Postopek : 2018/0433(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0062/2019

Predložena besedila :

A8-0062/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

POROČILO     ***I
PDF 190kWORD 77k
4.2.2019
PE 634.475v01-00 A8-0062/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Pavel Telička

(Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

(COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0893),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0510/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... (1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... (2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0062/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Zaradi svoje začasnosti bi se morala ta uredba uporabljati v kratkem časovnem obdobju, brez poseganja v morebitna pogajanja in začetek veljavnosti prihodnjega sporazuma, ki bi vseboval določbo o sporazumu o storitvah zračnega prevoza med Unijo in Združenim kraljestvom.

(5)   Zaradi svoje začasnosti bi morala biti uporaba te uredbe omejena na kratko obdobje. Do...[vnesti datum začetka veljavnosti te uredbe] bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom o celovitem sporazumu o zračnem prometu.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)   Da bi ohranili obojestransko koristno povezljivost, bi bilo treba v skladu z načelom vzajemnosti za letalske prevoznike Združenega kraljestva in letalske prevoznike iz EU-27 predvideti dogovore o sodelovanju na področju trženja, kot je skupna raba oznak.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila za sprejetje ukrepov, ki jamčijo ustrezno stopnjo vzajemnosti med pravicami, ki jih Unija in Združeno kraljestvo enostransko podelita letalskim prevoznikom druge strani, ter ki zagotavljajo, da lahko prevozniki Unije pod poštenimi pogoji konkurirajo prevoznikom Združenega kraljestva pri opravljanju storitev zračnega prevoza. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.

(6)  Da bi zagotovili ustrezno stopnjo vzajemnosti med pravicami, ki jih Unija in Združeno kraljestvo enostransko podelita letalskim prevoznikom druge strani, ter da bi zagotovili, da lahko prevozniki Unije pod poštenimi pogoji konkurirajo prevoznikom Združenega kraljestva pri opravljanju storitev zračnega prevoza, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s ponovno vzpostavitvijo enakovrednosti ali odpravo nelojalne konkurence z ustreznimi ukrepi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 20161a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

_________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Začasno izvzetje od zahteve glede lastništva

 

1.  Komisija lahko na zahtevo letalskega prevoznika odobri začasno izvzetje od zahteve glede lastništva iz člena 4(f) Uredbe 1008/2008, če letalski prevoznik izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 

(a)  ima veljavno operativno licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 na dan pred prvim dnevom začetka uporabe te uredbe, kot je določeno v členu 12(2);

 

(b)  Združeno kraljestvo ali državljani Združenega kraljestva ali kombinacija obojega imajo v lasti manj kot 50 % podjetja;

 

(c)  države članice Unije ali državljani držav članic Unije ali kombinacija obojega dejansko nadzirajo podjetje, neposredno ali posredno, prek enega ali več posredniških podjetij, ter

 

(d)  predloži verodostojne načrte za spremembo lastniške strukture v najkrajšem možnem času, da izpolni zahtevo glede lastništva iz člena 4(f) Uredbe št. 1008/2008.

 

2.  Izvzetje iz odstavka 1 se lahko odobri za obdobje, ki ne gre dlje kot do 30. marca 2020, in se ne podaljša.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  opravljajo storitve rednega in posebnega potniškega, kombiniranega in tovornega mednarodnega zračnega prevoza med katerima koli krajema, od katerih se eden nahaja na ozemlju Združenega kraljestva in drugi na ozemlju Unije.

(c)  opravljajo storitve rednega in posebnega potniškega zračnega prevoza, vključno s skupno rabo oznak, ter kombiniranega in tovornega mednarodnega zračnega prevoza med katerima koli krajema, od katerih se eden nahaja na ozemlju Združenega kraljestva in drugi na ozemlju Unije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ob upoštevanju členov 4 in 5 pri opravljanju storitev rednega zračnega prevoza na podlagi te uredbe celotna sezonska zmogljivost, ki jo zagotovijo letalski prevozniki Združenega kraljestva za rute med Združenim kraljestvom in vsako državo članico, ne preseže pogostosti letov, ki so jih opravili navedeni prevozniki na navedenih rutah med zimsko in poletno sezono IATA v letu 2018.

črtano

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih je Združeno kraljestvo podelilo letalskim prevoznikom Unije, niso ne pravno ne dejansko enakovredne pravicam, podeljenim letalskim prevoznikom Združenega kraljestva na podlagi te uredbe, ali da navedene pravice niso enako na voljo vsem prevoznikom Unije, lahko za ponovno vzpostavitev enakovrednosti z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1008/2008:

2.  Če Komisija ugotovi, da pravice, ki jih je Združeno kraljestvo podelilo letalskim prevoznikom Unije, niso ne pravno ne dejansko enakovredne pravicam, podeljenim letalskim prevoznikom Združenega kraljestva na podlagi te uredbe, ali da navedene pravice niso enako na voljo vsem prevoznikom Unije, se nanjo prenese pooblastilo, da zaradi vzpostavitve enakovrednosti v skladu s členom 11a sprejme delegirane akte v zvezi (s/z):

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prilagodi zmogljivost, ki je na voljo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva znotraj meje, določene v členu 3(2), in zahteva, da države članice ustrezno prilagodijo tako obstoječa kot na novo izdana operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva;

(a)  predlaga omejitev zmogljivosti za lete med Združenim kraljestvom in posamezno državo članico in zahteva, da države članice ustrezno prilagodijo tako obstoječa kot na novo izdana operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Komisija ugotovi, da so navedeni pogoji zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 tega člena znatno manj ugodni od tistih, ki veljajo za letalske prevoznike Združenega kraljestva, lahko za izboljšanje razmer z izvedbenim aktom, sprejetim v skladu s postopkom iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1008/2008:

2.  Če Komisija ugotovi, da so navedeni pogoji zaradi katerih koli razmer iz odstavka 3 tega člena znatno manj ugodni od tistih, ki veljajo za letalske prevoznike Združenega kraljestva, se, da bi se popravile te razmere, nanjo prenese pooblastilo, da v skladu s členom 11a sprejme delegirane akte v zvezi (s/z):

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prilagodi zmogljivost, ki je na voljo letalskim prevoznikom Združenega kraljestva znotraj meje, določene v členu 3(2), in zahteva, da države članice ustrezno prilagodijo tako obstoječa kot na novo izdana operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva;

(a)  predlaga omejitev zmogljivosti za lete med Združenim kraljestvom in posamezno državo članico in zahteva, da države članice ustrezno prilagodijo tako obstoječa kot na novo izdana operativna dovoljenja letalskih prevoznikov Združenega kraljestva;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvedbeni akti iz odstavka 2 se lahko sprejmejo za izboljšanje naslednjih razmer:

3.  Delegirani akti iz odstavka 2 se sprejmejo zlasti za izboljšanje naslednjih razmer:

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Združeno kraljestvo uporablja standarde za varstvo delavcev, varnost, zaščito ali okolje, ki so nižji od standardov iz prava Unije, ali so, če v pravu Unije ni ustreznih določb, nižji od standardov, ki jih uporabljajo vse države članice, ali v vsakem primeru nižji od ustreznih mednarodnih standardov;

(d)  Združeno kraljestvo uporablja standarde za varstvo pravic potnikov, delavcev, varnost, zaščito ali okolje, ki so nižji od standardov iz prava Unije, ali so, če v pravu Unije ni ustreznih določb, nižji od standardov, ki jih uporabljajo vse države članice, ali v vsakem primeru nižji od ustreznih mednarodnih standardov;

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o kakršni koli odločitvi o zavrnitvi ali preklicu operativnega dovoljenja letalskega prevoznika Združenega kraljestva na podlagi odstavkov 1 in 2.

4.  Države članice Komisijo in druge države članice brez nepotrebnega odlašanja obvestijo o kakršni koli odločitvi o zavrnitvi ali preklicu operativnega dovoljenja letalskega prevoznika Združenega kraljestva na podlagi odstavkov 1 in 2.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi držav članic se po potrebi posvetujejo s pristojnimi organi Združenega kraljestva in z njimi sodelujejo, da se zagotovi izvajanje te uredbe.

1.  Pristojni organi Unije in držav članic se po potrebi posvetujejo s pristojnimi organi Združenega kraljestva in z njimi sodelujejo, da se zagotovi izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

črtano

Odbor

 

Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 25 Uredbe (ES) št. 1008/2008.

 

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4 in 5 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od … [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

3.  Prenos pooblastila iz členov 4 in 5 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 4 in 5, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  datum, na katerega začne veljati sporazum med Unijo in Združenim kraljestvom, ki ureja opravljanje storitev zračnega prevoza med njima, ali, odvisno od primera, se začne uporabljati začasno; ali

(a) datum, na katerega začne veljati celostni sporazum med Unijo in Združenim kraljestvom, ki ureja opravljanje storitev zračnega prevoza med njima, ali, odvisno od primera, se začne uporabljati začasno; ali

(1)

(2)

.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)

Datum predložitve EP

20.12.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pavel Telička

10.1.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

10.1.2019

Obravnava v odboru

22.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Datum predložitve

4.2.2019

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo