Nós Imeachta : 2018/0211(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0064/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0064/2019

Díospóireachtaí :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Vótaí :

PV 12/02/2019 - 9.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0068

<Date>{04/02/2019}4.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0064/2019</NoDocSe>
PDF 243kWORD 106k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár Frithchalaoise AE </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>


<Commission>{CONT}An Coiste um Rialú Buiséadach</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra</Depute>

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár Frithchalaoise AE

(COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0386),

 ag féachaint d’Airteagal 294(325) agus d’Airteagal 33(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0236/2018),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don tuairim ón gCúirt Iniúchóirí an 15 Samhain 2018[1],

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Rialú Buiséadach agus don tuairim ón gCoiste um Buiséid (A8-0064/2019),

1. Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. Ag meabhrú nach bhfuil san imchlúdach airgeadais a shonraítear sa togra reachtach ach nod don údarás reachtach agus nach féidir é a shocrú go dtí go dtiocfar ar chomhaontú maidir leis an togra le haghaidh Rialachán lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2021-2027;

3. Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4. Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 a) Is gá ilchineálacht na gcóras dlí agus riaracháin sna Ballstáit a chúiteamh chun teacht thar neamhrialtachtaí agus chun comhrac in aghaidh na calaoise. Féadtar luainiú líon na neamhrialtachtaí a chur i leith dhul chun cinn na gclár ilbhliantúil pleanála agus i leith tuairisciú déanach. Éilíonn sé sin go léir go mbunófaí córas aonfhoirmeach trína mbaileofaí ó na Ballstáit sonraí maidir le neamhrialtachtaí agus cásanna de chalaois chun an próiseas tuairiscithe a chaighdeánú agus chun cáilíocht agus inchomparáideacht na sonraí arna soláthar a áirithiú.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Bealtaine 2018 maidir le Tuarascáil Bhliantúil 2016 um leasa airgeadais AE - Comhrac in aghaidh na Calaoise.  Le fáil ar: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=EN&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 b) Níl amhras ar bith faoin tábhacht a bhaineann le gníomhaíochtaí coisc an Choimisiúin agus na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise

(OLAF), le go neartófaí cur chun feidhme an Chórais Luathbhraite agus Eisiaimh (EDES) agus an Chórais Faisnéise Frithchalaoise (AFIS) agus go gcuirfí i gcrích na straitéisí frithchalaoise náisiúnta. Éilíonn na ceanglais sin go dtarraingeofaí suas creat le haghaidh dhigitiú gach próisis i gcur chun feidhme bheartais AE (glaonna ar thograí, cur i bhfeidhm, meastóireacht, cur chun feidhme agus íocaíochtaí) a bheidh le cur i bhfeidhm ag gach Ballstát.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Bealtaine 2018 maidir le Tuarascáil Bhliantúil 2016 um leasa airgeadais AE - Comhrac in aghaidh na Calaoise. Le fáil ar: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=EN&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Ba cheart an tacaíocht ón Aontas i réimse na cosanta ar leasanna airgeadais an Aontais, an tuairiscithe ar neamhrialtachtaí agus an chúnaimh riaracháin fhrithpháirtigh agus an chomhair in ábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta a chuíchóiriú faoi aon chlár amháin, Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh (“an Clár”), d’fhonn sinéirgíochtaí agus solúbthacht bhuiséid a mhéadú, agus chun bainistiú a shimpliú.

(6) Ba cheart an tacaíocht ón Aontas i réimse na cosanta ar leasanna airgeadais an Aontais, an tuairiscithe ar neamhrialtachtaí agus an chúnaimh riaracháin fhrithpháirtigh agus an chomhair in ábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta a chuíchóiriú faoi aon chlár amháin, Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh (“an Clár”), d’fhonn sinéirgíochtaí agus solúbthacht bhuiséid a mhéadú, agus chun bainistiú a shimpliú gan dochar do rialú éifeachtach a bheith á dhéanamh ag comhreachtóirí chur chun feidhme an chláir.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a) Ba cheart go spriocdhíreodh cosaint ar leasanna airgeadais an Aontais ar gach gné de bhuiséad an Aontais, ó thaobh ioncaim agus caiteachais de araon. Sa chomhthéacs sin, ba cheart aird chuí a thabhairt ar an bhfíoras gurb é an Clár an t-aon cheann atá ann go sonrach chun taobh caiteachais de bhuiséad an Aontais a chosaint.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 10</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Beidh feidhm ag rialacha cothrománacha airgeadais arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an Rialachán seo. Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus cinntear leo go háirithe an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna, cur chun feidhme indíreach, agus déantar foráil maidir le seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. Na rialacha a ghlactar ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, baineann siad freisin le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe i dtaca le smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur réamhchoinníoll riachtanach urramú an smachta reachta i dtaca le bainistíocht fhónta airgeadais agus maoiniú éifeachtach de chuid an Aontais Eorpaigh.

(10) Beidh feidhm ag rialacha cothrománacha airgeadais arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an Rialachán seo. Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus cinntear leo go háirithe an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna, cur chun feidhme indíreach, agus déantar foráil maidir le seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. Dá bhrí sin, tá conarthaí arna maoiniú go hiomlán nó go páirteach ag buiséad an Aontais faoin gClár, faoi réir, inter alia, phrionsabail na trédhearcachta, na comhréireachta, na córa comhionainne agus an neamh-idirdhealaithe, agus tá deontais faoi réir phrionsabail an chómhaoinithe, na dámhachtana neamhcharnaí agus an neamh-mhaoinithe dhúbailte, na neamh-chúlghabhálachta agus an neamhbhrabúis. Na rialacha a ghlactar ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, baineann siad freisin le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe i dtaca le smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur réamhchoinníoll riachtanach urramú an smachta reachta i dtaca le bainistíocht fhónta airgeadais agus maoiniú éifeachtach de chuid an Aontais Eorpaigh.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Féach Airteagal 160 (1) de na Rialacha Airgeadais (prionsabail is infheidhme i leith conarthaí soláthair agus lamháltais) agus Airteagal 188 de na Rialacha Airgeadais (prionsabail is infheidhme i leith deontas)

</Amend>

 

<Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 11 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(11 a) Ní sháróidh an ráta cómhaoinithe do dheontais arna ndámhachtain faoin gClár 80 % de na costais incháilithe. I gcásanna eisceachtúla agus i gcásanna a bhfuil bonn cuí leo, arna sainiú sa chlár oibre, amhail cásanna a bhaineann leis na Ballstáit atá neamhchosanta ar riosca maidir le leasanna airgeadais an Aontais, ní rachaidh an ráta cómhaoinithe uasta thar 90 % de na costais incháilithe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 12 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12 a) Is leis na cláir oibre dá dtagraítear in Airteagal 110 den Rialachán Airgeadais a chuirfear na cláir oibre chun feidhme. Ba cheart go nglacfadh an Coimisiún na cláir oibre ina leagtar amach tuairisc ar na gníomhaíochtaí a bheidh le maoiniú, nod maidir leis an tsuim arna leithdháileadh ar gach gníomhaíocht, tráthchlár táscach cur chun feidhme agus ráta uasta an chómhaoiniúcháin le haghaidh deontas. Agus an clár oibre á ullmhú ag an gCoimisiún, ba cheart go gcuirfeadh sé san áireamh tosaíochtaí Pharlaimint na hEorpa, ar tosaíochtaí iad a shonraítear faoi chuimsiú chreat a meastóireachta bliantúla ar chosaint leasanna airgeadais an Aontais. Ba cheart an clár oibre a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin agus é a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa.

</Amend>

 

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 12 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(12 b) Ba cheart go mbeadh gníomhaíochtaí incháilithe ar bhonn a gcumais spriocanna sonracha an Chláir a bhaint amach, ar spriocanna iad dá bhforáiltear in Airteagal 2. Féadfaidh siadsan foráil a áireamh maidir le cúnamh teicniúil speisialta le haghaidh údaráis inniúla na mBallstát, amhail eolas sonrach a sholáthar, ardtrealamh speisialaithe agus teicniúil  agus uirlisí éifeachtacha teicneolaíochta faisnéise (TF); an tacaíocht is gá a áirithiú agus imscrúduithe a éascú, go háirithe cur ar bun foirne comhpháirteacha imscrúdaithe agus oibríochtaí trasteorann; nó feabhas a chur ar mhalairtí foirne le haghaidh tionscadail shonracha. Anuas air sin, féadtar a áireamh i measc na ngníomhaíochtaí incháilithe freisin oiliúint speisialaithe spriocdhírithe, ceardlanna anailíse riosca, agus, i gcás inarb iomchuí, comhdhálacha agus staidéir a eagrú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 13</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13) Maidir le ceannach trealaimh trí ionstraim an Aontais le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim26 d’fhéadfadh sé tionchar dearfach a bheith aige ar an gcomhrac i gcoinne calaois a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh. Is faoi ionstraim an Aontais le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim agus faoin gClár araon atá sé aon dúbailt a sheachaint sa tacaíocht ón Aontas. Go bunúsach, ba cheart don Chlár a thacaíocht a dhíriú ar chineálacha trealaimh a fháil nach dtagann faoi raon feidhme ionstraim an Aontais le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim, nó do threalamh arb iad na tairbhithe údaráis seachas na húdaráis a bhfuil ionstraim an Aontais le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim dírithe orthu. Ba cheart a áirithiú go ndéanfar forluí a sheachaint agus an clár oibre bliantúil á ullmhú.

(13) Maidir le ceannach trealaimh trí ionstraim an Aontais le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim26 d’fhéadfadh sé tionchar dearfach a bheith aige ar an gcomhrac in aghaidh calaois a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh. Is faoi ionstraim an Aontais le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim agus faoin gClár araon atá sé aon dúbailt a sheachaint sa tacaíocht ón Aontas. Go bunúsach, ba cheart don Chlár a thacaíocht a dhíriú ar chineálacha trealaimh a fháil nach dtagann faoi raon feidhme ionstraim an Aontais le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim, nó do threalamh arb iad na tairbhithe údaráis seachas na húdaráis a bhfuil ionstraim an Aontais le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim dírithe orthu. Thairis sin, ba cheart go mbeadh nasc soiléir ann idir tionchar an trealaimh ar cuireadh maoiniú ar fáil lena aghaidh agus cosaint leasanna airgeadais an Aontais. Ba cheart a áirithiú go háirithe go ndéanfar forluí a sheachaint agus go ndéanfar sinéirgíochtí a aimsiú idir an Clár agus cláir ábhartha eile i réimsí amhail ceartas, custaim agus gnóthaí baile i gcomhthéacs ullmhú na gclár oibre.

_________________

_________________

26 [ref]

26 [ref]

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

I gcomhréir le barúlacha ón gCúirt Iniúchóirí ina Tuarascáil Speisialta 19/2017 ‘Import Procedures: shortcomings in the legal framework and an ineffective implementation impact the financial interests of the EU, 5 December 2017. [Nósanna imeachta allmhairiúcháin: easnamh sa chreat dlíthiúil agus tionchar neamhéifeachtúil cur chun feidhme leasanna airgeadais an Aontais].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 13 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13 a) Tacaíonn an Clár leis an gcomhar idir údaráis riaracháin agus forfheidhmiúcháin dlí na mBallstát agus idir na húdaráis forfheidhmiúcháin agus an Coimisiún, lena n-áirítear OLAF, chomh maith le comhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha eile an Aontais, amhail Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Europol), d’fhonn a áirithiú go ndéanfar cosaint níos éifeachtaí ar leasanna airgeadais an Aontais.

Tacóidh sé freisin leis an gcomhar le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) maidir leis sin, a luaithe is a théann an oifig sin i mbun a cúraimí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 14</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Ba cheart an Clár a bheith oscailte do rannpháirtíocht tíortha ar comhaltaí iad de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar cuid den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) iad. Ba cheart é a bheith oscailte freisin do thíortha aontacha, tíortha is iarrthóirí, tíortha is iarrthóirí ionchasacha mar aon le tíortha a chuimsítear faoi Bheartas Comharsanachta na hEorpa, i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta agus na téarmaí agus coinníollacha ginearálta a bhaineann le rannpháirtíocht na dtíortha sin i gcláir de chuid an Aontais arna mbunú sna comhaontuithe réime agus sna cinntí ó Chomhairlí Comhlachais lena mbaineann, nó i gcomhaontuithe eile den chineál céanna. Ba cheart an Clár a bheith oscailte do thríú tíortha eile ar choinníoll go dtugann siad comhaontú sonrach i gcrích a chumhdaíonn a rannpháirtíocht i gcláir de chuid an Aontais.

(14) Ba cheart an Clár a bheith oscailte do rannpháirtíocht tíortha ar comhaltaí iad de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar cuid den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) iad. Ba cheart é a bheith oscailte freisin do thíortha aontacha, tíortha is iarrthóirí agus is iarrthóirí ionchasacha mar aon le tíortha a chuimsítear faoi Bheartas Comharsanachta na hEorpa, i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta agus na téarmaí agus coinníollacha ginearálta a bhaineann le rannpháirtíocht na dtíortha sin i gcláir de chuid an Aontais arna mbunú sna comhaontuithe réime agus sna cinntí ó Chomhairlí Comhlachais lena mbaineann, nó i gcomhaontuithe eile den chineál céanna. Ina theannta sin, ba cheart an Clár a bheith oscailte do thríú tíortha eile ar choinníoll go bhfuil comhaontú comhlachais acu nó go dtugann siad comhaontú sonrach i gcrích lena gcumhdaítear a rannpháirtíocht i gcláir de chuid an Aontais.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tagairt shonrach do thrí tíortha ag a bhfuil comhaontú comhlachais le AE.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 15 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15 a) Go háirithe, ba cheart go spreagfaí rannpháirtíocht eintiteas bunaithe i dtíortha a bhfuil comhaontú comhlachais i bhfeidhm acu leis an Aontas, d’fhonn cosaint leasanna airgeadais an Aontais a neartú trí chomhar a bhaineann le custaim agus malartú dea-chleachtais, go háirithe i ndáil le bealaí chun comhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a bhfuil tionchar acu ar leasanna airgeadais an Aontais agus i ndáil le dul i ngleic le dúshláin a bhaineann le forbairtí teicneolaíocha nua;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 22</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22) De bhun mhír 22 agus mhír 23 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 201635 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, is gá meastóireacht a dhéanamh ar an gClár seo ar bhonn faisnéis arna bailiú trí cheanglais faireacháin shonracha, agus ró-rialáil agus ualach riaracháin, ar na Ballstáit go háirithe, á seachaint san am céanna. Ar na ceanglais sin, is féidir a áireamh, i gcás inarb iomchuí sin, táscairí intomhaiste mar bhonn chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí an Chláir ar an láthair.

(22) De bhun mhír 22 agus mhír 23 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr35, is gá meastóireacht a dhéanamh ar an gClár seo ar bhonn faisnéis arna bailiú trí thuairisciú, go háirithe maidir le feidhmíocht, ceanglais faireacháin agus meastóireachta, agus ró-rialáil agus ualach riaracháin, ar na Ballstáit go háirithe, á seachaint san am céanna. Ar na ceanglais sin, is féidir a áireamh, i gcás inarb iomchuí sin, táscairí intomhaiste mar bhonn chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí an Chláir ar an láthair. Ba cheart do mheastóir neamhspleách an mheastóireacht sin a dhéanamh.

__________________

__________________

35 Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 (IO L 123, 12.5.2016, lch. 1).

35 Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 (IO L 123, 12.5.2016, lch. 1).

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ailíniú leis an gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 23</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23) Ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na forálacha is gá le haghaidh creat faireachán agus monatóireacht don Chlár a fhorbairt. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(23) Chun an Rialachán seo a fhorlíonadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na cláir oibre a ghlacadh. Sa bhreis air sin, chun an Rialachán seo a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na táscairí a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ailíniú leis an gclásal caighdeánach aithrise maidir le gníomhartha tarmligthe arna gcomhaontú sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Is é EUR 181.207 milliún i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chláir don tréimhse 2021 – 2027.

1. Is é EUR 321 314 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 362 414 000 i bpraghsanna reatha) a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chláir don tréimhse 2021-2027.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

I gcomhréir leis an gcinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 13 Meán Fómhair 2018, tá an leasú seo ina léiriú ar na figiúirí atá sa tuarascáil eatramhach maidir le Creat Airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 a ghlac an suí iomlánach an 14 Samhain 2018.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 2 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) EUR 114.207 milliún don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(a);

(a) EUR 202 512 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 228 414 000 i bpraghsanna reatha) don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(a);

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 2 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) EUR 7 milliún don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(b);

(b) EUR 12 412 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 14 mhilliún i bpraghsanna reatha) don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(b);

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 2 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) EUR 60 milliún don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(c).

(c) EUR 106 390 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 120 milliún i bpraghsanna reatha) i gcás na gcuspóirí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(c).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún cistí a ath-leithdháileadh idir na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2(2). I gcás ina bhfuil athrú de 10% nó níos mó i gceist le hath-leithdháileadh ar cheann de na méideanna a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo, déanfar an t-ath-leithdháileadh sin trí ghníomh tarmligthe arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an Clár a chur chun feidhme, cuir i gcás gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha.

3. Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an Clár a chur chun feidhme, cuir i gcás gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha. Thairis sin, cuirtear san áireamh sa leithdháileadh táscach i bpointe (a) de mhír 2 an fíoras gurb é an Clár an t-aon cheann dá chineáil a théann i ngleic leis an taobh caiteachais de chosaint leasanna airgeadais an Aontais.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 4 – mír 1 – pointe d – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) go n-áirithítear leis an gcomhaontú cothromaíocht chóir idir ranníocaíochtaí agus sochair an tríú tír atá rannpháirteach sna cláir de chuid an Aontais;

scriosta

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Inneachar arna chumhdach sna pointí eile den chaibidil chéanna.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 5 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Féadfar cistiú a sholáthar ón gClár, agus an cistiú sin in aon cheann de na foirmeacha a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais, go háirithe i bhfoirm deontas agus soláthair, mar aon le haisíocaíocht caiteachais taistil agus caiteachais cothaithe de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 238 den Rialachán Airgeadais.

2. Féadfar cistiú a sholáthar ón gClár, agus an cistiú sin in aon cheann de na foirmeacha a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais, go háirithe i bhfoirm deontas  i gcomhréir le Teideal VIII agus i bhfoirm soláthair i gcomhréir le Teideal VII, mar aon le haisíocaíocht speansais taistil agus speansais chothaithe de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 238 den Rialachán Airgeadais.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tagairtí don Rialachán Airgeadais a áireamh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Caibidil 2 – teideal</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

DEONTAIS

scriosta

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tabharfar agus bainisteofar deontais faoin gClár i gcomhréir le Teideal VIII den Rialachán Airgeadais.

Ní sháróidh an ráta cómhaoinithe do dheontais arna ndámhachtain faoin gClár 80 % de na costais incháilithe. In imthosca eisceachtúla atá cuí-réasúnaithe, arna sainiú sna cláir oibre bhliantúla dá dtagraítear in Airteagal 10, ní sháróidh an ráta cómhaoinithe 90 % de na costais incháilithe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní bheidh ach gníomhaíochtaí lena gcuirtear na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 2 chun feidhme incháilithe chun cistiú a fháil.

Beidh na gníomhaíochtaí seo a leanas lena gcuirtear na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 2 chun feidhme incháilithe chun cistiú a fháil:

 

(a) eolas teicniúil, trealamh speisialaithe ardteicneolaíoch agus uirlisí éifeachtacha teicneolaíochta faisnéise (TF) a sholáthar lena bhfeabhsaítear an comhar trasnáisiúnta agus ildisciplíneach agus an comhar leis an gCoimisiún;

 

(b) feabhas a chur ar mhalartuithe foirne i gcás tionscadail shonracha, an tacaíocht is gá a áirithiú agus imscrúduithe a éascú, go háirithe cur ar bun foirne comhpháirteacha imscrúduithe agus oibríochtaí trasteorann;

 

(c) tacaíocht theicniúil agus oibríochtúil a chur ar fáil d’imscrúduithe náisiúnta, go háirithe d’údaráis chustaim agus údaráis forfheidhmithe dlí chun an comhrac i gcoinne na calaoise agus gníomhaíochta neamhdhleathacha eile a neartú;

 

(d) acmhainneacht TF a fhorbairt ar fud na mBallstát agus na dtríú tíortha, malartú sonraí a mhéadú, uirlisí TF a fhorbairt agus a chur ar fáil le haghaidh imscrúduithe agus faireachán a dhéanamh ar obair faisnéise;

 

(e) oiliúint speisialaithe, ceardlanna anailíse rioscaí, comhdhálacha agus staidéir a eagrú a bhfuil sé mar aidhm leo feabhas a chur ar an gcomhar agus ar an gcomhordú i measc seirbhísí lena mbaineann cosaint leasanna airgeadais an Aontais;

 

(f) sraith d’fheidhmchláir chustaim TF a mhaoiniú, arna n-oibriú faoi chóras coiteann faisnéise arna bhainistiú ag an gCoimisiún agus arna bhunú chun na tascanna a chuirtear de chúram ar an gCoimisiún le Rialachán (CE) 515/971aa dhéanamh;

 

(g) uirlis chumarsáide leictreonaí shlán a mhaoiniú, lena n-éascaítear an oibleagáid atá ar na Ballstáit, neamhrialtachtaí a bhraitear a thuairisciú, lena n-áirítear éilliú, agus lena dtacaítear leis an mbainistiú agus leis an anailísiú orthu sin;

 

(h) aon ghníomhaíocht eile, dá bhforáiltear leis na cláir oibre bhliantúla faoi Airteagal 10, a bhfuil gá léi chun na cuspóirí ginearálta agus sonracha dá bhforáiltear in Airteagal 2 a bhaint amach.

 

__________________

 

1a Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart (IO L 82, 22.3.1997, lch. 1).

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ba cheart tuairisc níos mionsonraithe ar na gníomhaíochtaí incháilithe a áireamh san airteagal.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Nuair is fáil trealaimh atá i gceist leis an ngníomhaíocht a gcuirtear tacaíocht ar fáil di, áiritheoidh an Coimisiún go rannchuideoidh an trealamh arna mhaoiniú le cosaint leasanna airgeadais an Aontais.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

I gcomhréir le barúlacha ón gCúirt Iniúchóirí ina Tuarascáil Speisialta 19/2017 ‘Import Procedures: shortcomings in the legal framework and an ineffective implementation impact the financial interests of the EU, 5 December 2017. [Nósanna imeachta allmhairiúcháin: easnamh sa chreat dlíthiúil agus tionchar neamhéifeachtúil cur chun feidhme leasanna airgeadais an Aontais].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 9 – mír 2 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) aon eintiteas dlíthiúil a bunaíodh faoi dhlí an Aontais nó aon eagraíocht idirnáisiúnta.

(c) aon eintiteas dlíthiúil arna bhunú faoi dhlí an Aontais nó aon eagraíocht idirnáisiúnta, mar a shainmhínítear in Airteagal 156 den Rialachán Airgeadais.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tagairt don Rialachán Airgeadais a áireamh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfaidh an Coimisiún na cláir oibre a ghlacadh trí bhíthin gníomh tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 14.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 1 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Breathnóidh an Coimisiún ar shinéirgíochtaí a aimsiú idir an Clár agus cláir ábhartha eile i réimsí amhail ceartas, custaim agus gnóthaí baile agus áiritheoidh sé go ndéanfar forluí a sheachaint i gcomhthéacs ullmhú na gclár oibre.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 – mír 1 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfar na cláir oibre a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin agus déanfar iad a tharchur chuige Parlaimint na hEorpa, a dhéanfaidh measúnú ar a n-inneachar agus ar a dtorthaí faoi chuimsiú chreat na meastóireachta bliantúla ar leasanna airgeadais an Aontais.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Chun a áirithiú go measfar go héifeachtach dul chun cinn an Chláir i dtreo bhaint amach a chuspóirí, tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 14, chun Iarscríbhinn II a leasú chun na táscairí a athbhreithniú nó a fhorlíonadh i gcás ina measfar gur gá, agus chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le forálacha maidir le creat faireacháin agus meastóireachta a bhunú.

2. Chun a áirithiú go measfar go héifeachtach dul chun cinn an Chláir i dtreo bhaint amach a chuspóirí, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 14, chun Iarscríbhinn II a leasú chun na táscairí a athbhreithniú nó a fhorlíonadh i gcás ina measfar gur gá sin.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ní ann go fóill don chreat dá dtagraitear.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil maidir le feidhmíocht an Chláir a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 12 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Déanfar meastóireachtaí go tráthúil sa dóigh agus go bhféadfar leas a bhaint astu sa phróiseas cinnteoireachta.

1. Déanfaidh meastóir neamhspleách meastóireachtaí go tráthúil sa dóigh agus go bhféadfar leas a bhaint astu sa phróiseas cinnteoireachta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 12 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. I ndeireadh chur chun feidhme an Chláir, ach tráth nach déanaí ná ceithre bliana tar éis dheireadh na tréimhse a shonraítear in Airteagal 1, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht deiridh ar an gClár.

3. I ndeireadh chur chun feidhme an Chláir, ach tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis dheireadh na tréimhse a shonraítear in Airteagal 1, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht deiridh ar an gClár.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Meastóireacht ar an gClár tar éis trí bliana.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 12 – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachtaí chomh maith lena bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, do Choiste na Réigiún agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

4. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachtaí chomh maith lena bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, do Choiste na Réigiún agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus foilseoidh sé iad ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 5 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 10 agus 13 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

An clásal caighdeánach in easnamh sa togra.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 15 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal. Ní cheanglófar aitheantas a thabhairt d’fhoinse an chistithe ón Aontas ná infheictheacht a áirithiú i gcás ina mbeidh riosca ann go gcuirfí feidhmíocht éifeachtach gníomhaíochtaí oibríochtúla frithchalaoise agus custaim i mbaol.

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht uasta an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal. Ní cheanglófar aitheantas a thabhairt d’fhoinse an chistithe ón Aontas ná infheictheacht a áirithiú i gcás ina mbeidh riosca ann go gcuirfí feidhmíocht éifeachtach gníomhaíochtaí oibríochtúla frithchalaoise agus custaim i mbaol.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 15 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis an gClár, agus a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí an Chláir. Beidh na hacmhainní airgeadais a leithdháilfear ar an gClár ina gcuidiú freisin maidir le cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a fhad a bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 2.

2. Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme go rialta gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis an gClár, agus a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí an Chláir. Beidh na hacmhainní airgeadais a leithdháilfear ar an gClár ina gcuidiú freisin maidir le cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a fhad a bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 2.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – mír 1 – fomhír 2 – pointe 1.1 – pointe a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a) Líon agus cineál na gníomhaíochtaí arna n-eagrú agus arna gcómhaoiniú/maoiniú tríd an gclár;

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Táscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla san áireamh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – mír 1 – fomhír 2 – pointe 1.2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.2 : Céatadán na mBallstát a fhaigheann tacaíocht gach bliain a bhíonn an clár i bhfeidhm.

1.2 : Liosta na mBallstát a fhaigheann tacaíocht gach bliain a bhíonn an clár i bhfeidhm agus a sciaranna faoi seach den chistiú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – mír 1 – fomhír 4 – pointe a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a) An líon tuairisc ar neamhrialtachtaí;

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Táscairí cainníochtúla a áireamh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – mír 1 – fomhír 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Ráta sástachta na n-úsáideoirí i dtaca le húsáid an Chórais Bainistíochta Neamhrialtachtaí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>43</NumAm><DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Iarscríbhinn II – mír 1 – fomhír 6 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Cineál na ngníomhaíochtaí a bhaineann le cúnamh frithpháirteach;

 

TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid (23.11.2018)

<CommissionInt>chuig an gCoiste um Rialú Buiséadach</CommissionInt>


<Titre>ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár Frithchalaoise AE</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0386 – C8‑0236/2018 – 2018/0211(COD))</DocRef>

Rapóirtéir don tuairim: <Depute>Nedzhmi Ali</Depute>

 

 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Rialú Buiséadach, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 a) Is gá aghaidh mar is cuí a thabhairt ar éagsúlacht na gcóras dlí agus riaracháin sna Ballstáit chun neamhrialtachtaí a shárú agus chun calaois a chomhrac. Féadtar luainiú líon na neamhrialtachtaí a chur i leith dhul chun cinn na gclár ilbhliantúil pleanála agus i leith tuairisciú déanach. Éilíonn sé sin go léir go mbunófaí córas aonfhoirmeach trína mbaileofaí ó na Ballstáit sonraí inchomparáide maidir le neamhrialtachtaí agus cásanna de chalaois chun an próiseas tuairiscithe a chaighdeánú agus chun cáilíocht agus inchomparáideacht na sonraí arna soláthar a áirithiú.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Bealtaine 2018 maidir le Tuarascáil Bhliantúil 2016 um leasa airgeadais AE - Comhrac in aghaidh na Calaoise.  Le fáil ar: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=EN&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 b) Níl amhras ar bith faoin tábhacht a bhaineann le gníomhaíochtaí coisc an Choimisiúin agus OLAF, le go neartófaí cur chun feidhme an Chórais Luathbhraite agus Eisiaimh (EDES) agus an Chórais Faisnéise Frithchalaoise (AFIS) agus go gcuirfí i gcrích na straitéisí frithchalaoise náisiúnta. Éilíonn na ceanglais sin go dtarraingeofaí suas creat le haghaidh dhigitiú gach próisis i gcur chun feidhme bheartais AE (glaonna ar thograí, cur i bhfeidhm, meastóireacht, cur chun feidhme, íocaíochtaí) a bheidh le cur i bhfeidhm ag gach Ballstát.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Bealtaine 2018 maidir le Tuarascáil Bhliantúil 2016 um leasa airgeadais AE - Comhrac in aghaidh na Calaoise. Le fáil ar: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=EN&ring=A8-2018-0135

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Ba cheart an tacaíocht ón Aontas i réimse na cosanta ar leasanna airgeadais an Aontais, an tuairiscithe ar neamhrialtachtaí agus an chúnaimh riaracháin fhrithpháirtigh agus an chomhair in ábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta a chuíchóiriú faoi aon chlár amháin, Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh (“an Clár”), d’fhonn sinéirgíochtaí agus solúbthacht bhuiséid a mhéadú, agus chun bainistiú a shimpliú.

(6) Ba cheart an tacaíocht ón Aontas i réimse na cosanta ar leasanna airgeadais an Aontais, an tuairiscithe ar neamhrialtachtaí agus an chúnaimh riaracháin fhrithpháirtigh agus an chomhair in ábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta a chuíchóiriú faoi aon chlár amháin, Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh (“an Clár”), d’fhonn sinéirgíochtaí agus solúbthacht bhuiséid a mhéadú, agus chun bainistiú a shimpliú. Tabharfar aghaidh ar dhúbláil a sheachaint agus ar shinéirgíochtí a aimsiú idir Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh agus cláir ábhartha eile i réimsí amhail Ceartas, Custaim agus Gnóthaí Baile nuair a bheidh na Cláir Oibre Bhliantúla á n-ullmhú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 10</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Beidh feidhm ag rialacha cothrománacha airgeadais arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an Rialachán seo. Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus cinntear leo go háirithe an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna, cur chun feidhme indíreach, agus déantar foráil maidir le seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. Na rialacha a ghlactar ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, baineann siad freisin le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe i dtaca le smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur réamhchoinníoll riachtanach urramú an smachta reachta i dtaca le bainistíocht fhónta airgeadais agus maoiniú éifeachtach de chuid an Aontais Eorpaigh.

(10) Beidh feidhm ag rialacha cothrománacha airgeadais arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an Rialachán seo. Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus cinntear leo go háirithe an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna, cur chun feidhme indíreach, agus déantar foráil maidir le seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. Dá bhrí sin, tá conarthaí arna maoiniú go hiomlán nó go páirteach ag buiséad AE faoi chlár Frithchalaoise AE, faoi réir, inter alia, phrionsabail na trédhearcachta, na comhréireachta, na córa comhionainne agus an neamh-idirdhealaithe, agus tá deontais faoi réir phrionsabail an chómhaoinithe, na dámhachtana neamhcharnaí agus an neamh-mhaoinithe dhúbailte, na neamh-chúlghabhálachta agus an neamhbhrabúis. Na rialacha a ghlactar ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, baineann siad freisin le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe i dtaca le smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur réamhchoinníoll riachtanach urramú an smachta reachta i dtaca le bainistíocht fhónta airgeadais agus maoiniú éifeachtach de chuid an Aontais Eorpaigh.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Féach Airteagal 160 (1) de na Rialacha Airgeadais (prionsabail is infheidhme i leith conarthaí soláthair agus lamháltais) agus Airteagal 188 de na Rialacha Airgeadais (prionsabail is infheidhme i leith deontas)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 3

Airteagal 3

An buiséad

An buiséad

1. Is é EUR 181.207 milliún i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chláir don tréimhse 2021 – 2027.

1. Is é 322 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 363 000 000 i bpraghsanna reatha) a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chláir don tréimhse 2021 – 2027.

2. Maidir leis an méid dá dtagraítear i mír 1, seo a leanas a dháileadh táscach:

2. Maidir leis an méid dá dtagraítear i mír 1, seo a leanas a dháileadh táscach:

(a) EUR 114.207 milliún don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(a);

(a) EUR 203 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 229 000 000 i bpraghsanna reatha)  don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(a);

(b) EUR 7 milliún don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(b);

(b) EUR 12 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 14 000 000 i bpraghsanna reatha)  don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(b);

(c) EUR 60 milliún don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(c).

(c) EUR 107 000 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 120 000 000 i bpraghsanna reatha)  don chuspóir dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(b);

3. Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an Clár a chur chun feidhme, cuir i gcás gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha.

3. Féadfar an méid dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil agus cúnamh riaracháin chun an Clár a chur chun feidhme, cuir i gcás gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Clár Frithchalaoise AE

Tagairtí

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

An Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CONT

14.6.2018

 

 

 

Tuairim ó

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

14.6.2018

Rapóirtéir

 Dáta an cheapacháin

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Pléite sa choiste

26.9.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

21.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

28

2

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

 


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

 

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

 

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

 

 

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Clár Frithchalaoise AE

Tagairtí

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Dáta tíolactha chun PE

30.5.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CONT

14.6.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

13.12.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

29.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

17

0

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Dáta don chur síos

5.2.2019

 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

 

0

-

 

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1] Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

An nuashonrú is déanaí: 6 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil