Menettely : 2018/0813(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0065/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0065/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0119

MIETINTÖ     *
PDF 165kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.944v03-00 A8-0065/2019

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (08688/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0484/2018),

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(1) ja erityisesti sen 26 a artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0065/2019),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 63, 6.3.2002, s. 1.


PERUSTELUT

Eurojustin ja Georgian välinen yhteistyötä koskeva sopimus noudattaa Eurojustin aiemmin tekemien vastaavien sopimusten mallia (esimerkiksi Eurojust-EJTM, Eurojust-Yhdysvallat, Eurojust-Norja, Eurojust-Sveitsi ja uusimpana Eurojust-Albania). Näiden sopimusten tavoitteena on edistää yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan osalta. Ne tukevat muun muassa yhteyshenkilöiden työtä, yhteyspisteiden toimintaa ja tiedonvaihtoa. Nämä yhteistyösopimukset perustuvat Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS 26 a artiklan 2 kohtaan.

Georgiasta peräisin olevat järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat EU:n jäsenvaltioissa (ks. esimerkiksi äskettäinen Georgian, Kreikan ja Ranskan yhteinen toiminta vuonna 2018), ja Georgia on konfliktin jälkeinen maa, jossa on yhä runsaasti aseita, ja aseiden laiton kauppa on mahdollista (ks. esimerkiksi Yhdysvaltojen ulkoministeriön raportti Georgia 2018 Crime & Safety Report). Komissio totesi viisumivapauden keskeyttämismekanismia koskevassa kertomuksessaan (COM(2017)0815), että ”unionin ulkopuolisia kansalaisuuksia edustavista rikollisjärjestöistä georgialaiset järjestöt kuuluvat yhä niihin, joiden ilmoitetaan useimmin syyllistyneen EU:ssa vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Georgialaiset rikollisjärjestöt ovat erittäin liikkuvaisia. Ne harjoittavat pääasiassa järjestäytynyttä omaisuusrikollisuutta (erityisesti murtovarkauksia ja muita varkauksia) ja toimivat erityisen aktiivisesti Ranskassa, Kreikassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Nämä rikollisjärjestöt ovat EU:n kannalta erityisen uhkaavia, koska niiden toimintaa erehdytään usein pitämään vain matalan intensiteetin rikollisuutena, niiden ote rikollismarkkinoista kiristyy vähitellen, ja ne toimivat yhteistyössä muiden EU:n ulkopuolisten rikollisjärjestöjen kanssa. Georgia on edelleen monenlaisten EU:hun salakuljetettujen laittomien hyödykkeiden, erityisesti huumeiden, kauttakuljetusmaa. Georgian aluetta käytetään yhä useammin hyväksi eri rikollisjärjestöjen EU:sta ja EU:n ulkopuolelta laittomasti saamien tuottojen rahanpesussa, ja maasta onkin tulossa rikoksella saatujen, pestyjen varojen kauttakuljetusmaa.” Tällainen sopimus voi siten lisätä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja on Georgian ja EU:n jäsenvaltioiden etujen mukainen, sillä järjestäytynyt rikollisuus on kansainvälinen ongelma. Sopimus on tervetullut myös oikeudellisen yhteistyön alalla, kun otetaan huomioon voimassa oleva euroalueen ja Georgian välinen vuoden 2017 sopimus poliisiyhteistyöstä.

Tällainen yhteistyö auttaa myös Georgian viranomaisia varmistamaan, että ne täyttävät jatkuvasti velvoitteensa ja ovat vakavasti sitoutuneet järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan (esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeva uusi kansallinen strategia vuosiksi 2017–2020, poliisitoimen uudistaminen vuodesta 2015 lähtien, toimet oikeuslaitoksen vahvistamiseksi Euroopan neuvoston raporttien pohjalta, vuoden 2017 sopimus Europolin kanssa jne.). Komissio totesi myös, että viisumivapautta koskevien edellytysten osalta Georgian olisi ”pantava täytäntöön Europolin kanssa tehty yhteistyösopimus ensisijaisena asiana ja tehtävä yhteistyösopimus Eurojustin kanssa”.

Nykyisen Eurojust-päätöksen mukaan tällaisia Eurojustin ja kolmansien maiden välisiä henkilötietojen vaihtoa koskevia määräyksiä sisältäviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä vain, jos kyseinen taho on 28. tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen sopimuspuoli tai jos tehdyssä arviossa vahvistetaan, että kyseinen taho huolehtii tietosuojan riittävästä tasosta. Tältä osin on korostettava, että Georgia ratifioi vuonna 2005 edellä mainitun yleissopimuksen ja vuonna 2014 sen lisäpöytäkirjan. Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen antoi 19. huhtikuuta 2018 myönteisen lausunnon tietosuojaa koskevista sopimuksen määräyksistä. Se totesi kuitenkin, että sopimusluonnoksen 17 artiklassa (tietoturva) ei määrätä ilmoittamisesta henkilötietoja koskevista tietoturvaloukkauksista osapuolten välillä. Näin ollen yhteinen valvontaviranomainen suositteli, että Eurojust ottaa tämän seikan huomioon georgialaisten vastapuolten kanssa pidettävien säännöllisten neuvottelukokousten yhteydessä, kuten sopimusluonnoksen 20 artiklassa määrätään, ottaen erityisesti huomioon poliisidirektiivin asiaa koskevat säännökset. Lisäksi yhteinen valvontaviranomainen pyysi Eurojustia sisällyttämään tällaisen määräyksen tuleviin yhteistyösopimuksiin kolmansien osapuolten ja valtioiden kanssa. Esittelijä kannattaa tätä lausuntoa. Myös uudessa Eurojustia koskevassa asetuksessa (EU) 2018/1727, jolla korvataan ja kumotaan neuvoston päätös 2002/187/JHA, säädetään mahdollisuudesta tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia, jolloin tällaiset sopimukset ovat mahdollinen henkilötietojen siirron perusta, edellyttäen että noudatetaan operatiivisten henkilötietojen siirtoja kolmansiin maihin koskevia yleisiä periaatteita (ks. tältä osin asetuksen 56 artikla).

Edellä mainittujen seikkojen perusteella esittelijä hyväksyy ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyösopimuksen luonnoksen osalta.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Claude Moraes

Puheenjohtaja

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Bryssel

Asia:  Kirjeen muodossa annettava lausunto esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (2018/0813(CNS))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokuntaa, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia, on pyydetty antamaan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle lausunto päätöksestä, joka liittyy Eurojustin ja Georgian yhteistyötä koskevaan sopimusluonnokseen (2018/0813(CNS)). Valmistelijaksi nimitettiin Joëlle Bergeron. Syistä, jotka liittyvät mietinnön hyväksymistä valiokunnassanne koskeviin määräaikoihin, valiokunta päätti antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Tällä päätöksellä hyväksytään Eurojustin ja Georgian välinen yhteistyötä koskeva sopimus, jotta voidaan tiivistää oikeusalan yhteistyötä vakavan järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjunnassa. Sopimus sisältää henkilötietojen vaihtoa koskevia määräyksiä. Eurojustin kollegio hyväksyi sen 20. syyskuuta 2018.

Eurojust-yksikön perustamisesta 28. helmikuuta 2002 annetun neuvoston päätöksen, jota on tarkistettu viimeksi 16. joulukuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/465/YOS, 26 a artiklan 2 kohdan mukaan neuvoston vastuulla on hyväksyä sopimukset, joita Eurojust tekee kolmansien maiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Kyseisessä 26 a artiklassa esitetyt edellytykset on täytettävä. Parlamenttia olisi kuultava tästä hyväksymisestä.

Oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että Eurojustin operatiivinen yhteistyö Georgian kanssa on tarpeen kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi ja oikeudellisen yhteistyön vahvistamiseksi Euroopassa. Oikeudellisten asioiden valiokunta tukee sopimusta ja ehdottaa koordinaattoreiden välisen kirjeenvaihdon ja lausunnon hyväksymisen jälkeen 23. tammikuuta 2019 pidettävässä kokouksessa(1), että neuvoston täytäntöönpanopäätös hyväksytään ilman tarkistuksia. Valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan, että ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen hyväksytään.

Toivon, että tätä voidaan hyödyntää valiokuntanne laatimassa mietinnössä.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

.

(1)

Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Jean-Marie Cavada (varapuheenjohtaja), Mady Delvaux (varapuheenjohtaja), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (Kostas Chrysogonosin sijaisena 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos

Viiteasiakirjat

13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

15.11.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

28.11.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sylvia-Yvonne Kaufmann

7.1.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

10.12.2018

Valiokuntakäsittely

24.1.2019

4.2.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.2.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.2.2019

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus