Procedūra : 2018/0813(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0065/2019

Pateikti tekstai :

A8-0065/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0119

PRANEŠIMAS     *
PDF 176kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.944v03-00 A8-0065/2019

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13483/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0484/2018),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(1), ypač į jo 26a straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0065/2019),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimas sudarytas pagal panašių susitarimų, kuriuos Eurojustas sudarė anksčiau, pavyzdį (pavyzdžiui, Eurojusto ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Eurojusto ir JAV, Eurojusto ir Norvegijos, Eurojusto ir Šveicarijos ir neseniai – Eurojusto ir Albanijos). Tokių susitarimų tikslas – skatinti bendradarbiavimą kovojant su sunkiais nusikaltimais, ypač organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Juose, be kita ko, numatyti ryšių palaikymo pareigūnai, kontaktiniai punktai ir informacijos mainai. Tokie bendradarbiavimo susitarimai grindžiami 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2002/187/TVR 26a straipsnio 2 dalimi, pagal kurią siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais įsteigiamas Eurojustas.

Gruzijos organizuotos nusikalstamos grupės (ONG) vykdo veiklą ES valstybėse narėse (žr., pavyzdžiui, naujausius 2018 m. vykdytus bendrus Gruzijos, Graikijos ir Prancūzijos veiksmus), o Gruzija yra šalis po konflikto, turinti daug ginklų, likusių šalyje, kurioje yra prekybos ginklais galimybių (žr., pvz., JAV valstybės departamento 2018 m. ataskaitą dėl nusikalstamumo ir saugumo Gruzijoje). Europos Komisija savo ataskaitoje dėl bevizio režimo sustabdymo mechanizmo (COM(2017)815) nurodė, kad „vis dar pranešama apie tai, kad Gruzija yra viena iš ES nepriklausančių šalių, kurių ONG ES įvykdo daugiausia sunkių formų ir organizuotų nusikaltimų. Gruzijos ONG yra labai mobilios, jos daugiausia vykdo organizuotus turtinius nusikaltimus (ypač organizuotus įsilaužimus, taip pat vagystes) ir ypač aktyviai veikia Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Šios ONG kelia grėsmę ES, nes jų veikla dažnai laikoma smulkiais nusikaltimais, jos valdo vis daugiau nusikalstamų rinkų ir bendradarbiauja su ES nepriklausančių šalių ONG. Gruzija tebėra viena iš tranzito šalių, per kurias į ES neteisėtai gabenamos įvairios prekės, ypač narkotikai. Gruzijoje vis dažniau plaunamos neteisėtos pajamos, kurias įvairios ONG įgijo ES ir už ES ribų ir paaiškėjo, kad ji yra išplautų nusikalstamu būdu įgytų pajamų tranzito šalis.“ Taigi toks susitarimas gali skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir yra naudingas Gruzijai ir ES valstybėms narėms, nes organizuotas nusikalstamumas yra tarpvalstybinė problema. Toks susitarimas taip pat sveikintinas teisminio bendradarbiavimo srityje atsižvelgiant į jau galiojantį 2017 m. Europolo ir Gruzijos susitarimą dėl policijos bendradarbiavimo.

Toks bendradarbiavimas taip pat padės Gruzijos valdžios institucijoms užtikrinti, kad jos nuolat vykdytų savo prievoles ir rimtą įsipareigojimą užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui ir su juo kovoti (pavyzdžiui, 2017–2020 m. naująją nacionalinę kovos su organizuotu nusikalstamumu strategiją, nuo 2015 m. vykdomas policijos reformas, pastangas stiprinti teismines institucijas remiantis Europos Tarybos ataskaitomis, 2017 m. susitarimą su Europolu ir kt.). Komisija net teigė, kad, kalbant apie vizų režimo liberalizavimo kriterijus, Gruzija turėtų „pirmumo tvarka įgyvendinti su Europolu sudarytą bendradarbiavimo susitarimą ir sudaryti bendradarbiavimo susitarimą su Eurojustu“.

Pagal dabartinį Eurojusto sprendimą tokie Eurojusto ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo susitarimai, kuriuose išdėstytos nuostatos dėl asmens duomenų mainų, gali būti sudaromi tik tuomet, jei atitinkamam subjektui taikoma 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija arba atlikus vertinimą, kuriuo patvirtinama, kad tas subjektas užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį. Šiuo požiūriu reikia pabrėžti, kad Gruzija 2005 m. ratifikavo minėtąją konvenciją ir 2014 m. – jos papildomą protokolą. 2018 m. balandžio 19 d. Eurojusto jungtinis priežiūros organas pateikė teigiamą nuomonę dėl susitarimo nuostatų dėl duomenų apsaugos. Tačiau jis nurodė, kad „susitarimo projekto 17 straipsnyje (duomenų saugumas) nenumatyta, kad šalys turi perduoti informaciją apie asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Todėl jungtinis priežiūros organas rekomenduoja Eurojustui apsvarstyti šį aspektą reguliarių konsultacijų su partneriais iš Gruzijos metu, kaip numatyta susitarimo projekto 20 straipsnyje, ypač atsižvelgiant į atitinkamas Policijos direktyvos nuostatas. Be to, jungtinis priežiūros organas ragina Eurojustą įtraukti tokią nuostatą į būsimus bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis ir valstybėmis.“ Pranešėja pritaria tokiam pareiškimui. Be to, naujajame Reglamente (ES) Nr. 2018/1727 dėl Eurojusto, kuris pakeičia ir panaikina Tarybos sprendimą 2002/187/JHA, numatyta galimybė sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis, pagal kuriuos tokie susitarimai būtų galimas asmens duomenų perdavimo pagrindas, jei laikomasi bendrųjų operatyvinių asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims principų (šiuo požiūriu žr. reglamento 56 straipsnį).

Taigi, atsižvelgdama į visas išdėstytas priežastis, pranešėja pritaria Tarybos įgyvendinimo sprendimo projektui dėl Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projekto.


TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto

pirmininkui

Claude Moraes

BRIUSELIS

Tema:  Laiško forma išdėstyta nuomonė dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto (2018/0813(CNS))

Gerb. Pirmininke,

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas prašė Teisės reikalų komiteto, kuriam turiu garbės pirmininkauti, pateikti nuomonę dėl sprendimo dėl Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo (2018/0813 (CNS)) projekto. Nuomonės referente paskirta Joėlle Bergeron. Atsižvelgdamas į pranešimo priėmimo Jūsų komitete terminus, Teisės reikalų komitetas nusprendė savo nuomonę išdėstyti laiško forma.

Šiuo sprendimu patvirtinamas Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimas (toliau – Susitarimas), kuriuo siekiama stiprinti teisminį bendradarbiavimą kovojant su sunkiais organizuotais nusikaltimais ir korupcija. Susitarime pateikiamos nuostatos dėl keitimosi asmens duomenimis. Eurojusto kolegija jam pritarė 2018 m. rugsėjo 20 d.

Atsižvelgiant į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo, įsteigiančio Eurojustą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimu 2009/426/TVR, 26a straipsnio 2 dalį Taryba turi patvirtinti Eurojusto su trečiosiomis valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijoms sudaromus susitarimus. Reikia laikytis 26a straipsnyje nustatytų sąlygų. Su Parlamentu turi būti konsultuojamasi dėl šio patvirtinimo.

Teisės reikalų komitetas mano, kad Eurojusto ir Gruzijos operatyvinis bendradarbiavimas būtinas kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu ir stiprinant teisminį bendradarbiavimą Europoje. Teisės reikalų komitetas pritaria šiam susitarimui ir, koordinatoriams pagal rašytinę procedūrą apsikeitus nuomonėmis bei 2019 m. sausio 23 d. posėdyje priėmus nuomonę(1), siūlo be pakeitimų pritarti Tarybos įgyvendinimo sprendimui. Teisės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą siūlyti patvirtinti Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projektą.

Viliuosi, kad tai, bus naudingas indėlis į Jūsų komiteto rengiamą pranešimą.

Pagarbiai,

Pavel Svoboda

(1)

Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (pirmininko pavaduotoja), Jean-Marie Cavada (pirmininko pavaduotojas), Mady Delvaux (pirmininko pavaduotoja), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (Kostas Chrysogonos pavaduojantis narys pagal Darbo tvarkos taisyklių 200 straipsnio 2 dalį).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas

Nuorodos

13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

Konsultacijos su EP data

15.11.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.11.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

28.11.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sylvia-Yvonne Kaufmann

7.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

10.12.2018

Svarstymas komitete

24.1.2019

4.2.2019

 

 

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Pateikimo data

6.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas