Menettely : 2018/0436(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0063/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0063/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

MIETINTÖ     ***I
PDF 164kWORD 75k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Isabella De Monte

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0895),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0511/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0063/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta vältetään vakavat häiriöt, joita voisi ilmetä myös yleisessä järjestyksessä, on tarpeen ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, joiden avulla Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneet maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat kuljettaa tavaroita maanteitse Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion alueiden välillä. Jotta varmistettaisiin asianmukainen tasapaino Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien jäsenvaltioiden välillä, näin myönnettyjen oikeuksien edellytyksenä olisi oltava vastaavien oikeuksien myöntäminen ja tiettyjen tasapuolisen kilpailun varmistavien ehtojen soveltaminen.

(4)  Jotta vältetään vakavat häiriöt, joita voisi ilmetä myös yleisessä järjestyksessä, on tarpeen ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, joiden avulla Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneet maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat kuljettaa tavaroita maanteitse Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion alueiden välillä tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle yhden tai useamman jäsenvaltion kautta. Jotta varmistettaisiin asianmukainen tasapaino Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien jäsenvaltioiden välillä, näin myönnettyjen oikeuksien edellytyksenä olisi oltava vastaavien oikeuksien myöntäminen ja tiettyjen tasapuolisen kilpailun varmistavien ehtojen soveltaminen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  kahdenvälisellä kuljetuksella’

2)  sallitulla kuljetuksella’

a)  kuormatulla ajoneuvolla suoritettavaa matkaa, jonka lähtö- ja saapumispaikasta toinen sijaitsee unionin ja toinen Yhdistyneen kuningaskunnan alueella ja joka voi tapahtua yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta;

a)  kuormatulla ajoneuvolla suoritettavaa matkaa unionin alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle tai päinvastoin yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta;

b)  edellä a alakohdassa tarkoitettujen kuljetusten yhteydessä tyhjänä tehtyä matkaa;

b)  kuormatulla ajoneuvolla suoritettavaa matkaa Yhdistyneen kuningaskunnan alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle unionin alueen kautta;

 

b a)  edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen kuljetusten yhteydessä tyhjänä tehtyä matkaa;

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneluvalla’ lupaa, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt kansainvälistä kuljetusta varten, kahdenvälinen kuljetus mukaan luettuna;

5)  ’Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneluvalla’ lupaa, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt kansainvälistä kuljetusta varten sallitun kuljetuksen osalta;

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Oikeus harjoittaa kahdenvälistä kuljetusta

Oikeus harjoittaa sallittuja kuljetuksia

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin harjoittaa kahdenvälistä kuljetusta.

1.  Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin harjoittaa sallittuja kuljetuksia.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat harjoittaa seuraavanlaista kahdenvälistä kuljetusta ilman Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua lupaa:

2.  Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat harjoittaa seuraavanlaisia sallittuja kuljetuksia ilman Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua lupaa:

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen mukaisessa kahdenvälisessä kuljetuksessa on noudatettava seuraavia sääntöjä:

Tämän asetuksen mukaisessa sallitussa kuljetuksessa on noudatettava seuraavia sääntöjä:

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos se katsoo, että oikeudet, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille, eivät oikeudellisesti tai tosiasiallisesti vastaa tämän asetuksen mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille myönnettyjä oikeuksia, tai että nämä oikeudet eivät ole tasapuolisesti kaikkien unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien saatavilla, komissio voi vastaavuuden palauttamiseksi delegoiduilla säädöksillä

2.  Jos se katsoo, että oikeudet, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille, eivät oikeudellisesti tai tosiasiallisesti vastaa tämän asetuksen mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille myönnettyjä oikeuksia, tai että nämä oikeudet eivät ole tasapuolisesti kaikkien unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien saatavilla, komissio voi vastaavuuden palauttamiseksi delegoiduilla säädöksillä

a)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille;

a)  keskeyttää tämän asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisen, jos unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ei myönnetä vastaavia oikeuksia tai jos myönnetyt oikeudet ovat minimaaliset; tai

b)  keskeyttää tämän asetuksen soveltamisen; tai

b)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille; tai

c)  toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.

c)  toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä, kuten taloudelliset velvoitteet tai toimintarajoitukset.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Jos komissio 3 kohdassa tarkoitettujen tilanteiden seurauksena toteaa, että edellä mainitut edellytykset ovat huomattavasti epäedullisemmat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajiin sovellettavat edellytykset, komissio voi tilanteen korjaamiseksi delegoiduilla säädöksillä

2.   Jos komissio 3 kohdassa tarkoitettujen tilanteiden seurauksena toteaa, että edellä mainitut edellytykset ovat huomattavasti epäedullisemmat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajiin sovellettavat edellytykset, komissio voi tilanteen korjaamiseksi delegoiduilla säädöksillä

a)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille;

a)  keskeyttää tämän asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisen, jos unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ei myönnetä vastaavia oikeuksia tai jos myönnetyt oikeudet ovat minimaaliset; tai

b)  keskeyttää tämän asetuksen soveltamisen; tai

b)  vahvistaa rajat Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille; tai

c)  toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.

c)  toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä, kuten taloudelliset velvoitteet tai toimintarajoitukset.

(1)

[EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.]

(2)

[EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.]


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt

Viiteasiakirjat

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

10.1.2019

Valiokuntakäsittely

22.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.2.2019

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus