Eljárás : 2018/0140(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0060/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0060/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0139

JELENTÉS     ***I
PDF 250kWORD 91k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Claudia Schmidt

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

(COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0279),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelynek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0191/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának ... véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0060/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az áruszállítás és a logisztika hatékonysága létfontosságú az uniós gazdaság versenyképessége, a belső piac működése, valamint Európai Unió összes régiójának társadalmi és gazdasági kohéziójának a szempontjából.

(1)  Az áruszállítás és a logisztika hatékonysága létfontosságú az uniós gazdaság növekedése és versenyképessége, a belső piac működése, valamint Európai Unió összes régiójának társadalmi és gazdasági kohéziójának a szempontjából.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ennek a rendeletnek a célja, hogy csökkentse a szállítási információk feldolgozásának költségeit a hatóságok és a gazdasági szereplők között, és hogy javítsa a hatóságok jogérvényesítési képességeit, valamint, hogy ösztönözze a teherfuvarozás és a teherfuvarozási logisztika digitalizációját.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az áruk mozgását nagy mennyiségű információ kíséri, amelyek cseréje még mindig papíralapon folyik az egyes vállalkozások, illetve a vállalkozások és a közigazgatási szervek között. A papíralapú dokumentumok használata a logisztikai szolgáltatók számára számottevő adminisztrációs terhet jelent.

(2)  Az áruk mozgását nagy mennyiségű információ kíséri, amelyek cseréje még mindig papíralapon folyik az egyes vállalkozások, illetve a vállalkozások és a közigazgatási szervek között. A papíralapú dokumentumok használata jelentős adminisztratív terhet és többletköltséget jelent a logisztikai szolgáltatók és a kapcsolódó ágazatok (például a kereskedelem és a gyártás), különösen a kkv-k számára, és negatív hatással van a környezetre.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A szabályok tényleges és hatékony érvényesítése a belső piacon zajló tisztességes verseny előfeltétele. A végrehajtási eszközök további digitalizációja elengedhetetlen a végrehajtási kapacitások felszabadítása, a nemzetközi fuvarozókra és különösen a kkv-kra háruló szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése, a kockázatos kategóriába tartozó fuvarozókkal való célzottabb foglalkozás és a csalárd gyakorlatok feltárása érdekében. Ehhez a digitális, „okos” végrehajtáshoz az szükséges, hogy minden releváns információ papírmentes és elektronikus formában elérhető legyen az illetékes hatóságok számára. Ezért a jövőben szabályban kell rögzíteni az elektronikus szállítási dokumentumok használatát. Továbbá annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős tisztviselők, beleértve az út menti ellenőrzéseket végzőket, tiszta és átfogó képpel rendelkezzenek az ellenőrzött fuvarozókról, közvetlen és valós idejű eléréssel kell rendelkezniük valamennyi releváns információhoz, hogy gyorsabban és hatékonyabban észlelhessék a szabálysértéseket és rendellenességeket.

Indokolás

A szállítási ágazat komolyan le van maradva az áruszállítási információk digitalizációja terén. Ez csökkenti az ágazat és az ellátási lánc hatékonyságát, és bonyolultabbá teszi az illetékes hatóságok számára a szabályok hatékony és hatásos végrehajtását. Ezért a jövőben szabályban kell rögzíteni az elektronikus dokumentumok használatát. Ez felszabadítja a végrehajtási kapacitásokat, csökkenti a nemzetközi fuvarozókra és különösen a kkv-kra háruló szükségtelen adminisztratív terheket, jobban célba veszi a kockázatos kategóriába tartozó fuvarozókat, és feltárja a csalárd gyakorlatokat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Uniós szinten nincs olyan egységes jogi keret, amely a közigazgatási szervektől megkövetelné a jogszabályok által előírt, vonatkozó áruszállítási információk elektronikus formában való elfogadását, és ez tekinthető a fő oknak, amiért nem sikerül haladást elérni a rendelkezésre álló elektronikus eszközök révén egyébként lehetséges egyszerűsítés és nagyobb hatékonyság irányába. A közigazgatási szervek részéről az elektronikus formában lévő információk elfogadásának a hiánya nem csupán az e szervek és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció gördülékenységét befolyásolja, hanem Unió-szerte gátolja a vállalkozások közötti egyszerűsített elektronikus kommunikáció fejlődését.

(3)  Uniós szinten nincs olyan egységes jogi keret, amely a közigazgatási szervektől megkövetelné a jogszabályok által előírt, vonatkozó áruszállítási információk elektronikus formában való elfogadását, és ez tekinthető a fő oknak, amiért nem sikerül haladást elérni a rendelkezésre álló elektronikus eszközök révén egyébként lehetséges egyszerűsítés és nagyobb hatékonyság irányába. A közigazgatási szervek részéről az elektronikus formában lévő információk elfogadásának a hiánya nem csupán az e szervek és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció gördülékenységét befolyásolja, hanem Unió-szerte gátolja a vállalkozások közötti egyszerűsített elektronikus kommunikáció fejlődését, és az adminisztratív költségek növekedéséhez fog vezetni, különösen a kkv-k esetében.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A közlekedésre vonatkozó uniós jog egyes területei megkívánják az illetékes hatóságoktól a digitalizált információk elfogadását, de ez messze nem terjed ki az összes kapcsolódó uniós jogszabályra. Indokolt lehetőséget biztosítani arra, hogy az áruszállításra vonatkozó, jogszabályban előírt információkat az Európai Unió teljes területén, valamint az Európai Unión belül végzett szállítási műveletek minden kapcsolódó fázisa tekintetében elektronikus eszközök alkalmazása útján lehessen a a hatóságok rendelkezésére bocsátani. E lehetőséget továbbá célszerű kiterjeszteni az összes, jogszabályban előírt információra és minden szállítási módra.

(4)  A közlekedésre vonatkozó uniós jog egyes területei megkívánják az illetékes hatóságoktól a digitalizált információk elfogadását, de ez messze nem terjed ki az összes kapcsolódó uniós jogszabályra. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében és azért, hogy az ellenőrzések, valamint a jogsértések megakadályozása hatékonyabb legyen, indokolt mindig lehetőséget biztosítani arra, hogy az áruszállításra vonatkozó, jogszabályban előírt információkat az Európai Unió teljes területén, valamint az Európai Unión belül végzett szállítási műveletek minden kapcsolódó fázisa tekintetében elektronikus eszközök alkalmazása útján lehessen a a hatóságok rendelkezésére bocsátani. E lehetőséget továbbá célszerű kiterjeszteni az összes, jogszabályban előírt információra és minden szállítási módra. A tagállamoknak általánosságban el kell fogadniuk az elektronikus szállítási okmányokat, és haladéktalanul meg kell erősíteniük és alkalmazniuk kell az e-CMR protokollt; A hatóságoknak ezért elektronikus úton tájékoztatniuk kell az érintett gazdasági szereplőket a jogszabályban előírt információk tekintetében, és saját adataikat digitális formátumban elérhetővé kell tenniük az alkalmazandó joggal összhangban.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az adminisztratív terhek csökkentése és a korlátozott végrehajtási kapacitás felszabadítása érdekében a gazdasági szereplőket kötelezni kell arra, hogy az illetékes tagállami hatóságok számára elektronikus úton nyújtsák be a jogszabályban előírt információkat, és az az illetékes tagállami hatóságoknak elektronikus úton kell kommunikálniuk az érintett gazdasági szereplőkkel a jogszabályban előírt információk tekintetében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Mivel e rendelet célja csak az információk kifejezetten elektronikus eszközökkel való benyújtásának a megkönnyítése, nem szabad, hogy az befolyásolja a jogszabályban előírt információk tartalmát meghatározó uniós rendelkezéseket vagy nemzeti törvényeket, és különösen nem szabad, hogy további követelményeket írjon elő a jogszabályban előírt információkkal kapcsolatban. Noha e rendelet célja a jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeknek papíralapú dokumentumok helyett elektronikus eszközök révén történő megfelelés lehetővé tétele, nem szabad, hogy egyéb módon befolyásolja azokat az idevágó uniós rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a szóban forgó információk strukturált benyújtása céljából használt dokumentumokra vonatkozó követelményeket. A rendelet hasonlóképpen nem érintheti a hulladékszállításra vonatkozó uniós jogszabályoknak a szállításra vonatkozó eljárási követelményeket megállapító rendelkezéseit. E rendelet ezen kívül nem hatna ki a 952/2013/EU rendeletben rögzített nyilatkozattételi követelményekre vonatkozó rendelkezésekre, sem az annak rendelkezései alapján elfogadott végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

(6)  Mivel e rendelet célja csak az információk kifejezetten elektronikus eszközökkel való nyújtásának a megkönnyítése és elősegítése a gazdasági szereplők és a közigazgatási szervek között, nem szabad, hogy az befolyásolja a jogszabályban előírt információk tartalmát meghatározó uniós rendelkezéseket vagy nemzeti törvényeket, és különösen nem szabad, hogy további követelményeket írjon elő a jogszabályban előírt információkkal kapcsolatban. Mivel e rendelet célja a jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeknek papíralapú dokumentumok helyett elektronikus eszközök révén történő megfelelés lehetővé tétele, elő kell mozdítania európai platformok kialakulását az információk cseréjéhez és könnyű megosztásához. Nem szabad, hogy egyéb módon befolyásolja azokat az idevágó uniós rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a szóban forgó információk strukturált benyújtása céljából használt dokumentumokra vonatkozó követelményeket. A rendelet hasonlóképpen nem érintheti a hulladékszállításra vonatkozó uniós jogszabályoknak a szállításra vonatkozó eljárási követelményeket megállapító rendelkezéseit. E rendelet ezen kívül nem hatna ki a 952/2013/EU rendeletben rögzített nyilatkozattételi követelményekre vonatkozó rendelkezésekre, sem az annak rendelkezései alapján elfogadott végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra. A Bizottságnak azonban értékelnie kell, hogy szükség van-e az Unió területén az áruk szállítására vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatási követelmények tartalmára vonatkozó rendelkezések kiigazítására az illetékes hatóságok végrehajtási képességeinek javítása érdekében.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az említett előírások meghatározásakor indokolt megfelelő figyelmet fordítani azokra a vonatkozó, adatcserét érintő előírásokra, amelyeket az uniós jog, a kapcsolódó, a multimodális adatcserét szabályozó európai és nemzetközi szabványok, valamint az európai interoperabilitási keretben27 – a tagállamok közösen megállapodott megközelítése az európai digitális közszolgáltatások biztosításához – meghatározott elvek és ajánlások rögzítenek. Megfelelő körültekintéssel indokolt eljárni annak érdekében, hogy ezek az előírások technológiasemlegesek, illetve az innovatív technológiákra nyitottak maradjanak.

(9)  Az említett előírások meghatározásakor indokolt megfelelő figyelmet fordítani azokra a vonatkozó, adatcserét érintő előírásokra, amelyeket az uniós jog, a kapcsolódó, a multimodális adatcserét szabályozó európai és nemzetközi szabványok – ideértve az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit – rögzítenek. Ezenkívül figyelembe kell venni a gazdasági szereplők beruházásait és a következésképpen már létező módozatspecifikus adatmodelleket, valamint az európai interoperabilitási keretben27 – a tagállamok közösen megállapodott megközelítése az európai digitális közszolgáltatások biztosításához – meghatározott elveket és ajánlásokat Fontos továbbá valamennyi érintett fél megfelelő szerepvállalása ezeknek az előírásoknak a létrehozásához és előkészítéséhez. Megfelelő körültekintéssel indokolt eljárni annak érdekében, hogy ezek az előírások technológiasemlegesek, illetve az innovatív technológiákra nyitottak maradjanak.

__________________

__________________

27 Európai interoperabilitási keret – Végrehajtási stratégia, a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (COM(2017) 134).

27 Európai interoperabilitási keret – Végrehajtási stratégia, a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (COM(2017) 134).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Ahhoz, hogy mind a tagállami hatóságokban, mind a gazdasági szereplőkben bizalom alakuljon ki az eFTI-platformoknak és eFTI-szolgáltatóknak az említett követelmények tekintetében való megfelelése terén, a tagállamok illetékes hatóságainak az Európai Parlament és Tanács 765/2008/EK rendeletének megfelelő akkreditációval alátámasztott tanúsítási rendszert indokolt létrehozniuk28.

(11)  Ahhoz, hogy mind a tagállami hatóságokban, mind a gazdasági szereplőkben bizalom alakuljon ki az eFTI-platformoknak és eFTI-szolgáltatóknak az említett követelmények tekintetében való megfelelése terén, a tagállamok illetékes hatóságainak az Európai Parlament és Tanács 765/2008/EK rendeletének megfelelő akkreditációval alátámasztott tanúsítási rendszert indokolt létrehozniuk28. A viszonylag hosszú végrehajtási időszak miatt a Bizottságnak mérlegelnie kell, hogy az olyan technológiák, mint a blokklánc, hasonló eredményeket garantálnának-e, mint a tanúsítási rendszer, viszont jelentősen csökkentenék a költségeket a gazdasági szereplők és a tagállamok számára.

__________________

__________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az e rendelet szerinti elektronikus formátumban rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információk elfogadására vonatkozó kötelezettség végrehajtásához az egységes feltételek biztosítása érdekében indokolt a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni29.

törölve

__________________

 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Indokolás

Ez a javaslat számos, a végrehajtási jogi aktusokból származó problémát sorol fel. Ezek közé tartoznak az illetékes hatóságok általi hozzáférésre és feldolgozásra vonatkozó szabályok, valamint az eFTI-platformokra és -szolgáltatókra vonatkozó funkcionális követelmények. Mivel ezek az általános alkalmazás problémái, és céljuk a jogalkotási aktus bizonyos nem létfontosságú elemeinek kiegészítése, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell rögzíteni ezeket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Indokolt különösen azzal a céllal végrehajtási hatásköröket a Bizottságra ruházni, hogy az az e rendeletben érintett, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekkel kapcsolatban meghatározza a közös adatkészleteket és -alkészleteket, valamint az illetékes hatóságok számára a közös eljárásokat és részletes szabályokat az adott információkhoz való hozzáférés és azok elfogadása érdekében akkor, amikor az érintett gazdasági szereplők ezeket az információkat elektronikusan bocsátják rendelkezésre, ideértve a részletes szabályokat és műszaki előírásokat is.

törölve

Indokolás

Ez a javaslat számos, a végrehajtási jogi aktusokból származó problémát sorol fel. Ezek közé tartoznak az illetékes hatóságok általi hozzáférésre és feldolgozásra vonatkozó szabályok, valamint az eFTI-platformokra és -szolgáltatókra vonatkozó funkcionális követelmények. Mivel ezek az általános alkalmazás problémái, és céljuk a jogalkotási aktus bizonyos nem létfontosságú elemeinek kiegészítése, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell rögzíteni ezeket.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Indokolt továbbá végrehajtási hatásköröket ruházni a Bizottságra abból a célból is, hogy meghatározza az eFTI-platformokkal és az eFTI-szolgáltatókkal kapcsolatos követelmények teljesítésének részletes szabályait.

törölve

Indokolás

Ez a javaslat számos, a végrehajtási jogi aktusokból származó problémát sorol fel. Ezek közé tartoznak az illetékes hatóságok általi hozzáférésre és feldolgozásra vonatkozó szabályok, valamint az eFTI-platformokra és -szolgáltatókra vonatkozó funkcionális követelmények. Mivel ezek az általános alkalmazás problémái, és céljuk a jogalkotási aktus bizonyos nem létfontosságú elemeinek kiegészítése, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell rögzíteni ezeket.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  az e rendeletben érintett, információkra vonatkozó követelmények illetékes hatóságok általi hozzáférésére és feldolgozására vonatkozó közös eljárások, műszaki előírások és részletes szabályok meghatározására, valamint az eFTI-platformok és az eFTI-szolgáltatók követelményeinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározására.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A Bizottságnak azonnal meg kell kezdenie a munkát a szükséges felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében, hogy elkerülje a további késedelmeket, és hogy elegendő időt biztosítson a gazdasági szereplők és a tagállamok felkészülésére.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet meghatározza az Európai Unió területén az áruk szállításához kapcsolódó, jogszabályban előírt információk elektronikus úton történő közlésének jogi keretét. E célból a rendelet:

(1)  E rendelet meghatározza az Európai Unió területén az áruk szállításához kapcsolódó, jogszabályban előírt információk elektronikus úton történő közlésének jogi keretét, ideértve interoperabilitását is. E célból a rendelet:

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  rögzíti azokat a feltételeket, melyek alapján a tagállamok illetékes hatóságai kötelesek elfogadni az érintett gazdasági szereplők által elektronikusan rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információkat;

a)  rögzíti azokat a feltételeket, melyek alapján a tagállamok illetékes hatóságai kötelesek elfogadni az érintett gazdasági szereplők által elektronikusan nyújtott, jogszabályban előírt információkat;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  rögzíti azokat a feltételeket, amelyek alapján az érintett gazdasági szereplőknek elektronikusan elérhetővé kell tenni a jogszabályban előírt információkat a tagállamok illetékes hatóságai számára;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamok illetékes hatóságainak a jogszabályban előírt információk nyújtása tekintetében elektronikus úton tájékoztatniuk kell az érintett gazdasági szereplőket.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban az Európai Unió területén az áruszállítás feltételeit meghatározó uniós jogi aktusokban, illetőleg a hulladékszállításra vonatkozó feltételeket rögzítő jogi aktusokban meghatározott, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekre alkalmazandó. A hulladékszállítás tekintetében e rendelet az alkalmazandó uniós rendelkezéseknek megfelelően nem alkalmazandó a vámhivatali ellenőrzésekre. Azokat az uniós jogszabályokat, amelyekre e rendelet alkalmazandó, valamint a megfelelő, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket az I. melléklet A. része sorolja fel.

E rendelet a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban az Európai Unió területén az áruszállítás feltételeit meghatározó uniós jogi aktusokban, illetőleg a hulladékszállításra vonatkozó feltételeket rögzítő jogi aktusokban meghatározott, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekre, valamint az Unióban alkalmazandó nemzetközi egyezményekben az áruszállítás feltételeit meghatározó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményekre alkalmazandó. A hulladékszállítás tekintetében e rendelet az alkalmazandó uniós rendelkezéseknek megfelelően nem alkalmazandó a vámhivatali ellenőrzésekre. Azokat az uniós jogszabályokat, amelyekre e rendelet alkalmazandó, valamint a megfelelő, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket az I. melléklet A. része sorolja fel.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  hivatkozik az áruszállítást szabályozó más uniós jogi aktusokra, amelyek jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket határoznak meg;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  hivatkozik az Unióban alkalmazandó olyan nemzetközi egyezményekre, amelyek az áruszállításhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeket határoznak meg.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4  Az érintett gazdasági szereplőkre vonatkozó követelmények

Az érintett gazdasági szereplőkre vonatkozó követelmények

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor érintett gazdasági szereplők jogszabályban előírt információkat elektronikusan bocsátanak rendelkezésre, azt valamely tanúsított eFTI-platformon, illetve – ha van ilyen – tanúsított eFTI-szolgáltatók által feldolgozott adatok alapján tehetik meg. A jogszabályban előírt információkat géppel olvasható formátumban, illetve – az illetékes hatóság kérésére – ember számára olvasható formátumban kötelesek rendelkezésre bocsátani.

Az érintett gazdasági szereplők a jogszabályban előírt információkat elektronikusan bocsátják rendelkezésre. Ezt a 8. cikkel összhangban valamely tanúsított eFTI-platformon, illetve a 9. cikkel összhangban – ha van ilyen – tanúsított eFTI-szolgáltatók által feldolgozott adatok alapján tehetik meg. A jogszabályban előírt információkat géppel olvasható formátumban, illetve – az illetékes hatóság kérésére – ember számára olvasható formátumban kötelesek rendelkezésre bocsátani.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A géppel olvasható formátumban lévő információk rendelkezésre bocsátása valamely eFTI-platformhoz kapcsolódó, hitelesített és védett kapcsolaton keresztül történik. Az érintett gazdasági szereplőknek közölniük kell az információhoz való hozzáférést biztosító internetes címet, valamint bármely más elemet, amely ahhoz szükséges, hogy az illetékes hatóság egyedileg azonosíthassa a jogszabályban előírt információkat.

A géppel olvasható formátumban lévő információk rendelkezésre bocsátása valamely eFTI-platformhoz kapcsolódó, hitelesített, interoperábilis és védett kapcsolaton keresztül történik. Az érintett gazdasági szereplőknek közölniük kell az információhoz való hozzáférést biztosító internetes címet, valamint bármely más elemet, amely ahhoz szükséges, hogy az illetékes hatóság egyedileg azonosíthassa a jogszabályban előírt információkat.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok általi elfogadás

Az illetékes hatóságok általi elfogadás és a jogszabályban előírt információk nyújtása

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok illetékes hatóságainak a jogszabályban előírt információkat illetően elektronikus formában kell kapcsolatot tartaniuk az érintett gazdasági szereplőkkel.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokban határozza meg a következőket:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők meghatározása érdekében:

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  közös eljárások és részletes szabályok az ebben az összefüggésben jogilag kötelező érvényű közleményeket kibocsátó természetes személyek vagy jogi személyek identitásának igazolására.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Unióban alkalmazandó, nemzetközi egyezményekben meghatározott, meglévő, szabványosított adatmodelleket és adatkészleteket referenciaként kell használni a közös eFTI adatok, eljárások és hozzáférési szabályok meghatározása során.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

törölve

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A jogszabályban előírt információk feldolgozását végző eFTI-platformok olyan funkcionalitásokkal bírnak, melyek biztosítják, hogy:

(1)  Az eFTI-platformok esetében a technológiai semlegesség és az átjárhatóság általános elvei az irányadók. A jogszabályban előírt információk feldolgozását végző eFTI-platformok olyan funkcionalitásokkal bírnak, melyek biztosítják, hogy:

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a személyes adatok az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban feldolgozhatók legyenek;

a)  a személyes adatokat kötelező legyen az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban feldolgozni;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az üzleti adatok a 6. cikkel összhangban feldolgozhatók legyenek;

b)  az üzleti adatokat kötelező legyen a 6. cikkel összhangban feldolgozni;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az eFTI platformok és a bennük tárolt adatok interoperábilisak;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egyedi elektronikus azonosító kapcsolat legyen megállapítható a feldolgozott adatok és azon meghatározott áruknak azok származási helye és célállomása között, egyetlen szállítási szerződés feltételeinek megfelelően történő fizikai szállítása között, amelyekre az adatokvonatkoznak, függetlenül a mennyiségtől, a konténerek, kiszerelési egységek számától, illetve a darabszámtól;

c)  egyedi elektronikus azonosító kapcsolat legyen megállapítható a feldolgozott adatok és azon meghatározott áruknak azok származási helye és célállomása között, egyetlen szállítási szerződés vagy fuvarlevél feltételeinek megfelelően történő fizikai szállítása között, amelyekre az adatok vonatkoznak;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  az illetékes hatóságok azonnali hozzáféréssel rendelkezzenek minden releváns információhoz a nemzeti vagy uniós jogszabályok szerint, hogy biztosítsák a közrendet és a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban az áruszállítást szabályozó uniós jogi aktusoknak való megfelelést;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a feldolgozott adatelemek megfeleljenek az általános eFTI-adatkészleteknek és -alkészleteknek, továbbá az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén feldolgozhatók.

h)  a feldolgozott adatelemek megfeleljenek az általános eFTI-adatkészleteknek és -alkészleteknek, továbbá az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén, vagy valamely tagállam hivatalos nyelveinek egyikén feldolgozhatók.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Szabványosított eFTI-formátumot kell meghatározni, amely tartalmazza az I. melléklet A. részében felsorolt összes jogszabályban előírt információra vonatkozó követelményt és az I. melléklet B. részében felsorolt összes jogszabályban előírt információra vonatkozó követelményt a tagállamok által létrehozott eFTI-formátum egy kijelölt és külön részében.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok formájában köteles részletes szabályokat elfogadni az (1) bekezdésben rögzített követelmények tekintetében. E végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben rögzített követelmények részletes szabályainak meghatározása céljából.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az adatok interoperábilisak

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az adatokat megfelelő időtartamon keresztül tárolják, illetve legyenek hozzáférhetők, a vonatkozó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeknek megfelelően;

b)  az adatokat négy éven keresztül tárolják, illetve hozzáférhetők, a vonatkozó, jogszabályban előírt információkra vonatkozó követelményeknek megfelelően;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a hatóságok készen hozzáférjenek az eFTI-platformjaikon feldolgozott áruszállítási műveletekre vonatkozó, jogszabályban előírt információkhoz, amikor a hozzáférést az érintett gazdasági szereplő a hatóságok számára biztosítja;

c)  az illetékes hatóságok készen hozzáférjenek az eFTI-platformjaikon feldolgozott áruszállítási műveletekre vonatkozó, jogszabályban előírt információkhoz, amikor a hozzáférést az érintett gazdasági szereplő az illetékes hatóságok számára biztosítja;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok formájában köteles részletes szabályokat elfogadni az (1) bekezdésben rögzített követelmények tekintetében. E végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben rögzített követelmények részletes szabályainak meghatározása céljából.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok kötelesek nyilvántartani az akkreditált megfelelőségértékelő szervezetek, valamint az ezen szervezetek által tanúsított eFTI-platformok és eFTI-szolgáltatók aktualizált listáját a 11. és 12. cikknek megfelelően. A jegyzéket a hivatalos kormányzati internetes webhelyen keresztül teszik nyilvánosan elérhetővé. A jegyzéket rendszeresen, legkésőbb minden év március 31-ig aktualizálni szükséges.

(3)  A tagállamok kötelesek nyilvántartani az akkreditált megfelelőségértékelő szervezetek, valamint az ezen szervezetek által tanúsított eFTI-platformok és eFTI-szolgáltatók aktualizált listáját a 11. és 12. cikknek megfelelően. A jegyzéket a hivatalos kormányzati internetes webhelyen keresztül teszik nyilvánosan elérhetővé. A jegyzéket minden alkalommal haladéktalanul. amint módosul a benne szereplő információ, de legkésőbb minden év május 31-ig frissítik.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Minden év március 31-ig a tagállam a Bizottság felé benyújtja a (3) bekezdés szerinti jegyzékeket annak a webhelynek a címével együtt, ahol a jegyzékeket közzéteszik. A Bizottság a hivatalos webhelyén ezeknek a webhelyeknek a címére mutató hivatkozásokat tesz közzé.

(4)  Minden év május 31-ig a tagállam a Bizottság felé benyújtja a (3) bekezdés szerinti jegyzékeket annak a webhelynek a címével együtt, ahol a jegyzékeket közzéteszik. A Bizottság a hivatalos webhelyén ezeknek a webhelyeknek a címére mutató hivatkozásokat tesz közzé.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A verseny torzulásának elkerülése érdekében a tanúsítást független módon kell elvégezni. Biztosítani kell az Unióban alkalmazandó nemzetközi egyezményekben meghatározott, meglévő, szabványosított platformoknak való megfelelést.

Indokolás

A megoldások és platformok tanúsítása azért szükséges, hogy biztosítsák az eCMR protokollnak való megfelelést, az adatbiztonságot és az eFTI-adatkészlet interoperabilitását. A tanúsításnak függetlennek kell lennie, és az országok nem részesíthetik előnyben a saját szolgáltatóik megoldásait. Az EU-n belül a tanúsítás feltételeit előre meg kell határozni és általánosan alkalmazandónak kell lenniük. Szükség van az aláírási eljárások és biztonsági szabványok „engedélyezett/jóváhagyott” változatainak egyértelmű meghatározására, valamint az „adatok” védelmének egyértelmű meghatározására.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  A meglévő informatikai rendszereket, amelyeket jelenleg a közlekedési ágazatban a gazdasági szereplők jogszabályban előírt információk szolgáltatására használnak, és amelyek megfelelnek a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott funkcionális követelményeknek, eFTI-platformokként kell tanúsítani.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk, 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 2. cikk, a 7. cikk, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk, a 7. cikk, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(4)  A 2. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a hatálybalépést követő egy év elteltével kell alkalmazni.

Indokolás

A 1. melléklet jövőbeli módosításai új szabályozási követelményeket vezetnek be a rendelet hatálya tekintetében. A jogbiztonság érdekében, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy a hatóságok és a piaci szereplők számára is elegendő idő álljon rendelkezésre az új követelmények figyelembevételére, ajánlott a melléklet módosított változatának alkalmazása előtt egy éves átmeneti időszakot engedélyezni.Az egyes módosítások költségeinek és hasznának hatékony felmérése érdekében javasoljuk, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során konzultáljanak az ágazat képviselőivel.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság biztosítja az érintett felekkel és képviseleti testületeikkel a megfelelő fórumokon – nevezetesen a 2018.9.13-i C (2018) 5921 bizottsági határozattal létrehozott szakértői csoport (digitális közlekedési és logisztikai fórum) révén – folytatott konzultációt.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

14. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Indokolás

Ez a javaslat számos, a végrehajtási jogi aktusokból származó problémát sorol fel. Ezek közé tartoznak az illetékes hatóságok általi hozzáférésre és feldolgozásra vonatkozó szabályok, valamint az eFTI-platformokra és -szolgáltatókra vonatkozó funkcionális követelmények. Mivel ezek az általános alkalmazás problémái, és céljuk a jogalkotási aktus bizonyos nem létfontosságú elemeinek kiegészítése, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell rögzíteni ezeket.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „A Bizottság legkésőbb [az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított öt éven belül] elvégzi e rendelet felülvizsgálatát, és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.”

(1)  „A Bizottság legkésőbb [az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított három éven belül] elvégzi e rendelet felülvizsgálatát, és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.” A felülvizsgálat során különösen annak a lehetőségét kell megvizsgálni, hogy lehetséges-e a rendelet hatályát kiterjeszteni bizonyos vállalatok közötti információkra, amelyek szükségesek a Szerződés harmadik részének VI. címével összhangban az áruszállítást szabályozó uniós jogi aktusok releváns követelményeinek való megfelelés bizonyításához.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet [OP illessze be: a hatálybalépéstől számított négy év]-tól/-től kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [e rendelet hatálybalépése után három év]-tól/-től kell alkalmazni.

(1)

HL L ... (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé

(2)

HL L ... (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)


INDOKOLÁS

A szállítási ágazat digitalizációja még mindig le van maradva a társadalmunk és gazdaságunk más ágazataival összehasonlítva. Az EU-ban végzett áruszállítási műveletek java részéhez még mindig papírdokumentumok használata szükséges, amely ahhoz a helyzethez vezet, hogy egy nemzetközi tehergépkocsi-vezetőnek 2018-ban még mindig rengeteg papíralapú dokumentumot kell magával vinnie a vezetőfülkében. A digitalizáció lassú terjedése hátráltatja a piaci szereplők hatékonyságát a szállítási és logisztikai láncokban, különösen a multimodális és határokon átnyúló szállítás terén, és szükségtelen környezeti terhekhez vezet. Továbbá bonyolítja a szabályok nemzeti hatóságok általi végrehajtását is, mivel az ellenőrzéseknek ott kell történniük, ahol a papíralapú másolatok vannak. Figyelembe véve, hogy az áruszállítási mozgások összessége várhatóan több mint 50%-kal növekszik 2050-re, a digitalizáció lassú terjedése még komolyabb probléma lesz az elkövetkezendő években.

A Bizottság megállapította az elektronikus szállítási dokumentációk lassú terjedésének két fő okát: az illetékes hatóságok nem ismerik el az elektronikus dokumentumok jogi egyenértékűségét, az informatikai környezetet pedig széttagoltság, a jól bevált vagy átjárható rendszerek hiánya, valamint az elektronikus szállítási dokumentumokra általánosan alkalmazható és kötelező érvényű szabályok hiánya jellemzi.

A Bizottság javaslata (i) megköveteli, hogy az illetékes hatóságok fogadják el a jogszabályban előírt információkat (bizonyos jogi aktusok esetén) elektronikus formában, és (ii) létrehoz egy tanúsított eFTI-platformokból és szolgáltatókból álló keretrendszert (megfelelőségértékelő szervezetekből).

Az előadó örömmel fogadja a Bizottság javaslatát. Ez a javaslat már régen esedékes, mivel az ágazat komolyan le van maradva a digitalizáció tekintetében a gazdaság többi részéhez képest. A hatásvizsgálat szerint az Unió területén a határokon átnyúló szállítási műveletek majdnem 99%-ához még mindig tartoznak papíralapú dokumentumok a tevékenységek valamely szakaszában. Az Európai Parlament a múltban már számos alkalommal kérte az határozottabb fellépést a papírmentes szállítás érdekében, és szorgalmazta az információáramlás egyszerűbb, papírmentes, akadálymentes, átlátható, biztonságos és megbízható módját az ágazat vállalkozásai, ügyfelei és hatóságai között.

Azonban az előadó úgy véli, hogy a javaslat korlátozott hatáskörű, és további megerősítést igényel. Annak megkövetelése, hogy az illetékes hatóságok elfogadjanak egyes jogszabályban előírt információkat elektronikus formában, valószínűleg nem lesz elég a szállítási ágazat papírmentessé válásának elősegítéséhez. Ezért a javaslat hatókörét ki kell terjeszteni a közlekedési terület más releváns, jogszabályban előírt információira is (pl. közösségi engedély, műszaki vizsgálat, járművezetői képesítések) az adminisztratív terhek további csökkentése érdekében. A jövőben elvben minden közlekedéssel kapcsolatos jogszabályban előírt információt elektronikusan kell küldeni. Bevezethető egy átmeneti időszak, ami időt ad, hogy az ágazat nagy számú, nagyon kicsi kkv-jai igazodjanak az új szabályokhoz. Továbbá a jövőben az illetékes hatóságoknak jobban ki kell használniuk az összes elérhető digitális információt (beleértve a releváns üzletek közötti információkat, mint például az autópályadíjakat és az ITS-eket), hogy okosabban ellenőrizzék a közlekedésre vonatkozó jogszabályok betartását (például kabotázs vagy kiküldetés kapcsán). Végül pedig elengedhetetlen az érintettek rendszer biztonságába vetett bizalmának kivívása és megtartása. Ezért nagyon fontos a tanúsított eFTI-platformokból és szolgáltatókból álló javasolt rendszer, amely tartalmazza a megfelelő szabványokat, előírásokat és hozzáférési szabályokat. Ennek a tanúsítványi rendszernek a létrehozását igen gyorsan el kell végezni, a meglévő nemzetközi szabványok alapján és valamennyi érintett részvételével, hogy a piacon való elterjedés hamar megkezdődhessen.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Elektronikus áruszállítási információk

Hivatkozások

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

29.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrey Novakov

Benyújtás dátuma

4.2.2019


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 18.Jogi nyilatkozat