Διαδικασία : 2018/0436(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 184kWORD 77k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Isabella De Monte

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0895),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0511/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών της ...(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0063/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Προκειμένου να αποτραπούν σοβαρές διαταράξεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη δημόσια τάξη, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια δέσμη μέτρων τα οποία θα επιτρέπουν στους οδικούς μεταφορείς που διαθέτουν άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές ανάμεσα στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων είκοσι επτά κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, τα παρεχόμενα δικαιώματα θα πρέπει να προϋποθέτουν τη χορήγηση ισοδύναμων δικαιωμάτων και να υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.

(4)  Προκειμένου να αποτραπούν σοβαρές διαταράξεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη δημόσια τάξη, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια δέσμη προσωρινών μέτρων τα οποία θα επιτρέπουν στους οδικούς μεταφορείς που διαθέτουν άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές ανάμεσα στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων είκοσι επτά κρατών μελών ή από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου με διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, τα παρεχόμενα δικαιώματα θα πρέπει να προϋποθέτουν τη χορήγηση ισοδύναμων δικαιωμάτων και να υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «διμερείς μεταφορές»:

(2)  «εγκεκριμένες μεταφορές»:

α)  οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο, με σημείο αφετηρίας και σημείο άφιξης εντός του εδάφους της Ένωσης και εντός του εδάφους του Ηνωμένου Βασιλείου, αντίστοιχα, με ή χωρίς διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες·

α)  οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο, από το έδαφος της Ένωσης προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου ή αντιστρόφως, με ή χωρίς διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες·

β)  οι μετακινήσεις χωρίς φορτίο σε συνδυασμό με τις μεταφορές που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β)  οι μετακινήσεις ενός οχήματος με φορτίο, από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου προς το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου με διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από το έδαφος της Ένωσης·

 

β α)  οι μετακινήσεις χωρίς φορτίο σε συνδυασμό με τις μεταφορές στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α) και β)·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «άδεια από το ΗΒ»: άδεια που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο για τους σκοπούς διεθνών μεταφορών, περιλαμβανομένων των διμερών μεταφορών·

(5)  «άδεια από το ΗΒ»: άδεια που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο για τους σκοπούς διεθνών μεταφορών, όσον αφορά εγκεκριμένες μεταφορές·

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα διεξαγωγής διμερών μεταφορών

Δικαίωμα διεξαγωγής εγκεκριμένων μεταφορών

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι οδικοί μεταφορείς του ΗΒ μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, να διεξάγουν διμερείς μεταφορές.

1.  Οι οδικοί μεταφορείς του ΗΒ μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, να διεξάγουν εγκεκριμένες μεταφορές.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Διμερείς μεταφορές των κάτωθι τύπων μπορούν να διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να απαιτείται άδεια από το ΗΒ κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 5):

2.  Εγκεκριμένες μεταφορές των κάτωθι τύπων μπορούν να διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να απαιτείται άδεια από το ΗΒ κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 5):

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά τη διάρκεια των διμερών μεταφορών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

Κατά τη διάρκεια των εγκεκριμένων μεταφορών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν κρίνει ότι τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε οδικούς μεταφορείς της Ένωσης δεν είναι, de jure ή de facto, ισοδύναμα με εκείνα που χορηγούνται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή ότι τα δικαιώματα αυτά δεν παρέχονται εξ ίσου σε όλους τους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης, η Επιτροπή, προκειμένου να αποκαταστήσει την ισοδυναμία, δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:

2.  Εάν κρίνει ότι τα δικαιώματα που χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε οδικούς μεταφορείς της Ένωσης δεν είναι, de jure ή de facto, ισοδύναμα με εκείνα που χορηγούνται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή ότι τα δικαιώματα αυτά δεν παρέχονται εξ ίσου σε όλους τους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης, η Επιτροπή, προκειμένου να αποκαταστήσει την ισοδυναμία, δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:

α)  να καθορίσει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα που παρέχεται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ ή στον αριθμό των διαδρομών ή σε αμφότερα·

α)  να αναστείλει την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που δεν χορηγούνται ισοδύναμα δικαιώματα στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης ή σε περίπτωση που τα χορηγούμενα δικαιώματα είναι ελάχιστα· ή

β)  να αναστείλει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· ή

β)  να καθορίσει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα που παρέχεται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ ή στον αριθμό των διαδρομών ή σε αμφότερα· ή

γ)  να εγκρίνει άλλα πρόσφορα μέτρα.

γ)  να εγκρίνει άλλα πρόσφορα μέτρα, όπως οικονομικές υποχρεώσεις ή λειτουργικούς περιορισμούς.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Εάν κρίνει ότι, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκ των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις είναι σημαντικά λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με εκείνες από τις οποίες επωφελούνται οι οδικοί μεταφορείς του ΗΒ, η Επιτροπή, προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση, δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:

2.   Εάν κρίνει ότι, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκ των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις είναι σημαντικά λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με εκείνες από τις οποίες επωφελούνται οι οδικοί μεταφορείς του ΗΒ, η Επιτροπή, προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση, δύναται, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:

α)  να καθορίσει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα που παρέχεται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ ή στον αριθμό των διαδρομών ή σε αμφότερα·

α)  να αναστείλει την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που δεν χορηγούνται ισοδύναμα δικαιώματα στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης ή σε περίπτωση που τα χορηγούμενα δικαιώματα είναι ελάχιστα· ή

β)  να αναστείλει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· ή

β)  να καθορίσει όρια στην επιτρεπόμενη χωρητικότητα που παρέχεται σε οδικούς μεταφορείς του ΗΒ ή στον αριθμό των διαδρομών ή σε αμφότερα· ή

γ)  να εγκρίνει άλλα πρόσφορα μέτρα.

γ)  να εγκρίνει άλλα πρόσφορα μέτρα, όπως οικονομικές υποχρεώσεις ή λειτουργικούς περιορισμούς.

(1)

[ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0 / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα]

(2)

[ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0 / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα]


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.12.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

10.1.2019

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

4.2.2019

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου