Διαδικασία : 2018/0813(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0065/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0065/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0119

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 189kWORD 57k
6.2.2019
PE 632.944v03-00 A8-0065/2019

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(Απλοποιημένη διαδικασία– Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13483/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0484/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 26α παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0065/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία συνεργασίας Eurojust-Γεωργίας ακολουθεί το πρότυπο παρόμοιων συμφωνιών που συνήψε η Eurojust στο παρελθόν (για παράδειγμα, των συμφωνιών Eurojust-ΠΓΔΜ, Eurojust-ΗΠΑ, Eurojust-Νορβηγίας, Eurojust-Ελβετίας και, πολύ πρόσφατα, Eurojust-Αλβανίας). Σκοπός των εν λόγω συμφωνιών είναι η προώθηση της συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, αξιωματικούς-συνδέσμους, σημεία επαφής και ανταλλαγή πληροφοριών. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας βασίζονται στο άρθρο 26α παράγραφος 2 της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος.

Ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που προέρχονται από τη Γεωργία δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ (βλέπε, για παράδειγμα, μια πρόσφατη κοινή δράση Γεωργίας/Ελλάδας/Γαλλίας το 2018) και η Γεωργία είναι χώρα σε μετασυγκρουσιακές συνθήκες, με μεγάλο απόθεμα όπλων που παραμένουν στη χώρα και δίνουν τη δυνατότητα διακίνησης όπλων (βλέπε, για παράδειγμα, Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, «Γεωργία 2018 – Έκθεση για την εγκληματικότητα και την ασφάλεια»). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε, στην έκθεσή της για τον μηχανισμό αναστολής των θεωρήσεων (COM(2017)815), ότι «οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες από τη Γεωργία εξακολουθούν να αναφέρονται ως ένας από τις συχνότερα εκπροσωπούμενες υπηκοότητες τρίτων χωρών που εμπλέκονται σε σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος της Γεωργίας χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινητικότητας, δραστηριοποιούνται κυρίως στο οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας (ιδίως σε οργανωμένες διαρρήξεις και κλοπές) και είναι ιδιαίτερα ενεργές στη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι εν λόγω ομάδες οργανωμένου εγκλήματος συνιστούν σοβαρή απειλή για την ΕΕ διότι οι δραστηριότητές τους χαρακτηρίζονται συχνά ως εγκλήματα χαμηλής έντασης, ο έλεγχος που ασκούν στις εγκληματικές αγορές αυξάνεται σταδιακά, ενώ συνεργάζονται επίσης και με άλλες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος εκτός της ΕΕ. Η Γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί χώρα διέλευσης για διάφορα παράνομα εμπορεύματα που διακινούνται προς την ΕΕ, ιδίως ναρκωτικά. Η Γεωργία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων που αποκομίζουν διάφορες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην ΕΕ και εκτός της ΕΕ και έχει αναδυθεί ως χώρα διέλευσης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.». Συνεπώς, μια τέτοια συμφωνία μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και είναι προς το συμφέρον της Γεωργίας και των κρατών μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί διεθνικό πρόβλημα. Μια τέτοια συμφωνία είναι επίσης ευπρόσδεκτη στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας, αν ληφθεί υπόψη η ήδη υφιστάμενη συμφωνία Europol-Γεωργίας, του 2017, όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία.

Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει επίσης τις αρχές της Γεωργίας να εξασφαλίσουν τη συνεχή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, και τη σοβαρή δέσμευσή τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (όπως η νέα εθνική στρατηγική της περιόδου 2017-2020 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, οι μεταρρυθμίσεις της αστυνομίας από το 2015 και μετά, οι προσπάθειες για την ενίσχυση της δικαιοσύνης βάσει των εκθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η συμφωνία του 2017 με την Ευρωπόλ, κ.λπ.). Η Επιτροπή δήλωσε μάλιστα ότι, όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, η Γεωργία θα πρέπει να «θέσει σε προτεραιότητα την ενεργοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας που έχει συναφθεί με την Ευρωπόλ και να συνάψει τη συμφωνία συνεργασίας με την Eurojust».

Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Eurojust, οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και τρίτων χωρών, οι οποίες περιέχουν διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορούν να συνάπτονται μόνο εάν η ενδιαφερόμενη κρατική οντότητα υπόκειται στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, ή μετά από αξιολόγηση που θα επιβεβαιώνει την ύπαρξη επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων εκ μέρους της κρατικής οντότητας. Ως προς αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η Γεωργία κύρωσε το 2005 τη συγκεκριμένη σύμβαση, καθώς και το πρόσθετο πρωτόκολλό της, το 2014. Στις 19 Απριλίου 2018, το κοινό εποπτικό όργανο της Eurojust εξέδωσε θετική γνώμη για τη συμφωνία όσον αφορά τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, ανέφερε ότι «το άρθρο 17 (ασφάλεια των δεδομένων) του σχεδίου συμφωνίας δεν προβλέπει τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των μερών. Ως εκ τούτου, η ΚΕΑ συνιστά στην Eurojust να εξετάσει αυτό το στοιχείο στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεων διαβούλευσης με ομολόγους της Γεωργίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του σχεδίου συμφωνίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για την αστυνομία. Επιπλέον, η ΚΕΑ καλεί την Eurojust να συμπεριλάβει τη διάταξη αυτή σε μελλοντικές συμφωνίες συνεργασίας με τρίτα μέρη και κράτη». Η δήλωση αυτή υποστηρίζεται από την εισηγήτρια. Επίσης, ο νέος κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 για την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με τρίτα κράτη, βάσει των οποίων οι εν λόγω συμφωνίες αποτελούν πιθανή βάση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει να τηρούνται οι γενικές αρχές για τη διαβίβαση επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (βλ. σχετικά το άρθρο 56 του κανονισμού).

Συνεπώς, στη βάση των ανωτέρω, η εισηγήτρια κάνει δεκτό το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κύριο Claude Moraes

Πρόεδρο

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:  Γωμοδότηση υπό μορφή επιστολής σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας. (2018/0813(CNS))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, κλήθηκε να υποβάλει γνωμοδότηση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων όσον αφορά την απόφαση σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας (2018/0813 (CNS)). Η κ. Joëlle Bergeron ορίστηκε συντάκτρια γνωμοδότησης. Για λόγους που σχετίζονται με τις προθεσμίες για την έγκριση της έκθεσης στην επιτροπή σας, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε να αποστείλει τη γνωμοδότησή της υπό μορφή επιστολής.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας προκειμένου να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία στο πλαίσιο της καταπολέμησης του σοβαρού εγκλήματος και της διαφθοράς. Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Eurojust στις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Βάσει του άρθρου 26α παράγραφος 2 της απόφασης του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 περί σύστασης της Eurojust, όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την από 16 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση 2009/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου, στο Συμβούλιο εναπόκειται να εγκρίνει τις συμφωνίες που η Eurojust συνάπτει με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 26α πρέπει να πληρούνται. Πρέπει επίσης να ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου για την εν λόγω έγκριση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πιστεύει ότι η επιχειρησιακή συνεργασία της Eurojust με τη Γεωργία είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υποστηρίζει τη συμφωνία και, συνεπώς, μετά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συντονιστών μέσω γραπτής διαδικασίας και την υιοθέτηση της γνωμοδότησης στη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2019(1), προτείνει την έγκριση της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου χωρίς τροποποίηση. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την αποδοχή του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας.

Πιστεύω ότι οι παρατηρήσεις αυτές θα συμβάλουν εποικοδομητικά στην έκθεση που συντάσσει η επιτροπή σας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

(1)

Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Jean-Marie Cavada (αντιπρόεδρος), Mady Delvaux (αντιπρόεδρος), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (σε αναπλήρωση του Κώστα Χρυσόγονου, σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σχέδιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας

Έγγραφα αναφοράς

13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

15.11.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

28.11.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Sylvia-Yvonne Kaufmann

7.1.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

10.12.2018

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2019

4.2.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

6.2.2019

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου