Процедура : 2018/0813(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0065/2019

Внесени текстове :

A8-0065/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0119

ДОКЛАД     *
PDF 188kWORD 57k
6.2.2019
PE 632.944v03-00 A8-0065/2019

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия

(13483/2018 – C8‑0484/2018 – 2018/0813(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Силвия-Ивон Кауфман

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия

(13483/2018 – C8‑0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (13483/2018),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0484/2018),

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(1), и по-специално член 26а, параграф 2 от него,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8-0065/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия следва модела на подобни споразумения, сключени от Евроюст в миналото (например Евроюст – БЮРМ, Евроюст – САЩ, Евроюст – Норвегия, Евроюст – Швейцария и др. и най-наскоро – Евроюст – Албания). Целта на тези споразумения е да се насърчи сътрудничеството в борбата със сериозната престъпност, особено организираната престъпност и тероризма. Те предвиждат, наред с другото, служители за връзка, звена за контакт и обмен на информация. Тези споразумения за сътрудничество се основават на член 26а, параграф 2 от Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност.

Групировки на организираната престъпност с произход от Грузия действат в държавите – членки на ЕС (вж. напр. неотдавнашното съвместно грузинско/гръцко/френско действие през 2018 г.), а Грузия е нация, излизаща от конфликт, с голям запас от оръжия, които остават в страната, с потенциал за трафик на оръжие (вж. напр. Държавен департамент на САЩ, Доклад за престъпността и безопасността в Грузия за 2018 г.). Европейската комисия заяви в своя Доклад по механизма за суспендиране на визите (COM(2017)815), че „грузинските организирани престъпни групи все още се сочат като едни от най-често срещаните измежду произхождащите извън ЕС, занимаващи се с тежка и организирана престъпност на територията на Съюза. Грузинските ОПГ са изключително мобилни, участват главно в престъпления против собствеността (особено организирани кражби с взлом и кражби) и са особено активни във Франция, Гърция, Германия, Италия и Испания. Тези ОПГ представляват голяма заплаха за ЕС, тъй като делата по техните деяния често се прекратяват като дребна престъпност, но техният контрол върху престъпните пазари постепенно се увеличава и те си сътрудничат с други ОПГ извън ЕС. Грузия продължава да бъде транзитна държава за различни незаконни стоки, които се вкарват в ЕС, особено наркотици. Грузия във все по-голяма степен са използва за изпирането на незаконни приходи, реализирани от различни ОПГ в ЕС и извън ЕС, и се развива като транзитна държава за изпрани приходи от престъпна дейност.“ Следователно едно такова споразумение може да засили сътрудничеството в борбата срещу организираната престъпност и е в интерес на Грузия и държавите – членки на ЕС, тъй като организираната престъпност е транснационален проблем. Едно такова споразумение е също добре дошло в сферата на съдебното сътрудничество с оглед на вече действащото споразумение между Европол и Грузия от 2017 г. по отношение на полицейското сътрудничество.

Едно такова сътрудничество също така ще подпомогне грузинските органи да осигурят непрекъснатото спазване на своите задължения и своя сериозен ангажимент за предотвратяване на и борба с организираната престъпност (например новата Национална стратегия за периода 2017 – 2020 г. за борба с организираната престъпност, полицейските реформи от 2015 г. насам, усилията за укрепване на съдебната система въз основа на доклади на Съвета на Европа, споразумението с Европол от 2017 г. и др.). Комисията дори заяви, че по отношение на референтните показатели за либерализиране на визите Грузия следва да осигури „приоритетно прилагане на Споразумението за сътрудничество, сключено с Европол, и сключване на споразумение за сътрудничество с Евроюст“.

В съответствие с настоящото решение за Евроюст такива споразумения за сътрудничество между Евроюст и трети държави, съдържащи разпоредби относно обмена на лични данни, могат да бъдат сключвани само ако съответният субект е предмет на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. или след оценка, потвърждаваща наличието на адекватно ниво на защита на данните, гарантирано от този субект. В това отношение трябва да се подчертае, че Грузия ратифицира през 2005 г. посочената конвенция, както и Допълнителния протокол към нея през 2014 г. На 19 април 2018 г. Съвместният надзорен орган на Евроюст даде положително становище по споразумението във връзка с разпоредбите относно защитата на данните. Той обаче заяви, че „Член 17 (Сигурност на данните) от проекта на споразумение не предвижда съобщаване на нарушения на личните данни между страните. Следователно СНО препоръчва Евроюст да разгледа този елемент в рамките на редовните консултативни заседания с грузинската страна, предвидени в член 20 от проекта на споразумение, специално като отчита съответните разпоредби на Директивата за полицейското сътрудничество. Освен това СНО приканва Евроюст да включи такава разпоредба в бъдещите споразумения за сътрудничество с трети страни и държави“. Такова изявление среща подкрепата на докладчика. Също така новият Регламент (ЕС) 2018/1727 относно Евроюст, с който се заменя и отменя Решение 2002/187/ПВР на Съвета, предвижда възможността за споразумение с трети държави, когато такива споразумения са възможно основание за трансфера на лични данни, при условие че трябва да са спазени общите принципи за трансферите на оперативни лични данни към трети държави (вж. в това отношение член 56 от Регламента).

Следователно въз основа на всички горепосочени съображения докладчикът подкрепя проекта на решение за изпълнение на Съвета по отношение на проекта на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Клод Морайс

Председател

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

БРЮКСЕЛ

Относно:  Становище под формата на писмо относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия (2018/0813(CNS))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси, която имам честта да председателствам, беше поканена да представи становище на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи във връзка с решението относно проект на Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия (2018/0813 (CNS)). Г-жа Жоел Бержерон е определена за докладчик по становище. Поради причини, свързани със сроковете за приемане на доклада във Вашата комисия, комисията по правни въпроси реши да изпрати своето становище под формата на писмо.

С настоящото решение се одобрява споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна („Споразумението“) за укрепване на съдебното сътрудничество в борбата срещу тежката организирана престъпност и корупцията. Споразумението включва разпоредби относно обмена на лични данни. То беше одобрено от колегията на Евроюст на 20 септември 2018 г.

В съответствие с член 26а, параграф 2 от Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст, последно изменен с Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г., Съветът е компетентен да одобрява споразуменията, сключени от Евроюст с трети държави или с международни организации. Трябва да бъдат изпълнени условията, предвидени в посочения член 26а. Парламентът следва да бъде консултиран относно това одобрение.

Комисията по правни въпроси счита, че оперативното сътрудничество на Евроюст с Грузия е необходимо за борба с транснационалната престъпност и за укрепване на съдебното сътрудничество в Европа. Комисията по правни въпроси подкрепя Споразумението и, след размяна на мнения между координаторите чрез писмена процедура и приемането на становище на заседанието от 23 януари 2019 г.(1), предлага следователно одобрението на решението за изпълнение на Съвета без изменения. Комисията приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предложи одобрението на проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна.

Надявам се, че настоящето писмо представлява полезен принос към доклада, изготвен от Вашата комисия.

С уважение,

Павел Свобода

(1)

На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Лидия Йоанна Герингер де Оденберг (заместник-.председател), Жан‑Мари Кавада (заместник-председател), Мади Делво (заместник-председател), Макс Андерсон, Мари‑Кристин Бутоне, Паскал Дюран, Роса Естарас Ферагут, Енрико Газбара, Саджад Карим, Силвия‑Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Ангелика Ниблер, Юлия Реда, Евелин Регнер, Виржини Розиер, Йожеф Сайер, Аксел Фос, Тимо Вьолкен, Франсис Замит Димек, Тадеуш Звефка, Косма Злотовски, Луис де Грандес Паскуал, Лола Санчес Калдентей (на мястото на Костас Хрисогонос в съответствие с член 200, параграф 2).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия

Позовавания

13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

Дата на консултация с Парламента

15.11.2018

 

 

 

Committee responsible

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

28.11.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sylvia-Yvonne Kaufmann

7.1.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

10.12.2018

Разглеждане в комисия

24.1.2019

4.2.2019

 

 

Дата на приемане

4.2.2019

 

 

 

Дата на внасяне

6.2.2019

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация