Postup : 2015/0302M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0058/2019

Předložené texty :

A8-0058/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0170

ZPRÁVA     
PDF 267kWORD 84k
31.1.2019
PE 629.400v02-00 A8-0058/2019

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie

(15093/2016 – C8‑0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Anna Elżbieta Fotyga

POZM. NÁVRHY
NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15093/2016),

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé(1), kterou dne 18. února 2017 podepsala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na žádost o souhlas Parlamentu, kterou dne 6. února 2018 předložila Rada v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 207, 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (C8-0107/2018),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne... o návrhu rozhodnutí Rady(2),

–  s ohledem na prozatímní provádění částí dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje (CAPD) v rámci výlučné pravomoci EU od 1. prosince 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o vyjednávání dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem(3),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Afghánistánu, zejména na usnesení ze dne 16. prosince 2010 o nové strategii pro Afghánistán(4), ze dne 15. prosince 2011 o rozpočtové kontrole finanční pomoci EU pro Afghánistán(5), ze dne 12. března 2014 o regionální úloze Pákistánu a jeho politických vztazích s EU(6), ze dne 8. října 2015 o trestu smrti(7), ze dne 26. listopadu 2015 o Afghánistánu, zejména o vraždách v provincii Zábul(8), ze dne 28. dubna 2016 o útocích na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva(9), ze dne 5. dubna 2017 o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU(10), ze dne 13. září 2017 o politických vztazích EU s Indií(11), ze dne 14. prosince 2017 o situaci v Afghánistánu(12),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 19. listopadu 2018 a 16. října 2017 o Afghánistánu,

–  s ohledem na společné sdělení místopředsedkyně, vysoké představitelky a Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 24. července 2017 nazvané „Prvky strategie EU v Afghánistánu“ (JOIN(2017)0031),

–  s ohledem na víceletý orientační program pro Afghánistán na období 2014–2020 v rámci nástroje Unie pro rozvojovou spolupráci,

–  s ohledem na plán EU pro spolupráci s občanskou společností v Afghánistánu na léta 2018–2020,

  s ohledem na ukončení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL Afghanistan) v roce 2016,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 10. září 2018 o situaci v Afghánistánu a jejích dopadech na mezinárodní mír a bezpečnost,

  s ohledem na společný další postup EU a Afghánistánu v otázkách migrace ze dne 2. října 2016,

  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2210 (2015) a 2344 (2017) a na mandát Podpůrné mise OSN v Afghánistánu (UNAMA),

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva vnitřně vysídlených osob ze dne 12. dubna 2017 o jeho cestě do Afghánistánu,

–  s ohledem na žádost hlavní prokurátorky Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudyové ze dne 3. listopadu 2017 o zahájení vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, které byly údajně spáchány v Afghánistánu od 1. května 2003,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na ženevskou ministerskou konferenci o Afghánistánu, která se konala ve dnech 27.–28. listopadu 2018,

  s ohledem na výsledky bruselské mezinárodní konference o Afghánistánu konané dne 5. října 2016, které spolupředsedala Evropská unie, a na vzájemné závazky přijaté na mezinárodních konferencích o Afghánistánu konaných v Bonnu dne 5. prosince 2011, v Tokiu dne 8. července 2012 a v Londýně dne 4. prosince 2014,

–  ohledem na taškentskou konferenci o Afghánistánu konanou ve dnech 26.–27. března 2018,

  s ohledem na proces Srdce Asie zahájený v Istanbulu dne 2. listopadu 2011,

  s ohledem na Kábulské prohlášení ze dne 22. prosince 2002 o dobrých sousedských vztazích,

–  s ohledem na mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (ISAF) vedené NATO pod mandátem OSN (2003–2014) a závěry summitu NATO konaného v Bruselu ve dnech 24.–25. května 2017, pokud jde o pokračování mise Rozhodná podpora týkající se výcviku, poradenství a pomoci (2014 až dosud),

–   s ohledem na plán humanitární reakce v Afghánistánu na období 2018–2021,

–  s ohledem na dokument „Soběstačnost prostřednictvím rámce vzájemné odpovědnosti“, který byl dohodnut na bruselské konferenci o Afghánistánu konané ve dnech 4.–5. října 2016,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci, na stanovisko Výboru pro rozvoj a na postoj ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0058/2019),

A.  vzhledem k tomu, že dne 10. listopadu 2011 přijala Rada rozhodnutí opravňující Komisi sjednat dohodu CAPD mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán(13); vzhledem k tomu, že tato dohoda byla prozatímně částečně uplatňována od 1. prosince 2017, dříve než s ní vyslovil souhlas Evropský parlament;

B.  vzhledem k tomu, že dne 13. ledna 2016 předaly místopředsedkyně, vysoká představitelka a Komise Radě společný návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody CAPD jakožto dohody mezi Evropskou unií a Afghánistánem („pouze EU“);

C.  vzhledem k tomu, že ačkoli členské státy souhlasily s podstatou dohody, vyjádřily se ve prospěch „smíšené“ dohody s prozatímním uplatňováním, a požádaly proto Komisi a místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby odpovídajícím způsobem upravily návrhy s cílem zohlednit smíšené a prozatímní uplatňování;

D.  vzhledem k tomu, že dohoda CAPD byla podepsána dne 18. února 2017;

E.  vzhledem k tomu, že tato dohoda bude tvořit základ pro vztahy mezi EU a Afghánistánem na příštích deset let a mohla by být automaticky prodloužena vždy o pět let;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament byl v průběhu jednání částečně, ale ne plně informován; vzhledem k tomu, že Parlament obdržel směrnice Rady pro jednání určené Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) teprve dne 16. března 2018 namísto listopadu 2011, kdy byl Parlament informován o rozhodnutí zahájit jednání;

G.  vzhledem k tomu, že tento právní rámec vychází ze současné strategie EU pro Afghánistán a z rozsáhlé pomoci EU v oblasti financování vnější činnosti;

H.  vzhledem k tomu, že dohoda CAPD představuje první smluvní vztah mezi EU a Afghánistánem a je dokladem toho, že EU je odhodlána podporovat budoucí rozvoj Afghánistánu během tzv. desetiletí transformace (2014–2024), přičemž posiluje historické, politické a hospodářské vazby mezi oběma stranami;

I.  vzhledem k tomu, že uvedená dohoda odráží zásady a podmínky, na nichž bude založeno budoucí partnerství mezi EU a Afghánistánem (hlava I a II), včetně základních ustanovení o lidských právech a nešíření zbraní hromadného ničení; vzhledem k tomu, že dohoda poskytuje možnost spolupráce v široké škále oblastí, včetně rozvoje (hlava III), obchodu a investic (hlava IV), spravedlnosti a právního státu (hlava V), včetně boje proti organizovanému zločinu, praní špinavých peněz a protidrogových opatření, spolupráce v oblasti migrace a případné budoucí dohody o zpětném přebírání osob, jakož i odvětvové spolupráce (hlava VI);

J.  vzhledem k tomu, že dohoda CAPD umožní EU a Afghánistánu společně řešit globální výzvy, jako je jaderná bezpečnost, nešíření jaderných zbraní a změna klimatu;

K.  vzhledem k tomu, že Afghánistán se nachází v bodě zlomu, což znamená, že pokud nebude vyvinuto další úsilí, hrozí, že veškeré snahy, pokrok a oběti doposud vynaložené do rozvoje této země přijdou vniveč;

L.  vzhledem k tomu, že nástup teroristické hrozby zosobněné skupinou, která je napojená na organizaci Dá'iš a je známá pod názvem Islámského státu v provincii Chorásán (IS-KP), významně přispěl k dalšímu zhoršování bezpečnostní situace; vzhledem k tomu, že v květnu 2018 afghánská vláda ovládala 56 % okresů, 56 % území a 65 % obyvatelstva Afghánistánu, přičemž kontrola nad 32 % okresů byla sporná a 12 % z nich se nachází pod kontrolou povstalců(14)(15);

M.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je spolu se svými členskými státy od roku 2002 největším poskytovatelem mezinárodní podpory, jež dosáhla částky 3,66 miliard EUR v podobě humanitární a rozvojové pomoci; vzhledem k tomu, že podle víceletého orientačního programu pro Afghánistán na období 2014–2020 bude na tentýž časový úsek vyhrazen nový rozvojový fond s prostředky ve výši 1,4 miliard EUR; vzhledem k tomu, že HDP Afghánistánu činí v současné době 20 miliard USD a že míra jeho růstu se od roku 2014 snížila; vzhledem k tomu, že afghánské hospodářství stále čelí řadě výzev, jako je korupce, nedostatečný výběr daní a poplatků, špatná infrastruktura a omezené vytváření pracovních míst;

N.  vzhledem k tomu, že mnoho členských států EU, partnerů NATO a spojeneckých zemí přispělo od roku 2001 ke stabilizaci a rozvoji Afghánistánu za pomoci vojenských a civilních zdrojů a že přitom utrpěly těžké ztráty a přinesly velké oběti; vzhledem k tomu, že stabilní a nezávislý Afghánistán, který se postará sám o sebe a nebude poskytovat bezpečné útočiště teroristickým skupinám, je stále zásadním bezpečnostním zájmem NATO, EU a jejích členských států; vzhledem k tomu, že členské státy EU stále mají v Afghánistánu více než 3000 příslušníků armády, kteří se účastní mise NATO Rozhodná podpora,

O.  vzhledem k tomu, že je registrováno 2,5 milionu afghánských uprchlíků a že 2 až 3 miliony nehlášených Afghánců se nachází v Íránu a v Pákistánu; vzhledem k tomu, že v Afghánistánu došlo k vnitřnímu vysídlení více než 2 milionů osob, z nichž více než 300 000 bylo vysídleno v roce 2018; vzhledem k tomu, že mnoho z těchto lidí trpí nedostatkem potravy, nemá vhodné ubytování ani dostatečný přístup k hygienickým a zdravotnickým zařízením a není ani dostatečně chráněno, a také vzhledem k tomu, že mnoho z těchto jednotlivců jsou děti označené jako zvlášť ohrožené rizikem dětské práce, pohlavního zneužívání nebo potenciálního náboru do zločineckých skupin; vzhledem k tomu, že od začátku roku 2018 se do Afghánistánu vrátilo nebo do něj bylo z Íránu deportováno více než 450 000 afghánských občanů; vzhledem k tomu, že vláda Pákistánu oznámila, že 1,7 milionu afghánských uprchlíků registrovaných v zemi se bude muset nuceně vrátit do Afghánistánu;

P.  vzhledem k tomu, že podle OSN korupce v Afghánistánu podkopává legitimitu státu a představuje vážnou hrozbu pro řádnou správu věcí veřejných a udržitelný rozvoj tím, že brání „vzniku reálné ekonomiky“;

Q.  vzhledem k tomu, že Afghánistán je země s nízkými příjmy, že tato země prochází obdobím po konfliktu a že se nachází ve vnitrozemí, což klade před mezinárodní společenství a jeho instituce zvláštní výzvy;

R.  vzhledem k tomu, že podle globálního adaptačního indexu je Afghánistán jednou z nejzranitelnějších zemí světa vůči změně klimatu;

S.  vzhledem k tomu, že přicházejí nové hrozby a mezinárodní krize, což způsobuje, že veřejnost ztrácí zájem a obavy o situaci v Afghánistánu i ochotu poskytovat mu podporu;

T.  vzhledem k tomu, že 87 % afghánských žen trpí genderově podmíněným násilím; vzhledem k tomu, že Afghánistán se v indexu genderové nerovnosti OSN za rok 2017 řadí na 153. místo ze 160 zemí;

U.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 dosáhla produkce opia v Afghánistánu rekordní výše, a to při nárůstu o 63 % oproti roku 2016; vzhledem k tomu, že nedovolené obchodování s opiáty dále prohlubuje nestabilitu, podněcuje povstaleckou činnost a poskytuje financování teroristickým skupinám v Afghánistánu;

V.  vzhledem k tomu, že afghánský rozpočet pro rok 2018 poprvé vyhověl mezinárodním standardům pro plánování a účetnictví;

W.  vzhledem k tomu, že policejní mise EU v Afghánistánu skončila v roce 2016 po devíti letech pokroku;

Politicko-strategické aspekty

1.  zůstává odhodlán podporovat afghánskou vládu v jejím úsilí o vybudování bezpečné a stabilní budoucnosti pro obyvatele Afghánistánu pomocí klíčových reforem s cílem zlepšit stav veřejné správy a právního státu, bojovat proti terorismu a extremismu, dosáhnout udržitelného mírového uspořádání a rozvoje, vybudovat legitimní demokratické instituce, posílit odolnost vůči vnitrostátním a regionálním bezpečnostním výzvám, zajistit dodržování lidských práv, včetně práv žen, dětí a práv etnických a náboženských menšin, bojovat proti korupci a drogám, posílit fiskální udržitelnost a podpořit inkluzivní a udržitelný hospodářský růst spolu s rozvojem společnosti a venkova, což povede k lepší budoucnosti pro mladé lidi, kteří tvoří dvě třetiny obyvatelstva; zdůrazňuje, že mírové řešení konfliktu v Afghánistánu je nezbytné a veškeré úsilí by mělo směřovat k tomuto nejnaléhavějšímu cíli;

2.  zdůrazňuje, že dlouhodobý rozvoj Afghánistánu bude záviset na odpovědnosti, na řádné správě věcí veřejných, udržitelném zajištění bezpečnosti obyvatel, včetně vymýcení chudoby a vytváření pracovních příležitostí, přístupu k sociálním a zdravotním službám, vzdělávání a ochrany základních svobod a lidských práv, mimo jiné i práv žen a menšin; zdůrazňuje, že je zapotřebí postupovat způsobem, jímž se zajistí inkluzivní hospodářský růst a příznivé podmínky pro udržitelné zahraniční investice ve prospěch obyvatel Afghánistánu, a to s plným respektováním sociálních, environmentálních a pracovních norem;

3.  je znepokojen křehkostí a nestabilitou ústřední vlády a její nedostatečnou kontrolou nad velkou částí země, což zhoršuje dopad konfliktu na civilní obyvatelstvo; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby usnadnily zprostředkování například v případech nevyřešených povolebních otázek;

4.  vyzývá EU, aby napomohla úsilí namířenému proti dlouhodobému trendu napětí mezi etniky, jež přispívá k rozpadu ústřední moci, a aby podporovala bohaté multietnické složení afghánské společnosti;

5.  zdůrazňuje svou dlouhodobou podporu důvěryhodným, svobodným, spravedlivým a transparentním volbám, které jsou v souladu s mezinárodními normami, a vyjadřuje podporu pozorování voleb v zemi ze strany EU, včetně pozorování prezidentských voleb konaných v roce 2019; zdůrazňuje, že vzhledem k chronické rivalitě mezi politiky bude mít výsledek těchto voleb obrovský dopad na budoucí stabilitu afghánské vlády;

6.  zdůrazňuje rozsáhlý hospodářský potenciál země vzhledem k její zeměpisné poloze a lidským i přírodním zdrojům;

7.  zdůrazňuje významnou finanční a politickou podporu EU pro sociální a hospodářský rozvoj Afghánistánu, humanitární pomoc a regionální propojení; naléhavě žádá, aby bylo vyvíjeno další úsilí o společné plánování mezi EU a jejími členskými státy;

8.  v tomto ohledu zdůrazňuje potřebu posílit koordinaci strategií mezi EU a USA a také dialog o Afghánistánu a regionálních problémech;

9.  vítá společné sdělení přijaté na ministerské konferenci o Afghánistánu pořádané OSN v Ženevě ve dnech 27.–28. listopadu 2018 s ohledem na závazky přijaté na bruselské konferenci o Afghánistánu v roce 2016;

Úloha a odpovědnost regionálních aktérů

10.  připomíná, že Afghánistán je vnitrozemský stát nacházející se na křižovatce mezi Asií a Středním východem, a uznává, že podpora a pozitivní spolupráce ze strany sousedních zemí a regionálních mocností, zejména Číny, Íránu, Indie, Ruska a Pákistánu, jsou pro stabilizaci, rozvoj a hospodářskou životaschopnost Afghánistánu zásadní; vyjadřuje politování nad tím, že stabilní a úspěšný Afghánistán není vždy konečným cílem těchto regionálních aktérů, a zdůrazňuje zásadní úlohu, jakou tyto země hrají při stabilizaci a mírovém procesu; žádá sousední země, aby se v budoucnu vyvarovaly blokování afghánských přístavů, k čemuž v minulosti došlo;

11.  zdůrazňuje, že mobilita a nepřetržitá aktivita teroristických sítí působících v Afghánistánu a také v Pákistánu přispívají k nestabilní situaci v celém regionu;

12.  zdůrazňuje, že Afghánistán je často předmětem protichůdných cílů regionálních mocností; naléhavě tyto mocnosti vyzývá, aby plně podpořily mírové úsilí v Afghánistánu; podporuje fóra pro regionální spolupráci, je však znepokojen tím, že některé země sousedící s Afghánistánem jsou zároveň zprostředkovaně zapojeny do konfliktu v zemi, což oslabuje mírové snahy; vyzývá tyto sousední země, aby nezapojovaly do soupeření v Afghánistánu další zástupné strany, a naléhavě žádá sousední státy i regionální mocnosti, aby plně spolupracovaly za účelem dosažení trvalého a udržitelného míru v zemi;

13.  naléhavě vyzývá EU, aby vystupňovala své úsilí o dialog a spolupráci s regionálními partnery ohledně boje proti obchodu s drogami, praní peněz, financování terorismu a převaděčství osob;

14.  zdůrazňuje zásadní význam infrastruktury a regionálního rozvoje Afghánistánu pro zintenzivnění obchodu a propojení mezi zeměmi střední a jižní Asie coby stabilizačního prvku v regionu;

15.  vyzývá EU, aby zahrnula úvahy o spolupráci mezi EU a Afghánistánem do svých strategií pro střední a jižní Asii;

Bezpečnost a upevňování míru

16.  zůstává hluboce znepokojen neustále se zhoršující bezpečnostní situací v Afghánistánu a pokračujícími územními zisky ozbrojenců hnutí Tálibán a různých teroristických skupin, jako je IS-KP, což lze přisuzovat silné podpoře ze strany přítomných zahraničních bojovníků; důrazně odsuzuje útoky spáchané těmito skupinami na afghánském civilním obyvatelstvu, bezpečnostních silách, institucích a občanské společnosti; připomíná svůj bezvýhradný závazek bojovat proti všem formám terorismu a vzdává hold všem koaličním a afghánským silám a civilistům, kteří za demokratický, inkluzivní, prosperující, bezpečný a stabilní Afghánistán zaplatili cenu nejvyšší; konstatuje, že více než polovina protivládních útoků v roce 2018 byla připsána organizaci IS-KP, jejímž cílem je narušit a zmařit usmíření a mírový proces; se znepokojením konstatuje, že stávajícím džihádistickým organizacím IS-KP a Al-Káida a jejich různým odnožím se podařilo přizpůsobit a zakořenit, což představuje pro Afghánistán, region a Evropu velkou bezpečnostní výzvu;

17.  zdůrazňuje trvalou podporu EU ve prospěch inkluzivního mírového a smírného procesu vedeného Afghánci, za který sami odpovídají, včetně provádění mírových dohod dohodnutých s organizací Hezb-i-Islamí; je připraven přispět všemi vhodnými nástroji EU, jakmile bude zahájen smysluplný mírový proces; vyzývá Tálibán, aby odsoudil násilí, připojil se k mírovému procesu a uznal afghánskou ústavu; zdůrazňuje svou podporu rozsáhlé mírové nabídce pro Tálibán, kterou opakovaně vláda předložila; vyzývá občanskou společnost, aby se plně zapojila do těchto rozhovorů; uznává, že je zapotřebí vyřešit otázku dlouhodobé kombinované mezinárodní vojenské přítomnosti, aby tak afghánským bezpečnostním silám byla poskytnuta pomoc při stabilizaci země a zabránilo se tomu, aby se opět stala útočištěm pro teroristické skupiny a zdrojem regionální nestability; vyzývá všechny strany konfliktu k respektování mezinárodního humanitárního práva;

18.  vítá první období příměří od roku 2001, Íd al-fitr, které ukázalo, že u Afghánců je široce přítomna hluboká touha po míru; vyzývá Tálibán, aby vyslyšel výzvy afghánského prezidenta ke vstupu do nového období příměří;

19.  zdůrazňuje, že čtyři desetiletí válek a konfliktů počínaje sovětskou invazí do Afghánistánu v roce 1979 vedly k mnoha nevyřešeným problémům, kterým Afghánistán v dnešní době čelí; v tomto ohledu uznává úlohu mladých lidí a afghánské diaspory v procesu budování bezpečnější a lepší budoucnosti pro tuto zemi; vyzývá EU, aby podporovala přechodné soudnictví určené pro oběti násilí;

20.  bere na vědomí, že poté, co v prosinci 2016 byla ukončena mise EUPOL Afghanistan probíhající v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, která poskytovala specializovaný výcvik a poradenství afghánské státní policii a ministerstvu vnitra, pokračuje spolupráce Unie s afghánskou policií prostřednictvím vnějších nástrojů EU, jako je nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP), jímž se také financují opatření k usmíření;

21.  bere na vědomí, že mise ISAF úspěšně vybudovala afghánské národní bezpečnostní síly od nuly až po zdatnou sílu o 352 000 vojáků a policistů s pěchotou, vojenskou policií, zpravodajskou službou, útvary pro odstraňování nástrah na cestách, jednotkami bojové podpory a lékařskými, leteckými a logistickými kapacitami, jejichž prostřednictvím se vede boj proti vlivu povstalců v zemi;

22.  konstatuje, že mise ISAF vytvořila bezpečné prostředí pro zkvalitnění veřejné správy a hospodářský rozvoj, což vedlo k největšímu procentuálnímu přírůstku v základních zdravotních a dalších ukazatelích rozvoje ze všech zemí; poznamenává, že úspěch mise ISAF vedl také ke vzniku živého mediálního prostředí a k tomu, že miliony Afghánců nyní uplatňují své právo volit;

23.  vybízí dále misi NATO Rozhodná podpora, aby pokračovala ve výcviku afghánské armády a v dohledu nad ní; vybízí členské státy, aby poskytly státní vládě a místním vládám Afghánistánu odbornou přípravu v oblasti civilního řešení krizí;

24.  vybízí NATO a EU, aby spolupracovaly na shromažďování informací o povstaleckých skupinách, které ohrožují Afghánistán, a společně koordinovaly strategická doporučení afghánským bezpečnostním silám;

25.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Tálibán a další povstalecké skupiny využívají přítomnosti EU a mezinárodního společenství v Afghánistánu a jimi dosaženého rozvoje k propagandistickým účelům a šíření zdání, že zahraniční okupanti utlačují afghánskou zemi a její způsob života; vybízí EU a afghánskou vládu, aby proti takové propagandě bojovaly;

26.  zdůrazňuje, že boj proti terorismu a jeho financování je klíčem k vytvoření prostředí, které bude příznivé pro zajištění bezpečnosti v Afghánistánu; naléhavě vyzývá všechny relevantní partnery k vystupňování svého úsilí o rozbití všech sítí financujících terorismus, včetně skoncování se zneužíváním sítě Hawala a mezinárodního dárcovství k tomuto účelu, a to za účelem potírání radikalizace, extremismu a náborových nástrojů, na něž se nadále spoléhají afghánské teroristické organizace;

27.  naléhavě žádá afghánskou vládu k přijetí veškerých nezbytných opatření k zajištění toho, aby prevence šíření extremistických ideologií a boj proti němu patřily mezi její hlavní priority;

28.  podporuje afghánský program pro mír a opětovné začlenění, který začleňuje zpět do společnosti členy Tálibánu, kteří se vzdali a odsoudili násilí; oceňuje Spojené království, které již přispělo více než 9 miliony GBP;

29.  vyzývá vládu Afghánistánu, aby plně uplatňovala rezoluce Rady bezpečnosti OSN o ženách, míru a bezpečnosti a zajistila účast žen a jejich ochranu a práva ve všech fázích konfliktu, prevencí konfliktu počínaje a obnovou po jeho skončení konče;

30.  vybízí afghánskou vládu, aby navrhla účinná chemická, biologická, radiologická a jaderná (CBRN) protiopatření; naléhavě vyzývá EU, aby poskytla provozní, technickou a finanční podporu pro budování kapacit v oblasti CBRN;

31.  vybízí afghánskou vládu, aby v souladu s platnými mezinárodními normami posílila své vnitrostátní kontrolní systémy pro omezování rozsáhlého oběhu ručních palných a lehkých zbraní;

Budování státu

32.  zdůrazňuje, že je třeba, aby vláda Afghánistánu a mezinárodní společenství zesílily své úsilí skoncovat s korupcí v zemi a aby posílily reagující a inkluzivní instituce a zlepšily místní správu jako klíčové kroky k vybudování stabilního a legitimního státu schopného předcházet konfliktům a povstalectví; vyzývá afghánskou vládu, aby posílila vnitrostátní kapacitu pro vymáhání odcizeného majetku prostřednictvím programů, jako je iniciativa pro vymáhání odcizeného majetku, kterou vede skupina Světové banky a Úřad OSN pro drogy a kriminalitu;

33.  vyzývá vládu Afghánistánu, aby zvýšila začlenění na politické úrovni, posílila odpovědnost a aktivně bojovala proti korupci;

34.  zdůrazňuje, že je třeba překlenout propast mezi ústřední vládou a místními samosprávami Afghánistánu; uznává, že tento problém by mohl být potenciálně zmírněn, pokud afghánská vláda prosadí statut, který bude vyžadovat přítomnost regionálních vedoucích představitelů v oblastech, které zastupují;

35.  vyzývá EU k zajištění toho, aby finanční prostředky EU byly investovány do projektů, které pomáhají afghánskému obyvatelstvu, a aby obcím byla poskytnuta přiměřená podpora při poskytování základních služeb a při budování místní správy, aby byla zajištěna základní životní úroveň pro obyvatelstvo, dále aby se zajistila koordinace mezi ústředními orgány a místními obcemi s cílem určit priority, do kterých je třeba investovat, zvýšila se podpora občanské společnosti, zejména zastánců lidských práv, a to při upřednostnění financování projektů, které podporují subjekty, jež mají na mysli odpovědnost, lidská práva a demokratické zásady a které podporují místní mechanismy dialogu a řešení konfliktů;

36.  žádá EU, aby pokračovala ve svém plánu postupného stahování v návaznosti na ukončení mise EUPOL, což zahrnuje zajištění udržitelného přenosu činností na místní a mezinárodní partnery EUPOL; naléhavě vyzývá všechny strany, aby pokračovaly ve svém úsilí rozvíjet afghánskou státní policii do podoby profesionální síly pro zajištění bezpečnosti, posílit veškeré orgány prosazování práva a aby se zaměřily zejména na nezávislost soudního systému a policejní složky a na zlepšení stavu afghánských věznic i dodržování práv vězňů;

37.  vyjadřuje politování nad tím, že protidrogové kampaně v Afghánistánu selhávají a že nebylo vynaloženo dostatečné úsilí na to, aby se zaměřily na drogové laboratoře Tálibánu a mezinárodně organizované zločinecké sítě, které stojí v centru obchodu s drogami a poskytují finanční prostředky pro Tálibán i teroristické operace; podporuje a schvaluje novou strategii afghánské vlády týkající se boje proti drogám, kterou podporuje Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC); je znepokojen nárůstem pěstování opia v Afghánistánu(16) a vyzývá vládu Afghánistánu, aby zavedla cílené politiky, které by tento trend zvrátily; konstatuje, že je zásadní vytvořit hmatatelné a udržitelné alternativy k pěstování máku a zpřístupnit je producentům;

38.  zdůrazňuje, že hlavním zdrojem příjmu Tálibánu je nelegální těžba a výroba opia; konstatuje, že v současné době se odhaduje, že Tálibán získává z nezákonné těžby příjmy ve výši 200-300 milionů EUR ročně;

39.  požaduje doplnění příslušných kontrolních mechanismů a vyvažovacích prvků a větší transparentnost s cílem zajistit efektivitu veřejné správy, včetně finančního řízení a prevence jakéhokoli zneužívání zahraniční nebo rozvojové pomoci, v souladu s Pařížskou deklarací o účinnosti pomoci;

40.  vítá skutečnost, že EU v roce 2016 podepsala s Afghánistánem smlouvu o budování státu, v níž poskytuje 200 milionů EUR po dobu dvou let ve formě rozpočtové podpory s cílem posílit státní instituce a zvýšit prostředky na rozvojové priority, jako je napomáhání hospodářskému růstu, snížení chudoby a boj proti korupci; zdůrazňuje, že zdroje je nutné účinně využívat;

41.  konstatuje, že smlouva o budování státu vychází z celkového pozitivního posouzení pokroku, kterého Afghánistán dosáhl v klíčových reformních oblastech; uznává, že je důležité vymezit cíle, které smlouva o budování státu stanovila, i podmínky pro jejich financování; dále zdůrazňuje význam dohledu a systematického monitorování s cílem předcházet zneužívání; zdůrazňuje, že je také důležité, aby se afghánská vláda soustředila na rozvoj a stabilitu; vyzývá Komisi, aby Parlament pravidelně informovala o provádění smlouvy o budování státu, a zdůrazňuje, že její zjištění v tomto ohledu by měla být použita k přípravě pokračování operace týkající se rozpočtové podpory na období let 2018–2021;

Občanská společnost a lidská práva

42.  vítá skutečnost, že dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem klade důraz na dialog o otázkách lidských práv, zejména o právech žen, dětí a etnických a náboženských menšin, s cílem zajistit jim přístup ke zdrojům a podpořit plné uplatňování jejich základních práv, a to i prostřednictvím většího zaměstnávání žen v afghánských vládních strukturách a v bezpečnostních a soudních systémech; vyzývá Afghánistán, aby usiloval o vymýcení všech forem násilí a diskriminace vůči ženám a dívkám; zdůrazňuje, že je třeba vynaložit větší úsilí na provádění ustanovení dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, která jsou uvedena v hlavách I a II;

43.  požaduje, aby si EU zachovala důrazný přístup při uplatňování lidských práv, a zdůrazňuje, že dodržování demokratických zásad, lidských práv, zejména práv žen a menšin a zásad právního státu jsou základními prvky dohody; trvá na tom, aby EU přijala konkrétní opatření, pokud afghánská vláda poruší podstatné prvky dohody;

44.  připomíná, že EU se zaměřuje především na zlepšení podmínek žen, dětí, osob se zdravotním postižením a osob žijících v chudobě a že tyto skupiny obzvláště potřebují pomoc, mimo jiné v oblastech zdraví a vzdělávání;

45.  vítá skutečnost, že přední místo bylo v dohodě vyhrazeno rovnosti žen a mužů a souvisejícím politikám a že je dohoda silně zaměřena na rozvoj občanské společnosti; vyzývá EU, aby pomocí svého úsilí v oblasti rozvoje dále podporovala rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a zohlednila při tom, že měnící se společenské postoje k sociálně-ekonomické úloze žen vyžadují odpovídající opatření v oblasti zvyšování informovanosti, vzdělávání a reformy regulačního rámce;

46.  zdůrazňuje potřebu ochrany etnických a náboženských menšin, které jsou ohroženy nebo napadeny; konstatuje, že etnická skupina šíitských Hazárů čelí častějším útokům než jiné skupiny, a proto si zaslouží zvláštní pozornost;

47.  vyzývá k posílení a podpoře národních a regionálních institucí souvisejících s lidskými právy v Afghánistánu, organizací občanské společnosti a akademické obce; naléhavě žádá mezinárodní partnery, aby podpořili užší spolupráci s příslušnými afghánskými partnery a zapojení do jejich činnosti;

48.  podporuje úsilí Mezinárodního trestního soudu o zajištění odpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, které byly údajně spáchány od května 2003;

49.  je znepokojen rostoucím počtem násilných a úmyslných útoků na zdravotnická zařízení, zdravotnické pracovníky a civilní infrastrukturu; naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby dodržovaly své závazky vyplývající z lidskoprávních ustanovení mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva, aby zabránily útokům na civilisty a civilní infrastrukturu;

50.  žádá afghánskou vládu, aby okamžitě zavedla moratorium na používání trestu smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení;

Rozvoj a obchod

51.  uznává, že konečným cílem pomoci EU Afghánistánu je napomoci vládě a hospodářství této země vymýtit chudobu a stát se nezávislým a rostoucím státem pomocí vnitřního rozvoje a pomocí regionální spolupráce prostřednictvím vnějšího obchodu a udržitelných veřejných investic, s cílem snížit nadměrnou závislost na zahraniční pomoci, tj. přispět k sociálnímu, hospodářskému a environmentálnímu rozvoji Afghánistánu;

52.  konstatuje, že Afghánistán je jedním z největších příjemců rozvojové pomoci na světě a že v letech 2002 až 2016 vyčlenily orgány EU na pomoc Afghánistánu 3,6 miliardy EUR; s politováním bere na vědomí, že podíl Afghánců žijících v chudobě vzrostl z 38 % (v roce 2012) na 55 % (v roce 2017), a zdůrazňuje, že země od roku 2014 zaznamenává pomalý růst se snižováním stavu mezinárodních bezpečnostních sil, které doprovází omezování mezinárodních grantů a zhoršování bezpečnostní situace;

53.  zdůrazňuje potřebu řešit vysokou míru nezaměstnanosti a bojovat proti chudobě s cílem usilovat o dosažení míru a stability v zemi;

54.  zdůrazňuje, že je zapotřebí více pracovních příležitostí mimo zemědělství a práci pro vládu, aby se zabránilo náboru mladých mužů do Tálibánu a dalších povstaleckých sítí;

55.  vítá afghánský národní mírový a rozvojový rámec z roku 2016 a dokument „Dosahování soběstačnosti prostřednictvím rámce vzájemné odpovědnosti (SMAF)“ přijatý afghánskou vládou; vyzývá EU a její členské státy, aby prostřednictvím dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje pokračovaly v podoře rozvojových priorit stanovených Afghánistánem v souladu se zásadami účinnosti rozvoje;

56.  vyzývá vysokou představitelku pro zahraniční a bezpečnostní politiku a Komisi, aby pravidelně vyhodnocovaly veškerá opatření EU v Afghánistánu, a to pomocí explicitních kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, zejména pokud jde o rozvojovou pomoc, řádnou správu věcí veřejných, včetně soudnictví, dodržování lidských práv a zabezpečení; v této souvislosti také vyzývá k vyhodnocení relativního dopadu opatření EU na celkovou situaci v zemi a na úroveň koordinace a spolupráce mezi subjekty EU a jinými mezinárodními misemi a opatřeními a ke zveřejnění závěrů a doporučení, která mají být zveřejněna a předložena Evropskému parlamentu;

57.  vyjadřuje politování nad skutečností, že i přes rozsáhlý objem zahraniční pomoci zůstává její dopad omezený; vyzývá Evropský účetní dvůr, aby vypracoval zvláštní zprávu o účinnosti pomoci EU pro Afghánistán za poslední desetiletí;

58.  vybízí EU a další mezinárodní agentury podílející se na rozvoji Afghánistánu, aby spolupracovaly s afghánskými sdělovacími prostředky, aby zajistily strategickou komunikaci o rozvojovém úsilí a jeho zdrojích, cílech a dopadech na afghánské občany;

59.  připomíná, že v Afghánistánu je v současné době nedostatek civilních odborníků; vybízí EU a její členské státy, aby zaměstnaly a řádně vyškolily civilní odborníky v klíčových oblastech, jež jsou zásadní pro hospodářský rozvoj a boj proti drogám, kteří by pomohli afghánským úředníkům a místnímu obyvatelstvu a poskytli jim odbornou přípravu;

60.  zdůrazňuje nutnost podporovat systém vzdělávání v Afghánistánu ve prospěch zvýšení počtu dětí účastnících se školní docházky na všech úrovních;

61.  vítá skutečnost, že počet zápisů do škol se od roku 2001 desetkrát zvýšil, přičemž dívky tvoří 39 % žáků;

62.  naléhavě žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost generaci mladých lidí, a vyzývá k plnému využívání programů jako je Erasmus+ a Horizont 2020 s cílem vytvořit vazby mezi vzdělávacími institucemi, akademickou obcí, odvětvími výzkumu a malými a středními podniky;

63.  podporuje činnosti EU a členských států, které přispívají do svěřeneckého fondu pro obnovu Afghánistánu, který je společně spravován Světovou bankou a afghánským ministerstvem financí a jenž podporuje poskytování základních kritických služeb se zvláštním zaměřením na zdraví a vzdělávání;

64.  vítá přistoupení Afghánistánu ke Světové obchodní organizaci (WTO), k němuž došlo v roce 2016, a uznává přidanou hodnotu, kterou obchod a přímé zahraniční investice přinesou budoucnosti této země; uznává pozitivní úlohu, kterou by mohlo mít členství ve WTO pro začlenění Afghánistánu do světového hospodářství;

65.  konstatuje, že po přistoupení země k WTO v roce 2016, které prohloubilo vazby Afghánistánu na světové hospodářství, poskytla EU Afghánistánu bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU, avšak uznává, že jsou zapotřebí další konkrétní opatření, která by soukromému sektoru umožnila využívat výhod tohoto režimu, a zvýšila tak jeho vnitřní rozvoj;

66.  zdůrazňuje, že afghánské orgány by měly vyvinout udržitelný hospodářský model se zásadou přerozdělování; vyzývá EU, aby podpořila Afghánistán v jeho rozvoji v oblasti životního prostředí a transformaci energetiky, jelikož ustanovení o čisté a udržitelné energii jsou zásadní pro urychlení provádění cílů udržitelného rozvoje;

67.  zdůrazňuje, že je zapotřebí dalšího úsilí s cílem zvýšit schopnost vládních institucí formulovat a provádět obchodní strategie a politiky, zlepšit přeshraniční pohyb zboží a zvýšit kvalitu výrobků tak, aby splňovaly mezinárodní normy;

68.  vyzývá k posílení vztahů mezi podniky se sídlem v EU a afghánským soukromým sektorem; podporuje zavádění příznivých podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání;

69.  podporuje a vítá, aby EU, jednotlivé členské státy nebo jakýkoli člen mezinárodního společenství zahájili rozvojový program s cílem pomoci drobným podnikatelům orientovat se v zákonných nákladech, právních předpisech a dalších překážkách výroby, které by jinak vedly k odrazování od vstupu podniků na trh či od růstu v rámci trhu;

70.  uznává, že zásoby nerostných surovin v Afghánistánu poskytují zemi ekonomické příležitosti k vytváření příjmů a pracovních míst; poznamenává, že Čína projevila zájem o tyto zásoby nerostných surovin, přičemž zvláštní důraz byl kladen na prvky vzácných zemin;

Migrace

71.  uznává, že migrace je pro Afghánistán stále výzvou, která představuje problém pro sousední země i členské státy EU; je znepokojen nebývalým počtem navracejících se migrantů, zejména z Pákistánu a Íránu, a v menším rozsahu z Evropy; uznává, že otázky týkající se vnitřně vysídlených osob a uprchlíků jsou důsledkem hrozby násilí povstaleckých skupin v Afghánistánu, jakož i ekonomických a environmentálních faktorů; zdůrazňuje, že úsilí EU a mezinárodního společenství by se mělo zaměřit na předcházení masové migraci u jejích základních příčin; vítá afghánskou národní strategii pro řízení navracení; je však znepokojen nedostatkem stálých integračních politik ze strany afghánských orgánů za účelem řízení dosud navrácených osob; je přesvědčen, že řádná reintegrace navrácených osob, zejména dětí, které musí mít zaručený přístup k základnímu a střednímu vzdělání, je zásadní pro zajištění stability v zemi, a rovněž to, aby lidé, kteří se vrátili, nebyli v průběhu řízení o navrácení vystaveni násilí či nátlaku;

72.  zdůrazňuje, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí potřebuje v Afghánistánu humanitární pomoc 5,5 milionu osob, včetně vnitřně vysídlených osob z důvodu konfliktu nebo sucha, a zdůrazňuje, že sucho vedlo k nucenému vysídlení více než 250 000 osob v severních a západních oblastech země; konstatuje, že plán humanitární reakce je financován jen z 33,5 %, a naléhavě proto vyzývá EU a její členské státy, aby zesílily veškeré své úsilí o řešení hlavních humanitárních výzev a potřeb lidí a věnovaly zvláštní pozornost zranitelným osobám, včetně osob nacházejících se v obtížně přístupných oblastech;

73.  vyjadřuje politování nad tím, že navzdory čl. 28 odst. 4 dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, který uvádí, že by smluvní strany měly uzavřít dohodu o zpětném přebírání osob, nebylo stále dosaženo žádné oficiální dohody a bylo dohodnuto pouze neoficiální ujednání nazvané „Společný další postup v otázkách migrace“; považuje za důležité, aby veškeré dohody o zpětném přebírání osob byly formalizovány za účelem zajištění demokratické odpovědnosti; vyjadřuje politování nad nedostatkem parlamentního dohledu a demokratické kontroly při uzavírání ujednání o společném dalším postupu v otázkách migrace a zdůrazňuje, že je důležité vést trvalý dialog s příslušnými aktéry s cílem nalézt udržitelné řešení týkající se regionálního rozměru otázky afghánských uprchlíků;

74.  vyjadřuje politování nad migrační vlnou z Afghánistánu směrem na západ, zejména v případě vzdělaného obyvatelstva a mladých lidí, v důsledku nedostatečných vyhlídek v zemi; vyzdvihuje pomoc EU pro zlepšení životů afghánských emigrantů v Pákistánu a Íránu; vyzývá zmíněné země, aby tyto osoby nevyhošťovaly, což by mohlo mít hluboký negativní dopad na afghánskou stabilitu a hospodářství; žádá, aby návrat uprchlíků do jejich domovů byl organizován bezpečně, řádně a na dobrovolném základě;

75.  vyslovuje pochvalu Komisi za vytvoření velkého projektu v roce 2016 za účelem lepšího opětovného začlenění migrantů vracejících se do Afghánistánu, Bangladéše a Pákistánu, přičemž v letech 2016 až 2020 bylo vyčleněno 72 milionů EUR specificky pro Afghánistán;

76.  zdůrazňuje, že rozvojová pomoc EU určená Afghánistánu by neměla být nahlížena jen z hlediska migrace a cílů v oblasti správy hranic, a domnívá se, že rozvojová pomoc by měla účinně řešit základní příčiny migrace;

Odvětvová spolupráce

77.  naléhavě žádá Komisi, aby pro každý sektor předložila ucelené strategie s cílem zajistit rozsáhlý rozvoj ve všech oblastech spolupráce s Afghánistánem;

78.  požaduje, aby bylo vyvinuto úsilí s cílem využít zkušenosti EU v oblasti účinného budování kapacit a reformy veřejné správy a veřejné služby; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zlepšit správu v oblasti zdanění; vyzývá k podpoře organizací občanské společnosti při plném respektování jejich odlišného etnického, náboženského, sociálního či politického původu;

79.  zdůrazňuje skutečnost, že zemědělství představuje 50 % příjmů pro obyvatelstvo Afghánistánu a čtvrtinu jeho HDP; konstatuje, že EU se zavázala vynaložit v letech 2014 až 2020 prostředky ve výši 1,4 miliardy EUR na rozvojové projekty ve venkovských oblastech; dále konstatuje, že tyto projekty mají zásadní význam pro to, aby zemědělci nepřešli do šedé ekonomiky;

80.  konstatuje, že 80 % afghánského obyvatelstva se věnuje samozásobitelskému zemědělství v prostředí pro zemědělství nevhodném, se špatnými metodami zavlažování; podporuje posílení úsilí o zajištění potravinového zabezpečení;

81.  se znepokojením bere na vědomí stávající sucho v Afghánistánu, které je nejhorší v posledních desetiletích a které ohrožuje lidi, hospodářská zvířata a zemědělství; dále je znepokojen častými přírodními katastrofami, jako jsou bleskové povodně, zemětřesení, sesuvy půdy a drsné zimy;

82.  se znepokojením konstatuje, že škody na zemědělských produktech, jako je pšenice, mohou vést k vysídlení, chudobě, hladovění a v některých případech přesunu na černý trh a že tři miliony lidí jsou mimořádně ohroženy z hlediska potravinového zabezpečení a ztráty živobytí;

83.  uznává, že přesun větší části hodnotového řetězce zpracování potravin zpět do Afghánistánu by mohl zvýšit příjmy pro rodiny, zlepšit potravinové zabezpečení, snížit náklady na potraviny a poskytnout více pracovních příležitostí;

84.  vyzývá EU, aby pokračovala ve svém úsilí zlepšit zdravotní péči v Afghánistánu, a zdůrazňuje význam očkování pro všechny obyvatele, zejména však pro ty, kteří jsou obzvláště zranitelní vůči nemocem, například děti;

85.  vítá skutečnost, že primární přístup ke zdravotní péči vzrostl z 9 % na více než 57 % a že se očekávaná délka dožití zvýšila ze 44 na 60 let a že tato zlepšení byla umožněna příspěvky od EU, jednotlivých členských států a mezinárodního společenství; vzhledem k těmto úspěchům uznává, že je třeba učinit ještě více pro to, aby se nadále zvyšovala očekávaná délka života a snížila míra úmrtnosti rodiček i novorozenců;

86.  důrazně odsuzuje korupční praktiky v afghánském systému zdravotní péče, jako je dovoz nelegálních léčivých přípravků, a naléhavě žádá EU, aby i nadále vyvíjela tlak na afghánskou vládu, aby podnikla další kroky k předcházení takovýmto korupčním praktikám;

87.  znovu připomíná potřebu vyškolených zdravotnických pracovníků v Afghánistánu a vybízí EU a její členské státy, aby i nadále přiváděly odborníky z oblasti zdravotní péče za účelem odborné přípravy místních lékařů a studentů medicíny;

88.  konstatuje, že obchodování s lidmi a převaděčství migrantů poškozují všechny zúčastněné strany, zejména afghánskou společnost; vyzývá k rychlému provedení stávajících dohod, včetně výměny informací, s cílem odstranit nadnárodní zločinecké sítě, které těží z nestability a slabých institucí;

Provedení dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje

89.  vítá dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje jako první smluvní vztah mezi EU a Afghánistánem;

90.  poukazuje na to, že dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje je základem pro rozvoj vztahů v různých oblastech, jako je právní stát, zdravotnictví, rozvoj venkova, vzdělávání, věda a technika, jakož i opatření v boji proti korupci, praní peněz, financování terorismu, organizované trestné činnosti a drogám a opatření v oblasti migrace, jaderné bezpečnosti, nešíření zbraní hromadného ničení a změny klimatu;

91.  vítá zřízení orgánů společné spolupráce na výkonné úrovni s důrazem na pořádání pravidelných dialogů o politických otázkách zahrnujících lidská práva, zejména práva žen a dětí, která jsou nezbytným prvkem této dohody, a řešení problémů a vytváření příležitostí pro silnější partnerství;

92.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že v dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje chybí ustanovení o společné parlamentní kontrole jejího provádění; podporuje úlohu Evropského parlamentu, parlamentů členských států a parlamentu Afghánistánu při sledování provádění dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje;

93.  bere na vědomí, že od září roku 2017 nahrazuje EU zvláštního zástupce EU v Afghánistánu zvláštním vyslancem začleněným do struktury ESVČ;

94.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada před přijetím tohoto kroku přistoupila k rozhodnutí o prozatímním uplatňování v oblastech, které jsou předmětem souhlasu Parlamentu, zejména pak kapitoly o spolupráci v oblasti obchodu a investic, která spadá do výlučné pravomoci EU, namísto aby požadovala ratifikaci v rané fázi procesu; domnívá se, že toto rozhodnutí je v rozporu se zásadou loajální spolupráce zakotvenou v čl. 4 odst. 3 SEU a oslabuje zákonná práva a povinnosti Parlamentu;

°

°  °

95.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu vyslanci EU pro Afghánistán, vládám a parlamentům členských států a Islámské republiky Afghánistán.

(1)

Úř. věst. L 67, 14.3.2017, s. 3.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

(3)

Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 133.

(4)

Úř. věst. C 169 E, 15.6.2012, s. 108.

(5)

Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 55.

(6)

Úř. věst. C 378, 9.11.2017, s. 73.

(7)

Úř. věst. C 349, 17.10.2017, s. 41.

(8)

Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 129.

(9)

Úř. věst. C 66, 21.2.2018, s. 17.

(10)

Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 39.

(11)

Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 48.

(12)

Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 85.

(13)

Rozhodnutí Rady ze dne 10. listopadu 2011 (16146/11 a 16147/11).

(14)

Informační zpráva úřadu EASO o zemi původu, Bezpečnostní situace v Aghánistánu – aktualizováno, květen 2018), https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf

(15)

Generální inspektor USA se zvláštním určením pro rekonstrukci Afghánistánu (SIGAR), čtvrtletní zpráva určená Kongresu USA, 30. října 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf

(16)

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (22.11.2018)

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie

(2015/0302M(NLE))

Zpravodaj: Frank Engel

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že Afghánistán je jedním z největších příjemců rozvojové pomoci na světě a že v letech 2002 až 2016 vyčlenily orgány EU na pomoc Afghánistánu 3,6 miliardy EUR; s politováním bere na vědomí, že podíl Afghánců žijících v chudobě vzrostl z 38 % (v roce 2012) na 55 % (v roce 2017), a zdůrazňuje, že země od roku 2014 zaznamenává pomalý růst se snižováním stavu mezinárodních bezpečnostních sil, které doprovází omezování mezinárodních grantů a zhoršování bezpečnostní situace;

2.  shledává, že tento nedávný zvrat v pokroku v oblasti rozvoje je z velké části zapříčiněn intenzifikací dlouhodobého násilí a  konfliktu; poukazuje na to, že s ohledem na dosavadní vývoj bude rok 2018 rokem s nejvyšším počtem zaznamenaných úmrtí civilistů a vyjadřuje hluboké politování nad velkou vlnou útoků a vražd, k nimž došlo před parlamentními volbami konanými v říjnu 2018, které si vyžádaly smrt velkého počtu civilistů a deseti osob kandidujících v těchto volbách; zdůrazňuje, že vnitřní vysídlení, příchod navrátilců ze sousedních regionů (včetně 500 000 Afghánců bez dokladů, kteří se od začátku roku vrátili v důsledku tvrdého postupu Iránu) a z členských států EU a klimatické faktory, jako je pokračující sucho, zhoršily humanitární situaci; se znepokojením konstatuje, že reintegrační opatření financovaná z rozvojové pomoci EU jsou s ohledem na současnou humanitární a bezpečnostní situaci v zemi obtížně proveditelná;

3.  zdůrazňuje, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí potřebuje v Afghánistánu humanitární pomoc 5,5 milionu osob, včetně vnitřně vysídlených osob z důvodu konfliktu nebo sucha, a zdůrazňuje, že sucho vedlo k nucenému vysídlení více než 250 000 osob v severních a západních oblastech země; konstatuje, že plán humanitární reakce je financován jen z 33,5 %, a naléhavě proto vyzývá EU a její členské státy, aby zesílily veškeré své úsilí o řešení hlavních humanitárních výzev a potřeb lidí a věnovaly zvláštní pozornost zranitelným osobám, včetně osob nacházejících se v obtížně přístupných oblastech;

4.  zdůrazňuje, že humanitární, rozvojové a bezpečnostní problémy je nutné řešit komplexně, a to i pomocí dlouhodobějších systematických opatření, a že je třeba zajistit lepší provázanost těchto řešení těchto výzev; trvá na tom, že naprosto zásadními předpoklady společenského a hospodářského rozvoje Afghánistánu jsou obnova míru, vymýcení chudoby a podpora boje proti Tálibánu, normalizace fungování státu a jeho orgánů a institucí a rozšíření základních sociálních služeb, jako je zdravotní péče a vzdělávání;

5.  vítá afghánský národní mírový a rozvojový rámec z roku 2016 a dokument „Dosahování soběstačnosti prostřednictvím rámce vzájemné odpovědnosti (SMAF)“ přijatý afghánskou vládou; vyzývá EU a její členské státy, aby prostřednictvím Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje pokračovaly v podoře rozvojových priorit stanovených Afghánistánem v souladu se zásadami účinnosti rozvoje;

6.  připomíná závazek EU k plnění cílů v oblasti udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o vymýcení chudoby, a to tím, že zaměří své úsilí na oblasti, ve kterých dosahuje největší přidané hodnoty, a bude dodržovat zásady účinnosti a účelnosti pomoci v souladu se soudržností politik ve prospěch rozvoje; zdůrazňuje, že je třeba nadále financovat rozvojovou pomoc určenou Afghánistánu založenou na potřebách a zaměřit se především na vymýcení chudoby, řešení slabých stránek, jako je obecně rozšířená absence potravinového zabezpečení a chronická podvýživa a hospodaření s vodou; zdůrazňuje, že je třeba zachovat svůj závazek k podpoře vlády při posilování přístupu ke všem základním službám, jako je vzdělávání a zdravotní péče, přičemž je třeba se zaměřit na zajištění zdravotní péče pro zranitelné osoby, včetně žen, dívek a dětí, a na řešení problematiky osob se zdravotním postižením a zdravotní péče v oblasti duševního zdraví; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby organizace občanské společnosti mohly plnit zásadní úlohu při provádění společenské kontroly nezbytné k ověření řádného poskytování veřejných služeb;

7.  vítá, že dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje odkazuje na rozvoj udržitelného a environmentálně šetrného zemědělství, neboť venkovské hospodářství a zemědělství představují hlavní zdroj pracovních míst v zemi; vyzývá EU, aby zvýšila své intervence v této oblasti s cílem zlepšit potravinové a výživové zabezpečení a živobytí a zaměstnanost na venkově, včetně udržitelného řízení přírodních zdrojů; zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat dopadu přírodních nebezpečí a změny klimatu na drobné samozásobitelské zemědělce;

8.  vítá skutečnost, že přední místo bylo v dohodě vyhrazeno rovnosti žen a mužů a souvisejícím politikám a že je dohoda silně zaměřena na rozvoj občanské společnosti; vyzývá EU, aby pomocí svého úsilí v oblasti rozvoje dále podporovala rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a zohlednila při tom, že měnící se společenské postoje k sociálně-ekonomické úloze žen vyžadují odpovídající opatření v oblasti zvyšování informovanosti, vzdělávání a reformy regulačního rámce;

9.  vítá afghánskou národní strategii pro řízení navracení, avšak zdůrazňuje, že je nezbytné trvalé monitorovat provádění záruk reintegrace afghánských občanů, zejména dětí, jimž musí být zajištěn přístup k základnímu a středoškolskému vzdělání; vyjadřuje politování nad tím, že navzdory čl. 28 odst. 4 dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, který uvádí, že by smluvní strany měly uzavřít dohodu o zpětném přebírání osob, nebylo stále dosaženo žádné oficiální dohody a bylo dohodnuto pouze neoficiální ujednání nazvané „Společný další postup v otázkách migrace“; považuje za důležité, aby veškeré dohody o zpětném přebírání osob byly formalizovány za účelem zajištění demokratické odpovědnosti; vyjadřuje politování nad nedostatkem parlamentního dohledu a demokratické kontroly při uzavírání neoficiálního ujednání o společném dalším postupu v otázkách migrace a zdůrazňuje, že je důležité vést trvalý dialog s příslušnými aktéry s cílem nalézt udržitelné řešení týkající se regionálního rozměru otázky afghánských uprchlíků;

10.  zdůrazňuje, že rozvojová pomoc EU určená Afghánistánu by neměla být nahlížena jen z hlediska migrace a cílů v oblasti správy hranic, a domnívá se, že rozvojová pomoc by měla účinně řešit základní příčiny migrace;

11.  vítá smlouvu o budování státu (rozpočtovou podporu), kterou EU a Afghánistán podepsaly v roce 2016, neboť může posílit správní orgány a jejich řízení rozvojových politik; konstatuje, že smlouva o budování státu vychází z celkového pozitivního posouzení pokroku, kterého Afghánistán dosáhl v klíčových reformních oblastech; zdůrazňuje, že zdroje je nutné účinně a systematicky používat a kontrolovat, aby se zabránilo jejich zneužívání; vyzývá Komisi, aby Parlament pravidelně informovala o provádění smlouvy o budování státu, a zdůrazňuje, že takováto zjištění týkající se posledně uvedeného by měla být použita k přípravě pokračování operace týkající se rozpočtové podpory na období let 2018–2021.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán

Referenční údaje

2015/0302M(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

AFET

 

 

 

 

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Frank Engel

23.5.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

14

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Mireille D’Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

3

0

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

18.6.2018

POSTOJ VE FORMĚPOZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Výboru pro mezinárodní obchod

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie

(2015/0302M(NLE))

Za Výbor pro mezinárodní obchod: Bernd Lange (předseda)

Postoj

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Výbor pro mezinárodní obchod předkládá Výboru pro zahraniční věci jako příslušnému výboru tento pozměňovací návrh:

Pozměňovací návrh    1

Návrh usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

 

vyjadřuje znepokojení nad tím, že se Rada rozhodla – aniž by předtím obdržela souhlas Parlamentu – začít předběžně uplatňovat dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán, která obsahuje oblasti (zejména kapitolu o spolupráci v oblasti obchodu a investic), jež spadají do výlučné pravomoci EU; domnívá se, že toto rozhodnutí je v rozporu se zásadou loajální spolupráce zakotvenou v čl. 4 odst. 3 SEU a oslabuje zákonná práva a povinnosti Parlamentu v oblasti obchodní politiky EU, jež jsou stanoveny v článcích 207 a 218 SFEU; lituje skutečnosti, že Rada nepožádala o souhlas Parlamentu v dřívější fázi procesu a před předběžným uplatňováním dohody, což je v rozporu se zavedenou praxí pro dohody v oblasti obchodu uzavřené mezi EU a třetími zeměmi.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán

Referenční údaje

2015/0302M(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

AFET

 

 

 

 

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Bernd Lange

23.4.2018

Projednání ve výboru

20.6.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.6.2018

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán

Referenční údaje

2015/0302M(NLE)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

 

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

 

INTA

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

22.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Datum předložení

1.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění