Procedură : 2018/0211(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0064/2019

Texte depuse :

A8-0064/2019

Dezbateri :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0068

RAPORT     ***I
PDF 261kWORD 109k
4.2.2019
PE 630.376v01-00 A8-0064/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0386),

–  având în vedere articolul 325 și articolul 33 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0236/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 15 noiembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0064/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  subliniază că pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Este nevoie să se compenseze diversitatea sistemelor juridice și administrative ale statelor membre pentru a combate neregulile și fraudele. Fluctuațiile privind numărul de nereguli pot fi asociate evoluției ciclurilor de programare multianuală și raportării tardive a neregulilor. Prin urmare, este nevoie să se înființeze un sistem uniform de colectare de date privind neregulile și cazurile de fraudă din statele membre, pentru a standardiza procesul de raportare și a asigura calitatea și comparabilitatea datelor furnizate.

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei; disponibilă la adresa: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Importanța activităților de prevenire ale Comisiei și ale Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) este incontestabilă, la fel ca și importanța consolidării punerii în aplicare a sistemului de detectare timpurie și de excludere (EDES) și a Sistemului de informații antifraudă (AFIS), precum și a finalizării strategiilor naționale de combatere a fraudei. În contextul acestor activități, este necesar să se elaboreze un cadru pentru digitalizarea tuturor procedurilor de punere în aplicare a politicilor Uniunii (inclusiv cererile de propuneri, candidaturile, evaluarea, implementarea și plățile) care urmează să fie aplicate de toate statele membre.

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei; disponibilă la adresa: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sprijinul acordat de Uniune în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii, al raportării neregulilor și al asistenței administrative reciproce și cooperării în domeniul vamal și în cel agricol ar trebui să fie raționalizat în cadrul unui singur program, Programul UE de luptă antifraudă („programul”), cu scopul de a spori sinergiile și flexibilitatea bugetară și de a simplifica gestionarea.

(6)  Sprijinul acordat de Uniune în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii, al raportării neregulilor și al asistenței administrative reciproce și cooperării în domeniul vamal și în cel agricol ar trebui să fie raționalizat în cadrul unui singur program, Programul UE de luptă antifraudă („programul”), cu scopul de a spori sinergiile și flexibilitatea bugetară și de a simplifica gestionarea, fără a aduce atingere unui control eficient al punerii în aplicare a programului de către colegiuitori.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Protejarea intereselor financiare ale Uniunii ar trebui să aibă în vedere toate aspectele bugetului Uniunii, atât în ceea ce privește veniturile, cât și cheltuielile. În acest context, ar trebui să se acorde atenția cuvenită faptului că acest program este singurul care sprijină în mod specific partea de cheltuieli a bugetului Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și instituie în special procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin intermediul granturilor, al achizițiilor, al premiilor și al execuției indirecte, precum și verificări privind responsabilitatea actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace din partea UE.

(10)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și instituie în special procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin intermediul granturilor, al achizițiilor, al premiilor și al execuției indirecte, precum și verificări privind responsabilitatea actorilor financiari. Prin urmare, contractele finanțate integral sau parțial din bugetul Uniunii în cadrul acestui program sunt supuse, printre altele, principiilor transparenței, proporționalității, tratamentului egal și nediscriminării, în timp ce granturile fac, în plus, obiectul principiilor cofinanțării, acordării necumulative și evitării dublei finanțări, neretroactivității și non-profit. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace din partea UE.

Justificare

A se vedea articolul 160 alineatul (1) din Regulamentul financiar (principiile aplicabile achizițiilor publice și concesiunilor) și articolul 188 din Regulamentul financiar (principiile aplicabile granturilor)

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Ratele maxime de cofinanțare pentru granturile acordate în cadrul programului nu ar trebui să depășească 80 % din costurile eligibile. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, definite în programul de lucru, cum ar fi cazurile legate de statele membre expuse unui risc ridicat în ceea ce privește interesele financiare ale Uniunii, rata maximă de cofinanțare ar trebui stabilită la 90 % din costurile eligibile.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Comisia ar trebui să adopte programele de lucru în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul financiar. Programele de lucru ar trebui să conțină o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o precizare a sumei alocate fiecărei acțiuni, un calendar orientativ al punerii în aplicare și rata maximă de cofinanțare pentru subvenții. La pregătirea programului de lucru, Comisia ar trebui să țină seama de prioritățile Parlamentului European exprimate în cadrul evaluării sale anuale a protecției intereselor financiare ale Uniunii. Programul de lucru ar trebui să fie publicat pe site-ul de internet al Comisiei și transmis Parlamentului European.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Acțiunile ar trebui să fie eligibile pe baza capacității lor de a îndeplini obiectivele specifice ale programului prevăzute la articolul 2. Acestea pot include furnizarea de asistență tehnică specială pentru autoritățile competente din statele membre, cum ar fi furnizarea de cunoștințe specifice, echipamente specializate și avansate din punct de vedere tehnic și instrumente eficiente din domeniul tehnologiei informației (TI); asigurarea sprijinului necesar și facilitarea investigațiilor, în special constituirea de echipe comune de anchetă și operațiuni transfrontaliere; sau intensificarea schimburilor de personal pentru proiecte specifice. În plus, acțiunile eligibile pot include, de asemenea, organizarea de cursuri de formare specializată cu obiective clare, de ateliere de analiză a riscurilor, precum și, după caz, de conferințe și studii.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Achiziționarea de echipamente prin intermediul instrumentului de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal26 poate avea un impact pozitiv asupra combaterii fraudei care afectează interesele financiare ale UE. Există o responsabilitate comună de a se evita suprapunerile în cadrul sprijinului oferit de Uniune, pe de o parte, prin instrumentul Uniunii de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal și, pe de altă parte, prin program. Programul ar trebui, în esență, să își canalizeze sprijinul către achiziția de tipuri de echipamente care nu intră sub incidența instrumentului Uniunii de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal sau de echipamente pentru care beneficiarii sunt alte autorități decât cele vizate de instrumentul Uniunii de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal. Evitarea suprapunerilor ar trebui să fie asigurată, în special, în contextul pregătirii programelor de lucru anuale.

(13)  Achiziționarea de echipamente prin intermediul instrumentului de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal26 poate avea un impact pozitiv asupra combaterii fraudei care afectează interesele financiare ale UE. Există o responsabilitate comună de a se evita suprapunerile în cadrul sprijinului oferit de Uniune, pe de o parte, prin instrumentul Uniunii de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal și, pe de altă parte, prin program. Programul ar trebui, în esență, să își canalizeze sprijinul către achiziția de tipuri de echipamente care nu intră sub incidența instrumentului Uniunii de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal sau de echipamente pentru care beneficiarii sunt alte autorități decât cele vizate de instrumentul Uniunii de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal. În plus, ar trebui să existe o legătură clară între impactul echipamentelor finanțate și protejarea intereselor financiare ale Uniunii. În contextul pregătirii programelor de activitate, ar trebui să se asigure că se evită suprapunerile și că se stabilesc sinergii între acest program și alte programe relevante în domenii precum cel vamal, al justiției și al afacerilor interne.

_________________

_________________

26 [ref.]

26 [ref.]

Justificare

În conformitate cu observațiile Curții de Conturi din Raportul său special nr. 19/2017 „Procedurile de import: deficiențele cadrului juridic și aplicarea ineficace afectează interesele financiare ale UE”

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Programul sprijină cooperarea dintre autoritățile administrative și de aplicare a legii ale statelor membre, precum și dintre acestea și Comisie, inclusiv cu OLAF și cu alte organisme și agenții relevante ale Uniunii, cum ar fi Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), în vederea asigurării unei protecții mai eficiente a intereselor financiare ale Uniunii. De asemenea, programul va sprijini cooperarea cu Parchetul European (EPPO) în acest sens, de îndată ce organismul își intră în atribuții.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Programul ar trebui să fie deschis participării țărilor din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care fac parte din Spațiul Economic European (SEE). De asemenea, ar trebui să fie deschis participării țărilor în curs de aderare, țărilor candidate și entităților potențial candidate, precum și țărilor din cadrul politicii europene de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii, stabilite în acordurile-cadru aferente, în deciziile Consiliului de asociere sau în acorduri similare. De asemenea, programul ar trebui să fie deschis și altor țări terțe, cu condiția ca acestea din urmă să încheie un acord specific privind participarea lor la programele Uniunii.

(14)  Programul ar trebui să fie deschis participării țărilor din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care fac parte din Spațiul Economic European (SEE). De asemenea, ar trebui să fie deschis participării țărilor în curs de aderare, țărilor candidate și țărilor potențial candidate, precum și țărilor din cadrul politicii europene de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii, stabilite în acordurile-cadru aferente, în deciziile Consiliului de asociere sau în acorduri similare. De asemenea, programul ar trebui să fie deschis și altor țări terțe, cu condiția ca acestea din urmă să aibă un acord de asociere sau să încheie un acord specific privind participarea lor la programele Uniunii.

Justificare

Menționarea în mod specific a țărilor terțe care au încheiat un acord de asociere cu UE.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Ar trebui încurajată în special participarea entităților stabilite în țări care au un acord de asociere în vigoare cu Uniunea, în vederea consolidării protecției intereselor financiare ale Uniunii prin cooperare în domeniul vamal și schimb de bune practici, în special în ceea ce privește modalități de combatere a fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii și în ceea ce privește depășirea provocărilor legate de noile evoluții tehnologice;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201635, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate în urma aplicării cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe, după caz, pot include indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

(22)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201635, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate în urma raportării, mai exact privind cerințele de performanță, de monitorizare și de evaluare, evitându-se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe, după caz, pot include indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren. Evaluarea ar trebui să fie realizată de un evaluator independent.

__________________

__________________

35 Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

35 Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

Justificare

Aliniere la Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Este necesar să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru a adopta prevederile privind cadrul de monitorizare și evaluare al programului. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(23)  În vederea completării prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei pentru adoptarea programelor de lucru. În plus, pentru modificarea prezentului regulament, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește indicatorii prevăzuți în anexa II la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Justificare

Aliniere cu clauza standard privind actele delegate convenită în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 181,207 milioane EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 20212027 este de 321 314 000 EUR la prețurile din 2018 (362 414 000 EUR la prețurile curente).

Justificare

În conformitate cu decizia Conferinței președinților din 13 septembrie 2018, acest amendament reflectă cifrele cuprinse în raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027, adoptat de plen la 14 noiembrie 2018.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  114,207 milioane EUR pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (a);

(a)  202 512 000 EUR la prețurile din 2018 (228 414 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (a);

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  7 milioane EUR pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b);

(b)  12 412 000 EUR la prețurile din 2018 (14 milioane EUR în prețuri curente) pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b);

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  60 de milioane EUR pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (c).

(c)  106 390 000 EUR la prețurile din 2018 (120 de milioane EUR în prețuri curente) pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (c).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia este împuternicită să realoce fonduri între obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (2). În cazul în care o realocare implică modificarea cu 10 % sau mai mult a uneia dintre sumele prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol, realocarea se face prin intermediul unui act delegat adoptat în conformitate cu articolul 14.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației.

3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației. În plus, repartizarea orientativă de la alineatul (2) litera (a) ține seama în mod corespunzător de faptul că programul este singurul care abordează partea de cheltuieli a protejării intereselor financiare ale Uniunii.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d – punctul a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;

eliminat

Justificare

Conținut cuprins în punctele rămase de la același alineat.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul poate oferi finanțare în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar, în special prin granturi și achiziții, precum și prin rambursarea cheltuielilor de deplasare și de ședere în conformitate cu articolul 238 din Regulamentul financiar.

2.  Programul poate oferi finanțare în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar, în special prin granturi, în conformitate cu titlul VIII, și achiziții, în conformitate cu titlul VII, precum și prin rambursarea cheltuielilor de deplasare și de ședere în conformitate cu articolul 238 din Regulamentul financiar.

Justificare

Se includ trimiteri la Regulamentul financiar.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

GRANTURI

eliminat

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar.

Rata de cofinanțare pentru granturile acordate în cadrul programului nu depășește 80 % din costurile eligibile. În cazuri excepționale și motivate corespunzător, definite în programele de lucru menționate la articolul 10, rata de cofinanțare nu depășește 90 % din costurile eligibile.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numai acțiunile de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 2 sunt eligibile pentru finanțare.

Următoarele acțiuni de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 2 sunt eligibile pentru finanțare:

 

(a)  furnizarea de cunoștințe tehnice, echipamente specializate și avansate din punct de vedere tehnic și instrumente eficiente în domeniul IT care să îmbunătățească cooperarea transnațională și multidisciplinară și cooperarea cu Comisia;

 

(b)  intensificarea schimburilor de personal pentru proiecte specifice, asigurarea sprijinului necesar și facilitarea investigațiilor, în special constituirea de echipe comune de anchetă și operațiuni transfrontaliere;

 

(c)  furnizarea de sprijin tehnic și operațional pentru anchetele naționale, în special autorităților vamale și autorităților de aplicare a legii, pentru a consolida lupta împotriva fraudei și a altor activități ilegale;

 

(d)  consolidarea capacității informatice la nivelul statelor membre și al țărilor terțe, intensificarea schimbului de date și dezvoltarea și furnizarea de instrumente IT pentru investigații și pentru monitorizarea activității de informații;

 

(e)  organizarea de cursuri de formare specializate, ateliere de analiză a riscurilor, conferințe și studii menite să îmbunătățească cooperarea și coordonarea între serviciile vizate de protejarea intereselor financiare ale Uniunii;

 

(f)  finanțarea unui set de aplicații informatice legate de vamă și gestionate de Comisie în cadrul unui sistem comun de informații, dezvoltate pentru a îndeplini sarcinile încredințate Comisiei prin Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului1a;

 

(g)  finanțarea unui instrument de comunicații electronice securizate care să faciliteze îndeplinirea de către statele membre a obligației de a raporta neregulile depistate, inclusiv frauda, și care sprijină gestionarea și analiza acestora;

 

(h)  orice alte acțiuni, prevăzute în cadrul programelor de lucru la articolul 10, necesare pentru atingerea obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 2.

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

Justificare

La acest articol ar trebui inclusă o descriere mai detaliată a acțiunilor eligibile.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care acțiunea sprijinită implică achiziționarea de echipamente, Comisia se asigură că echipamentul finanțat contribuie la protejarea intereselor financiare ale Uniunii.

Justificare

În conformitate cu observațiile Curții de Conturi din Raportul său special nr. 19/2017 „Procedurile de import: deficiențele cadrului juridic și aplicarea ineficace afectează interesele financiare ale UE”

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.

(c)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională, așa cum este definită la articolul 156 din Regulamentul financiar.

Justificare

Se include o trimitere la Regulamentul financiar.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Programul de lucru este adoptat de Comisie prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 14.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia analizează sinergiile dintre program și alte programe relevante în domenii precum cel vamal, al justiției și al afacerilor interne și se asigură că se evită suprapunerile în contextul pregătirii programelor de lucru.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Programele de lucru se publică pe site-ul de internet al Comisiei și se transmit Parlamentului European, care evaluează conținutul și rezultatele acestora în cadrul evaluării anuale a protecției intereselor financiare ale Uniunii.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica anexa II în vederea revizuirii și completării indicatorilor, atunci când este necesar, și în vederea adăugării de dispoziții în prezentul regulament privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

2.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica anexa II în vederea revizuirii și completării indicatorilor, atunci când este necesar.

Justificare

Cadrul menționat nu există deocamdată.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la performanța programului.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

1.  Evaluările se efectuează de către un evaluator independent în timp util, pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

Justificare

Evaluarea programului după trei ani.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și Curții de Conturi a Uniunii Europene.

4.  Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și Curții de Conturi a Uniunii Europene și le publică pe site-ul de internet al Comisiei.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 10 și 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Clauză standard care lipsește din propunere.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. Recunoașterea faptului că finanțarea a fost acordată de Uniune și asigurarea vizibilității în acest sens nu sunt obligatorii în cazul în care există un risc de a compromite executarea eficace a activităților operaționale în domeniul vamal și de luptă antifraudă.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea finanțării Uniunii și asigură vizibilitatea maximă a acesteia (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor lor), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. Recunoașterea faptului că finanțarea a fost acordată de Uniune și asigurarea vizibilității în acest sens nu sunt obligatorii în cazul în care există un risc de a compromite executarea eficace a activităților operaționale în domeniul vamal și de luptă antifraudă.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia derulează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 2.

2.  Comisia derulează cu regularitate acțiuni de informare și de comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 2.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – Obiectivul specific nr. 1 – punctul 1.1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

a)  numărul și tipul activităților organizate și (co)finanțate prin program;

Justificare

Includerea de indicatori cantitativi și calitativi.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – Obiectivul specific nr. 1 – punctul 1.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.2  : procentul de state membre care primesc sprijin în fiecare an în cadrul programului;

1.2  : lista statelor membre care primesc sprijin în fiecare an în cadrul programului și cotele de finanțare respective.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – Indicatorul nr. 2– litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a)  Numărul neregulilor raportate;

Justificare

Includerea de indicatori cantitativi.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – Indicatorul nr. 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

gradul de satisfacție a utilizatorilor privind utilizarea Sistemului de informații antifraudă.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – Indicatorul nr. 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

numărul și tipul activităților sprijinite prin intermediul asistenței reciproce;

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (23.11.2018)

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Raportor pentru aviz: Nedzhmi Ali

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Trebuie luate măsuri corespunzătoare privind diversitatea sistemelor juridice și administrative ale statelor membre pentru a combate neregulile și fraudele. Fluctuațiile privind numărul de nereguli pot fi asociate evoluției ciclurilor de programare multianuală și raportării tardive a neregulilor. Prin urmare, este nevoie să se înființeze un sistem uniform de colectare de date comparabile privind neregulile și cazurile de fraudă din statele membre, pentru a standardiza procesul de raportare și a asigura calitatea și comparabilitatea datelor furnizate.

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei. Disponibilă la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Importanța activităților de prevenire ale Comisiei și ale OLAF este incontestabilă, la fel ca și importanța consolidării punerii în aplicare a sistemului de detectare timpurie și de excludere (EDES) și a Sistemului de informații antifraudă (AFIS), precum și a finalizării strategiilor naționale de combatere a fraudei. Având în vedere aceste cerințe, este necesar să se elaboreze un cadru pentru digitalizarea tuturor procedurilor de punere în aplicare a politicilor UE (cererile de propuneri, candidaturile, evaluarea, implementarea, plățile) care urmează să fie aplicate de către toate statele membre.

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei. Disponibilă la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sprijinul acordat de Uniune în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii, al raportării neregulilor și al asistenței administrative reciproce și cooperării în domeniul vamal și în cel agricol ar trebui să fie raționalizat în cadrul unui singur program, Programul UE de luptă antifraudă („programul”), cu scopul de a spori sinergiile și flexibilitatea bugetară și de a simplifica gestionarea.

(6)  Sprijinul acordat de Uniune în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii, al raportării neregulilor și al asistenței administrative reciproce și cooperării în domeniul vamal și în cel agricol ar trebui să fie raționalizat în cadrul unui singur program, Programul UE de luptă antifraudă („programul”), cu scopul de a spori sinergiile și flexibilitatea bugetară și de a simplifica gestionarea. În plus, în contextul pregătirii programelor anuale de activitate, se vor evita suprapunerile și se vor identifica sinergii între Programul UE de luptă antifraudă și alte programe relevante în domenii precum cel vamal, al justiției și al afacerilor interne.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și instituie în special procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin intermediul granturilor, al achizițiilor, al premiilor și al execuției indirecte, precum și verificări privind responsabilitatea actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace din partea UE.

(10)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și instituie în special procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin intermediul granturilor, al achizițiilor, al premiilor și al execuției indirecte, precum și verificări privind responsabilitatea actorilor financiari. Prin urmare, contractele finanțate integral sau parțial din bugetul UE în cadrul Programului UE de luptă antifraudă sunt supuse, printre altele, principiilor transparenței, proporționalității, tratamentului egal și nediscriminării, în timp ce granturile fac, în plus, obiectul principiilor cofinanțării, acordării necumulative și evitării dublei finanțări, neretroactivității și non-profit. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace din partea UE.

Justificare

A se vedea articolul 160 alineatul (1) din Regulamentul financiar (principiile aplicabile achizițiilor publice și concesiunilor) și articolul 188 din Regulamentul financiar (principiile aplicabile granturilor)

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Buget

Buget

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 181,207 milioane EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 20212027 este de 322 000 000 EUR la prețurile din 2018 (363 000 000 EUR la prețurile curente).

2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:

2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:

(a)  114,207 milioane EUR pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (a);

(a)  203 000 000 EUR la prețurile din 2018 (229 000 000 EUR la prețurile curente) pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (a);

(b)  7 milioane EUR pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b);

(b)  12 000 000 EUR la prețurile din 2018 (14 000 000 EUR la prețurile curente) pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b);

(c)  60 de milioane EUR pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (c).

(c)  107 000 000 EUR la prețurile din 2018 (120 000 000 EUR la prețurile curente) pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (c).

3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației.

3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Programul UE de luptă antifraudă

Referințe

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CONT

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Examinare în comisie

26.9.2018

 

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Programul UE de luptă antifraudă

Referințe

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Data prezentării la PE

30.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CONT

14.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Examinare în comisie

13.12.2018

 

 

 

Data adoptării

29.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Data depunerii

5.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică