Postup : 2018/0140(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0060/2019

Předložené texty :

A8-0060/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0139

ZPRÁVA     ***I
PDF 259kWORD 91k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Claudia Schmidt

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0279),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91, čl. 100 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0191/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ...(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0060/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Efektivnost nákladní dopravy a logistiky je zásadní pro konkurenceschopnost hospodářství Unie, fungování vnitřního trhu a sociální i hospodářskou soudržnost všech regionů Unie.

(1)  Efektivnost nákladní dopravy a logistiky je zásadní pro růst a konkurenceschopnost hospodářství Unie, fungování vnitřního trhu a sociální i hospodářskou soudržnost všech regionů Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Účelem tohoto nařízení je snížit náklady na zpracování informací o dopravě mezi orgány a hospodářskými subjekty a zlepšit schopnosti orgánů v oblasti prosazování práva a podpořit digitalizaci nákladní dopravy a logistiky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Přepravu zboží doprovází velké množství informací, které jsou mezi podniky navzájem a mezi podniky a orgány veřejné moci stále ještě vyměňovány v tištěné podobě. Používání dokladů v tištěné podobě představuje značnou administrativní zátěž pro provozovatele logistiky.

(2)  Přepravu zboží doprovází velké množství informací, které jsou mezi podniky navzájem a mezi podniky a orgány veřejné moci stále ještě vyměňovány v tištěné podobě. Používání dokladů v tištěné podobě představuje značnou administrativní zátěž a vícenáklady pro provozovatele logistiky a související odvětví (například obchod a výrobu), zejména pro malé a střední podniky, a má nepříznivý dopad na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Účinné a efektivní prosazování příslušných předpisů je nezbytným předpokladem spravedlivé hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Zásadní je další digitalizace nástrojů prosazování právních předpisů, aby se uvolnila kapacita donucovacích orgánů, snížila se zbytečná administrativní zátěž pro podnikatele v mezinárodní přepravě, zejména pro malé a střední podniky, a podařilo se lépe zacílit na vysoce rizikové podnikatele v přepravě a odhalit podvodné praktiky. Toto digitální, „inteligentní“ prosazování právních předpisů vyžaduje, aby veškeré příslušné informace již neměly tištěnou podobu, ale byly příslušným orgánům k dispozici v elektronické podobě. Používání elektronických přepravních dokladů by se proto v budoucnosti mělo stát pravidlem. Aby úředníci donucovacích orgánů, včetně těch, kteří provádějí silniční kontroly, získali jasný a úplný přehled o podnikatelích v silniční dopravě, které kontrolují, měli by mít bezprostředně a v reálném čase přístup ke všem relevantním informacím, aby tak mohli rychleji a účinněji odhalovat porušení předpisů a odchylky.

Odůvodnění

Odvětví dopravy výrazně zaostává v digitalizaci informací o nákladní dopravě. To negativně ovlivňuje efektivitu odvětví a dodavatelského řetězce a komplikuje příslušným orgánům účinné a efektivní prosazování pravidel. Používání elektronických dokladů by se proto v budoucnosti mělo stát pravidlem. Tím se uvolní kapacita pro toto prosazování, sníží se zbytečná administrativní zátěž pro podnikatele v přepravě, podaří se lépe zacílit na vysoce rizikové podnikatele a odhalit podvodné praktiky.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Absence jednotného právního rámce na úrovni Unie, který by od orgánů veřejné moci vyžadoval, aby přijímaly příslušné informace o nákladní dopravě, jež požadují právní předpisy, v elektronické podobě, je považována za hlavní důvod nedostatečného pokroku ke zjednodušení a větší efektivnosti, kterých lze dosáhnout díky dostupným elektronickým prostředkům. Nepřijímání informací v elektronické podobě ze strany orgánů veřejné moci má dopad nejen na snadnost komunikace mezi nimi a hospodářskými subjekty, ale nepřímo také brzdí rozvoj zjednodušené elektronické komunikace mezi podniky v celé Unii.

(3)  Absence jednotného právního rámce na úrovni Unie, který by od orgánů veřejné moci vyžadoval, aby přijímaly příslušné informace o nákladní dopravě, jež požadují právní předpisy, v elektronické podobě, je považována za hlavní důvod nedostatečného pokroku ke zjednodušení a větší efektivnosti, kterých lze dosáhnout díky dostupným elektronickým prostředkům. Nepřijímání informací v elektronické podobě ze strany orgánů veřejné moci má dopad nejen na snadnost komunikace mezi nimi a hospodářskými subjekty, ale nepřímo také brzdí rozvoj zjednodušené elektronické komunikace mezi podniky v celé Unii, a povede k vyšším administrativním nákladům, především pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Některé oblasti dopravního práva Unie od příslušných orgánů vyžadují, aby přijímaly digitalizované informace, zdaleka se to však netýká všech příslušných unijních právních předpisů. Mělo by být možné používat elektronické prostředky ke zpřístupnění regulačních informací o nákladní dopravě orgánům na celém území Unie a pro všechny příslušné fáze přepravních operací prováděné v Unii. Tato možnost by se navíc měla vztahovat na všechny regulační informace ve všech druzích dopravy.

(4)  Některé oblasti dopravního práva Unie od příslušných orgánů vyžadují, aby přijímaly digitalizované informace, zdaleka se to však netýká všech příslušných unijních právních předpisů. V zájmu snížení administrativní zátěže a zefektivnění kontrol a potírání porušování předpisů by mělo být vždy možné používat elektronické prostředky ke zpřístupnění regulačních informací o nákladní dopravě orgánům na celém území Unie a pro všechny příslušné fáze přepravních operací prováděné v Unii. Tato možnost by se navíc měla vztahovat na všechny regulační informace ve všech druzích dopravy. Členské státy by měly obecně akceptovat elektronické přepravní doklady a neprodleně ratifikovat a uplatňovat protokol e-CMR. Proto by měly orgány komunikovat s dotčenými hospodářskými subjekty elektronicky, pokud jde o regulační informace, a měly by své vlastní údaje zpřístupňovat digitálně, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  V zájmu snížení administrativní zátěže a uvolnění velmi omezené kapacity donucovacích orgánů by měly mít hospodářské subjekty povinnost poskytovat regulační informace příslušným orgánům členských států a příslušné orgány členských států by měly komunikovat s dotčenými hospodářskými subjekty elektronicky, pokud jde o poskytování regulačních informací.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Jelikož je toto nařízení určeno pouze k usnadnění poskytování informací, konkrétně elektronickými prostředky, neměla by jím být dotčena ustanovení právních předpisů Unie ani vnitrostátních právních předpisů, která určují obsah regulačních informací, a zejména by nemělo ukládat žádné další požadavky na regulační informace. Jelikož je cílem tohoto nařízení umožnit splnění požadavků na regulační informace pomocí elektronických prostředků namísto dokladů v tištěné podobě, neměla by jím být jinak dotčena příslušná ustanovení Unie ohledně požadavků týkajících se dokumentů, jež se mají používat ke strukturované prezentaci dotyčných informací. Ustanovení právních předpisů Unie o přepravě odpadů, která obsahují procesní požadavky týkající se přepravy, by taktéž měla zůstat tímto nařízením nedotčena. Tímto nařízením by neměla být dotčena ani ustanovení o povinnostech podávat zprávy obsažená v nařízení (EU) č. 952/2013 nebo v prováděcích aktech či aktech v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě.

(6)  Jelikož je toto nařízení určeno pouze k usnadnění poskytování informací mezi hospodářskými subjekty a správními orgány a k jeho podněcování, konkrétně elektronickými prostředky, neměla by jím být dotčena ustanovení právních předpisů Unie ani vnitrostátních právních předpisů, která určují obsah regulačních informací, a zejména by nemělo ukládat žádné další požadavky na regulační informace. Jelikož je cílem tohoto nařízení umožnit splnění požadavků na regulační informace pomocí elektronických prostředků namísto dokladů v tištěné podobě, mělo by umožnit vytvoření evropských platforem za účelem výměny a snadného sdílení informací. Neměla by jím být jinak dotčena příslušná ustanovení Unie ohledně požadavků týkajících se dokumentů, jež se mají používat ke strukturované prezentaci dotyčných informací. Ustanovení právních předpisů Unie o přepravě odpadů, která obsahují procesní požadavky týkající se přepravy, by taktéž měla zůstat tímto nařízením nedotčena. Tímto nařízením by neměla být dotčena ani ustanovení o povinnostech podávat zprávy obsažená v nařízení (EU) č. 952/2013 nebo v prováděcích aktech či aktech v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě. Komise by však měla posoudit, zda je třeba upravit ustanovení týkající se obsahu požadavků na regulační informace týkající se přepravy zboží na území Unie, aby se zlepšily schopnosti příslušných orgánů v oblasti prosazování práva.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Při definování těchto specifikací by se mělo náležitě přihlížet k příslušným specifikacím výměny údajů stanoveným v příslušném právu Unie a v příslušných evropských a mezinárodních normách pro multimodální výměnu údajů, jakož i k zásadám a doporučením stanoveným v Evropském rámci interoperability27, který zajišťuje přístup k poskytování evropských digitálních veřejných služeb, na nichž se členské státy společně dohodly. Měla by být rovněž věnována dostatečná pozornost tomu, aby tyto specifikace zůstaly technologicky neutrální a otevřené inovativním technologiím.

(9)  Při definování těchto specifikací by se mělo náležitě přihlížet k příslušným specifikacím výměny údajů stanoveným v příslušném právu Unie a v příslušných evropských a mezinárodních normách pro multimodální výměnu údajů, včetně ustanovení GDPR. Mělo by se také přihlížet k investicím hospodářských subjektů, a tedy i k již existujícím datovým modelům, jakož i k zásadám a doporučením stanoveným v Evropském rámci interoperability27, který zajišťuje přístup k poskytování evropských digitálních veřejných služeb, na nichž se členské státy společně dohodly. Pro vývoj a přípravu těchto specifikací je navíc důležité řádné zapojení všech příslušných zúčastněných stran. Měla by být rovněž věnována dostatečná pozornost tomu, aby tyto specifikace zůstaly technologicky neutrální a otevřené inovativním technologiím.

__________________

__________________

27 Evropský rámec interoperability – Strategie provádění, sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (COM(2017) 134 final).

27 Evropský rámec interoperability – Strategie provádění, sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (COM(2017) 134 final).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se vytvořila důvěra orgánů členských států i hospodářských subjektů, pokud jde o soulad platforem eFTI a poskytovatelů služeb eFTI s těmito požadavky, příslušné orgány členských států by měly zavést certifikační systém podložený akreditací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200828.

(11)  Aby se vytvořila důvěra orgánů členských států i hospodářských subjektů, pokud jde o soulad platforem eFTI a poskytovatelů služeb eFTI s těmito požadavky, příslušné orgány členských států by měly zavést certifikační systém podložený akreditací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200828. Vzhledem k poměrně dlouhému prováděcímu období by Komise měla posoudit, zda by technologie, jako např. technologie blockchain, mohly zaručit podobný výsledek jako systém certifikace a zároveň podstatně snížit náklady hospodářských subjektů a členských států.

__________________

__________________

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro uplatňování povinnosti přijímat regulační informace zpřístupněné v elektronickém formátu podle tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201129.

vypouští se

__________________

 

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Odůvodnění

Návrh obsahuje řadu záležitostí, které je třeba upravit prováděcími akty. Mezi tyto záležitosti patří pravidla upravující přístup příslušných orgánů k informacím a jejich zpracování a funkční požadavky na platformy a poskytovatele služeb eFTI. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecné záležitosti, jejichž cílem je doplnit některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné, měly by být všechny upraveny akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Prováděcí pravomoci by měly být Komisi svěřeny zejména proto, aby stanovila společnou sadu a dílčí sady údajů v souvislosti s příslušnými požadavky na regulační informace, na něž se vztahuje toto nařízení, jakož i společné postupy a podrobná pravidla pro příslušné orgány ohledně přístupu k informacím a jejich zpracování, když dotčené hospodářské subjekty zpřístupní tyto informace elektronicky, a to včetně podrobných pravidel a technických specifikací.

vypouští se

Odůvodnění

Návrh obsahuje řadu záležitostí, které je třeba upravit prováděcími akty. Mezi tyto záležitosti patří pravidla upravující přístup příslušných orgánů k informacím a jejich zpracování a funkční požadavky na platformy a poskytovatele služeb eFTI. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecné záležitosti, jejichž cílem je doplnit některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné, měly by být všechny upraveny akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Komisi by rovněž měly být svěřeny prováděcí pravomoci, aby stanovila podrobná pravidla pro uplatňování požadavků vztahujících se na platformy eFTI a poskytovatele služeb eFTI.

vypouští se

Odůvodnění

Návrh obsahuje řadu záležitostí, které je třeba upravit prováděcími akty. Mezi tyto záležitosti patří pravidla upravující přístup příslušných orgánů k informacím a jejich zpracování a funkční požadavky na platformy a poskytovatele služeb eFTI. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecné záležitosti, jejichž cílem je doplnit některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné, měly by být všechny upraveny akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 – indent 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-  stanovit společné postupy, technické specifikace a podrobná pravidla pro příslušné orgány ohledně přístupu k požadavkům na informace a jejich zpracování, na které se vztahuje toto nařízení, i podrobná pravidla pro uplatňování požadavků vztahujících se na platformy eFTI a poskytovatele služeb eFTI.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Komise by měla neprodleně přistoupit k vypracování potřebných aktů v přenesené pravomoci, aby se předešlo dalšímu zpoždění a aby bylo zajištěno, že hospodářské subjekty a členské státy budou mít dostatek času na přípravu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví právní rámec pro sdělování regulačních informací týkajících se přepravy zboží na území Unie v elektronické podobě. Za tímto účelem toto nařízení:

1.  Toto nařízení stanoví právní rámec pro sdělování regulačních informací týkajících se přepravy zboží na území Unie v elektronické podobě, včetně jeho interoperability. Za tímto účelem toto nařízení:

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stanoví podmínky, za nichž je od příslušných orgánů členských států požadováno, aby přijímaly regulační informace, když jsou dotčenými hospodářskými subjekty zpřístupněny elektronicky;

a)  stanoví podmínky, za nichž je od příslušných orgánů členských států požadováno, aby přijímaly regulační informace poskytované dotčenými hospodářskými subjekty elektronicky;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  stanoví podmínky, za kterých je od dotčených hospodářských subjektů požadováno, aby elektronicky zpřístupňovaly regulační informace příslušným orgánům členských států;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  stanoví podmínky, za kterých musí příslušné orgány členských států komunikovat s dotčenými hospodářskými subjekty elektronicky, pokud jde o poskytování regulačních informací.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na požadavky na regulační informace vymezené v aktech Unie, kterými se stanoví podmínky pro přepravu zboží na území Unie v souladu s částí třetí hlavou VI Smlouvy nebo podmínky pro přepravu odpadů. Ve vztahu k přepravě odpadů se toto nařízení nevztahuje na kontroly prováděné celními úřady stanovené v příslušných ustanoveních Unie. Akty Unie, na které se toto nařízení vztahuje, a odpovídající požadavky na regulační informace jsou uvedeny v části A přílohy I.

Toto nařízení se vztahuje na požadavky na regulační informace vymezené v aktech Unie, kterými se stanoví podmínky pro přepravu zboží na území Unie v souladu s částí třetí hlavou VI Smlouvy nebo podmínky pro přepravu odpadů a požadavky na regulační informace o přepravě zboží stanovené v mezinárodních úmluvách platných v Unii. Ve vztahu k přepravě odpadů se toto nařízení nevztahuje na kontroly prováděné celními úřady stanovené v příslušných ustanoveních Unie. Akty Unie, na které se toto nařízení vztahuje, a odpovídající požadavky na regulační informace jsou uvedeny v části A přílohy I.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  začlenění odkazů na jiné právní akty Unie, jimiž se řídí přeprava zboží a které stanoví požadavky na regulační informace;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  zahrnutí odkazů na mezinárodní úmluvy platné v Unii a které stanoví požadavky na regulační informace přímo či nepřímo související s přepravou zboží.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4  Požadavky na dotčené hospodářské subjekty

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud dotčené hospodářské subjekty zpřístupňují regulační informace elektronicky, činí tak na základě údajů zpracovaných certifikovanou platformou eFTI a případně certifikovaným poskytovatelem služby eFTI. Regulační informace se zpřístupní ve strojově čitelném formátu a na žádost příslušného orgánu také v pro člověka čitelném formátu.

Dotčené hospodářské subjekty zpřístupňují regulační informace elektronicky. Činí tak na základě údajů zpracovaných certifikovanou platformou eFTI v souladu s článkem 8 a případně certifikovaným poskytovatelem služby eFTI v souladu s článkem 9. Regulační informace se zpřístupní ve strojově čitelném formátu a na žádost příslušného orgánu také v pro člověka čitelném formátu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace ve strojově čitelném formátu se zpřístupní pomocí ověřeného a zabezpečeného připojení ke zdroji dat platformy eFTI. Dotčené hospodářské subjekty sdělí internetovou adresu, která umožňuje přístup k informacím, společně se všemi dalšími prvky nezbytnými k tomu, aby příslušnému orgánu umožnily konkrétně identifikovat regulační informace.

Informace ve strojově čitelném formátu se zpřístupní pomocí ověřeného, interoperabilního a zabezpečeného připojení ke zdroji dat platformy eFTI. Dotčené hospodářské subjekty sdělí internetovou adresu, která umožňuje přístup k informacím, společně se všemi dalšími prvky nezbytnými k tomu, aby příslušnému orgánu umožnily konkrétně identifikovat regulační informace.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přijímání příslušnými orgány

Přijímání a poskytování regulačních informací příslušnými orgány

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příslušné orgány členských států komunikují s dotčenými hospodářskými subjekty ohledně regulačních informací elektronicky.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise v prováděcích aktech stanoví:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, v nichž stanoví:

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  společné postupy a podrobná pravidla pro potvrzení totožnosti každé fyzické nebo právnické osoby vydávající níže uvedené právně závazné prohlášení;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Existující standardizované datové modely a soubory dat určené v mezinárodních úmluvách, jež jsou v Unii platné, se použijí jako referenční pro určení těchto společných údajů eFTI, postupů a pravidel pro přístup.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Platformy eFTI používané pro zpracování regulačních informací poskytují funkce, které zajistí, aby:

1.  Platformy eFTI se řídí obecnou zásadou technologické neutrality a interoperability. Platformy eFTI používané pro zpracování regulačních informací poskytují funkce, které zajistí, aby:

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  osobní údaje mohly být zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679;

a)  osobní údaje musí být zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  obchodní údaje mohly být zpracovávány v souladu s článkem 6;

b)  obchodní údaje musí být zpracovávány v souladu s článkem 6;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  platformy eFTI a údaje, které obsahují, byly interoperabilní;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  mohly být zřízeny jedinečné elektronické identifikační odkazy propojující zpracovávané údaje a fyzickou dodávku určené sady zboží, k níž se tyto údaje vztahují, a to od místa původu po místo určení, v souladu s podmínkami jediné přepravní smlouvy a bez ohledu na množství nebo počet nádob, balení nebo kusů;

c)  mohly být zřízeny jedinečné elektronické identifikační odkazy propojující zpracovávané údaje a fyzickou dodávku určené sady zboží, k níž se tyto údaje vztahují, a to od místa původu po místo určení, v souladu s podmínkami jediné přepravní smlouvy nebo nákladního listu;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  příslušné orgány mají bezprostřední přístup ke všem příslušným informacím, jak stanoví vnitrostátní či unijní právní předpisy, s cílem zajistit veřejný pořádek a dodržování právních aktů Unie, kterými se řídí přeprava zboží v souladu se třetí částí hlavou VI Smlouvy;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  zpracovávané datové prvky odpovídaly společné sadě a dílčím sadám údajů eFTI a mohly být zpracovávány v kterémkoli úředním jazyce Unie.

h)  zpracovávané datové prvky odpovídaly společné sadě a dílčím sadám údajů eFTI a mohly být zpracovávány v kterémkoli úředním jazyce Unie nebo v dalším úředním jazyce v určitém členském státě.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Zavádí se standardizovaný formát eFTI, který obsahuje všechny požadavky na regulační informace uvedené v části A přílohy 1 a všechny požadavky na regulační informace uvedené v části B přílohy 1, a to ve zvláštním a samostatném oddílu formátu eFTI vypracovaném členskými státy.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme podrobná pravidla pro požadavky stanovené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, v nichž stanoví podrobná pravidla pro požadavky stanovené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  údaje byly interoperabilní

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  se údaje ukládaly a zůstaly přístupné po vhodnou dobu v souladu s příslušnými požadavky na regulační informace;

b)  se údaje ukládaly a zůstaly přístupné po čtyři roky v souladu s příslušnými požadavky na regulační informace;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  orgány měly okamžitý přístup k regulačním informacím týkajícím se nákladní přepravní operace zpracovávané pomocí jejich platformy eFTI, je-li tento přístup orgánům poskytnut dotčeným hospodářským subjektem;

c)  příslušné orgány měly okamžitý přístup k regulačním informacím týkajícím se nákladní přepravní operace zpracovávané pomocí jejich platformy eFTI, je-li tento přístup příslušným orgánům poskytnut dotčeným hospodářským subjektem;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme podrobná pravidla pro požadavky stanovené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, v nichž stanoví podrobná pravidla pro požadavky stanovené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy vedou aktualizovaný seznam akreditovaných subjektů posuzování shody a platforem eFTI a poskytovatelů služeb eFTI certifikovaných těmito subjekty v souladu s články 11 a 12. Seznam veřejně zpřístupní na oficiálních internetových stránkách vlády. Seznam se pravidelně aktualizuje, a to nejpozději ke dni 31. března každého roku.

3.  Členské státy vedou aktualizovaný seznam akreditovaných subjektů posuzování shody a platforem eFTI a poskytovatelů služeb eFTI certifikovaných těmito subjekty v souladu s články 11 a 12. Seznam veřejně zpřístupní na oficiálních internetových stránkách vlády. Seznam se neprodleně aktualizuje pokaždé, když dojde ke změně informací v něm obsažených, a to nejpozději ke dni 31. května každého roku

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ke dni 31. března každého roku předloží členské státy Komisi seznamy uvedené v odstavci 3 společně s adresou internetových stránek, kde jsou tyto seznamy zveřejněny. Komise zveřejní odkazy na tyto internetové adresy na své oficiální internetové stránce.

4.  Ke dni 31. května každého roku předloží členské státy Komisi seznamy uvedené v odstavci 3 společně s adresou internetových stránek, kde jsou tyto seznamy zveřejněny. Komise zveřejní odkazy na tyto internetové adresy na své oficiální internetové stránce.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Certifikace se provádí nezávisle, aby se předešlo narušení hospodářské soutěže. Je třeba zajistit soulad s existujícími standardizovanými platformami určenými v mezinárodních úmluvách platných v Unii.

Odůvodnění

Certifikace řešení a platforem je vyžadována k zajištění souladu s protokolem eCMR, ochranou údajů a interoperabilitou sady údajů eFTI. Certifikace by měla být nezávislá a země by neměly upřednostňovat své vlastní poskytovatele řešení. Podmínky certifikace je třeba předem definovat a musí být společně platné v celé EU. Je nezbytné stanovit jasnou definici výrazů „povoluje se / schvaluje se“, které se objevují u postupů podpisu a v bezpečnostních normách, a rovněž jasnou definici ochrany „údajů“.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Stávající systémy IT, které jsou v současné době využívány hospodářskými subjekty v odvětví dopravy k poskytování regulačních informací a které splňují funkční požadavky uvedené v čl. 8 odst. 1, musí být certifikovány jako platformy eFTI.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, čl. 11 odst. 5 a čl. 12 odst. 3 je Komisi svěřena na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, článku 7, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 5 a čl. 12 odst. 3 je Komisi svěřena na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2, čl. 11 odst. 5 a čl. 12 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2, článku 7, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 5 a čl. 12 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

4.  Akty v přenesené pravomoci přijaté v souladu s článkem 2 se použijí po uplynutí jednoho roku po jejich vstupu v platnost.

Odůvodnění

Budoucí změny přílohy 1 zavedou do oblasti působnosti tohoto nařízení nové regulační požadavky. Za účelem právní jistoty a aby orgány i subjekty měly dostatek času nové požadavky zohlednit, doporučuje se poskytnout přechodné období v délce jednoho roku před tím, než bude pozměněná verze přílohy používána. Za účelem účinného posouzení nákladů a přínosů každého pozměňovacího návrhu se doporučuje, aby během přípravy aktů v přenesené pravomoci byly vedeny konzultace se zástupci odvětví.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise před přijetím aktu v přenesené pravomoci zajistí konzultace s dotčenými zúčastněnými stranami a jejich zastupujícími orgány na příslušných fórech, konkrétně prostřednictvím skupiny odborníků vytvořené rozhodnutím Komise C(2018) 5921 final ze dne 13.9.2018 („Fórum pro digitální dopravu a logistiku“).

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Odůvodnění

Návrh obsahuje řadu záležitostí, které je třeba upravit prováděcími akty. Mezi tyto záležitosti patří pravidla upravující přístup příslušných orgánů k informacím a jejich zpracování a funkční požadavky na platformy a poskytovatele služeb eFTI. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecné záležitosti, jejichž cílem je doplnit některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné, měly by být všechny upraveny akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení tohoto nařízení nejpozději do [pět let od data použitelnosti tohoto nařízení] a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1.  Komise provede hodnocení tohoto nařízení nejpozději do [tři roky od data použitelnosti tohoto nařízení] a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. V tomto hodnocení přezkoumá zejména, zda je možné rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení na určité informace, které si vyměňují podniky mezi sebou a které jsou nezbytné k prokázání toho, že jsou dodržovány příslušné požadavky uvedené v právních aktech Unie, kterými se řídí přeprava zboží v souladu s třetí částí hlavou VI Smlouvy.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se od [Úřad pro publikace: vložte datum čtyři roky od data vstupu v platnost].

Použije se od ... [tři roky od data vstupu v platnost].

(1)

Úř. věst. C …(Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)

(2)

Úř. věst. C …(Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Odvětví dopravy stále zaostává v používání digitálních prostředků za ostatními odvětvími naší společnosti a ekonomiky. Pro převážnou většinu operací nákladní dopravy v EU jsou stále zapotřebí tištěné doklady, což vede k situaci, kdy řidič mezinárodní kamionové dopravy musí ještě i v roce 2018 převážet v kabině obrovské množství papírových kopií dokladů. Pomalé zavádění digitalizace způsobuje neefektivitu na straně účastníků trhu v dopravním a logistickém řetězci, zejména v multimodální a přeshraniční dopravě, a vede i ke zbytečnému zatížení životního prostředí. Kromě toho komplikuje prosazování pravidel vnitrostátními orgány, neboť kontroly musí probíhat tam, kde se nacházejí tištěné kopie. Vzhledem k tomu, že podle očekávání by celkový počet přesunů v nákladní dopravě měl do roku 2050 vzrůst o více než 50 %, stane se pomalé zavádění digitalizace ještě vážnějším problémem.

Komise určila dvě hlavní příčiny pomalého zavádění elektronické přepravní dokumentace: nedostatečné uznávání právní rovnocennosti elektronických dokumentů příslušnými orgány a roztříštěné prostředí výpočetní techniky, v němž nebyly zavedeny interoperabilní systémy s obecně použitelnými a závaznými pravidly pro elektronické přepravní doklady.

Komise ve svém návrhu i) požaduje, aby příslušné orgány přijímaly (pro určité právní akty) regulační informace v elektronické podobě, a ii) stanoví rámec certifikovaných platforem a poskytovatelů služeb eFTI (ze strany subjektů posuzování shody).

Zpravodajka vítá návrh předložený Komisí. Tento návrh je již dlouho očekáván vzhledem k tomu, že toto odvětví v digitalizaci výrazně zaostává za zbytkem hospodářství. Podle posouzení dopadů vyžaduje téměř 99 % všech přeshraničních přepravních operací na území EU stále ještě v některé z fází operace doklady v tištěné podobě. Evropský parlament v minulosti několikrát vyzýval k silnějšímu tlaku na bezpapírovou přepravu a naléhavě žádal jednodušší, bezpapírový, konzistentní, transparentní, zabezpečený a důvěryhodný tok informací mezi podniky, zákazníky a orgány v tomto odvětví.

Zpravodajka se však domnívá, že oblast působnosti návrhu je spíše omezená a mohla by být dále rozšířena. Požadavek, aby příslušné orgány přijímaly některé regulační informace v elektronické podobě, pravděpodobně nepřiměje odvětví dopravy k přechodu na bezpapírový režim. Oblast působnosti návrhu by proto měla být rozšířena tak, aby zahrnovala další relevantní regulační informace v oblasti dopravy (např. s ohledem na licenci Společenství, technickou způsobilost či kvalifikace řidičů) s cílem snížit dále administrativní zátěž. V budoucnosti by všechny regulační informace týkající se dopravy měly být zasílány elektronickou cestou. Případně by se dalo uvažovat o zavedení přechodného období, které by velkému počtu velmi drobných malých a středních podniků v tomto odvětví poskytlo čas na přizpůsobení se změnám. Dále by příslušné orgány měly v budoucnu ve větší míře využívat všechny dostupné digitální informace (včetně příslušných informací, které si jednotlivé podniky vyměňují mezi sebou navzájem, např. o poplatcích a inteligentním dopravním systému), aby tak bylo možné inteligentnějším způsobem kontrolovat dodržování předpisů v oblasti dopravy (např. v oblasti kabotáže nebo vysílání pracovníků). A konečně je zásadní získat a udržet důvěru provozovatelů ve spolehlivost a bezpečnost systému. Navrhovaný systém certifikovaných platforem a poskytovatelů služeb eFTI, spolu se správnými normami, specifikacemi a pravidly přístupu, je proto velmi důležitý. Tento systém certifikace by měl být zřízen poměrně rychle a se zapojením všech příslušných zúčastněných stran a měl by vycházet ze stávajících mezinárodních norem, aby mohl být brzy uveden na trh.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Elektronické informace o nákladní dopravě

Referenční údaje

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Datum předložení EP

17.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

29.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

29.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov

Datum předložení

4.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. února 2019Právní upozornění