Postup : 2015/0302M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0058/2019

Predkladané texty :

A8-0058/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0170

SPRÁVA     
PDF 266kWORD 84k
31.1.2019
PE 629.400v02-00 A8-0058/2019

obsahujúci návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie

(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15093/2016),

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej(1), ktorú 18. februára 2017 podpísala podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federica Mogherini,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila 6. februára 2018 v súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) a článkom 207 článkom 209, článkom 218 ods. 6 písm. a) druhým pododsekom a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C8-0107/2018),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ... o návrhu rozhodnutia Rady(2),

–  so zreteľom na predbežné vykonávanie častí dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji (DSPR) patriacich do výlučnej právomoci EÚ od 1. decembra 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2013 o rokovaniach o Dohode o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom(3),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa Afganistanu, najmä na uznesenie zo 16. decembra 2010 o novej stratégii pre Afganistan(4), z 15. decembra 2011 o rozpočtovej kontrole finančnej pomoci EÚ pre Afganistan(5), z 12. marca 2014 o regionálnej úlohe Pakistanu a jeho politických vzťahoch s EÚ(6), z 8. októbra 2015 o treste smrti(7), z 26. novembra 2015 o Afganistane, najmä zabíjaní v provincii Zábul(8), z 28. apríla 2016 o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva(9), z 5. apríla 2017 o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ(10), z 13. septembra 2017 o politických vzťahoch EÚ s Indiou(11) a zo 14. decembra 2017 o situácii v Afganistane(12),

–  so zreteľom na závery Rady z 19. novembra 2018 a zo 16. októbra 2017 o Afganistane,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie PK/VP a Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 24. júla 2017 o prvkoch stratégie EÚ v Afganistane (JOIN(2017)0031),

–  so zreteľom na viacročný orientačný program pre Afganistan na roky 2014 – 2020 v rámci nástroja rozvojovej spolupráce Únie,

–  so zreteľom na plán EÚ týkajúci sa spolupráce s občianskou spoločnosťou v Afganistane na obdobie 2018 – 2020,

  so zreteľom na ukončenie policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) v roku 2016,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 10. septembra 2018 s názvom Situácia v Afganistane a jej dôsledky pre medzinárodný mier a bezpečnosť,

  so zreteľom na dokument „Spoločné napredovanie v oblasti migrácie medzi EÚ a Afganistanom“ z 2. októbra 2016,

  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2210 (2015) a č. 2344 (2017) a na mandát Misie OSN pre pomoc v Afganistane (UNAMA),

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre ľudské práva vnútorne vysídlených osôb z 12. apríla 2017 o jej misii v Afganistane,

–  so zreteľom na žiadosť hlavnej prokurátorky MTS Fatou Bensoudaovej z 3. novembra 2017, aby sa začalo vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti údajne spáchaných v Afganistane od 1. mája 2003,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na ministerskú konferenciu v Ženeve z 27. - 28. novembra 2018 o Afganistane,

  so zreteľom na výsledky bruselskej medzinárodnej konferencie o Afganistane z 5. októbra 2016, ktorej spolupredsedala Európska únia, a na vzájomné záväzky prijaté na medzinárodných konferenciách o Afganistane, ktoré sa konali 5. decembra 2011 v Bonne, 8. júla 2012 Tokiu a 4. decembra 2014 v Londýne,

–  so zreteľom na konferenciu o Afganistane, ktorá sa konala v Taškente 26. - 27. marca 2018,

  so zreteľom na proces s názvom Srdce Ázie, ktorý sa začal 2. novembra 2011 v Istanbule,

  so zreteľom na kábulské vyhlásenie z 22. decembra 2002 o dobrých susedských vzťahoch,

–  so zreteľom na medzinárodné bezpečnostné pomocné sily (ISAF) pod vedením NATO a s mandátom OSN (2003 – 2014) a na závery samitu NATO, ktorý sa konal 24. – 25. mája 2017 v Bruseli, pokiaľ ide o pokračovanie výcvikovej, poradenskej a asistenčnej misie „Resolute Support“ (od roku 2014 až do súčasnosti),

–   so zreteľom na plán pre humanitárnu reakciu v Afganistane na roky 2018 – 2021,

–  so zreteľom na program sebestačnosti prostredníctvom rámca vzájomnej zodpovednosti, ktorý bol dohodnutý 4. a 5. októbra 2016 na bruselskej konferencii o Afganistane,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci, stanovisko Výboru pre rozvoj a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0058/2019),

A.  keďže Rada 10. novembra 2011 prijala rozhodnutie, ktorým sa Komisia poveruje rokovať o DSPR medzi Európskou úniou a Afganskou islamskou republikou(13); keďže DSPR sa predbežne a čiastočne začala uplatňovať od 1. decembra 2017, teda skôr, než s ňou vyslovil súhlas Európsky parlament;

B.  keďže 13. januára 2016 PK-VP a Komisia predložili Rade spoločný návrh rozhodnutia Rady o podpísaní a uzavretí DSPR ako dohody medzi Európskou úniou a Afganistanom („len EÚ“);

C.  keďže členské štáty síce súhlasia z podstatou DSPR, vyjadrili sa však tak, že uprednostňujú tzv. zmiešanú dohodu s predbežným uplatňovaním, a požiadali preto Komisiu a PK-VP, aby podľa toho návrhy zrevidovali s cieľom zohľadniť zmiešané a predbežné uplatňovanie;

D.  keďže DSPR bola podpísaná 18. februára 2017;

E.  keďže DSPR bude základom vzťahov medzi EÚ a Afganistanom na ďalších desať rokov a jej platnosť by sa mohla automaticky predlžovať o päťročné obdobia;

F.  keďže Parlament bol počas rokovaní čiastočne, nie však úplne informovaný; keďže Parlament dostal smernice Rady na rokovania pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) až 16. marca 2018, a nie v novembri 2011, keď bol Parlament informovaný o rozhodnutí otvoriť rokovania;

G.  keďže tento právny rámec vychádza zo súčasnej stratégie EÚ pre Afganistan, ako aj z rozsiahlej vonkajšej finančnej pomoci EÚ;

H.  keďže DSPR bude prvým zmluvným vzťahom medzi EÚ a Afganistanom, čím sa potvrdí záväzok EÚ voči budúcemu vývoju Afganistanu počas „desaťročia transformácie“ (2014 – 2024) a posilnia historické, politické a hospodárske väzby medzi oboma stranami;

I.  keďže DSPR odráža zásady a podmienky, na ktorých sa bude zakladať budúce partnerstvo medzi EÚ a Afganistanom (hlavy I a II), vrátane základných prvkov týkajúcich sa ľudských práv a nešírenia zbraní hromadného ničenia; keďže DSPR stanovuje možnosť spolupráce v širokom spektre oblastí vrátane rozvoja (hlava III), obchodu a investícií (hlava IV) a spravodlivosti a právneho štátu (hlava V), a to aj v oblasti boja proti organizovanému zločinu, praniu špinavých peňazí a drogám, spolupráce v oblasti migrácie a potenciálnej budúcej readmisnej dohody, ako aj možnosti odvetvovej spolupráce (hlava VI);

J.  keďže DSPR takisto umožní, aby EÚ a Afganistan spoločne čelili globálnym výzvam, ako je jadrová bezpečnosť, nešírenie zbraní a zmena klímy;

K.  keďže Afganistan sa nachádza v rozhodujúcom okamihu, čo znamená, že ak sa nevyvinie ďalšie úsilie, tak hrozí riziko, že všetko úsilie, pokrok a obete, ku ktorým doteraz došlo pri rozvoji Afganistanu, vyjdú naprázdno;

L.  keďže vznik teroristickej hrozby skupiny napojenej na Dá’iš známej ako Islamský štát – provincia Chorásán výrazne prispel k ďalšiemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie; keďže v máji 2018 mala afganská vláda pod kontrolou 56 % oblastí Afganistanu a 56 % jeho územia so 65 % obyvateľstva, pričom o 32 % oblastí sa bojovalo a 12 % bolo pod kontrolou povstalcov(14)(15);

M.  keďže od roku 2002 sú Európska únia a jej členské štáty spoločne najväčším medzinárodným darcom pre Afganistan a jeho obyvateľov, pričom poskytujú viac ako 3,66 miliardy EUR na rozvojovú a humanitárnu pomoc; keďže podľa viacročného indikatívneho programu pre Afganistan na roky 2014 – 2020 bol na obdobie 2014 – 2020 pridelený nový rozvojový fond vo výške 1,4 miliardy EUR; keďže HDP Afganistanu je v súčasnosti 20 miliárd USD a tempo jeho rastu sa od roku 2014 spomalilo; keďže afganské hospodárstvo stále čelí niekoľkým výzvam ako korupcia, nízky výber rozpočtových príjmov, zlá infraštruktúra a anemická tvorba pracovných miest;

N.  keďže od roku 2001 mnohé členské štáty EÚ, partneri v NATO a spojenecké krajiny prispievajú ku stabilizácii a rozvoju Afganistanu vojenskými a civilnými zdrojmi, pričom utrpeli ťažké zranenia a straty; keďže stabilný nezávislý Afganistan, ktorý sa o seba dokáže postarať a ktorý dokáže teroristickým skupinám uprieť bezpečné útočisko, je stále v zásadne dôležitom bezpečnostnom záujme NATO, EÚ a jej členských štátov; keďže členské štáty EÚ majú v Afganistane stále viac než 3 000 členov vojenského personálu zapojených do misie NATO Resolute Support;

O.  keďže v Iráne a Pakistane sa nachádza 2,5 milióna registrovaných utečencov a 2 až 3 milióny Afgancov bez dokladov; keďže v dôsledku konfliktu sú v Afganistane viac než 2 milióny vnútorne vysídlených osôb, pričom viac ako 300 000 z nich bolo vysídlených v roku 2018; keďže mnohé z týchto osôb trpia potravinovou neistotou, neprimeraným bývaním, nedostatočným prístupom k hygiene a zdravotníckym zariadeniam a nedostatočnou ochranou, a keďže mnohé z nich sú deti, ktoré sú klasifikované ako osobitne zraniteľné voči riziku detskej práce, sexuálneho zneužívania alebo potenciálneho náboru do zločineckých skupín; keďže od začiatku roka 2018 sa do Afganistanu z Iránu vrátilo alebo bolo deportovaných viac než 450 000 Afgancov; keďže vláda Pakistanu oznámila, že 1,7 milióna afganských utečencov registrovaných v tejto krajine do Afganistanu bude musieť byť nútene vrátených;

P.  keďže podľa OSN korupcia v Afganistane oslabuje legitímnosť štátu a predstavuje závažnú hrozbu pre dobrú správu vecí verejných a trvalo udržateľný rozvoj tým, že bráni vzniku skutočného hospodárstva;

Q.  keďže Afganistan je krajina s nízkymi príjmami, po konflikte a bez prístupu k moru, čo predstavuje osobitné výzvy pre medzinárodné spoločenstvo a jeho inštitúcie;

R.  keďže podľa indexu globálnej adaptácie patrí Afganistan medzi krajiny sveta, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy;

S.  keďže sa objavujú nové hrozby a medzinárodné krízy spôsobujúce, že sa verejnosť prestáva na situáciu v Afganistane zameriavať a stráca sa v tomto smere podpora a záujem;

T.  keďže sa odhaduje, že 87 % afganských žien je vystavených násiliu súvisiacemu s rodovou príslušnosťou; keďže Afganistan je v indexe rodovej nerovnosti OSN za rok 2017 na 153. priečke zo 160 krajín;

U.  keďže v roku 2017 dosiahlo pestovanie ópia v Afganistane rekordne vysoké hodnoty a v porovnaní s rokom 2016 sa zvýšilo o 63 %; keďže nedovolené obchodovanie s opiátmi ešte viac priživuje nestabilitu, povstalecké nálady a zvyšuje financovanie teroristických skupín v Afganistane;

V.  keďže afganský rozpočet na rok 2018 sa po prvý raz pridržiava medzinárodných noriem pre projekcie a účtovníctvo;

W.  keďže policajná misia EÚ v Afganistane v roku 2016 po deviatich rokoch pokroku skončila;

Politicko-strategické aspekty

1.  naďalej sa zaväzuje podporovať afganskú vládu v jej úsilí o vybudovanie bezpečnej a stabilnej budúcnosti pre obyvateľov Afganistanu vykonávaním kľúčových reforiem s cieľom zlepšiť správu vecí verejných a právny štát, bojovať proti terorizmu a extrémizmu, dosiahnuť udržateľný mier a rozvoj, vybudovať legitímne, demokratické inštitúcie, posilniť odolnosť voči vnútroštátnym a regionálnym bezpečnostným výzvam, presadzovať dodržiavanie ľudských práv vrátane práv žien, detí, etnických a náboženských menšín, bojovať proti korupcii a proti drogám, zlepšovať fiškálnu udržateľnosť a podporovať inkluzívny a udržateľný hospodársky rast a sociálny a vidiecky rozvoj, poskytnúť mladým ľuďom, ktorí tvoria dve tretiny obyvateľstva, možnosti na lepšiu budúcnosť; zdôrazňuje, že treba mierové riešenie konfliktu v Afganistane a že by sa na tento najnaliehavejší cieľ malo zamerať všetko úsilie;

2.  zdôrazňuje, že dlhodobý rozvoj Afganistanu bude závisieť od zodpovednosti, dobrej správy vecí verejných, udržateľného zabezpečenia ľudskej bezpečnosti vrátane znižovania chudoby a vytvárania pracovných príležitostí, prístupu k sociálnym a zdravotníckym službám, vzdelávania a ochrany základných slobôd a ľudských práv vrátane práv žien a menšín; zdôrazňuje, že treba riadiť záležitosti tak, aby sa zabezpečili inkluzívny hospodársky rast a priaznivé podmienky pre udržateľné zahraničné investície v prospech obyvateľov Afganistanu pri plnom rešpektovaní sociálnych, environmentálnych a pracovných noriem;

3.  vyjadruje znepokojenie nad krehkosťou a nestabilitou ústrednej vlády a nad nedostatočnou kontrolou nad veľkou časťou krajiny, čo ešte viac prehlbuje vplyv konfliktu na civilné obyvateľstvo; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby v prípadoch, ako sú nevyriešené povolebné otázky, uľahčili mediáciu;

4.  vyzýva EÚ, aby pomáhala v úsilí o zvrátenie dlhodobého trendu medzietnického napätia, ktoré prispieva k rozkladu ústrednej moci, a aby podporovala bohatú multietnickú štruktúru afganskej spoločnosti;

5.  zdôrazňuje svoju dlhodobú podporu dôveryhodných, slobodných, spravodlivých a transparentných volieb v súlade s medzinárodnými normami a vyjadruje svoju podporu pozorovateľskej misii EÚ v krajine vrátane pozorovania prezidentských volieb v roku 2019; zdôrazňuje, že z dôvodu chronickej politickej rivality bude mať výsledok týchto volieb ohromný vplyv na budúcu stabilitu afganskej vlády;

6.  zdôrazňuje, aký obrovský hospodársky potenciál krajina má vďaka svojmu geografickému umiestneniu a vďaka svojim ľudským a prírodným zdrojom;

7.  zdôrazňuje zásadnú finančnú a politickú podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja Afganistanu, humanitárnej pomoci a regionálnej prepojenosti zo strany EÚ; naliehavo žiada vyvíjať ďalšie úsilie o spoločnú tvorbu programov medzi EÚ a jej členskými štátmi;

8.  zdôrazňuje, že je v tomto smere potrebné zintenzívniť koordináciu politík a dialóg medzi EÚ a USA, pokiaľ ide o Afganistan a regionálne záležitosti;

9.  víta spoločné komuniké prijaté na ženevskej ministerskej konferencii o Afganistane organizovanej OSN v dňoch 27. a 28. novembra 2018 so zreteľom na záväzky prijaté na bruselskej konferencii o Afganistane v roku 2016;

Úloha a zodpovednosť regionálnych aktérov

10.  pripomína, že Afganistan je krajina bez prístupu k moru a nachádza sa na križovatke medzi Áziou a Blízkym východom, a uznáva, že podpora a pozitívna spolupráca zo strany susedných krajín a regionálnych mocností, najmä Číny, Iránu, Indie, Ruska a Pakistanu, má zásadný význam pre stabilizáciu, rozvoj a hospodársku životaschopnosť Afganistanu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že stabilný a úspešný Afganistan nie je vždy konečným cieľom týchto regionálnych aktérov a zdôrazňuje kľúčovú úlohu týchto krajín v procese stabilizácie a mierového procesu; žiada susedné krajiny, aby v budúcnosti neblokovali afganský vývoz, ako to bolo v minulosti;

11.  zdôrazňuje, že mobilita a pretrvávajúca činnosť teroristických sietí pôsobiacich v Afganistane a aj v Pakistane prispievajú k nestabilite situácie v celom regióne;

12.  zdôrazňuje, že Afganistan je často predmetom protichodných cieľov regionálnych mocností; naliehavo ich vyzýva, aby v plnej miere podporovali mierové úsilie v Afganistane; podporuje fóra regionálnej spolupráce, vyjadruje však znepokojenie nad zapájaním niektorých susedov Afganistanu do konfliktu prostredníctvom zástupcov, čím sa podkopáva mierové úsilie; vyzýva týchto susedov, aby sa zdržali zapájania sprostredkovateľov do súperenia v Afganistane a naliehavo vyzýva susedné aj regionálne mocnosti, aby v plnej miere spolupracovali s cieľom dosiahnuť dlhodobý a udržateľný mier v Afganistane;

13.  naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoje úsilie o dialóg a spoluprácu s regionálnymi partnermi v oblasti boja proti obchodovaniu s drogami, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a prevádzačstvu;

14.  zdôrazňuje kľúčový význam infraštruktúry a regionálneho rozvoja v Afganistane pre zlepšenie obchodovania a prepojenosti medzi krajinami Strednej Ázie a južnej Ázie a ako stabilizačného faktora v regióne;

15.  vyzýva EÚ, aby úvahy o spolupráci medzi EÚ a Afganistanom zaradila do svojich stratégií pre Strednú a južnú Áziu;

Bezpečnosť a budovanie mieru

16.  je naďalej hlboko znepokojený pokračujúcim zhoršovaním bezpečnostnej situácie v Afganistane a pretrvávajúcim získavaním územia bojovníkmi Talibanu a rôznych teroristických skupín, ako je Islamský štát – provincia Chorásán, čo je pravdepodobne výrazne posilnené prítomnosťou zahraničných bojovníkov; dôrazne odsudzuje ich útoky na afganské civilné obyvateľstvo, bezpečnostné sily, inštitúcie a občiansku spoločnosť; opakuje, že sa plne zasadzuje za boj proti všetkým formám terorizmu, a vzdáva poctu všetkým koaličným a afganským vojakom a civilistom, ktorí za demokratický, inkluzívny, prosperujúci, bezpečný a stabilný Afganistan zaplatili tým najcennejším; konštatuje, že viac než polovica protivládnych útokov spáchaných v roku 2018 v Afganistane sa pripisuje skupine Islamský štát – provincia Chorásán, ktorej cieľom je narúšať a destabilizovať zmierovací a mierový proces; so znepokojením konštatuje, že súčasné džihádistické organizácie, Islamský štát – provincia Chorásán, al-Káida a ich rôzne dcérske organizácie, sa dokázali prispôsobiť a zakoreniť a predstavujú pre Afganistan, tento región a Európu významnú bezpečnostnú výzvu;

17.  zdôrazňuje, že EÚ naďalej podporuje inkluzívny mierový proces a proces zmierenia pod vedením a kontrolou Afganistanu vrátane implementácie mierovej dohody dohodnutej so skupinou Hezb-e-Islami; je pripravený k tomu prispieť všetkými vhodnými nástrojmi EÚ ihneď po tom, ako začne zmysluplný mierový proces; vyzýva Taliban, aby odsúdil násilie, pristúpil k mierovému procesu a prijal afganskú ústavu; zdôrazňuje svoju podporu komplexnej mierovej ponuky, ktorú vláda opakovane predložila Talibanu; vyzýva na plnohodnotné zapojenie občianskej spoločnosti do týchto rozhovorov; uznáva, že treba riešiť otázku dlhodobej kombinovanej vojenskej prítomnosti s cieľom pomáhať afganským bezpečnostným silám pri stabilizovaní krajiny a pri zabraňovaní tomu, aby sa opäť stala bezpečným útočiskom pre teroristické skupiny a zdrojom regionálnej nestability; vyzýva všetky strany konfliktu, aby rešpektovali medzinárodné humanitárne právo;

18.  víta prvé prímerie od roku 2001, Eid al-Fitr, ktoré dokázalo že medzi Afgancami je veľmi rozšírená túžba po mieri; vyzýva Taliban, aby prijal výzvy afganského prezidenta na nové prímerie;

19.  zdôrazňuje, že štyri desaťročia vojen a konfliktov, ktoré začali sovietskou inváziou do Afganistanu v roku 1979, viedli k mnohým z nevyriešených problémov, ktorým Afganistan dnes čelí; v tomto smere uznáva úlohu mladých ľudí a afganskej diaspóry v procese budovania bezpečnejšej a lepšej budúcnosti pre túto krajinu; vyzýva EÚ, aby podporovala spravodlivosť v prechodnom období pre obete násilia;

20.  konštatuje, že po skončení misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EUPOL Afganistan, ktorá poskytovala špecializovaný výcvik a poradenstvo afganskej vnútroštátnej polícii a ministerstvu vnútra, v decembri 2016 Únia pokračuje v spolupráci s afganskou políciou pomocou vonkajších nástrojov EÚ, ako je nástroj na podporu stability a mieru, z ktorého sa financujú aj činnosti v oblasti zmierenia;

21.  konštatuje, že misia ISAF úspešne vybudovala afganské národné bezpečnostné sily z nuly na úroveň 352 000 spôsobilých vojakov a príslušníkov polície s pechotou, vojenskou políciou, spravodajstvom, čistením trás, bojovou podporou a spôsobilosťami v oblasti zdravotníctva, letectva a logistiky, čím sa bojuje proti vplyvu povstalcov v krajine;

22.  konštatuje, že ISAF vytvorili bezpečné prostredie pre zlepšovanie správy vecí verejných a hospodárskeho rozvoja, čo viedlo k najväčšiemu percentuálnemu nárastu zo všetkých krajín v oblasti základných zdravotníckych a iných rozvojových ukazovateľov; konštatuje, že úspech ISAF viedol tiež k vzniku dynamických médií a že milióny Afgancov si dnes uplatňujú právo voliť;

23.  ďalej nabáda misiu NATO Resolute Support, aby pokračovala vo výcviku afganskej armády a v dohľade nad ňou; nabáda členské štáty, aby národnej vláde a miestnym vládam Afganistanu poskytli odbornú prípravu v oblasti civilného krízového riadenia;

24.  nabáda NATO a EÚ, aby spolupracovali na získavaní spravodajských informácií o povstaleckých skupinách, ktoré ohrozujú Afganistan, a aby spoločne koordinovali politické odporúčania pre afganské bezpečnostné sily;

25.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Taliban a iné povstalecké skupiny používajú prítomnosť EÚ a medzinárodných síl v Afganistane, ako aj úspechy, ktoré dosiahli, na účely propagandy, na presadzovanie názoru, podľa ktorého zahraniční okupanti ohrozujú afganskú krajinu a spôsob života; nabáda EÚ a afganskú vládu, aby proti takejto propagande bojovali;

26.  zdôrazňuje, že boj proti financovaniu terorizmu je kľúčovým pre vytvorenie prostredia vedúceho k bezpečnosti v Afganistane; naliehavo žiada všetkých relevantných partnerov, aby zvýšili svoje úsilie o rozloženie všetkých sietí na financovanie terorizmu vrátane ukončenia zneužívania sietí hawala a medzinárodných darov na tieto účely, a to s cieľom bojovať proti radikalizácii, extrémizmu a nástrojov náboru, o ktoré sa afganské teroristické organizácie naďalej opierajú;

27.  naliehavo žiada afganskú vládu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zaistenie toho, aby prevencia šírenia extrémistických ideológií a boj proti nim patrili medzi jej najvyššie priority;

28.  podporuje afganský mierový a reintegračný program, ktorým sa členovia Talibanu, ktorí sa vzdali a zriekli násilia, opätovne začleňujú do spoločnosti; chváli Spojené kráľovstvo za to, že prispelo už viac než 9 miliónmi GBP;

29.  vyzýva vládu Afganistanu, aby v plnej miere implementovala rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti a aby zaistila zapojenie, ochranu a práva žien v celom cykle konfliktu, od predchádzania konfliktu po obnovu po skončení konfliktu;

30.  nabáda afganskú vládu, aby vytvorila účinné chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) protiopatrenia; naliehavo žiada EÚ, aby poskytovala operačnú, technickú a finančnú podporu pri budovaní CBRN kapacít;

31.  nabáda afganskú vládu, aby zlepšila svoje vnútroštátne kontrolné systémy na boj proti rozsiahlemu obehu ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) v súlade s existujúcimi medzinárodnými normami;

Budovanie štátu

32.  zdôrazňuje, že treba, aby vláda Afganistanu a medzinárodné spoločenstvo zintenzívnili úsilie o odstránenie korupcie v krajine, ako aj aby posilnili inkluzívne inštitúcie, ktoré reagujú na potreby spoločnosti, a zlepšili miestnu správu vecí verejných ako kriticky dôležitých krokov pri budovaní stabilného a legitímneho štátu schopného predchádzať konfliktom a povstaniam; vyzýva afganskú vládu, aby zlepšila vnútroštátnu schopnosť získavať späť ukradnutý majetok v rámci programov, ako je iniciatíva zameraná na prinavrátenie ukradnutého majetku pod vedením skupiny Svetovej banky a Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC);

33.  vyzýva vládu Afganistanu, aby zvýšila politickú inkluzívnosť, posilnila zodpovednosť a aktívne bojovala proti korupcii;

34.  zdôrazňuje, že medzeru medzi národnou vládou a miestnymi vládami Afganistanu treba preklenúť; uznáva, že by sa tento problém potenciálne mohol dať zmierniť, ak by afganská vláda presadila zákon, ktorým sa vyžaduje, aby boli regionálni guvernéri prítomní na územiach, ktoré zastupujú;

35.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby sa finančné prostriedky EÚ investovali do projektov, ktoré pomáhajú afganskému obyvateľstvu, a aby sa obce primerane podporovali pri poskytovaní základných služieb a pri budovaní miestnej samosprávy, a to s cieľom zaistiť základné životné štandardy pre obyvateľstvo, zaistiť koordináciu medzi ústrednými orgánmi a miestnou samosprávou v záujme identifikovania priorít, do ktorých sa má investovať, zlepšiť podporu občianskej spoločnosti, najmä obhajcov ľudských práv, predovšetkým prioritne financovať projekty podporujúce subjekty presadzujúce zodpovednosť, ľudské práva a demokratické zásady a projekty podporujúce dialóg a mechanizmy riešenia konfliktov v miestnom kontexte;

36.  vyzýva EÚ, aby pokračovala vo svojom pláne postupného ukončenia misie po uzavretí misie EUPOL, čo zahŕňa zabezpečenie udržateľného prechodu činností na miestnych a medzinárodných partnerov misie EUPOL; naliehavo vyzýva všetky strany, aby pokračovali vo svojom úsilí o rozvoj afganskej národnej polície do profesionálnych bezpečnostných a ochranných síl, o posilnenie všetkých orgánov presadzovania práva, a to s osobitným zameraním na nezávislosť súdneho systému a na zlepšovanie stavu afganských väzníc a rešpektovanie práv väzňov;

37.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že protidrogové kampane v Afganistane zlyhávajú a že sa nevynakladá dostatočné úsilie na to, aby boli zameranie sa na drogové laboratóriá Talibanu a medzinárodné siete organizovanej trestnej činnosti, ktoré sú v jadre obchodovania s drogami a zabezpečujú financovanie Talibanu a teroristických operácií; podporuje a schvaľuje novú protidrogovú stratégiu vlády Afganistanu podporovanú úradom UNODC; je znepokojený zvýšením miery pestovania ópia v Afganistane(16) a vyzýva vládu Afganistanu, aby zaviedla cielené politiky na zvrátenie tohto trendu; konštatuje, že je to zásadne dôležité na vytvorenie hmatateľných a udržateľných alternatív k produkcii maku, ktoré budú dostupné pre jeho producentov;

38.  zdôrazňuje, že hlavnými zdrojmi príjmov Talibanu sú nelegálna banská ťažba a produkcia ópia; konštatuje, že sa v súčasnosti odhaduje, že Taliban získava z nelegálnej banskej ťažby ročné príjmy vo výške 200 – 300 miliónov EUR;

39.  vyzýva na doplnenie primeraných bŕzd a protiváh a na zvýšenie transparentnosti s cieľom zabezpečiť účinnosť verejnej správy vrátane finančného riadenia, ako aj predchádzanie akémukoľvek zneužitiu zahraničnej alebo rozvojovej pomoci v súlade s Parížskou deklaráciou o účinnosti pomoci;

40.  víta to, že EÚ v roku 2016 podpísala s Afganistanom zmluvu o podpore konsolidácie štátu, ktorou sa počas dvoch rokov pridelí 200 miliónov EUR do podpory rozpočtu, s cieľom posilniť vládne inštitúcie a zvýšiť objem prostriedkov na rozvojové priority, ako je vytváranie hospodárskeho rastu, znižovanie chudoby a boj proti korupcii; zdôrazňuje, že zdroje sa musia využívať efektívne;

41.  konštatuje, že zmluva o podpore konsolidácie štátu vychádza z celkovo pozitívneho hodnotenia pokroku, ktorý Afganistan dosiahol v kľúčových oblastiach reforiem; uznáva, že je dôležité predstaviť ciele, ktoré sa v zmluve o podpore konsolidácie štátu stanovujú, a podmienky financovania; ďalej zdôrazňuje význam dohľadu a systematického monitorovania s cieľom zabrániť zneužívaniu; zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sa na rozvoj a stabilitu afganskej vlády; vyzýva Komisiu, aby Parlament pravidelne informovala o plnení zmluvy o podpore konsolidácie štátu, a zdôrazňuje, že jej zistenia v tejto súvislosti by sa mali použiť na prípravu pokračovania operácie rozpočtovej podpory na obdobie 2018 – 2021.

Občianska spoločnosť a ľudské práva

42.  víta, že v DSPR medzi EÚ a Afganistanom sa zdôrazňuje dialóg o otázkach ľudských práv, najmä o právach žien, detí a etnických a náboženských menšín, s cieľom zabezpečiť prístup k zdrojom a plne uplatňovať ich základné práva, a to aj zamestnávaním väčšieho počtu žien v afganských vládnych štruktúrach, ako aj v systémoch bezpečnosti a súdnictva; vyzýva Afganistan, aby sa usiloval o odstránenie všetkých foriem násilia a diskriminácie žien a dievčat; zdôrazňuje, že treba vynaložiť viac úsilia na vykonávanie ustanovení DSPR uvedených v hlavách I a II;

43.  trvá na tom, aby EÚ naďalej zachovala dôrazný postoj k uplatňovaniu ľudských práv, a zdôrazňuje, že demokratické zásady, ľudské práva, najmä práva žien a menšín, a zásady právneho štátu tvoria základné prvky dohody; trvá na tom, aby EÚ prijala osobitné opatrenia, ak vláda Afganistanu poruší podstatné prvky dohody;

44.  pripomína, že EÚ sa zameriava predovšetkým na zlepšovanie podmienok žien, detí, zdravotne postihnutých osôb a ľudí žijúcich v chudobe a že tieto skupiny potrebujú osobitnú pomoc, a to aj v oblasti zdravotníctva a vzdelávania;

45.  víta veľmi významnú pozíciu, ktorá sa v dohode pripisuje rodovej rovnosti a súvisiacim politikám, a silný dôraz dohody na rozvoj občianskej spoločnosti; vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala rovnosť medzi ženami a mužmi a posilnenie postavenia žien svojim rozvojovým úsilím a aby pri tom mala na zreteli, že zmena postoja spoločnosti k sociálno-ekonomickej úlohe žien si vyžaduje príslušné opatrenia v oblasti zvyšovania informovanosti, vzdelávania a reformy regulačného rámca;

46.  zdôrazňuje, že treba chrániť etnické a náboženské menšiny, ktoré sú ohrozené alebo vystavené útoku; konštatuje, že šiitská etnická skupina Hazárov je cieľom častejšie než iné skupiny, a preto si zaslúži osobitnú pozornosť;

47.  vyzýva na posilnenie a podporu inštitúcií Afganistanu súvisiacich s ľudskými právami na celoštátnej aj nižšej úrovni, organizácií občianskej spoločnosti a akademickej sféry; naliehavo žiada medzinárodných partnerov, aby podnecovali užšiu spoluprácu a upevňovali kontakty s afganskými partnermi;

48.  podporuje úsilie MTS o zaistenie zodpovednosti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti údajne spáchané od mája 2003;

49.  je znepokojený čoraz väčším počtom násilnejších a zámernejších útokov na zdravotnícke zariadenia a zdravotníckych pracovníkov a zameranie na civilnú infraštruktúru; naliehavo žiada všetky strany, aby rešpektovali svoje záväzky podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva a predchádzali útokom na civilistov a civilnú infraštruktúru;

50.  vyzýva afganskú vládu, aby okamžite zaviedla moratórium na využívanie trestu smrti ako krok smerujúci k jeho zákazu;

Rozvoj a obchod

51.  uznáva, že konečným cieľom pomoci EÚ pre Afganistan je pomôcť vláde a hospodárstvu krajiny odstrániť chudobu a rozvinúť sa do stavu nezávislosti a rastu vďaka vnútornému rozvoju a regionálnej spolupráci v rámci zahraničného obchodu a udržateľných verejných investícií s cieľom znížiť prílišnú závislosť od zahraničnej pomoci, a to prispievaním k sociálnemu, hospodárskemu a environmentálnemu rozvoju Afganistanu;

52.  poznamenáva, že Afganistan je jedným z najväčších príjemcov rozvojovej pomoci na svete a že inštitúcie EÚ zaviazali 3,6 miliardy EUR na pomoc pre krajinu v rokoch 2002 až 2016; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podiel Afgancov žijúcich v chudobe sa zvýšil z 38 % (2012) na 55 % (2017), a zdôrazňuje, že krajina od roku 2014 zaznamenáva pomalý rast v dôsledku stiahnutia medzinárodných bezpečnostných síl, ktoré je sprevádzané znížením medzinárodných grantov a zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou;

53.  zdôrazňuje, že v záujme úsilia o dosiahnutie mieru a stability v tejto krajine treba riešiť vysokú mieru nezamestnanosti a bojovať proti chudobe;

54.  zdôrazňuje, že v záujme prevencie náboru mladých mužov do Talibanu a iných povstaleckých sietí je potrebných viac pracovných príležitostí okrem sektora poľnohospodárstva a práce pre vládu;

55.  víta afganský národný rámec pre mier a rozvoj (ANPDF) z roku 2016 a program sebestačnosti prostredníctvom rámca vzájomnej zodpovednosti (SMAF), ktoré prijala afganská vláda; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v rámci DSPR naďalej podporovali afganské rozvojové priority v súlade so zásadami účinnosti rozvoja;

56.  vyzýva PK/VP a Európsku komisiu, aby pravidelne vyhodnocovali všetky opatrenia EÚ v Afganistane v rámci výslovných kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, najmä pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, dobrú správu vecí verejných vrátane sektora justície, rešpektovanie ľudských práv a bezpečnosť; v tomto kontexte vyzýva aj na vyhodnotenie relatívneho vplyvu opatrení EÚ na celkovú situáciu v krajine a úroveň koordinácie a spolupráce medzi aktérmi a EÚ a inými medzinárodnými misiami a opatreniami, na zverejnenie zistení a odporúčaní a na podanie správy Európskemu parlamentu;

57.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek významným injekciám zahraničnej pomoci je jej vplyv obmedzený; vyzýva Európsky dvor audítorov, aby vypracoval osobitnú správu o účinnosti pomoci EÚ poskytnutej Afganistanu za posledné desaťročie;

58.  nabáda agentúry EÚ a iné medzinárodné agentúry zapojené do rozvoja Afganistanu, aby spolupracovali s afganskými médiami pri zaisťovaní strategickej komunikácie rozvojového úsilia, jeho zdrojov, účelov a dôsledkov smerom k afganskému ľudu;

59.  pripomína, že v súčasnosti v Afganistane chýbajú civilní odborníci; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby zamestnávali a riadne školili civilných odborníkov v kľúčových oblastiach pre hospodársky rozvoj a boj proti drogám s cieľom pomáhať afganským úradníkom a miestnym obyvateľom a školiť ich;

60.  zdôrazňuje, že treba podporovať vzdelávací systém Afganistanu s cieľom zvýšiť počet detí navštevujúcich školy na všetkých stupňoch vzdelávania;

61.  víta to, že počet žiakov zapísaných do škôl sa od roku 2001 zvýšil desaťnásobne, pričom 39 % žiakov tvoria dievčatá;

62.  naliehavo žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala mladej generácii, a vyzýva na plnohodnotné využívanie programov ako Erasmus+ a Horizont 2020 na vytvorenie väzieb medzi vzdelávacími inštitúciami, akademickou sférou, výskumným sektorom a malými a strednými podnikmi (MSP);

63.  podporuje činnosti EÚ a členských štátov, ktoré prispievajú do trustového fondu na obnovu Afganistanu spoločne spravovaného Svetovou bankou a ministerstvom financií Afganistanu, ktorý sa snaží o zabezpečenie základných kritických služieb s osobitným dôrazom na zdravotníctvo a školstvo;

64.  víta pristúpenie Afganistanu k WTO v roku 2016 a uznáva pridanú hodnotu, ktorú pre budúcnosť Afganistanu prinesú obchod a priame zahraničné investície; uznáva pozitívnu úlohu, ktorú by členstvo vo WTO mohlo zohrávať pri integrácii Afganistanu do svetového hospodárstva;

65.  poznamenáva, že po vstupe Afganistanu do WTO v roku 2016, ktorý zvýšil väzby tejto krajiny na globálnu ekonomiku, poskytla EÚ Afganistanu bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ, uznáva však, že treba prijať ďalšie konkrétne opatrenia, aby sa súkromnému sektoru umožnilo tento režim využívať, a tým zvýšiť jeho vnútorný rozvoj;

66.  zdôrazňuje, že afganské orgány by mali vytvoriť udržateľný hospodársky model založený na zásade prerozdeľovania; vyzýva EÚ, aby podporovala Afganistan v jeho environmentálnom rozvoji a energetickej transformácii, keďže zabezpečenie čistej a udržateľnej energie je zásadne dôležité pre urýchlenie vykonávania cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

67.  zdôrazňuje, že sa treba ďalej usilovať o zvýšenie schopnosti vládnych inštitúcií formulovať a implementovať obchodné stratégie a politiky, zlepšovať cezhraničný pohyb tovaru a zvyšovať kvalitu výrobkov tak, aby spĺňali medzinárodné normy;

68.  vyzýva na posilnenie podnikateľských vzťahov medzi podnikmi so sídlom v EÚ a afganským súkromným sektorom; nabáda na zavedenie priaznivých podmienok pre rozvoj MSP;

69.  podporuje a víta všetky rozvojové programy EÚ, jednotlivých členských štátov či ktoréhokoľvek člena medzinárodného spoločenstva, ktorých cieľom je začať rozvojový program na pomoc vlastníkom malých podnikov a podnikateľom s tým, aby sa vyznali v právnych nákladoch, nariadeniach a iných prekážkach produkcie, ktoré by inak podniky odrádzali od vstupu na trh a/alebo od rastu na trhu;

70.  uznáva, že zásoby nerastných surovín v Afganistane predstavujú pre túto krajinu hospodársku príležitosť vytvárať príjmy a pracovné miesta; konštatuje, že Čína preukázala záujem o tieto zásoby nerastných surovín, s osobitným dôrazom na prvky vzácnych zemín;

Migrácia

71.  uznáva, že migrácia je pre Afganistan trvalou výzvou, ktorá prináša susedným krajinám a členským štátom EÚ problémy; vyjadruje znepokojenie nad bezprecedentným počtom vracajúcich sa migrantov, najmä z Pakistanu a Iránu a v menšom rozsahu z Európy; uznáva, že otázky týkajúce sa vnútorne vysídlených osôb a utečencov sú dôsledkom hrozby násilia povstaleckých skupín v Afganistane, ako aj hospodárskych a environmentálnych faktorov; zdôrazňuje, že úsilie EÚ a medzinárodného spoločenstva by sa malo zamerať na predchádzanie základným príčinám masovej migrácie; víta afganskú národnú stratégiu riadenia návratu; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že afganské orgány nemajú zavedené integračné politiky na zvládanie súčasného počtu vracajúcich sa osôb; vyjadruje presvedčenie, že riadne začlenenie navrátených osôb, najmä detí, ktorým sa musí zaručiť prístup k základnému a stredoškolskému vzdelaniu, je rozhodujúce pre zabezpečenie stability v krajine, a toho, aby osoby, ktoré sa vrátili, neboli počas konania o návrate vystavené násiliu alebo nátlaku;

72.  zdôrazňuje, že podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) potrebuje v Afganistane humanitárnu pomoc 5,5 milióna ľudí vrátane osôb, ktoré boli vnútorne vysídlené z dôvodu konfliktu alebo sucha a zdôrazňuje, že sucho viedlo k nútenému vysídleniu viac ako 250 000 ľudí na severe a západe krajiny; konštatuje, že plán humanitárnej reakcie je financovaný len z 33,5 %, a preto naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o riešenie kľúčových humanitárnych výziev a potrieb ľudí a aby venovali osobitnú pozornosť zraniteľným osobám vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v ťažko dostupných oblastiach;

73.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek článku 28 ods. 4 dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji, v ktorom sa uvádza, že strany by mali uzavrieť dohodu o readmisii, nebola stále dosiahnutá formálna dohoda, ale iba neformálna dohoda – spoločné napredovanie; považuje za dôležité, aby akékoľvek dohody týkajúce sa readmisie boli formalizované s cieľom zabezpečiť demokratickú zodpovednosť; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným parlamentným dohľadom a demokratickou kontrolou nad uzavretím dohody o spoločnom napredovaní a zdôrazňuje, že je dôležité viesť nepretržitý dialóg s príslušnými aktérmi s cieľom nájsť udržateľné riešenie pre regionálny rozmer otázky afganských utečencov;

74.  vyjadruje poľutovanie nad vlnou migrácie z Afganistanu na Západ – najmä migrácie vzdelaných a mladých ľudí – spôsobenou tým, že v krajine nemajú vyhliadky; zdôrazňuje pomoc EÚ pri zlepšovaní životov afganských emigrantov poskytovanú v Pakistane a Iráne; vyzýva tieto krajiny, aby tieto osoby nevyhosťovali, keďže by to mohlo mať veľmi negatívny vplyv na stabilitu a hospodárstvo Afganistanu; nalieha, aby bol návrat utečencov do ich domovov organizovaný bezpečne, usporiadane a na dobrovoľnom základe;

75.  chváli Komisiu za to, že v roku 2016 vytvorila významný projekt na lepšiu reintegráciu vracajúcich sa migrantov do Afganistanu, Bangladéša a Pakistanu, pričom na obdobie 2016 až 2020 sa 72 miliónov EUR vyčlenilo osobitne pre Afganistan;

76.  zdôrazňuje, že rozvojová pomoc EÚ pre Afganistan by sa nemala vnímať čisto z hľadiska migrácie a cieľov v oblasti riadenia hraníc a domnieva sa, že rozvojová pomoc by mala účinne riešiť základné príčiny migrácie;

Odvetvová spolupráca

77.  naliehavo žiada Komisiu, aby predložila komplexné stratégie pre každý sektor s cieľom zaistiť rozsiahly rozvoj vo všetkých oblastiach spolupráce s Afganistanom;

78.  vyzýva na úsilie o dobré využitie skúseností EÚ v oblasti budovania kapacít a v oblasti reformy verejnej správy a verejnej služby; zdôrazňuje naliehavú potrebu zlepšiť správu v oblasti daní; vyzýva na podporu organizácií občianskej spoločnosti, pri úplnom rešpektovaní ich rôznorodého etnického, náboženského, sociálneho alebo politického pozadia;

79.  zdôrazňuje, že poľnohospodárstvo zabezpečuje 50 % príjmov obyvateľstva Afganistanu a predstavuje štvrtinu jeho HDP; konštatuje, že EÚ sa zaviazala vynaložiť v období 2014 až 2020 1,4 miliardy EUR na rozvojové projekty vo vidieckych oblastiach; okrem toho konštatuje, že tieto projekty sú kľúčové na zaistenie toho, aby sa poľnohospodári neposúvali smerom k tieňovej ekonomike;

80.  konštatuje, že 80 % afganského obyvateľstva sa venuje samozásobiteľskému poľnohospodárstvu v prostredí nehostinnom pre poľnohospodárstvo a používa neefektívne metódy zavlažovania; podporuje zlepšovanie úsilia o zaistenie potravinovej bezpečnosti;

81.  berie so znepokojením na vedomie aktuálne sucho v Afganistane, ktoré je najhoršie za desaťročia a ohrozuje ľudí, hospodárske zvieratá aj poľnohospodárstvo; vyjadruje naďalej znepokojenie nad častými prírodnými katastrofami ako prívalové povodne, zemetrasenia, zosuvy pôdy a tuhé zimy;

82.  so znepokojením konštatuje, že poškodenie poľnohospodárskych produktov, napríklad pšenice, môže viesť k presídleniu, chudobe, hladu, a v niektorých prípadoch k presunu na čierny trh a že tri milióny ľudí čelí extrémne vysokému riziku v oblasti potravinovej bezpečnosti a straty živobytia;

83.  uznáva, že presun väčšej časti hodnotového reťazca spracúvania potravín späť do Afganistanu by mohol zvýšiť príjmy rodín, zvýšiť potravinovú bezpečnosť, znížiť ceny potravín a priniesť viac pracovných príležitostí;

84.  nabáda EÚ, aby pokračovala vo svojom úsilí o zlepšenie zdravotnej starostlivosti v Afganistane, a zdôrazňuje význam očkovania pre všetkých ľudí, ale najmä pre tých, ktorí sú obzvlášť citliví na choroby, ako napríklad deti;

85.  víta, že sa primárny prístup ku zdravotnej starostlivosti zvýšil z 9 % na viac než 57 %, že sa stredná dĺžka života zvýšila zo 44 na 60 rokov a že tieto zlepšenia boli umožnené príspevkami od EÚ, jednotlivých členských štátov a medzinárodného spoločenstva; vzhľadom na tieto úspechy uznáva, že je nutné vykonať ešte viac v záujme ďalšieho zvyšovania strednej dĺžky života a znižovania úmrtnosti rodičiek, ako aj novorodencov;

86.  dôrazne odsudzuje korupčné praktiky v afganskom zdravotníctve, napríklad dovoz nelegálnych liečiv, a naliehavo žiada EÚ, aby naďalej tlačila na afganskú vládu, aby v oblasti predchádzania takýmto korupčným praktikám vykonala viac;

87.  opakuje, že sú v Afganistane potrební vyškolení zdravotníci, a nabáda EÚ a jej členské štáty, aby tam naďalej posielali zdravotníkov s cieľom školiť miestnych lekárov a medikov;

88.  konštatuje, že obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo migrantov poškodzuje obe strany, najmä afganskú spoločnosť; vyzýva na urýchlené vykonávanie existujúcich dohôd vrátane dohôd o výmene informácií, a to s cieľom rozložiť nadnárodné zločinecké siete využívajúce nestabilitu a slabosť inštitúcií;

Vykonávanie DSPR

89.  víta DSPR ako prvý zmluvný vzťah medzi EÚ a Afganistanom;

90.  konštatuje, že DSPR je základom pre rozvoj vzťahov v rôznych oblastiach ako právny štát, zdravie, rozvoj vidieka, školstvo, veda a technika, boj proti korupcii, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, organizovanému zločinu a drogám, migrácia, jadrová bezpečnosť, nešírenie zbraní hromadného ničenia a zmena klímy;

91.  víta zriadenie spoločných orgánov spolupráce na výkonnej úrovni s dôrazom na organizovanie pravidelných dialógov o politických otázkach vrátane ľudských práv, najmä práv žien a detí, ktoré sú základnými prvkami tejto dohody, ako aj riešenie problémov a vytváranie príležetostí na pevnejšie partnerstvo;

92.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že DSPR neobsahuje ustanovenia o spoločnej parlamentnej kontrole jej vykonávania; podporuje úlohu Európskeho parlamentu, parlamentov členských štátov a afganského parlamentu pri monitorovaní vykonávania DSPR;

93.  berie na vedomie nahradenie osobitného zástupcu EÚ pre Afganistan osobitným vyslancom v septembri 2017, ktoré bolo urýchlené v rámci štruktúry ESVČ;

94.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada prijala rozhodnutie o predbežnom vykonávaní v oblastiach, ktoré sú predmetom súhlasu Parlamentu, najmä kapitoly o spolupráci v oblasti obchodu a investícií, ktoré patria do výlučnej právomoci EÚ, namiesto toho, aby požiadala o ratifikáciu v ranej fáze procesu, pred vykonaním tohto kroku; nazdáva sa, že toto rozhodnutie je v rozpore so zásadou lojálnej spolupráce zakotvenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ a poškodzuje zákonné práva a zodpovednosti Parlamentu;

°

°  °

95.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému vyslancovi EÚ pre Afganistan, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Afganskej islamskej republiky.

(1)

Ú. v. EÚ L 67, 14.3.2017, s. 3.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.

(3)

Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 133.

(4)

Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 108.

(5)

Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 55.

(6)

Ú. v. EÚ C 378, 9.11.2017, s. 73.

(7)

Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 41.

(8)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 129.

(9)

Ú. v. EÚ C 66, 21.2.2018, s. 17.

(10)

Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 39.

(11)

Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 48.

(12)

Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 85.

(13)

Rozhodnutia Rady z 10. novembra 2011 (16146/11 a 16147/11).

(14)

Informačná správa EASO o krajine pôvodu, bezpečnostná situácia v Afganistane – aktualizácia, máj 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf.

(15)

Osobitný inšpektor USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR), štvrťročná správa pre Kongres Spojených štátov, 30. októbra 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf.

(16)

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (22.1.2018)

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie

(2015/0302M(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Frank Engel

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že Afganistan je jedným z najväčších príjemcov rozvojovej pomoci na svete a že inštitúcie EÚ zaviazali 3,6 miliardy EUR na pomoc pre krajinu v rokoch 2002 až 2016; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že podiel Afgancov žijúcich v chudobe sa zvýšil z 38 % (2012) na 55 % (2017), a zdôrazňuje skutočnosť, že krajina od roku 2014 zaznamenáva pomalý rast v dôsledku stiahnutia medzinárodných bezpečnostných síl, ktoré je sprevádzané znížením medzinárodných grantov a zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou;

2.  uznáva, že tento nedávny obrat vo vývoji je vo veľkej miere dôsledkom zintenzívnenia dlhodobého násilia a konfliktu; zdôrazňuje skutočnosť, že rok 2018 je na najlepšej ceste stať sa rokom s najvyšším počtom zaznamenaných úmrtí civilistov a vyjadruje poľutovanie nad výraznou vlnou atentátov a zabíjania počas príprav na parlamentné voľby konané na október 2018, ktoré viedli k smrti veľkého počtu civilistov a desiatich osôb kandidujúcich v týchto voľbách; zdôrazňuje skutočnosť, že vnútorné vysídľovanie, príchod navrátilcov z okolitého regiónu, vrátane 500 000 Afgancov bez dokladov od začiatku roka v dôsledku represálií v Iráne, a z členských štátov EÚ, ako aj klimatické faktory, ako je pretrvávajúce sucho, viedli k zhoršeniu humanitárnej situácie; so znepokojením konštatuje, že reintegračné činnosti financované z rozvojovej pomoci EÚ sa ťažko vykonávajú vzhľadom na súčasnú humanitárnu a bezpečnostnú situáciu krajiny;

3.  zdôrazňuje skutočnosť, že podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) potrebuje v Afganistane humanitárnu pomoc 5,5 milióna ľudí vrátane osôb, ktoré boli vnútorne vysídlené z dôvodu konfliktu alebo sucha a zdôrazňuje, že sucho viedlo k nútenému vysídleniu viac ako 250 000 ľudí na severe a západe krajiny; konštatuje, že plán humanitárnej reakcie je financovaný len z 33,5 %, a preto naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o riešenie kľúčových humanitárnych výziev a potrieb ľudí a aby venovali osobitnú pozornosť zraniteľným osobám vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v ťažko dostupných oblastiach;

4.  zdôrazňuje, že humanitárne otázky a výzvy v oblasti rozvoja a bezpečnosti je potrebné riešiť komplexne, a to aj pomocou dlhodobejších systematických opatrení, a je treba zabezpečiť lepšiu prepojenosť medzi nimi; trvá na tom, že nevyhnutnými predpokladmi spoločenského a hospodárskeho rozvoja v Afganistane sú upokojenie v krajine, odstránenie chudoby a podpora boja proti Talibanu, normalizácia fungovania štátu a jeho inštitúcií a rozšírenie základných sociálnych služieb ako zdravotná starostlivosť a vzdelávanie;

5.  víta afganský národný rámec pre mier a rozvoj (ANPDF) z roku 2016 a program sebestačnosti prostredníctvom rámca vzájomnej zodpovednosti (SMAF), ktoré prijala afganská vláda; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v rámci dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji naďalej podporovali afganské rozvojové priority v súlade so zásadami účinnosti rozvoja;

6.  pripomína záväzok EÚ dosahovať ciele trvalo udržateľného rozvoja, najmä odstraňovať chudobu, a to zameraním jej úsilia na oblasti, kde to prináša najvyššiu pridanú hodnotu, a dodržiavaním zásad účinnosti a efektívnosti pomoci v súlade so súdržnosťou politík v záujme rozvoja (PCD); zdôrazňuje potrebu naďalej financovať rozvojovú pomoc pre Afganistan založenú na potrebách a zamerať sa najmä na odstránenie chudoby a hladu, riešenie slabých stránok, ako je rozsiahly nedostatok potravín, chronická podvýživa a hospodárenie s vodou; zdôrazňuje, že je potrebné naďalej podporovať vládu pri posilňovaní prístupu všetkých k základným službám, ako je vzdelávanie a zdravotná starostlivosť, so zameraním na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre zraniteľné osoby vrátane žien, dievčat a detí, ako aj na riešenie problematiky zdravotného postihnutia a zdravotnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby organizácie občianskej spoločnosti mohli zohrávať zásadnú úlohu pri vykonávaní sociálnej kontroly, ktorá je potrebná na overovanie riadneho poskytovania verejných služieb;

7.  víta odkaz na rozvoj trvalo udržateľného a ekologického poľnohospodárstva v rámci dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji, keďže vidiecke hospodárstva a poľnohospodárstvo sú v súčasnosti hlavným zdrojom vytvárania pracovných miest; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoje intervencie v tejto oblasti s cieľom zlepšiť potravinovú a výživovú bezpečnosť, živobytie a zamestnanosť na vidieku vrátane udržateľného riadenia prírodných zdrojov; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať vplyvu prírodných nebezpečenstiev a klimatických zmien na drobných samozásobiteľských poľnohospodárov;

8.  víta veľmi významnú pozíciu, ktorá sa v dohode pripisuje rodovej rovnosti a súvisiacim politikám, a silný dôraz dohody na rozvoj občianskej spoločnosti; vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala rovnosť medzi ženami a mužmi a posilnenie postavenia žien prostredníctvom svojho rozvojového úsilia a aby pri tom mala na zreteli, že zmena postoja spoločnosti k sociálno-ekonomickej úlohe žien si vyžaduje príslušné opatrenia v oblasti zvyšovania informovanosti, vzdelávania a reformy regulačného rámca;

9.  víta afganskú národnú stratégiu pre riadenie návratov, zdôrazňuje však potrebu neustáleho monitorovania, aby sa zaručilo opätovné začlenenie afganských občanov, najmä detí, ktoré musia mať zaručený prístup k základnému a stredoškolskému vzdelávaniu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek článku 28 ods. 4 dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji, v ktorom sa uvádza, že strany by mali uzavrieť dohodu o readmisii, nebola stále dosiahnutá formálna dohoda, ale iba neformálna dohoda – spoločné napredovanie; považuje za dôležité, aby akékoľvek dohody týkajúce sa readmisie boli formalizované, aby sa zabezpečila demokratická zodpovednosť; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným parlamentným dohľadom a demokratickou kontrolou nad uzavretím dohody o spoločnom napredovaní a zdôrazňuje, že je dôležité viesť nepretržitý dialóg s príslušnými aktérmi s cieľom nájsť udržateľné riešenie pre regionálny rozmer otázky afganských utečencov;

10.  zdôrazňuje, že rozvojová pomoc EÚ pre Afganistan by sa nemala vnímať čisto z hľadiska migrácie a cieľov v oblasti riadenia hraníc a domnieva sa, že rozvojová pomoc by mala účinne riešiť základné príčiny migrácie;

11.  víta zmluvu o podpore konsolidácie štátu medzi EÚ a Afganistanom (rozpočtová podpora) podpísanú v roku 2016, pretože sa ňou môžu posilniť štátne inštitúcie a ich zodpovednosť za rozvojové politiky; konštatuje, že zmluva o podpore konsolidácie štátu vychádza z celkovo pozitívneho hodnotenia pokroku, ktorý Afganistan dosiahol v kľúčových oblastiach reforiem; zdôrazňuje, že zdroje sa musia účinne využívať a systematicky monitorovať, aby sa zabránilo zneužívaniu; vyzýva Komisiu, aby Parlament pravidelne informovala o plnení zmluvy o podpore konsolidácie štátu, a zdôrazňuje, že príslušné zistenia by sa mali použiť na prípravu pokračovania operácie rozpočtovej podpory na obdobie 2018 – 2021.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a Afganskou islamskou republikou

Referenčné čísla

2015/0302M(NLE)

Gestorský výbor

 

AFET

 

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Frank Engel

23.5.2018

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

14

+

ALDE

Thierry Cornillet

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Mireille D’Ornano

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

0

-

 

 

3

0

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

18.6.2018

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV

Výboru pre medzinárodný obchod

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie

(2015/0302M(NLE))

v mene Výboru pre medzinárodný obchod Bernd Lange (predseda)

Position

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Výbor pre medzinárodný obchod predkladá Výboru pre zahraničné veci ako gestorskému výboru tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh uznesenia

Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

vyjadruje znepokojenie nad tým, že Rada rozhodla, že bude ešte pred získaním súhlasu Parlamentu pokračovať s predbežným uplatňovaním Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganskou islamskou republikou, ktorá obsahuje oblasti, ktoré patria medzi výlučné právomoci EÚ, najmä kapitolu o spolupráci v oblasti obchodu a investícií; nazdáva sa, že toto rozhodnutie je v rozpore so zásadou lojálnej spolupráce zakotvenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ a poškodzuje zákonné práva a zodpovednosti Parlamentu v oblasti obchodnej politiky EÚ, uvedené v článkoch 207 a 218 ZFEÚ; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada nepožiadala o súhlas Parlamentu v skoršej fáze procesu a pred predbežným uplatňovaním dohody, ako je zaužívanou praxou v prípade dohôd týkajúcich sa obchodu uzatváraných medzi EÚ a tretími krajinami;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganskou islamskou republikou

Referenčné čísla

2015/0302M(NLE)

Gestorský výbor

 

AFET

 

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Bernd Lange

23.4.2018

Dátum prijatia

21.6.2018

 

 

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

2015/0302M(NLE)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

 

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

 

INTA

 

 

 

Rapporteurs

       dátum vymenovania

Anna Elżbieta Fotyga

13.6.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

50

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

Dátum predloženia

1.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

4

0

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne oznámenie