý prístav použijú ako výstupné miesto pre zvieratá, a aby Komisia na základe informácií od členských štátov vypracovala zoznam prístavov so zodpovedajúcimi zariadeniami na kontrolu zvierat;

  bol počas všetkých námorných plavieb prítomný veterinárny lekár (alebo aspoň veterinárny technik);

15.  ďalej poukazuje na zlé podmienky počas cestnej prepravy a požaduje, aby:

–  boli členské štáty dôslednejšie tak v rámci postupov na vydávanie osvedčení a schvaľovania vozidiel, ako aj pri vydávaní osvedčení o spôsobilosti vodičov;

–  príslušné orgány zabezpečili, že medzi spodnou časťou priečky a podlahou vozidla ani medzi vonkajším okrajom priečky a stenou vozidla nebude žiaden priestor a že počas cesty bude k dispozícii dostatok čistej podstielky;

–  prevádzkovatelia zaistili dôkladné školenie vodičov, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie správneho zaobchádzania so zvieratami v súlade s prílohou IV;

16.  konštatuje, že napriek jasným odporúčaniam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) nie sú časti nariadenia v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami; opakovane vyzýva na aktualizáciu pravidiel vzhľadom na existujúce rozdiely medzi právnymi predpismi a najnovšími vedeckými dôkazmi, ktoré identifikoval úrad EFSA; zdôrazňuje najmä tieto opatrenia:

  dostatočné vetranie a vhodná regulácia teploty vo všetkých vozidlách;

  vhodné systémy napájania, najmä pre neodstavené zvieratá;

  stanovenie konkrétnej a dostatočnej minimálnej svetlej výšky stropu;

  nižšia hustota chovu;

17.  vyzýva členské štáty, aby výrazne zlepšili dodržiavanie nariadenia č. 1/2005; trvá na tom, aby členské štáty, ktoré zistia porušenie riadneho vykonávania nariadenia, využili svoje výrazné právomoci v oblasti presadzovania stanovené v článku 26 tohto nariadenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa takéto porušovanie opakovalo; vyzýva najmä členské štáty, aby s cieľom zabrániť utrpeniu zvierat a nekalej súťaži prijali nápravné opatrenia a uplatňovali sankcie vrátane pozastavenia platnosti povolenia prepravcu alebo jeho odobratia, a aby o tom informovali Komisiu;

18.  vyzýva Komisiu, aby ako strážkyňa zmlúv prijala opatrenia voči členským štátom, ktoré systematicky nevykonávajú a nepresadzujú toto nariadenie, a aby zmapovala systémy sankcií s cieľom zabezpečiť, že sankcie budú účinné, primerané a odrádzajúce;

19.  vyzýva Komisiu, aby po konzultácii s národnými kontaktnými miestami na základe správ o inšpekcii a vykonávaní vypracovala čiernu listinu prevádzkovateľov, ktorí sa dopustili opakovaných a závažných porušení nariadenia; vyzýva Komisiu, aby tento zoznam zverejnila a často aktualizovala a aby tiež presadzovala príklady najlepších postupov tak v oblasti prepravy, ako aj v oblasti správy vecí verejných;

20.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci so Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE), s úradom EFSA a členskými štátmi s cieľom podporiť vykonávanie a riadne presadzovanie nariadenia č. 1/2005 a aby tak presadzovala posilnený dialóg o otázkach dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy s osobitným zameraním na:

  lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov a priameho zapojenia zainteresovaných strán;

  podporu školení určených pre vodičov a prepravné spoločnosti;

  lepšie šírenie príručiek a informačných prehľadov zameraných na prepravu zvierat a preložených do všetkých jazykov EÚ;

  rozvoj a využívanie dobrovoľných záväzkov zo strany podnikov týkajúcich sa ďalšieho zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy;

  intenzívnejšiu výmenu informácií a najlepších postupov medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom znížiť počet priestupkov spôsobených prepravnými spoločnosťami a vodičmi;

21.  vyjadruje poľutovanie nad nízkym a nedostatočným počtom kontrol a úradných auditov a presvedčenie, že by sa mal zvýšiť počet každoročných inšpekcií vykonávaných Potravinovým a veterinárnym úradom; požaduje účinnejší a transparentnejší systém monitorovania, ktorý by zahŕňal prístup verejnosti k informáciám zhromažďovaným prostredníctvom obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES); dôrazne vyzýva Komisiu, aby podporila štúdie o technickej uskutočniteľnosti a finančnej udržateľnosti systémov geolokalizácie zvierat s cieľom umožniť sledovanie ich polohy a trvania prepravy v prepravných vozidlách, ako aj zistenie akéhokoľvek nedodržania harmonogramov prepravy;

22.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby schválila a predložila návrh na revíziu nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností s cieľom vytvoriť lepšie mechanizmy na zabezpečenie toho, aby členské štáty dodržiavali pravidlá ochrany živých zvierat počas prepravy.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lieve Wierinck

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5

-

PPE

Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre petície (23.10.2018)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k správe o vykonávaní týkajúcej sa nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej

(2018/2110(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ángela Vallina

NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje skutočnosť, že Výbor pre petície dostáva veľmi vysoký počet petícií týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, v ktorých sa často odsudzuje systematické, sústavné a závažné porušovanie nariadenia Rady (ES) č. 1/2005(1) zo strany členských štátov aj prepravcov;

2.  vyjadruje poľutovanie nad žalostne nedôsledným prístupom Komisie pri riešení vážnych a systematických porušení nariadenia (ES) č. 1/2005, na ktoré bola priamo upozornená v takmer 200 konkrétnych a podrobných správach mimovládnych organizácií, ktoré jej boli predložené od roku 2007;

3.  upriamuje pozornosť na množstvo parlamentných otázok a sťažností predložených poslancami Európskeho parlamentu a adresovaných Komisii, v ktorých sa poukazuje na systematické porušovanie nariadenia (ES) č. 1/2005, ktoré spôsobuje vážne utrpenie a útrapy zvierat počas prepravy; dôrazne kritizuje štatistické údaje, ktoré poskytla Komisia v súvislosti s dodržiavaním nariadenia (ES) č. 1/2005, pokiaľ ide o prepravu živých zvierat do tretích krajín, ktoré boli vypracované bez systematických kontrol vozidiel na prepravu zvierat;

4.  odsudzuje túto situáciu a považuje za neprijateľné, že 13 rokov po nadobudnutí účinnosti uvedeného nariadenia sa stále objavujú dôkazy o tom, že zvieratá sú prepravované v rozpore s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1/2005 v zlých podmienkach a v nevhodných a preplnených prepravných prostriedkoch, ktoré týmto zvieratám spôsobujú nadmerné utrpenie a predstavujú závažné riziká pre zdravie zvierat aj ľudí;

5.  poukazuje na to, že najčastejšie sa vyskytujúce prípady porušenia nariadenia (ES) č. 1/2005 sa týkajú preplneného a nedostatočného priestoru pre zvieratá vo vozidlách na ich prepravu, čo ich núti dlhý čas stáť v neprirodzenej polohe, ako aj nedodržiavania intervalov napájania a kŕmenia, dĺžky trvania cesty a času odpočinku pre zvieratá, nedostatočnej kvality vetrania a zariadení na napájanie, prepravy pri extrémnych teplotách, prepravy zvierat nevhodných na prepravu a nedostatku podstielok a krmiva;

6.  s veľkým znepokojením konštatuje, že počas dlhých ciest sa zvieratá napájajú kontaminovanou vodou, ktorá je nevhodná na spotrebu, a často nemajú prístup k vode kvôli nesprávne fungujúcim alebo zle umiestneným zariadeniam na napájanie alebo nedostatku vody, ktorej množstvo nie je úmerné druhu a veľkosti prepravovaných zvierat;

7.  berie na vedomie, že nahlásené porušenia nariadenia (ES) č. 1/2005 týkajúce sa nedostatočných systémov vetrania vo vozidlách na prepravu zvierat na dlhých cestách potvrdzujú, že vo vozidlách dochádza k extrémnym teplotám, ktoré výrazne prekračujú zákonné limity, čo zvieratám spôsobuje hrozné utrpenie; poukazuje na to, že v niektorých prípadoch sa zistila nedovolená manipulácia so senzormi monitorovania teploty vo vozidlách na prepravu zvierat;

8.  konštatuje, že Komisia – hoci si je vedomá skutočnosti, že niektoré členské štáty neoznamujú prípady, keď vnútorné teploty vozidiel používaných na prepravu zvierat presahujú 35 °C – oficiálne vyhlásila, že nevykonáva systematické kontroly vnútorných teplôt vozidiel, v dôsledku čoho nemožno získať presný obraz o podmienkach prepravy zvierat;

9.  vyzýva všetky členské štáty na zabezpečenie toho, aby boli cesty plánované a vykonávané od odjazdu do miesta určenia v súlade s požiadavkami EÚ na dobré životné podmienky zvierat a s prihliadnutím na rôzne typy prepravných prostriedkov a rozsah geografických podmienok v EÚ a tretích krajinách;

10.  vyzýva všetky členské štáty, aby zakázali akúkoľvek diaľkovú prepravu zvierat v prípade extrémnych poveternostných podmienok, najmä keď teploty v miestach odchodu alebo určenia alebo na trase majú podľa predpovede presiahnuť 30 ℃; zdôrazňuje, že na dobré životné podmienky zvierat majú okrem trvania cesty vplyv aj ďalšie aspekty, ako je správne nakladanie a vykladanie, správna výživa, konštrukcia a vybavenie vozidiel a počet zvierat naložených v kontajnerových jednotkách;

11.  zdôrazňuje, že príslušné orgány vrátane úradných veterinárnych lekárov na výstupných miestach z EÚ by mali v čase nakladania skontrolovať, či boli splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1/2005 týkajúce sa zdravotných podmienok zvierat a priestoru a výšky oddelenia na ich prepravu, či systémy vetrania a napájania riadne fungujú a či sú vhodné vzhľadom na veľkosť zvierat a prepravované druhy a či sa prepravuje dostatočné množstvo krmiva a podstielok; zastáva názor, že v prípadoch, keď sa podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 vyžaduje, aby boli zvieratá vyložené na kontrolnom mieste alebo na 24-hodinový odpočinok v tretej krajine, by mali príslušné orgány schvaľovať plány prepravy len po overení a prijatí potvrdenia, že organizátor uskutočnil rezerváciu na kontrolnom mieste alebo že našiel miesto pre takýto odpočinok, ktoré je vybavené zariadeniami ekvivalentnými kontrolnému miestu, a že je v každom prípade schopný v plnom rozsahu zabezpečiť rešpektovanie dobrých životných podmienok zvierat;

12.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že nakladanie zvierat na lode sa často vyznačuje veľkou krutosťou, ako je napríklad používanie elektrických palíc a bodcov, ako aj nakladacích zariadení, ktoré neposkytujú úplné záruky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat;

13.  vyjadruje znepokojenie nad nedodržiavaním nariadenia (ES) č. 1/2005, pokiaľ ide o prepravu neodstavených zvierat; považuje za potrebné prijať podrobnejšie a dôraznejšie opatrenia na zabezpečenie splnenia všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa tohto druhu dopravy;

14.  vyjadruje znepokojenie nad množstvom správ o používaní nevhodných vozidiel na prepravu živých zvierat na pevnine aj po mori a požaduje zintenzívnenie sledovania takýchto postupov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsob, ako sa môžu nové a existujúce technológie uplatňovať vo vozidlách na prepravu hospodárskych zvierat na reguláciu, monitorovanie a zaznamenávanie teploty a vlhkosti, ktoré sú základnými prvkami kontroly a ochrany dobrých životných podmienok určitých kategórií zvierat počas prepravy, a to v súlade s odporúčaniami Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA);

15.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že časti nariadenia nie sú ani napriek jasným odporúčaniam EFSA v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami, a požaduje aktualizáciu pravidiel týkajúcich sa: dostatočného vetrania a chladenia vo všetkých vozidlách, systémov na napájanie vhodných pre rôzne druhy a vekové kategórie zvierat, najmä pre neodstavené zvieratá, osobitných minimálnych požiadaviek týkajúcich sa výšky stropu;

16.  požaduje, aby sa obmedzilo množstvo zvierat prepravovaných na dlhé vzdialenosti a aby sa dĺžka trvania a frekvencia prepravy zvierat obmedzila na minimum; zastáva názor, že mnohé závažné problémy týkajúce sa dlhej prepravy živých zvierat, najmä z EÚ do tretích krajín, by sa vyriešili prechodom na prepravu mäsa alebo jatočných tiel namiesto živých zvierat;

17.  požaduje zákaz ciest, ktoré presahujú osem hodín;

18.  požaduje mobilizáciu zdrojov na miestne spracovanie, ak je to možné, a vytvorenie kratších dodávateľských reťazcov;

19.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad nerovnomerným a nedostatočným presadzovaním daného nariadenia v mnohých členských štátoch, ktoré neúčinne a nejednotne sledujú a sankcionujú pretrvávajúce porušovanie práva EÚ, čím sa niektorým prepravcom umožňuje vykonávať nezákonnú činnosť; vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že mnohé členské štáty riadne a účinne nevyužili právomoci, ktoré im boli zverené podľa článku 26 nariadenia (ES) č. 1/2005, vrátane právomoci vyzvať príslušného prepravcu, aby zaviedol opatrenia na zabránenie opätovnému výskytu zistených nezrovnalostí, vykonať dodatočné kontroly a najmä vyžadovať prítomnosť veterinárneho lekára pri nakladaní zvierat a pozastaviť alebo zrušiť platnosť povolení prepravcov alebo osvedčení o typovom schválení pre použitý druh prepravy; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na nedostatočnú harmonizáciu kontrol a sankcií v rámci členských štátov zvážila revíziu súčasných ustanovení, ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 1/2005, najmä v odôvodnení 11 a článku 30 ods. 1, s cieľom zabezpečiť, aby boli v celej EÚ jednotne zavedené a uložené účinné odrádzajúce sankčné mechanizmy;

20.  vyzýva členské štáty, aby zvýšili počet kontrol v celom výrobnom reťazci a najmä aby vykonávali efektívne a systematické kontroly zásielok zvierat pred ich nakladaním, a to s cieľom zastaviť praktiky, ktorými sa porušuje nariadenie (ES) č. 1/2005 a zhoršujú podmienky prepravy zvierat na pevnine alebo po mori, napríklad praktiky umožňujúce, aby v dlhej ceste pokračovali zvieratá v preplnených prostriedkoch prepravy alebo zvieratá nespôsobilé prepravy alebo aby sa naďalej využívali kontrolné miesta s nedostatočnými zariadeniami na odpočinok, kŕmenie a napájanie prepravovaných zvierat;

21.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili presadzovanie existujúcich pravidiel tým, že zabezpečia účinné využívanie navigačných systémov, ktoré sa používajú, ak sa zvieratá musia prepravovať viac ako osem hodín, a aby tým umožnili príslušným orgánom presnejšiu kontrolu trvania cesty a času odpočinku počas takejto prepravy;

22.  vyzýva členské štáty, aby v prípade, keď zistia porušovanie ustanovení nariadenia (ES) č. 1/2005, systematicky poskytovali podrobné oznámenia ustanovené v článku 26; vyzýva členské štáty, ktorým sa doručujú takéto oznámenia, aby konali účinne, konzistentne a včas a zabránili tak opakovaniu takýchto porušení; domnieva sa, že ak je to možné, príslušné orgány členských štátov by mali k oznámeniam pripojiť fotografie preukazujúce príslušné porušenia;

23.  zdôrazňuje, že neúčinná koordinácia medzi orgánmi na hraničných kontrolných miestach spolu s nedostatočnosťou prevádzkových štruktúr a postupov vedie k bezdôvodne dlhému času čakania pre vozidlá na prepravu zvierat, čo má vzhľadom na extrémne vnútorné teploty a nedostatok vetrania ničivý vplyv na dobré životné podmienky zvierat, čo je v jasnom rozpore s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1/2005;

24.  považuje za mimoriadne dôležité, aby sa vnútroštátne orgány dôsledne a v plnom rozsahu pridržiavali článku 19 nariadenia (ES) č. 1/2005 o vydávaní osvedčení o schválení plavidla na prepravu zvierat a aby odmietli schváliť plány prepravy, ak sa v nich uvádza využitie prístavov, ktoré nemajú potrebné zariadenia na systematickú kontrolu zvierat;

25.  vyjadruje presvedčenie, že prítomnosť kvalifikovaných a nezávislých veterinárnych lekárov by mala byť počas prepravy zvierat loďou povinná, že by sa mali hlásiť a zaznamenávať úhyny zvierat počas ciest a že by sa mali vypracovať osobitné a podrobné akčné plány na riešenie prípadných mimoriadnych udalostí, nepriaznivo ovplyvňujúcich dobré životné podmienky zvierat;

26.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zintenzívnenie spolupráce a komunikácie medzi príslušnými orgánmi vo všetkých členských štátoch s cieľom zlepšiť informovanosť a výmenu najlepších postupov rôznych zainteresovaných strán zapojených do prepravy živých zvierat, pokiaľ ide o aspekty dobrých životných podmienok zvierat;

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že uvedené nariadenie sa v prípade prepravy mimo EÚ v prevažnej väčšine prípadov stále vôbec nedodržiava, a to napriek rozsudkom Súdneho dvora, na základe ktorých sa od prepravcov vyžaduje, aby dodržiavali jeho ustanovenia počas celého trvania ciest s miestom určenia v tretích krajinách; požaduje harmonizáciu registrov populácií zvierat na účely prepravy do tretích krajín;

28.  požaduje dôsledné a úplné dodržiavanie judikatúry Súdneho dvora EÚ vrátane rozsudku vo veci C–424/13 z 23. apríla 2015(2), v ktorom Súdny dvor rozhodol, že prepravca musí na to, aby získal v mieste odoslania povolenie na prepravu zvierat v prípade dlhej cesty začínajúcej na území EÚ a pokračujúcej mimo neho, predložiť skutočný a presný plán prepravy na účely overenia súladu s nariadením (ES) č. 1/2005 na území EÚ a dotknutých tretích krajín; poznamenáva, že ak to tak nie je, zodpovedné orgány musia byť splnomocnené požadovať úpravu spôsobu prepravy, aby sa počas trvania cesty zabezpečil súlad s nariadením;

29.  požaduje, aby sa zaistilo lepšie presadzovanie v rámci členských štátov aj zo strany prevádzkovateľov, ktorí prevážajú zvieratá mimo územia EÚ, kde je situácia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat zvyčajne oveľa horšia ako v EÚ;

30.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že normy, ktoré dosiahli externí partneri EÚ, nie sú také vysoké ako normy v rámci Únie; vyzýva Komisiu, aby posilnila požiadavky týkajúce sa obchodných partnerov Únie, konkrétne medzinárodných hospodárskych partnerov, najmä pokiaľ ide o dovoz zvierat z tretích krajín; domnieva sa, že prípady, keď na trh EÚ vyvážajú externí partneri s nižšími normami, by mali mať ekonomický dosah;

31.  poukazuje na rozhodnutie Rady 2004/544/ES(3) o podpísaní Európskeho dohovoru o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy, pričom sa pod prepravou rozumie ktorákoľvek z týchto možností: preprava medzi dvoma členskými štátmi cez územie nečlenského štátu, preprava medzi členským štátom a nečlenským štátom alebo preprava priamo medzi dvoma členskými štátmi;

32.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím nezriadiť parlamentný vyšetrovací výbor pre dobré životné podmienky zvierat počas prepravy v rámci EÚ aj mimo nej, , ktoré prijala Konferencia predsedov bez hlasovania v pléne Parlamentu, a to i napriek podpore veľkého počtu poslancov EP z rôznych politických skupín; odporúča preto, aby Parlament od začiatku nadchádzajúceho volebného obdobia zriadil vyšetrovací výbor pre prepravu zvierat v rámci EÚ aj mimo nej, a to s cieľom riadne vyšetriť a monitorovať kruté zaobchádzanie pri preprave zvierat;

33.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na tieto systematické problémy pri presadzovaní nariadenia zaviedla účinné monitorovanie dodržiavania nariadenia na všetkých úrovniach vo všetkých členských štátoch, aby okamžite začala nevyhnutné prešetrenie možného porušovania nariadenia a aby začala postup v prípade nesplnenia povinnosti voči zodpovedným členským štátom.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

8.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea

Urszula Krupa, Notis Marias

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.

(2)

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. apríla 2015, Zuchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(3)

Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 21.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

12

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ALDE

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

12

-

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4

0

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

PPE

Herbert Dorfmann

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne oznámenie