Postopek : 2018/0211(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0064/2019

Predložena besedila :

A8-0064/2019

Razprave :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0068

POROČILO     ***I
PDF 250kWORD 102k
4.2.2019
PE 630.376v02-00 A8-0064/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2018)0386),

–  ob upoštevanju členov 325 in 33 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0236/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 15. novembra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za proračun (A8-0064/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le predlog za zakonodajni organ in da ne morejo biti dokončna, dokler ne bo dosežen dogovor o predlogu uredbe, ki bo določala večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Izravnati je treba raznolikost pravnih in upravnih sistemov držav članic, da bi odpravili nepravilnosti in se borili proti goljufijam. Nihanje števila nepravilnosti je mogoče povezati z napredovanjem ciklov večletnih programov in zamudami pri poročanju. Zato je potreben enoten sistem za zbiranje podatkov o nepravilnostih in goljufijah iz držav članic, da bi standardizirali postopek poročanja ter zagotovili kakovost in primerljivost posredovanih podatkov.

Obrazložitev

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2018 o letnem poročilu za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam. Dostopno na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=SL&ring=A8-2018-0135

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Dejavnosti preprečevanja, ki jih izvajata Komisija in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), so nedvomno pomembne, prav tako kot boljše izvajanje sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev ter informacijskega sistema za boj proti goljufijam, pa tudi dokončno oblikovanje nacionalnih strategij za boj proti goljufijam. V kontekstu teh dejavnosti je treba pripraviti okvir za digitalizacijo vseh procesov pri izvajanju politik Unije (vključno z razpisi, uporabo, vrednotenjem, izvajanjem in plačili), ki ga bodo uporabljale vse države članice.

Obrazložitev

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2018 o letnem poročilu za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam. Dostopno na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0196&language=SL&ring=A8-2018-0135

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Podporo Unije na področju zaščite finančnih interesov Unije, poročanja o nepravilnostih ter medsebojne upravne pomoči in sodelovanja v carinskih in kmetijskih zadevah bi bilo treba racionalizirati v enotnem programu, in sicer programu EU za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega namen bi bil povečati sinergije in proračunsko prožnost ter poenostavitev upravljanja.

(6)  Podporo Unije na področju zaščite finančnih interesov Unije, poročanja o nepravilnostih ter medsebojne upravne pomoči in sodelovanja v carinskih in kmetijskih zadevah bi bilo treba racionalizirati v enotnem programu, in sicer programu EU za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega namen bi bil povečati sinergije in proračunsko prožnost ter poenostavitev upravljanja brez poseganja v učinkovit nadzor, ki ga nad izvajanjem programa izvajata sozakonodajalca.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Zaščita finančnih interesov Unije bi morala zajemati vse vidike proračuna Unije, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov. V zvezi s tem bi bilo treba upoštevati dejstvo, da je program edini, ki izrecno ščiti stran odhodkov proračuna Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.

(10)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Za pogodbe, ki se v celoti ali delno financirajo iz proračuna Unije v sklopu programa, torej med drugim veljajo načela preglednosti, sorazmernosti, enake obravnave in nediskriminacije, za nepovratna sredstva pa še načela sofinanciranja, nekumulativnega dodeljevanja in prepovedi dvojnega financiranja, prepovedi retroaktivnosti in načelo nedobičkonosnosti. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.

Obrazložitev

Glej člen 160(1) finančnih pravil (načela, ki veljajo za javna naročila in koncesije) in člen 188 finančne uredbe (načela, ki veljajo za nepovratna sredstva).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Najvišja stopnja sofinanciranja za nepovratna sredstva v okviru programa ne bi smela presegati 80 % upravičenih stroškov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih, opredeljenih v delovnem programu, kot so primeri, ki zadevajo države članice, izpostavljene visokemu tveganju v zvezi s finančnimi interesi Unije, bi morala najvišja stopnja sofinanciranja znašati 90 % upravičenih stroškov.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Komisija bi morala delovne programe sprejeti v skladu s členom 110 finančne uredbe. Delovni programi bi morali vsebovati opis ukrepov, za katere je predvideno financiranje, zneske, dodeljene posameznim ukrepom, okviren časovni razpored izvajanja in najvišjo stopnjo sofinanciranja za nepovratna sredstva. Komisija bi morala pri pripravi delovnega programa upoštevati prednostne naloge Evropskega parlamenta, ki so izražene v okviru njegove letne ocene zaščite finančnih interesov Unije. Delovni program bi moral biti objavljen na spletnem mestu Komisije, posredovati pa bi ga bilo treba Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  Ukrepi bi morali biti upravičeni na podlagi njihove zmožnosti doseči specifične cilje programa iz člena 2. Med njimi so lahko zagotavljanje tehnične podpore pristojnim organom držav članic, kot je zagotavljanje specifičnega znanja, specializirane in tehnično napredne opreme ter učinkovitih orodij informacijske tehnologije, zagotavljanje potrebne podpore in olajševanje preiskav, zlasti vzpostavljanje skupnih preiskovalnih skupin in čezmejnih operacij, ali povečanje obsega izmenjav osebja za specifične projekte. Poleg tega lahko upravičeni ukrepi vključujejo tudi organizacijo ciljno usmerjenega specializiranega usposabljanja, delavnic za analizo tveganja ter, po potrebi, konferenc in študijev.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Nakup opreme prek instrumenta Unije za finančno podporo za opremo za carinski nadzor26 lahko doseže pozitivne rezultate v boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU. Instrument Unije za finančno podporo za opremo za carinski nadzor in program si delita odgovornost za preprečevanje podvajanja podpore Unije. Podpora iz programa bi morala biti usmerjena predvsem v nabavo vrst opreme, ki ne spada v področje uporabe instrumenta Unije za finančno podporo za opremo za carinski nadzor, ali opreme, namenjene organom, za katere se ne uporablja instrument Unije za finančno podporo za opremo za carinski nadzor. Za preprečevanje prekrivanj bi bilo treba poskrbeti predvsem pri pripravi letnih programov dela.

(13)  Nakup opreme prek instrumenta Unije za finančno podporo za opremo za carinski nadzor26 lahko doseže pozitivne rezultate v boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU. Instrument Unije za finančno podporo za opremo za carinski nadzor in program si delita odgovornost za preprečevanje podvajanja podpore Unije. Podpora iz programa bi morala biti usmerjena predvsem v nabavo vrst opreme, ki ne spada v področje uporabe instrumenta Unije za finančno podporo za opremo za carinski nadzor, ali opreme, namenjene organom, za katere se ne uporablja instrument Unije za finančno podporo za opremo za carinski nadzor. Poleg tega bi morala obstajati jasna povezava med učinkom financirane opreme ter zaščito finančnih interesov Unije. Za preprečevanje prekrivanj in vzpostavitev sinergij med programom in drugimi zadevnimi programi na področjih, kot so pravosodje, carina in notranje zadeve, bi bilo treba poskrbeti predvsem pri pripravi programov dela.

_________________

_________________

26 [ref]

26 [ref]

Obrazložitev

V skladu z ugotovitvami Računskega sodišča iz njegovega Posebnega poročila 19/2017 z naslovom Uvozni postopki: pomanjkljivosti v zakonodajnem okviru in neuspešno izvajanje negativno vplivajo na finančne interese EU.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Program podpira sodelovanje med upravnimi organi in organi kazenskega pregona držav članic ter med slednjimi in Komisijo, vključno z uradom OLAF, ter drugimi ustreznimi organi in agencijami Unije, kot sta Agencija za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) in Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), z namenom zagotoviti učinkovitejšo zaščito finančnih interesov Unije. Podpiral bo tudi sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom (EJT) v zvezi s tem, ko bo tožilstvo prevzelo svoje naloge.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  V programu bi morale imeti možnost sodelovati države Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta), ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP). To možnost bi morale imeti tudi države pristopnice, države kandidatke in potencialne kandidatke, pa tudi države, ki jih zajema evropska sosedska politika, in sicer v skladu s splošnimi načeli in pogoji za udeležbo teh držav v programih Unije, določenimi v zadevnih okvirnih sporazumih in sklepih pridružitvenih svetov ali podobnih sporazumih. Možnost sodelovanja v programu bi morale prav tako imeti druge tretje države, če sklenejo poseben sporazum, ki ureja njihovo udeležbo v programih Unije.

(14)  V programu bi morale imeti možnost sodelovati države Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta), ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP). To možnost bi morale imeti tudi države pristopnice, države kandidatke in potencialne kandidatke, pa tudi države, ki jih zajema evropska sosedska politika, in sicer v skladu s splošnimi načeli in pogoji za udeležbo teh držav v programih Unije, določenimi v zadevnih okvirnih sporazumih in sklepih pridružitvenih svetov ali podobnih sporazumih. Možnost sodelovanja v programu bi morale prav tako imeti druge tretje države, če imajo sklenjen pridružitveni sporazum ali sklenejo poseben sporazum, ki ureja njihovo udeležbo v programih Unije.

Obrazložitev

Posebna navedba tretjih držav, ki imajo z EU sklenjen pridružitveni sporazum.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Spodbujati bi bilo treba zlasti sodelovanje subjektov s sedežem v državah, ki imajo veljaven pridružitveni sporazum z Unijo, da bi se okrepila zaščita finančnih interesov Unije prek sodelovanja v zvezi s carinami in izmenjave najboljših praks, zlasti glede načinov boja proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejavnostim, ki škodijo finančnim interesom Unije, ter glede spopadanja z izzivi novega tehnološkega razvoja.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje35 je treba ta program oceniti na podlagi informacij, zbranih v skladu s posebnimi zahtevami glede spremljanja, pri tem pa se izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju upravnih bremen, zlasti državam članicam. Te zahteve lahko po potrebi vključujejo merljive kazalnike, ki so podlaga za ocenjevanje učinkov programa na terenu.

(22)  V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje35 je treba ta program oceniti na podlagi informacij, zbranih prek poročanja, in sicer o zahtevah glede uspešnosti, spremljanja in ocenjevanja, pri tem pa se izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju upravnih bremen, zlasti državam članicam. Te zahteve lahko po potrebi vključujejo merljive kazalnike, ki so podlaga za ocenjevanje učinkov programa na terenu. Oceno bi moral opraviti neodvisen ocenjevalec.

__________________

__________________

35 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

35 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

Obrazložitev

Uskladitev z Medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za oblikovanje določb za okvir spremljanja in ocenjevanja, ki se bo uporabljal pri programu. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(23)  Za dopolnitev te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za sprejetje programov dela. Poleg tega bi bilo treba za spremembo te uredbe na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s kazalniki iz Priloge II k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Obrazložitev

Uskladitev z ustaljenim besedilom uvodne izjave za delegirane akte, kot je bilo dogovorjeno z Medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje 2021–2027 znašajo 181,207 milijona EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje 2021–2027 znašajo 321 314 000 EUR v cenah iz leta 2018 (362 414 000 EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe, ki je v skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13. septembra 2018, se upoštevajo zneski iz vmesnega poročila o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 14. novembra 2018.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  114,207 milijona EUR za cilj iz člena 2(2)(a);

(a)  202 512 000 EUR v cenah iz leta 2018 (228 414 000 EUR v tekočih cenah) za cilj iz člena 2(2)(a);

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  7 milijonov EUR za cilj iz člena 2(2)(b);

(b)  12 412 000 EUR v cenah iz leta 2018 (14 milijonov EUR v tekočih cenah) za cilj iz člena 2(2)(b);

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  60 milijonov EUR za cilj iz člena 2(2)(c).

(c)  106 390 000 EUR v cenah iz leta 2018 (120 milijonov EUR v tekočih cenah) za cilj iz člena 2(2)(c);

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za prerazporeditev sredstev med cilji iz člena 2(2). Če prerazporeditev vključuje spremembo enega od zneskov iz odstavka 2 tega člena za 10 % ali več, se prerazporeditev opravi z delegiranim aktom, sprejetim v skladu s členom 14.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Znesek iz odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in upravno pomoč za izvajanje programa, npr. dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi sistemi.

3.  Znesek iz odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in upravno pomoč za izvajanje programa, npr. dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi sistemi. Poleg tega se pri okvirnem znesku iz točke (a) odstavka 2 ustrezno upošteva dejstvo, da je program edini te vrste, ki obravnava stran odhodkov pri zaščiti finančnih interesov Unije.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavlja pravično ravnotežje med prispevki in koristmi za tretjo državo, udeleženo v programih Unije;

črtano

Obrazložitev

Vsebina je zajeta v preostalih točkah istega odstavka.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  S programom se lahko zagotovi financiranje v kateri koli obliki iz finančne uredbe, zlasti v obliki nepovratnih sredstev in javnih naročil, pa tudi povračila potnih stroškov in izplačila dnevnic, kot je določeno v členu 238 finančne uredbe.

2.  S programom se lahko zagotovi financiranje v kateri koli obliki iz finančne uredbe, zlasti v obliki nepovratnih sredstev v skladu z naslovom VIII in javnih naročil v skladu z naslovom VII, pa tudi povračila potnih stroškov in izplačila dnevnic, kot je določeno v členu 238 finančne uredbe.

Obrazložitev

Vključita se sklicevanji na finančno uredbo.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

NEPOVRATNA SREDSTVA

črtano

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nepovratna sredstva v okviru programa se dodeljujejo in upravljajo v skladu z naslovom VIII finančne uredbe.

Stopnja sofinanciranja za nepovratna sredstva, dodeljena v okviru programa, ne presega 80 % upravičenih stroškov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih, opredeljenih v delovnih programih iz člena 10, stopnja sofinanciranja ne presega 90 % upravičenih stroškov.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Do financiranja so upravičeni samo ukrepi, s katerimi se uresničujejo cilji iz člena 2.

Do financiranja so upravičeni naslednji ukrepi, s katerimi se uresničujejo cilji iz člena 2:

 

(a)  zagotavljanje tehničnega znanja, specializirane in tehnološko napredne opreme ter učinkovitih orodij IT, s katerimi se krepijo nadnacionalno in multidisciplinarno sodelovanje ter sodelovanje s Komisijo;

 

(b)  povečanje obsega izmenjave osebja za posebne projekte, zagotavljanje potrebne podpore in olajševanje preiskav, zlasti z vzpostavljanjem skupnih preiskovalnih skupin in čezmejnih operacij;

 

(c)  zagotavljanje tehnične in operacijske podpore nacionalnim preiskavam, zlasti za carinske organe in organe pregona, da bi okrepili boj proti goljufijam in drugim nezakonitim dejavnostim;

 

(d)  krepitev zmogljivosti IT v državah članicah in tretjih državah, povečanje izmenjave podatkov ter razvoj in zagotavljanje orodij IT za preiskave in spremljanje obveščevalnega dela;

 

(e)  organizacija specializiranega usposabljanja, delavnic za analizo tveganja, konferenc in študijev za izboljšanje sodelovanja in usklajevanja med službami, ki se ukvarjajo z zaščito finančnih interesov Unije;

 

(f)  financiranje sklopa aplikacij IT, povezanih s carino, ki delujejo v okviru skupnega informacijskega sistema, ki ga upravlja Komisija in je bil vzpostavljen za opravljanje nalog, dodeljenih Komisiji z Uredbo Sveta (ES) št. 515/971a;

 

(g)  financiranje varnega elektronskega komunikacijskega orodja, da bi državam članicam olajšali izpolnjevanje obveznosti poročanja o odkritih nepravilnostih, vključno z goljufijami, in ki podpira upravljanje in analizo teh nepravilnosti;

 

(h)  vsi drugi ukrepi, določeni v programih dela v skladu s členom 10, ki so potrebni za doseganje splošnih in specifičnih ciljev iz člena 2.

 

__________________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1).

Obrazložitev

Člen bi moral vsebovati natančnejši opis upravičenih ukrepov.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar podprt ukrep vključuje nabavo opreme, Komisija zagotovi, da financirana oprema prispeva k zaščiti finančnih interesov Unije.

Obrazložitev

V skladu z ugotovitvami Računskega sodišča iz njegovega Posebnega poročila 19/2017 z naslovom Uvozni postopki: pomanjkljivosti v zakonodajnem okviru in neuspešno izvajanje negativno vplivajo na finančne interese EU.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vsi pravni subjekti, ustanovljeni v skladu s pravom Unije, in vse mednarodne organizacije.

(c)  vsi pravni subjekti, ustanovljeni v skladu s pravom Unije, in vse mednarodne organizacije, kot je opredeljeno v členu 156 finančne uredbe.

Obrazložitev

Vključi se sklicevanje na finančno uredbo.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija programe dela sprejme z delegiranimi akti v skladu s členom 14.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija preuči sinergije med programom in drugimi zadevnimi programi na področjih, kot so pravosodje, carina in notranje zadeve, ter zagotovi, da se preprečijo prekrivanja pri pripravi programov dela.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Programi dela se objavijo na spletnem mestu Komisije in posredujejo Evropskemu parlamentu, ki v okviru letne ocene zaščite finančnih interesov Unije oceni njihovo vsebino in izide.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za zagotovitev učinkovite ocene napredka programa pri doseganju njegovih ciljev se v skladu s členom 14 na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za spremembo Priloge II za pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar bi bilo to potrebno, ter dopolnitev te uredbe z določbami o vzpostavitvi okvira spremljanja in ocenjevanja.

2.  Za zagotovitev učinkovite ocene napredka programa pri doseganju njegovih ciljev se v skladu s členom 14 na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za spremembo Priloge II za pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar bi bilo to potrebno.

Obrazložitev

Omenjeni okvir zaenkrat ne obstaja.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o uspešnosti programa.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ocene se opravijo pravočasno, da prispevajo k postopku odločanja.

1.  Ocene pravočasno opravi neodvisni ocenjevalec, da prispevajo k postopku odločanja.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na koncu izvajanja programa, vendar ne pozneje kot v štirih letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno programa.

3.  Na koncu izvajanja programa, vendar ne pozneje kot v treh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno programa.

Obrazložitev

Ocena programa po treh letih.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija zaključke teh ocen skupaj s svojimi pripombami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Računskemu sodišču.

4.  Komisija zaključke teh ocen skupaj s svojimi pripombami predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Računskemu sodišču ter jih objavi na svojem spletnem mestu.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 10 in 13, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Obrazložitev

V predlogu manjka ustaljena določba.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo. Potrditev izvora in zagotavljanje prepoznavnosti financiranja Unije se ne zahtevata, če bi ogrozila učinkovito izvajanje dejavnosti boja proti goljufijam in carinskih operativnih dejavnosti.

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo kar največjo prepoznavnost financiranja Unije, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov, z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo. Potrditev izvora in zagotavljanje prepoznavnosti financiranja Unije se ne zahtevata, če bi ogrozila učinkovito izvajanje dejavnosti boja proti goljufijam in carinskih operativnih dejavnosti.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s programom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena programu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji iz člena 2.

2.  Komisija redno izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s programom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena programu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji iz člena 2.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Priloga II – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka 1.1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

a)  številom in vrsto dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa in se iz njega (so)financirajo;

Obrazložitev

Vključijo se kvantitativni in kvalitativni kazalniki.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Priloga II – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka 1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.2  : deležem držav članic, ki iz programa vsako leto prejemajo podporo;

1.2  : seznamom držav članic, ki iz programa vsako leto prejemajo podporo, in ustreznim deležem financiranja.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Priloga II – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a)  številom poročil o nepravilnostih;

Obrazložitev

Vključijo se kvantitativni kazalniki.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Priloga II – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

stopnja zadovoljstva uporabnikov z uporabo informacijskega sistema za boj proti goljufijam.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Priloga II – odstavek 1 – pododstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

število in vrsta dejavnosti, povezanih z medsebojno pomočjo;

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


MNENJE Odbora za proračun (23.11.2018)

za Odbor za proračunski nadzor

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Pripravljavec mnenja: Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Raznolikost pravnih in upravnih sistemov držav članic je treba ustrezno obravnavati, da bi odpravili nepravilnosti in se borili proti goljufijam. Nihanje števila nepravilnosti je mogoče povezati z napredovanjem ciklov večletnih programov in zamudami pri poročanju. Zato je potreben enoten sistem za zbiranje primerljivih podatkov o nepravilnostih in goljufijah iz držav članic, da bi standardizirali postopek poročanja ter zagotovili kakovost in primerljivost posredovanih podatkov.

Obrazložitev

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2018 o letnem poročilu za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam. Na voljo na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//SL

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Dejavnosti preprečevanja, ki jih izvajata Komisija in urad OLAF, so nedvomno pomembne, prav tako kot boljše izvajanje sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev ter informacijskega sistema za boj proti goljufijam, pa tudi dokončno oblikovanje nacionalnih strategij za boj proti goljufijam. Zaradi tega je treba pripraviti okvir za digitalizacijo vseh postopkov izvajanja politik EU (razpisi, uporaba, vrednotenje, izvajanje, plačila), ki ga bodo uporabljale vse države članice.

Obrazložitev

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2018 o letnem poročilu za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam. Na voljo na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//SL

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Podporo Unije na področju zaščite finančnih interesov Unije, poročanja o nepravilnostih ter medsebojne upravne pomoči in sodelovanja v carinskih in kmetijskih zadevah bi bilo treba racionalizirati v enotnem programu, in sicer programu EU za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega namen bi bil povečati sinergije in proračunsko prožnost ter poenostavitev upravljanja.

(6)  Podporo Unije na področju zaščite finančnih interesov Unije, poročanja o nepravilnostih ter medsebojne upravne pomoči in sodelovanja v carinskih in kmetijskih zadevah bi bilo treba racionalizirati v enotnem programu, in sicer programu EU za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: program), katerega namen bi bil povečati sinergije in proračunsko prožnost ter poenostavitev upravljanja. Poleg tega se bosta v okviru priprave letnih programov dela preučila preprečevanje podvajanja in iskanje sinergij med programom EU za boj proti goljufijam in drugimi zadevnimi programi na področjih, kot so pravosodje, carina in notranje zadeve.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.

(10)  Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta pravila so določena v finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Za pogodbe, ki se v celoti ali delno financirajo iz proračuna EU v sklopu programa EU za boj proti goljufijam, torej med drugim veljajo načela preglednosti, sorazmernosti, enake obravnave in nediskriminacije, za nepovratna sredstva pa še načela sofinanciranja, nekumulativnega dodeljevanja in prepovedi dvojnega financiranja, prepovedi retroaktivnosti in nedobičkonosnosti. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije, se nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, saj je spoštovanje tega načela bistven predpogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.

Obrazložitev

Člen 160(1) finančnih pravil (načela, ki veljajo za javna naročila in koncesije) in člen 188 finančne uredbe (načela, ki veljajo za nepovratna sredstva).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

Člen 3

Proračun

Proračun

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje 2021–2027 znašajo 181,207 milijona EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje 2021–2027 znašajo 322 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 ( 363 000 000 EUR v tekočih cenah).

2.  Okvirna razdelitev zneska iz odstavka 1 je:

2.  Okvirna razdelitev zneska iz odstavka 1 je:

(a)  114,207 milijona EUR za cilj iz člena 2(2)(a);

(a)  203 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 (229 000 000 EUR v tekočih cenah) za cilj iz člena 2(2)(a);

(b)  7 milijonov EUR za cilj iz člena 2(2)(b);

(b)  12 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 (14 000 000 EUR v tekočih cenah) za cilj iz člena 2(2)(b);

(c)  60 milijonov EUR za cilj iz člena 2(2)(c).

(c)  107 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 (120 000 000 EUR v tekočih cenah) za cilj iz člena 2(2)(c).

3.  Znesek iz odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in upravno pomoč za izvajanje programa, npr. dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi sistemi.

3.  Znesek iz odstavka 1 se lahko uporabi za tehnično in upravno pomoč za izvajanje programa, npr. dejavnosti pripravljanja, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno s korporativnimi informacijskotehnološkimi sistemi.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Program EU proti goljufijam

Referenčni dokumenti

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

14.6.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.6.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali)

11.7.2018

Obravnava v odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

1

0

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Program EU proti goljufijam

Referenčni dokumenti

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Datum predložitve EP

30.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

14.6.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

13.12.2018

 

 

 

Datum sprejetja

29.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Miroslav Poche, Patricija Šulin

Datum predložitve

5.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

17

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali)

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrej Novakov (Andrey Novakov), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo