Postup : 2018/0140(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0060/2019

Predkladané texty :

A8-0060/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0139

SPRÁVA     ***I
PDF 263kWORD 101k
4.2.2019
PE 629.586v02-00 A8-0060/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave

(COM(2018)0279 – C8‑0191/2018 – 2018/0140(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Claudia Schmidt

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave

(COM(2018)0279 – C8‑0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0279),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 91, článok 100 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0191/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...(1)

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...,(2)

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0060/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Efektívnosť nákladnej dopravy a logistiky je nevyhnutná z hľadiska konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, fungovania vnútorného trhu a sociálnej a hospodárskej súdržnosti všetkých regiónov Únie.

(1)  Efektívnosť nákladnej dopravy a logistiky je nevyhnutná z hľadiska rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, fungovania vnútorného trhu a sociálnej a hospodárskej súdržnosti všetkých regiónov Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Účelom tohto nariadenia je znížiť náklady na spracovanie údajov o doprave medzi orgánmi a hospodárskymi subjektmi, zlepšiť možnosti orgánov v oblasti presadzovania právnych predpisov a podporiť digitalizáciu nákladnej dopravy a logistiky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Pohyb tovaru sprevádza veľké množstvo informácií, ktoré si podniky stále vymieňajú v papierovej podobe jednak v komunikácii medzi sebou, ako aj s verejnými orgánmi. Používanie papierových dokladov predstavuje pre prevádzkovateľov logistických služieb výraznú administratívnu záťaž.

(2)  Pohyb tovaru sprevádza veľké množstvo informácií, ktoré si podniky stále vymieňajú v papierovej podobe jednak v komunikácii medzi sebou, ako aj s verejnými orgánmi. Používanie papierových dokladov predstavuje výraznú administratívnu záťaž a dodatočné náklady pre prevádzkovateľov logistických služieb a súvisiace odvetvia (ako je obchod a výroba), najmä pre MSP, a má negatívny vplyv na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Účinné a efektívne presadzovanie pravidiel je nevyhnutným predpokladom spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Na uvoľnenie kapacity v oblasti presadzovania, na zníženie zbytočnej administratívnej záťaže pre dopravcov v medzinárodnej doprave a najmä pre MSP, na lepšie zacielenie na vysoko rizikových prevádzkovateľov dopravy a odhaľovanie podvodných praktík je potrebná ďalšia digitalizácia nástrojov presadzovania práva. Toto digitálne, „inteligentné“ presadzovanie právnych predpisov si vyžaduje, aby všetky príslušné informácie prešli na bezpapierovú formu a aby boli príslušným orgánom k dispozícii v elektronickej podobe. Používanie elektronických prepravných dokladov by sa preto v budúcnosti malo stať pravidlom. Okrem toho, aby sa príslušníkom orgánov presadzovania práva vrátane tých, ktorí vykonávajú cestné kontroly, poskytol jasný a úplný prehľad prevádzkovateľov dopravy, ktorí sa kontrolujú, mali by mať priamy prístup v reálnom čase ku všetkým relevantným informáciám, aby mohli rýchlejšie a efektívnejšie odhaliť porušovanie právnych predpisov a odchýlok.

Odôvodnenie

Odvetvie dopravy výrazne zaostáva v digitalizácii údajov o nákladnej doprave. To brzdí efektívnosť sektora a dodávateľského reťazca a zároveň komplikuje efektívne a účinné presadzovanie pravidiel zo strany príslušných orgánov. Preto by sa používanie elektronických dokladov v budúcnosti malo stať pravidlom. Uvoľní sa tým kapacita v oblasti presadzovania, zníži zbytočná administratívna záťaž pre prevádzkovateľov dopravy, lepšie sa zacielia vysokorizikoví prevádzkovatelia dopravy a odhalia sa podvodné praktiky.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Absencia jednotného právneho rámca na úrovni Únie, ktorý od verejných orgánov vyžaduje, aby príslušné informácie o nákladnej doprave vyžadované v zmysle právnych predpisov akceptovali v elektronickej forme, sa považuje za hlavnú príčinu nedostatočného pokroku smerom k zjednodušeniu a vyššej efektívnosti, ktoré umožňujú dostupné elektronické prostriedky. Nedostatočná akceptácia informácií v elektronickej podobe zo strany verejných orgánov ovplyvňuje nielen jednoduchosť komunikácie medzi orgánmi a hospodárskymi subjektmi, ale nepriamo tiež brzdí rozvoj zjednodušenej elektronickej komunikácie medzi podnikmi v celej Únii.

(3)  Absencia jednotného právneho rámca na úrovni Únie, ktorý od verejných orgánov vyžaduje, aby príslušné informácie o nákladnej doprave vyžadované v zmysle právnych predpisov akceptovali v elektronickej forme, sa považuje za hlavnú príčinu nedostatočného pokroku smerom k zjednodušeniu a vyššej efektívnosti, ktoré umožňujú dostupné elektronické prostriedky. Nedostatočná akceptácia informácií v elektronickej podobe zo strany verejných orgánov ovplyvňuje nielen jednoduchosť komunikácie medzi orgánmi a hospodárskymi subjektmi, ale nepriamo tiež brzdí rozvoj zjednodušenej elektronickej komunikácie medzi podnikmi v celej Únii a povedie k zvýšeniu administratívnych nákladov, najmä pre MSP.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Niektoré oblasti práva Únie, ktoré sa týkajú dopravy, vyžadujú od príslušných orgánov, aby akceptovali digitalizované informácie; to sa však zďaleka netýka všetkých príslušných právnych predpisov Únie. Elektronické prostriedky by sa mali dať používať na sprístupnenie regulačných informácií o nákladnej doprave orgánom v rámci celého územia Únie a vo vzťahu k všetkým relevantným fázam dopravných operácií vykonávaných v rámci Únie. Okrem toho by sa táto možnosť mala vzťahovať na všetky regulačné informácie v rámci všetkých druhov dopravy.

(4)  Niektoré oblasti práva Únie, ktoré sa týkajú dopravy, vyžadujú od príslušných orgánov, aby akceptovali digitalizované informácie; to sa však zďaleka netýka všetkých príslušných právnych predpisov Únie. S cieľom znížiť administratívnu záťaž a zefektívniť kontroly a boj proti porušovaniu právnych predpisov by malo byť vždy možné používať elektronické prostriedky na sprístupnenie regulačných informácií o nákladnej doprave orgánom v rámci celého územia Únie a vo vzťahu k všetkým relevantným fázam dopravných operácií vykonávaných v rámci Únie. Okrem toho by sa táto možnosť mala vzťahovať na všetky regulačné informácie v rámci všetkých druhov dopravy. Vo všeobecnosti by členské štáty mali akceptovať elektronické prepravné doklady a bezodkladne ratifikovať a uplatňovať protokol e-CMR. Orgány by preto mali elektronicky komunikovať s príslušnými hospodárskymi subjektmi, pokiaľ ide o regulačné informácie, a mali by mať k dispozícii vlastné digitálne dostupné údaje v súlade s uplatniteľným právom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  S cieľom znížiť administratívnu záťaž a uvoľniť obmedzenú kapacitu na presadzovanie práva by hospodárske subjekty mali mať povinnosť poskytovať elektronicky regulačné informácie príslušným orgánom členských štátov a príslušné orgány členských štátov by mali elektronicky komunikovať s príslušnými hospodárskymi subjektmi, pokiaľ ide o poskytovanie regulačných informácií.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Keďže cieľom tohto nariadenia je len uľahčiť poskytovanie informácií, konkrétne elektronickými prostriedkami, nemalo by mať vplyv na ustanovenia právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré určujú obsah regulačných informácií, a najmä by nemalo ukladať žiadne dodatočné požiadavky na regulačné informácie. Hoci cieľom tohto nariadenia je umožniť dodržiavanie požiadaviek na regulačné informácie pomocou elektronických prostriedkov, a nie papierových dokumentov, nemalo by inak ovplyvniť príslušné ustanovenia Únie o požiadavkách týkajúcich sa dokumentov, ktoré sa majú používať pri štruktúrovanom zobrazovaní predmetných informácií. Ustanovenia právnych predpisov Únie o preprave odpadu, ktoré obsahujú procedurálne požiadavky týkajúce sa prepravy, by takisto mali zostať týmto nariadením nedotknuté. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté ani ustanovenia o ohlasovacej povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. 952/2013 alebo vo vykonávacích alebo delegovaných aktoch prijatých v súlade s jeho podmienkami.

(6)  Keďže cieľom tohto nariadenia je len uľahčiť a podporovať poskytovanie informácií medzi hospodárskymi subjektmi a správnymi orgánmi, konkrétne elektronickými prostriedkami, nemalo by mať vplyv na ustanovenia právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré určujú obsah regulačných informácií, a najmä by nemalo ukladať žiadne dodatočné požiadavky na regulačné informácie. Keďže cieľom tohto nariadenia je umožniť dodržiavanie požiadaviek na regulačné informácie pomocou elektronických prostriedkov, a nie papierových dokumentov, malo by umožniť vytváranie európskych platforiem na výmenu a jednoduché zdieľanie informácií. Nemalo by inak ovplyvniť príslušné ustanovenia Únie o požiadavkách týkajúcich sa dokumentov, ktoré sa majú používať pri štruktúrovanom zobrazovaní predmetných informácií. Ustanovenia právnych predpisov Únie o preprave odpadu, ktoré obsahujú procedurálne požiadavky týkajúce sa prepravy, by takisto mali zostať týmto nariadením nedotknuté. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté ani ustanovenia o ohlasovacej povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. 952/2013 alebo vo vykonávacích alebo delegovaných aktoch prijatých v súlade s jeho podmienkami. Komisia by však mala posúdiť, či je potrebné upraviť ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na regulačné informácie, pokiaľ ide o prepravu tovaru na území Únie, aby sa zlepšili schopnosti príslušných orgánov v oblasti presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pri definovaní týchto špecifikácií by sa mali náležite zohľadniť príslušné špecifikácie výmeny údajov stanovené v príslušnom práve Únie a v príslušných európskych a medzinárodných normách pre výmenu multimodálnych údajov, ako aj zásady a odporúčania stanovené v európskom rámci interoperability27, v ktorom sa uvádza postup pri poskytovaní európskych digitálnych verejných služieb, ktoré členské štáty spoločne odsúhlasili. Okrem toho treba venovať náležitú pozornosť tomu, aby tieto špecifikácie zostali z hľadiska technológie neutrálne a otvorené pre inovatívne technológie.

(9)  Pri definovaní týchto špecifikácií by sa mali náležite zohľadniť príslušné špecifikácie výmeny údajov stanovené v príslušnom práve Únie a v príslušných európskych a medzinárodných normách pre multimodálnu výmenu údajov vrátane ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Mali by sa zohľadniť aj investície uskutočnené hospodárskymi subjektmi, a teda už existujúce dátové modely týkajúce sa jednotlivých druhov dopravy, ako aj zásady a odporúčania stanovené v európskom rámci interoperability27, v ktorom sa uvádza postup pri poskytovaní európskych digitálnych verejných služieb, ktoré členské štáty spoločne odsúhlasili. Okrem toho je dôležité, aby sa do vypracúvania a prípravy týchto špecifikácií riadne zapojili všetky príslušné zainteresované strany. Okrem toho treba venovať náležitú pozornosť tomu, aby tieto špecifikácie zostali z hľadiska technológie neutrálne a otvorené pre inovatívne technológie.

__________________

__________________

27 Európsky rámec interoperability – stratégia vykonávania, oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov (COM(2017) 134).

27 Európsky rámec interoperability – stratégia vykonávania, oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov (COM(2017) 134).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom vybudovať dôveru orgánov členských štátov aj hospodárskych subjektov, pokiaľ ide o súlad platforiem eFTI a poskytovateľov služieb eFTI s týmito požiadavkami, príslušné orgány členských štátov by mali zaviesť systém certifikácie podporený akreditáciou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200828.

(11)  S cieľom vybudovať dôveru orgánov členských štátov aj hospodárskych subjektov, pokiaľ ide o súlad platforiem eFTI a poskytovateľov služieb eFTI s týmito požiadavkami, príslušné orgány členských štátov by mali zaviesť systém certifikácie podporený akreditáciou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200828. Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie vykonávania by Komisia mala posúdiť, či by technológie, ako je technológia blockchainu, mohli zaručiť podobný výsledok ako certifikačný systém a súčasne výrazne znížiť náklady pre hospodárske subjekty a členské štáty.

__________________

__________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218 13.8.2008, s. 30).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218 13.8.2008, s. 30).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania povinnosti akceptovať regulačné informácie sprístupňované v elektronickom formáte podľa tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201129.

vypúšťa sa

__________________

 

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Odôvodnenie

Návrh zahŕňa veľké množstvo záležitostí, ktoré treba upraviť prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto záležitosti zahŕňajú pravidlá prístupu príslušných orgánov k informáciám a pravidlá ich spracovania, ako aj funkčné požiadavky na platformy a poskytovateľov služieb eFTI. Keďže ide o všeobecné záležitosti a ich cieľom je doplniť určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu, mali by sa všetky stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na Komisiu by sa mali predovšetkým preniesť vykonávacie právomoci s cieľom ustanoviť spoločný súbor a spoločné podsúbory údajov vo vzťahu k príslušným požiadavkám na regulačné informácie obsiahnuté v tomto nariadení, ako aj stanoviť spoločné postupy a podrobné pravidlá pre príslušné orgány v oblasti prístupu k informáciám a spracovania tých informácií, ktoré príslušné hospodárske subjekty sprístupnia elektronicky, vrátane podrobných pravidiel a technických špecifikácií.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh zahŕňa veľké množstvo záležitostí, ktoré treba upraviť prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto záležitosti zahŕňajú pravidlá prístupu príslušných orgánov k informáciám a pravidlá ich spracovania, ako aj funkčné požiadavky na platformy a poskytovateľov služieb eFTI. Keďže ide o všeobecné záležitosti a ich cieľom je doplniť určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu, mali by sa všetky stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Vykonávacie právomoci by sa mali na Komisiu preniesť aj s cieľom stanoviť podrobné pravidlá na vykonávanie požiadaviek pre platformy eFTI a poskytovateľov služieb eFTI.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh zahŕňa veľké množstvo záležitostí, ktoré treba upraviť prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto záležitosti zahŕňajú pravidlá prístupu príslušných orgánov k informáciám a pravidlá ich spracovania, ako aj funkčné požiadavky na platformy a poskytovateľov služieb eFTI. Keďže ide o všeobecné záležitosti a ich cieľom je doplniť určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu, mali by sa všetky stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odsek 15 – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  s cieľom stanoviť spoločné postupy, technické špecifikácie a podrobné pravidlá pre príslušné orgány, pokiaľ ide o prístup k príslušným požiadavkám na informácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a ich spracovanie, ako aj podrobné pravidlá vykonávania požiadaviek na platformy eFTI a poskytovateľov služieb eFTI.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Komisia by mala bezodkladne začať pracovať na potrebných delegovaných aktoch s cieľom zabrániť ďalším oneskoreniam a zabezpečiť, aby hospodárske subjekty a členské štáty mali dostatok času na prípravu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovuje právny rámec pre elektronické oznamovanie regulačných informácií týkajúcich sa prepravy tovaru na území Únie. Na tento účel toto nariadenie:

1.  Týmto nariadením sa stanovuje právny rámec pre elektronické oznamovanie regulačných informácií týkajúcich sa prepravy tovaru na území Únie vrátane jeho interoperability. Na tento účel toto nariadenie:

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  stanovuje podmienky, za ktorých sa od príslušných orgánov členských štátov vyžaduje, aby akceptovali regulačné informácie, ktoré príslušné hospodárske subjekty sprístupnia elektronicky;

a)  stanovuje podmienky, za ktorých sa od príslušných orgánov členských štátov vyžaduje, aby akceptovali regulačné informácie, ktoré príslušné hospodárske subjekty poskytnú elektronicky;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  stanovuje podmienky, za ktorých sa od dotknutých hospodárskych subjektov vyžaduje, aby príslušným orgánom členských štátov sprístupňovali regulačné informácie elektronicky;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  stanovuje podmienky, za ktorých musia príslušné orgány členských štátov elektronicky komunikovať s dotknutými hospodárskymi subjektmi, pokiaľ ide o poskytovanie regulačných informácií.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje na požiadavky na regulačné informácie uvedené v aktoch Únie, ktorými sa stanovujú podmienky prepravy tovaru na území Únie v súlade s hlavou VI tretej časti zmluvy alebo podmienky prepravy odpadu. Pokiaľ ide o prepravu odpadu, toto nariadenie sa neuplatňuje na kontroly vykonávané colnými úradmi, ako je stanovené v platných ustanoveniach Únie. Akty Únie, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, a príslušné požiadavky na regulačné informácie sú uvedené v časti A prílohy I.

Toto nariadenie sa vzťahuje na požiadavky na regulačné informácie uvedené v aktoch Únie, ktorými sa stanovujú podmienky prepravy tovaru na území Únie v súlade s hlavou VI tretej časti zmluvy alebo podmienky prepravy odpadu, a na požiadavky na regulačné informácie týkajúce sa prepravy tovaru stanovené v medzinárodných dohovoroch platných v Únii. Pokiaľ ide o prepravu odpadu, toto nariadenie sa neuplatňuje na kontroly vykonávané colnými úradmi, ako je stanovené v platných ustanoveniach Únie. Akty Únie, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, a príslušné požiadavky na regulačné informácie sú uvedené v časti A prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zahrnúť odkazy na iné právne akty Únie upravujúce prepravu tovaru, v ktorých sa stanovujú požiadavky na regulačné informácie;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  zahrnúť odkazy na medzinárodné dohovory platné v Únii, v ktorých sa stanovujú požiadavky na regulačné informácie priamo alebo nepriamo súvisiace s prepravou tovaru.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4  Požiadavky na príslušné hospodárske subjekty

Požiadavky na príslušné hospodárske subjekty

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak príslušné hospodárske subjekty sprístupňujú regulačné informácie elektronicky, robia tak na základe údajov spracovaných prostredníctvom certifikovanej platformy eFTI a prípadne aj certifikovaným poskytovateľom služieb eFTI. Regulačné informácie sa sprístupnia v strojovo čitateľnom formáte a na žiadosť príslušného orgánu vo formáte čitateľnom ľudským okom.

Príslušné hospodárske subjekty sprístupňujú regulačné informácie elektronicky. Robia tak na základe údajov spracovaných prostredníctvom certifikovanej platformy eFTI v súlade s článkom 8 a prípadne aj certifikovaným poskytovateľom služieb eFTI v súlade s článkom 9. Regulačné informácie sa sprístupnia v strojovo čitateľnom formáte a na žiadosť príslušného orgánu vo formáte čitateľnom ľudským okom.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie v strojovo čitateľnom formáte musia byť k dispozícii prostredníctvom overeného a bezpečného pripojenia k zdroju údajov platformy eFTI. Príslušné hospodárske subjekty oznámia internetovú adresu, ktorá umožňuje prístup k informáciám, spolu s akýmikoľvek ďalšími prvkami, ktoré sú potrebné na to, aby príslušný orgán mohol regulačné informácie jednoznačne identifikovať.

Informácie v strojovo čitateľnom formáte musia byť k dispozícii prostredníctvom overeného, interoperabilného a bezpečného pripojenia k zdroju údajov platformy eFTI. Príslušné hospodárske subjekty oznámia internetovú adresu, ktorá umožňuje prístup k informáciám, spolu s akýmikoľvek ďalšími prvkami, ktoré sú potrebné na to, aby príslušný orgán mohol regulačné informácie jednoznačne identifikovať.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akceptácia príslušnými orgánmi

Akceptácia a poskytovanie regulačných informácií príslušnými orgánmi

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príslušné orgány členských štátov elektronicky komunikujú s dotknutými hospodárskymi subjektmi o regulačných informáciách.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovuje:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  spoločné postupy a podrobné pravidlá validácie totožnosti akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vydáva nižšie uvedené právne záväzné stanoviská;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Existujúce štandardizované modely údajov a súbory údajov určené v medzinárodných dohovoroch, ktoré sú platné v Únii, sa používajú ako odkaz na vymedzenie týchto spoločných údajov eFTI, postupov a pravidiel prístupu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Platformy eFTI používané na spracúvanie regulačných informácií poskytujú funkcie, ktoré zabezpečia, aby:

1.  Platformy eFTI sa riadia všeobecnými zásadami technologickej neutrality a interoperability. Platformy eFTI používané na spracúvanie regulačných informácií poskytujú funkcie, ktoré zabezpečia, aby:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  osobné údaje bolo možné spracúvať v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679;

a)  osobné údaje sa museli spracúvať v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  obchodné údaje bolo možné spracúvať v súlade s článkom 6;

b)  obchodné údaje sa museli spracúvať v súlade s článkom 6;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  platformy eFTI a údaje v nich obsiahnuté budú interoperabilné;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  bolo možné vytvoriť jedinečné elektronické identifikačné prepojenie medzi spracovanými údajmi a fyzickou prepravou určeného súboru tovaru, ktorého sa tieto údaje týkajú, od miesta pôvodu do miesta určenia podľa podmienok jednotnej zmluvy o preprave bez ohľadu na množstvo alebo počet kontajnerov, obalov alebo kusov;

c)  bolo možné vytvoriť jedinečné elektronické identifikačné prepojenie medzi spracovanými údajmi a fyzickou prepravou určeného súboru tovaru, ktorého sa tieto údaje týkajú, od miesta pôvodu do miesta určenia podľa podmienok jednotnej zmluvy o preprave alebo nákladného listu;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  príslušné orgány mali okamžitý prístup ku všetkým relevantným informáciám, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v právnych predpisoch Únie, s cieľom zabezpečiť verejný poriadok a súlad s právnymi aktmi Únie upravujúcimi prepravu tovaru v súlade s hlavou VI tretej časti zmluvy;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  spracúvané dátové prvky zodpovedali spoločnému súboru a podsúborom údajov eFTI a mohli sa spracúvať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Únie.

h)  spracúvané dátové prvky zodpovedali spoločnému súboru a podsúborom údajov eFTI a mohli sa spracúvať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Únie alebo v jednom z úradných jazykov v členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Musí sa zaviesť štandardizovaný formát eFTI, ktorý zahŕňa všetky požiadavky na regulačné informácie uvedené v časti A prílohy 1 a všetky požiadavky na regulačné informácie uvedené v časti B prílohy 1, a to v rámci vyhradeného a samostatného oddielu formátu eFTI vypracovaného členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek stanovených v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek stanovených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  údaje boli interoperabilné;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sa údaje uchovávali a boli dostupné počas primeraného časového obdobia v súlade s príslušnými požiadavkami na regulačné informácie;

b)  sa údaje uchovávali a boli dostupné počas štyroch rokov v súlade s príslušnými požiadavkami na regulačné informácie;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  orgány mali okamžitý prístup k regulačným informáciám týkajúcim sa operácie nákladnej dopravy spracovanej prostredníctvom ich platforiem eFTI, ak tento prístup poskytne orgánom príslušný hospodársky subjekt;

c)  príslušné orgány mali okamžitý prístup k regulačným informáciám týkajúcim sa operácie nákladnej dopravy spracovanej prostredníctvom ich platforiem eFTI, ak tento prístup poskytne príslušným orgánom dotknutý hospodársky subjekt;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek stanovených v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek stanovených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty vedú aktualizovaný zoznam akreditovaných orgánov posudzovania zhody, ako aj platforiem eFTI a poskytovateľov služieb eFTI certifikovaných týmito orgánmi v súlade s článkami 11 a 12. Tento zoznam sprístupnia verejne na oficiálnej internetovej stránke vlády. Zoznam sa pravidelne aktualizuje najneskôr do 31. marca každého roka.

3.  Členské štáty vedú aktualizovaný zoznam akreditovaných orgánov posudzovania zhody, ako aj platforiem eFTI a poskytovateľov služieb eFTI certifikovaných týmito orgánmi v súlade s článkami 11 a 12. Tento zoznam sprístupnia verejne na oficiálnej internetovej stránke vlády. Zoznam sa aktualizuje bez zbytočného odkladu zakaždým, keď v informáciách v ňom obsiahnutých nastane zmena, a to najneskôr do 31. mája každého roka.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Do 31. marca každého roka členské štáty predložia Komisii zoznamy uvedené v odseku 3 spolu s adresou internetovej stránky, na ktorej boli tieto zoznamy uverejnené. Komisia zverejní odkaz na tieto adresy webových stránok na svojej oficiálnej webovej stránke.

4.  Do 31. mája každého roka členské štáty predložia Komisii zoznamy uvedené v odseku 3 spolu s adresou internetovej stránky, na ktorej boli tieto zoznamy uverejnené. Komisia zverejní odkaz na tieto adresy webových stránok na svojej oficiálnej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Certifikácia sa vykonáva nezávislým spôsobom, aby sa predišlo narušeniu hospodárskej súťaže. Zabezpečí sa súlad s existujúcimi štandardizovanými platformami určenými v medzinárodných dohovoroch, ktoré platia v Únii.

Odôvodnenie

Certifikácia riešení a platforiem je potrebná na zabezpečenie súladu s protokolom eCMR, bezpečnosti údajov a interoperability súboru údajov eFTI. Certifikácia by mala byť nezávislá a krajiny by nemali uprednostňovať vlastných poskytovateľov riešenia. Podmienky certifikácie musia byť vopred stanovené a spoločne platné v rámci EÚ. Je potrebné jasné vymedzenie variantov „povolené/schválené“ v postupoch podpisu a bezpečnostných noriem, ako aj jasné vymedzenie ochrany „údajov“.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Existujúce systémy IT, ktoré v súčasnosti používajú hospodárske subjekty v odvetví dopravy na poskytovanie regulačných informácií a ktoré spĺňajú funkčné požiadavky stanovené v článku 8 ods. 1, sa certifikujú ako platformy eFTI.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 11 ods. 5 a článku 12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 7, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 11 ods. 5 a článku 12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2, článku 11 ods. 5 a článku 12 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2, článku 7, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2, článku 11 ods. 5 a článku 12 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

4.  Delegované akty prijaté v súlade s článkom 2 sa uplatňujú jeden rok po nadobudnutí ich účinnosti.

Odôvodnenie

Budúcimi zmenami prílohy 1 sa do rozsahu pôsobnosti nariadenia zavedú nové regulačné požiadavky. V záujme právnej istoty a s cieľom poskytnúť orgánom aj subjektom dostatočný čas na zohľadnenie nových požiadaviek sa odporúča umožniť prechodné obdobie v trvaní jedného roka pred začatím uplatňovania zmenených verzií prílohy. S cieľom účinne posúdiť náklady a prínosy každej zmeny sa odporúča konzultovať so zástupcami odvetvia počas prípravy delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia zabezpečí konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami a ich zastupujúcimi orgánmi na príslušných fórach, a to prostredníctvom skupiny expertov zriadenej rozhodnutím Komisie C(2018) 5921 final z 13. septembra 2018 („Fórum pre digitálnu dopravu a logistiku“).

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Odôvodnenie

Návrh zahŕňa veľké množstvo záležitostí, ktoré treba upraviť prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto záležitosti zahŕňajú pravidlá prístupu príslušných orgánov k informáciám a pravidlá ich spracovania, ako aj funkčné požiadavky na platformy a poskytovateľov služieb eFTI. Keďže ide o všeobecné záležitosti a ich cieľom je doplniť určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu, mali by sa všetky stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr do [päť rokov po dátume začiatku uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1.  Najneskôr do [troch rokov po dátume začiatku uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. V tomto hodnotení sa preskúma najmä možnosť rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na určité informácie, ktoré si podniky vymieňajú medzi sebou navzájom a ktoré sú potrebné na preukázanie súladu s príslušnými požiadavkami uvedenými v právnych aktoch Únie upravujúcich prepravu tovaru v súlade s hlavou VI tretej časti zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bude sa uplatňovať od [OP vloží štyri roky od nadobudnutia účinnosti].

Bude sa uplatňovať od ... [tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

(1)

Ú. v. EÚ C ... (zatiaľ neuverejnený v Ú. v. EÚ).

(2)

Ú. v. EÚ C ... (zatiaľ neuverejnený v Ú. v. EÚ).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odvetvie dopravy stále zaostáva v používaní digitálnych prostriedkov v porovnaní s inými sektormi našej spoločnosti a hospodárstva. Veľká väčšina operácií nákladnej dopravy v EÚ si aj naďalej vyžaduje používanie papierových dokumentov, čo vedie k situácii, že vodič medzinárodnej nákladnej dopravy musí ešte aj v roku 2018 so sebou v kabíne prevážať obrovské množstvo papierových kópií dokladov. Pomalé zavádzanie digitalizácie vedie k neefektívnosti na strane účastníkov trhu v dopravnom a logistickom reťazci, najmä v multimodálnej a cezhraničnej doprave, ako aj k zbytočnej environmentálnej záťaži. Okrem toho to komplikuje presadzovanie pravidiel zo strany vnútroštátnych orgánov, keďže kontroly sa musia uskutočniť tam, kde sa nachádzajú papierové kópie. Vzhľadom na skutočnosť, že sa očakáva nárast celkového počtu pohybov v rámci nákladnej dopravy do roku 2050 o viac ako 50 %, pomalé zavádzanie digitalizácie sa v nasledujúcich rokoch stane ešte závažnejším problémom.

Komisia identifikovala dve hlavné príčiny pomalého zavádzania elektronickej prepravnej dokumentácie: nedostatočné uznávanie právnej rovnocennosti elektronických dokumentov príslušnými orgánmi a roztrieštené IT prostredie, v ktorom chýbajú dobre zavedené a interoperabilné systémy so všeobecne uplatniteľnými a záväznými predpismi o elektronických prepravných dokladoch.

V návrhu Komisie i) sa požaduje, aby príslušné orgány prijali regulačné informácie (v prípade určitých právnych aktov) v elektronickej forme a ii) zriadili rámec certifikovaných platforiem eFTI a poskytovateľov služieb eFTI (zo strany orgánov posudzovania zhody).

Spravodajkyňa víta návrh Komisie. Tento návrh je už dávno potrebný vzhľadom na to, že toto odvetvie výrazne zaostáva v oblasti digitalizácie v porovnaní so zvyškom hospodárstva. Podľa posúdenia vplyvu sa približne v 99 % cezhraničných dopravných operácií na území EÚ v určitých fázach operácie ešte stále používajú papierové dokumenty. Európsky parlament v minulosti niekoľkokrát vyzýval na výraznejší posun smerom k bezpapierovej doprave a naliehavo žiadal o jednoduchší, bezpapierový, plynulý, transparentný, zabezpečený a dôveryhodný tok informácií medzi podnikmi, zákazníkmi a orgánmi v tomto odvetví.

Spravodajkyňa sa však domnieva, že rozsah pôsobnosti návrhu je dosť obmedzený a mohol by sa ďalej rozšíriť. Požiadavka, aby príslušné orgány prijímali niektoré regulačné informácie v elektronickej forme, pravdepodobne nebude stačiť na to, aby to odvetvie dopravy donútilo prejsť na bezpapierové fungovanie. Rozsah pôsobnosti návrhu by sa preto mal rozšíriť tak, aby zahŕňal ďalšie relevantné regulačné informácie v oblasti dopravy (napr. licencia Spoločenstva, technický stav vozidla, kvalifikácie vodiča) s cieľom znížiť ďalšie administratívne zaťaženie. V zásade by sa v budúcnosti mali všetky regulačné informácie týkajúce sa dopravy zasielať elektronicky. Mohlo by sa prípadne uvažovať aj o zavedení prechodného obdobia, ktoré by veľkému množstvu veľmi malých MSP poskytlo čas prispôsobiť sa zmenám. Okrem toho by príslušné orgány mali v budúcnosti vo väčšej miere využívať všetky dostupné digitálne informácie (vrátane príslušných informácií, ktoré si podniky vymieňajú medzi sebou navzájom, napr. o mýte a IDS), aby sa tak dodržiavanie právnych predpisov v oblasti dopravy (napr. v oblasti kabotáže alebo vysielania pracovníkov) dalo monitorovať inteligentnejším spôsobom. A napokon, zásadný význam má získanie a udržanie dôvery prevádzkovateľov v bezpečnosť systému. Preto je navrhovaný systém certifikovaných platforiem a poskytovateľov služieb eFTI vrátane správnych noriem, špecifikácií a pravidiel prístupu mimoriadne dôležitý. Tento certifikačný systém by sa mal zriadiť pomerne rýchlo a so zapojením všetkých príslušných zainteresovaných strán a mal by vychádzať z existujúcich medzinárodných noriem, aby sa čoskoro mohol uviesť na trh.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Elektronické údaje o nákladnej doprave

Referenčné čísla

COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)

Dátum predloženia v EP

17.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

11.6.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Claudia Schmidt

3.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

29.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov

Dátum predloženia

4.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ECR

Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Claudia Schmidt

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. februára 2019Právne oznámenie