Eljárás : 2018/0436(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0063/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0063/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

JELENTÉS     ***I
PDF 181kWORD 74k
4.2.2019
PE 634.477v01-00 A8-0063/2019

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Isabella De Monte

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0895),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0511/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0063/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ezért a – többek között a közrend tekintetében fellépő – komoly zavarok megelőzése érdekében ideiglenes intézkedéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Királyságban engedélyezett közúti árufuvarozók számára, hogy közúti árufuvarozást végezzenek az Egyesült Királyság területe és az Unióban maradó huszonhét tagállam között. Az Egyesült Királyság és az Unióban maradó tagállamok közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében ezen jogok biztosítását attól kell függővé tenni, hogy az Egyesült Királyság egyenértékű jogokat biztosít-e, és hogy fennállnak-e bizonyos, a tisztességes versenyhez elengedhetetlen feltételek.

(4)  Ezért a – többek között a közrend tekintetében fellépő – komoly zavarok megelőzése érdekében ideiglenes intézkedéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Királyságban engedélyezett közúti árufuvarozók számára, hogy közúti árufuvarozást végezzenek az Egyesült Királyság területe és az Unióban maradó huszonhét tagállam között vagy az Egyesült Királyság területéről egy vagy több tagállamon áthaladva az Egyesült Királyság területére. Az Egyesült Királyság és az Unióban maradó tagállamok közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében ezen jogok biztosítását attól kell függővé tenni, hogy az Egyesült Királyság egyenértékű jogokat biztosít-e, és hogy fennállnak-e bizonyos, a tisztességes versenyhez elengedhetetlen feltételek.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „kétoldalú fuvarozás”:

(2)  „engedélyezett fuvarozás”:

a)  egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított út, amelynél a kiindulási pont és a végpont az Unió területén, illetve az Egyesült Királyság területén van, egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon keresztül történő tranzittal vagy anélkül;

a)  egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított út az Unió területéről az Egyesült Királyság területére vagy fordítva egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon keresztül történő tranzittal vagy anélkül;

b)  az a) pontban említett fuvarozásokkal kapcsolatban üresen megtett út;

b)  egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított, az Egyesült Királyság területéről az Egyesült Királyság területére tartó, az Unió területén áthaladó út;

 

ba)  az a) és b) pontban említett fuvarozásokkal kapcsolatban üresen megtett út;

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  „egyesült királyságbeli engedély”: az Egyesült Királyság által nemzetközi fuvarozás céljából – beleértve a kétoldalú fuvarozást is – kibocsátott engedély;

(5)  „egyesült királyságbeli engedély”: az Egyesült Királyság által nemzetközi fuvarozás céljából egy engedélyezett fuvarozás tekintetében kibocsátott engedély;

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kétoldalú fuvarozás folytatásához való jog

Az engedélyezett fuvarozás folytatásához való jog

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendeletben megállapított feltételek szerint az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók kétoldalú fuvarozást is végezhetnek.

(1)  Az e rendeletben megállapított feltételek szerint az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók engedélyezett fuvarozást is végezhetnek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A következő típusú kétoldalú fuvarozást az Egyesült Királyságban letelepedett természetes vagy jogi személy a 2. cikk (5) bekezdése értelmében vett egyesült királyságbeli engedély nélkül végezheti:

(2)  A következő típusú engedélyezett fuvarozást az Egyesült Királyságban letelepedett természetes vagy jogi személy a 2. cikk (5) bekezdése értelmében vett egyesült királyságbeli engedély nélkül végezheti:

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet szerinti kétoldalú szállítás során be kell tartani a következő szabályokat:

Az e rendelet szerinti engedélyezett szállítás során be kell tartani a következő szabályokat:

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság által az uniós közúti árufuvarozóknak biztosított jogok – de jure vagy de facto – nem egyenértékűek az e rendelet alapján az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára biztosított jogokkal, vagy hogy ezek a jogok nem állnak egyenlő mértékben rendelkezésre valamennyi uniós közúti árufuvarozó számára, az egyenértékűség helyreállítása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján:

(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság által az uniós közúti árufuvarozóknak biztosított jogok – de jure vagy de facto – nem egyenértékűek az e rendelet alapján az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára biztosított jogokkal, vagy hogy ezek a jogok nem állnak egyenlő mértékben rendelkezésre valamennyi uniós közúti árufuvarozó számára, az egyenértékűség helyreállítása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján:

a)  korlátokat állapíthat meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében;

a)  felfüggesztheti e rendelet 3. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazását, amennyiben nem biztosítanak egyenértékű jogokat az uniós közúti árufuvarozóknak, vagy ha a megadott jogok minimálisak; vagy

b)  felfüggesztheti e rendelet alkalmazását; vagy

b)  korlátokat állapíthat meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében; vagy

c)  egyéb megfelelő intézkedéseket hozhat.

c)  egyéb megfelelő intézkedéseket hozhat, például pénzügyi kötelezettségeket vagy működési korlátozásokat állapíthat meg.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a (3) bekezdésben említett helyzetek bármelyike miatt az említett feltételek jelentősen kedvezőtlenebbek, mint az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára biztosítottak, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján:

(2)  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a (3) bekezdésben említett helyzetek bármelyike miatt az említett feltételek jelentősen kedvezőtlenebbek, mint az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára biztosítottak, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján:

a)  korlátokat állapíthat meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében;

a)  felfüggesztheti e rendelet 3. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazását, amennyiben nem biztosítanak egyenértékű jogokat az uniós közúti árufuvarozóknak, vagy ha a megadott jogok minimálisak; vagy

b)  felfüggesztheti e rendelet alkalmazását; vagy

b)  korlátokat állapíthat meg az egyesült királyságbeli közúti árufuvarozók számára engedélyezett kapacitás vagy utak száma vagy mindkettő tekintetében; vagy

c)  egyéb megfelelő intézkedéseket hozhat.

c)  egyéb megfelelő intézkedéseket hozhat, például pénzügyi kötelezettségeket vagy működési korlátozásokat állapíthat meg.

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok

Hivatkozások

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

10.1.2019

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

4.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat