Procedură : 2018/0436(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0063/2019

Texte depuse :

A8-0063/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0063/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 75k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisia pentru transport și turism</Commission>

Raportoare: <Depute>Isabella De Monte</Depute>

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

 

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0895),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0511/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din …[2],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0063/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin urmare, pentru a se evita perturbări grave care ar decurge de aici, inclusiv în ceea ce privește ordinea publică, este necesar să se stabilească o serie temporară de măsuri care să permită operatorilor de transport rutier de mărfuri autorizați în Regatul Unit să transporte bunuri pe cale rutieră între teritoriul acestuia și celelalte douăzeci și șapte de state membre. Pentru a asigura un echilibru adecvat între Regatul Unit și celelalte state membre, drepturile astfel conferite ar trebui să fie condiționate de acordarea de drepturi echivalente și să fie supuse unor condiții care să asigure concurența loială.

(4) Prin urmare, pentru a se evita perturbări grave care ar decurge de aici, inclusiv în ceea ce privește ordinea publică, este necesar să se stabilească o serie temporară de măsuri care să permită operatorilor de transport rutier de mărfuri autorizați în Regatul Unit să transporte bunuri pe cale rutieră între teritoriul acestuia și celelalte douăzeci și șapte de state membre sau de pe teritoriul Regatului Unit către teritoriul Regatului Unit, tranzitând unul sau mai multe state membre. Pentru a asigura un echilibru adecvat între Regatul Unit și celelalte state membre, drepturile astfel conferite ar trebui să fie condiționate de acordarea de drepturi echivalente și să fie supuse unor condiții care să asigure concurența loială.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) „transport bilateral” înseamnă:

(2) „transport autorizat” înseamnă:

(a) o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinație se află în teritoriul Uniunii și, respectiv, în teritoriul Regatului Unit, cu sau fără tranzit prin unul sau mai multe state membre sau țări terțe;

(a) o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul de pe teritoriul Uniunii către teritoriul Regatului Unit sau invers, cu sau fără tranzit prin unul sau mai multe state membre sau țări terțe;

(b) o deplasare fără încărcătură în legătură cu transporturile menționate la litera (a);

(b) o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul de pe teritoriul Regatului Unit către teritoriul Regatului Unit, cu tranzit prin teritoriul Uniunii;

 

(ba) o deplasare fără încărcătură în legătură cu transporturile menționate la literele (a) și (b);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) „licență în Regatul Unit” înseamnă o licență eliberată de Regatul Unit în scopul transportului internațional de mărfuri, inclusiv în cel al transportului de mărfuri bilateral;

(5) „licență în Regatul Unit” înseamnă o licență eliberată de Regatul Unit în scopul transportului internațional de mărfuri, cu privire la un transport autorizat;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dreptul de a efectua transporturi bilaterale

Dreptul de a efectua transporturi autorizate

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1 </Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Operatorii de transport rutier din Regatul Unit pot, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, să efectueze transporturi bilaterale.

1. Operatorii de transport rutier din Regatul Unit pot, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, să efectueze transporturi autorizate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Persoanele fizice sau juridice stabilite în Regatul Unit pot efectua transporturi bilaterale de următoarele tipuri, fără a fi necesară o licență în Regatul Unit în sensul articolului 2 alineatul (5):

2. Persoanele fizice sau juridice stabilite în Regatul Unit pot efectua transporturi autorizate de următoarele tipuri, fără a fi necesară o licență în Regatul Unit în sensul articolului 2 alineatul (5):

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cursul transporturilor bilaterale, în conformitate cu prezentul regulament, trebuie respectate următoarele reguli:

În cursul transporturilor autorizate, în conformitate cu prezentul regulament, trebuie respectate următoarele reguli:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care stabilește că drepturile acordate de Regatul Unit operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune nu sunt, de jure sau de facto, echivalente cu cele acordate operatorilor de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament, sau că drepturile respective nu sunt disponibile în mod egal pentru toți operatorii de transport rutier de mărfuri din Uniune, Comisia poate, pentru a restabili echivalența, prin intermediul unor acte delegate:

2. În cazul în care stabilește că drepturile acordate de Regatul Unit operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune nu sunt, de jure sau de facto, echivalente cu cele acordate operatorilor de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament, sau că drepturile respective nu sunt disponibile în mod egal pentru toți operatorii de transport rutier de mărfuri din Uniune, Comisia poate, pentru a restabili echivalența, prin intermediul unor acte delegate:

(a) stabilească limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru numărul de călătorii sau pentru ambele;

(a) suspende aplicarea articolul 3 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament în cazul în care nu li se acordă drepturi echivalente operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune sau în cazul în care drepturile acordate sunt minime sau

(b) suspende aplicarea prezentului regulament sau

(b) să stabilească limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru numărul de călătorii sau pentru ambele sau

(c) să adopte orice alte măsuri adecvate.

(c) să adopte alte măsuri adecvate, cum ar fi taxele financiare sau restricțiile operaționale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care constată că, în urma oricăreia dintre situațiile menționate la alineatul (3), condițiile menționate sunt semnificativ mai puțin favorabile decât cele de care se bucură operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit, Comisia poate, pentru a remedia această situație, prin intermediul unor acte delegate:

2.  În cazul în care constată că, în urma oricăreia dintre situațiile menționate la alineatul (3), condițiile menționate sunt semnificativ mai puțin favorabile decât cele de care se bucură operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit, Comisia poate, pentru a remedia această situație, prin intermediul unor acte delegate:

(a) stabilească limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru numărul de călătorii sau pentru ambele;

(a) suspende aplicarea articolul 3 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament în cazul în care nu li se acordă drepturi echivalente operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune sau în cazul în care drepturile acordate sunt minime sau

(b) să suspende aplicarea prezentului regulament sau

(b) să stabilească limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru numărul de călătorii sau pentru ambele sau

(c) să adopte orice alte măsuri adecvate.

(c) să adopte alte măsuri adecvate, cum ar fi taxele financiare sau restricțiile operaționale.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

Referințe

COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)

Data prezentării la PE

20.12.2018

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunţului în plen

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Isabella De Monte

17.1.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

10.1.2019

Examinare în comisie

22.1.2019

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Data depunerii

4.2.2019

 

 

[1] [JO C 0, 0.0.0000, p. 0 / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial]

[2] [JO C 0, 0.0.0000, p. 0 / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial]

 

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică