Eljárás : 2018/0433(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0062/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0062/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

JELENTÉS     ***I
PDF 195kWORD 78k
4.2.2019
PE 634.475v01-00 A8-0062/2019

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Pavel Telička

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0893),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0510/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0062/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelet ideiglenes jellegének tükrözése érdekében alkalmazását rövid időre kell korlátozni, az Unió és az Egyesült Királyság közötti, a légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó jövőbeni megállapodásra vonatkozó esetleges tárgyalások és a szóban forgó megállapodás esetleges hatálybalépésének sérelme nélkül.

(5)   E rendelet ideiglenes jellegének tükrözése érdekében alkalmazását rövid időre kell korlátozni. A Bizottságnak [beillesztendő ezen rendelet hatálybalépésének napja]-ig felhatalmazást kell kapnia arra, hogy tárgyalásokat kezdjen az Egyesült Királysággal egy átfogó légi közlekedési megállapodásról.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)   A kölcsönösen előnyös összekapcsoltsági szintek fenntartása érdekében kereskedelmi együttműködési megállapodásokat, például helymegosztást kell előirányozni az Egyesült Királyság és az EU-27 légi fuvarozói számára, a viszonosság elvével összhangban;

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E rendelet egységes feltételek melletti végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni azon intézkedések elfogadása tekintetében, amelyek méltányos szintű viszonosságot garantálnak az Unió és az Egyesült Királyság által egymás légi fuvarozói számára egyoldalúan biztosított jogok között, és amelyek biztosítják, hogy a légiközlekedési szolgáltatások terén az uniós fuvarozók tisztességes feltételek mellett versenyezhessenek az Egyesült Királyság fuvarozóival. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(6)  Annak érdekében, hogy méltányos szintű viszonosságot lehessen garantálni az Unió és az Egyesült Királyság által egymás légi fuvarozói számára egyoldalúan biztosított jogok között, továbbá biztosítani lehessen, hogy a légiközlekedési szolgáltatások terén az uniós fuvarozók tisztességes feltételek mellett versenyezhessenek az Egyesült Királyság fuvarozóival, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az egyenértékűség helyreállítása vagy a tisztességtelen versenyhelyzetek megfelelő intézkedések révén történő orvoslása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

_________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

A tulajdonlásra vonatkozó előírás alóli ideiglenes mentesség

 

(1)  A Bizottság a légi fuvarozó kérésére ideiglenes mentességet adhat az 1008/2008/EK rendelet 4. cikkének f) pontjában rögzített, a tulajdonlásra vonatkozó előírás alól, amennyiben a légi fuvarozó megfelel az összes alábbi feltételnek:

 

a)  a rendelet alkalmazásának a 12. cikk (2) bekezdésében említett első napját megelőző napon az 1008/2008/EK rendeletnek megfelelő érvényes működési engedéllyel rendelkezik;

 

b)  az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Királyság állampolgárai vagy ezek együttesen a vállalkozásnak kevesebb mint 50%-át birtokolják;

 

c)  az Unió tagállamai vagy az Unió tagállamainak állampolgárai vagy ezek együttesen tényleges ellenőrzést gyakorolnak a vállalkozás felett, akár közvetlen módon, akár közvetve egy vagy több köztes vállalkozáson keresztül; valamint

 

d)  hiteles terveket mutat be tulajdonosi szerkezetének lehető legrövidebb időn belüli, az 1008/2008/EK rendelet 4. cikkének f) pontjában rögzített, a tulajdonlásra vonatkozó előírásnak való megfelelés céljából történő megváltoztatását illetően.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett mentesség legfeljebb 2020. március 30-ig terjedhet, és nem újítható meg.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  menetrend szerinti és nem menetrend szerinti nemzetközi légi járatokat működtethetnek utasok, utasok és áruk, illetve kizárólag áruk szállítása céljából két olyan tetszőleges pont között, amelyek egyike az Egyesült Királyság területén, a másik pedig az Unió területén található;

c)  menetrend szerinti és nem menetrend szerinti nemzetközi légi járatokat működtethetnek, helymegosztást is beleértve, utasok, utasok és áruk, illetve kizárólag áruk szállítása céljából két olyan tetszőleges pont között, amelyek egyike az Egyesült Királyság területén, a másik pedig az Unió területén található;

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 4. és 5. cikkre is figyelemmel, az e rendelet alapján nyújtott menetrend szerinti légi járatok működtetése tekintetében az Egyesült Királyság légi fuvarozói által az Egyesült Királyság, valamint az összes tagállam közötti útvonalakon biztosítandó teljes szezonális kapacitás nem haladhatja meg az e fuvarozók által az említett útvonalakon a IATA 2018. évi téli és nyári menetrendi időszakában működtetett járatok teljes számát.

törölve

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság által az uniós légi fuvarozóknak biztosított jogok – de jure vagy de facto – nem egyenértékűek az e rendelet alapján az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára biztosított jogokkal, vagy hogy ezek a jogok nem állnak egyenlő mértékben rendelkezésre az Unió valamennyi légi fuvarozója számára, az egyenértékűség helyreállítása érdekében a Bizottság az 1008/2008/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján:

(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság által az uniós légi fuvarozóknak biztosított jogok – de jure vagy de facto – nem egyenértékűek az e rendelet alapján az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára biztosított jogokkal, vagy hogy ezek a jogok nem állnak egyenlő mértékben rendelkezésre az Unió valamennyi légi fuvarozója számára, felhatalmazást kap arra, hogy az egyenértékűség helyreállítása érdekében a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak céljából:

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 3. cikk (2) bekezdésében megállapított korlátokon belül módosíthatja az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára rendelkezésre álló kapacitást, és kötelezheti a tagállamokat arra, hogy ennek megfelelően igazítsák ki az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára már korábban, illetve újonnan kiadott működési engedélyeket;

a)  javasolhatja a kapacitások felső határának rögzítését az Egyesült Királyság és az egyes tagállamok közötti útvonalakra vonatkozóan, továbbá kötelezheti a tagállamokat arra, hogy ennek megfelelően igazítsák ki az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára már korábban, illetve újonnan kiadott működési engedélyeket;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a (3) bekezdésben említett helyzetek bármelyike miatt az említett feltételek jelentősen kedvezőtlenebbek, mint az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára biztosítottak, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében az 1008/2008/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján:

(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a (3) bekezdésben említett helyzetek bármelyike miatt az említett feltételek jelentősen kedvezőtlenebbek, mint az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára biztosítottak, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a helyzet orvoslása érdekében a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak céljából:

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 3. cikk (2) bekezdésében megállapított korlátokon belül módosíthatja az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára rendelkezésre álló kapacitást, és kötelezheti a tagállamokat arra, hogy ennek megfelelően igazítsák ki az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára már korábban, illetve újonnan kiadott működési engedélyeket;

a)  javasolhatja a kapacitások felső határának rögzítését az Egyesült Királyság és az egyes tagállamok közötti útvonalakra vonatkozóan, továbbá kötelezheti a tagállamokat arra, hogy ennek megfelelően igazítsák ki az Egyesült Királyság légi fuvarozói számára már korábban, illetve újonnan kiadott működési engedélyeket;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdés szerinti végrehajtási jogi aktusok a következő helyzetek orvoslására fogadhatók el:

(3)  A (2) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen a következő helyzetek orvoslására szolgálnak:

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Egyesült Királyság által a munkavállalók, a biztonság és védelem, valamint a környezet védelme érdekében alkalmazott előírások kevésbé szigorúak az uniós jogszabályokban rögzítetteknél, vagy releváns uniós jogszabályok hiányában a bármely tagállamban alkalmazott előírásoknál, de minden esetben a vonatkozó nemzetközi előírásoknál;

d)  az Egyesült Királyság által az utasjogok, a munkavállalók, a biztonság és védelem, valamint a környezet védelme érdekében alkalmazott előírások kevésbé szigorúak az uniós jogszabályokban rögzítetteknél, vagy releváns uniós jogszabályok hiányában a bármely tagállamban alkalmazott előírásoknál, de minden esetben a vonatkozó nemzetközi előírásoknál;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan döntésükről, amely egy egyesült királyságbeli légi fuvarozó működési engedélyének az (1) és (2) bekezdés szerinti megtagadására vagy visszavonására vonatkozik.

(4)  A tagállamok indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan döntésükről, amely egy egyesült királyságbeli légi fuvarozó működési engedélyének az (1) és (2) bekezdés szerinti megtagadására vagy visszavonására vonatkozik.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai e rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükség szerint konzultálnak és együttműködnek az Egyesült Királyság illetékes hatóságaival.

(1)  Az Unió és a tagállamok illetékes hatóságai e rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükség szerint konzultálnak és együttműködnek az Egyesült Királyság illetékes hatóságaival.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

törölve

Bizottság

 

A Bizottság munkáját az 1008/2008/EK rendelet 25. cikke alapján létrehozott bizottság segíti.

 

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottságnak a 4. és 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet hatálybalépésének dátumától] kezdődő hatállyal.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. és 5. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 4. és a 5. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az az időpont, amikor megállapodás lép hatályba, illetve válik adott esetben ideiglenesen alkalmazandóvá az Unió és az Egyesült Királyság között a közöttük zajló légi közlekedés biztosításáról; vagy

a)  az az időpont, amikor átfogó megállapodás lép hatályba, illetve válik adott esetben ideiglenesen alkalmazandóvá az Unió és az Egyesült Királyság között a közöttük zajló légi közlekedés biztosításáról; vagy

(1)

(2)


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok

Hivatkozások

COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Pavel Telička

10.1.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

10.1.2019

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

4.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat