Nós Imeachta : 2018/0436(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0063/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0063/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0063/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 76k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le rialacha comhchoiteanna lena gcinntítear nascacht bhunúsach iompair lasta de bhóthar maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe agus Tuaisceart Éireann ón Aontas</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Isabella De Monte</Depute>

(Nós imeachta simplithe – Riail 50(2) de na Rialacha Nós Imeachta)

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le rialacha comhchoiteanna lena gcinntítear nascacht bhunúsach iompair lasta de bhóthar maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe agus Tuaisceart Éireann ón Aontas

 

(COM(2018)0895 – C8‑0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0895),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 91(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0511/2018),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an ...[1],

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún an …[2],

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0063/2019),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Dá dheasca sin, chun aon bhriseadh tromchúiseach sna hoibríochtaí a chosc, an t-ord poiblí san áireamh, is gá tacar sealadach beart a bhunú a chuirfidh ar chumas oibreoirí tarlaithe de bhóthar atá ceadúnaithe sa Ríocht Aontaithe earraí a iompar de bhóthar idir críoch na Ríochta Aontaithe agus na 27 mBallstát eile. Chun cothromaíocht chuí a áirithiú idir an Ríocht Aontaithe agus na Ballstáit eile, níor cheart na cearta a thabharfar ar an gcaoi sin a thabhairt ach amháin ar choinníoll go dtabharfar cearta coibhéiseacha agus ba cheart iad a bheith faoi réir coinníollacha áirithe lena n-áiritheofar an iomaíocht chóir.

(4) Dá dheasca sin, chun aon bhriseadh tromchúiseach sna hoibríochtaí a chosc, an t-ord poiblí san áireamh, is gá tacar sealadach beart a bhunú a chuirfidh ar chumas oibreoirí tarlaithe de bhóthar atá ceadúnaithe sa Ríocht Aontaithe earraí a iompar de bhóthar idir críoch na Ríochta Aontaithe agus na 27 mBallstát eile nó earraí a iompar ó chríoch na Ríochta Aontaithe go dtí críoch na Ríochta Aontaithe le hidirthuras trí Bhallstát amháin nó níos mó. Chun cothromaíocht chuí a áirithiú idir an Ríocht Aontaithe agus na Ballstáit eile, níor cheart na cearta a thabharfar ar an gcaoi sin a thabhairt ach amháin ar choinníoll go dtabharfar cearta coibhéiseacha agus ba cheart iad a bheith faoi réir coinníollacha áirithe lena n-áiritheofar an iomaíocht chóir.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) ciallaíonn “iompar déthaobhach”:

(2) ciallaíonn “iompar údaraithe”:

(a) turas ualaithe arna dhéanamh ag feithicil a bhfuil a pointe tosaigh agus a ceann scríbe ar chríoch an Aontais agus ar chríoch na Ríochta Aontaithe faoi seach, le hidirthuras nó gan idirthuras trí Bhallstát nó tríú tír amháin nó trí níos mó;

(a) turas ualaithe arna dhéanamh ag feithicil a bhfuil a pointe tosaigh agus a ceann scríbe ar chríoch an Aontais agus ar chríoch na Ríochta Aontaithe faoi seach, le hidirthuras nó gan idirthuras trí Bhallstát nó tríú tír amháin nó níos mó;

(b) turas neamhualaithe i gcomhar leis an iompar dá dtagraítear i bpointe (a);

(b) Turas ualaithe arna dhéanamh ag feithicil ó chríoch na Ríochta Aontaithe go dtí críoch na Ríochta Aontaithe le hidirthuras trí chríoch an Aontais;

 

(ba) turas neamhualaithe i gcomhar le hiompar dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b);

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 5</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) ciallaíonn “ceadúnas na Ríochta Aontaithe” ceadúnas a eisíonn an Ríocht Aontaithe chun críocha an iompair idirnáisiúnta, lena n-áirítear iompar déthaobhach

(5) ciallaíonn “ceadúnas na Ríochta Aontaithe” ceadúnas a eisíonn an Ríocht Aontaithe chun críocha an iompair idirnáisiúnta, i leith iompar údaraithe

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – teideal</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An ceart chun iompar déthaobhach

An ceart chun iompair údaraithe

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 </Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Féadfaidh oibreoirí tarlaithe de bhóthar na Ríochta Aontaithe iompar déthaobhach a dhéanamh, faoi na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo.

1. Féadfaidh oibreoirí tarlaithe de bhóthar na Ríochta Aontaithe iompar údaraithe a dhéanamh, faoi na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Féadfaidh daoine nádúrtha nó dlítheanacha atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe iompar déthaobhach den chineál seo a leanas a dhéanamh, gan ceadúnas na Ríochta Aontaithe, de réir bhrí Airteagal 2(5), a bheith de dhíth:

2. Féadfaidh daoine nádúrtha nó dlítheanacha atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe iompar údaraithe den chineál seo a leanas a dhéanamh, gan ceadúnas na Ríochta Aontaithe, de réir bhrí Airteagal 2(5), a bheith de dhíth:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar na rialacha seo a leanas a chomhlíonadh i gcás iompar déthaobhach a dhéanfar i gcomhréir leis an Rialachán seo:

Déanfar na rialacha seo a leanas a chomhlíonadh i gcás iompar údaraithe a dhéanfar i gcomhréir leis an Rialachán seo:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. I gcás ina gcinnfidh sé nach bhfuil na cearta a bheidh tugtha ag an Ríocht Aontaithe d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar an Aontais coibhéiseach, de jure nó de facto, leis na cearta a thabharfar d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar na Ríochta Aontaithe faoin Rialachán seo, nó nach bhfuil na cearta sin ar fáil gan idirdhealú d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar uile an Aontais, féadfaidh an Coimisiún, d’fhonn an choibhéis a athbhunú, an méid seo a leanas a dhéanamh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe:

2. I gcás ina gcinnfidh sé nach bhfuil na cearta a bheidh tugtha ag an Ríocht Aontaithe d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar an Aontais coibhéiseach, de jure nó de facto, leis na cearta a thabharfar d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar na Ríochta Aontaithe faoin Rialachán seo, nó nach bhfuil na cearta sin ar fáil gan idirdhealú d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar uile an Aontais, féadfaidh an Coimisiún, chun an choibhéis a athbhunú, an méid seo a leanas a dhéanamh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe:

(a) teorainneacha a leagan síos ar an toilleadh incheadaithe d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar nó ar an líon turas, nó an dá cheann;

(a) cur i bhfeidhm Airteagal 3(1) agus (2) den Rialachán seo a chur ar fionraí sa chás nach ndeonaítear cearta coibhéiseacha d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar an Aontais nó gur íoschearta na cearta a dheonaítear;

(b) cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur ar fionraí;

(b) teorainneacha a leagan síos ar an toilleadh incheadaithe d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar nó ar an líon turas, nó an dá cheann;

(c) bearta iomchuí eile a ghlacadh

(c) bearta iomchuí eile a ghlacadh amhail dualgais airgeadais nó srianta oibríochta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  I gcás ina gcinnfidh sé, mar gheall ar aon cheann de na cásanna dá dtagraítear i mír 3, nach bhfuil na coinníollacha sin chomh fabhrach leis na coinníollacha a bhfuil oibreoirí tarlaithe de bhóthar na Ríochta Aontaithe ag baint tairbhe astu, féadfaidh an Coimisiún, d’fhonn an choibhéis a athbhunú, an méid seo a leanas a dhéanamh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe:

2.  I gcás ina gcinnfidh sé, mar gheall ar aon cheann de na cásanna dá dtagraítear i mír 3, nach bhfuil na coinníollacha sin chomh fabhrach leis na coinníollacha a bhfuil oibreoirí tarlaithe de bhóthar na Ríochta Aontaithe ag baint tairbhe astu, féadfaidh an Coimisiún, chun an choibhéis a athbhunú, an méid seo a leanas a dhéanamh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe:

(a) teorainneacha a leagan síos ar an toilleadh incheadaithe d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar nó ar an líon turas, nó an dá cheann;

(a) cur i bhfeidhm Airteagal 3 (1) agus (2) den Rialachán seo sa chás nach ndeonaítear cearta coibhéiseacha d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar an Aontais nó gur íoschearta a dheonaítear; nó

(b) cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur ar fionraí; nó

(b) teorainneacha a leagan síos ar an toilleadh incheadaithe d’oibreoirí tarlaithe de bhóthar nó ar an líon turas, nó an dá cheann; nó

(c) bearta iomchuí eile a ghlacadh

(c) bearta iomchuí eile a ghlacadh amhail dualgais airgeadais nó srianta oibríochtúla.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Rialacha comhchoiteanna lena n-áirithítear nascacht bhunúsach an iompair lasta de bhóthar i dtaca le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas

Tagairtí

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Dáta tíolactha chun PE

20.12.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

10.1.2019

Pléite sa choiste

22.1.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

22.1.2019

 

 

 

Dáta don chur síos

4.2.2019

 

 

[1] [IO C 0, 0.0.0000, lch. 0. / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil]

[2] [IO C 0, 0.0.0000, lch. 0. / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil]

 

An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil