Процедура : 2017/0319(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0066/2019

Внесени текстове :

A8-0066/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0067

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 190kWORD 56k
6.2.2019
PE 622.187v02-00 A8-0066/2019

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15383/2017),

–  като взе предвид проекта на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (15410/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 91, член 100, параграф 2, членове 207 и 211, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0489/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0066/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Мексиканските съединени щати.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на Република Хърватия, Хърватия се задължава да се присъедини към съществуващите споразумения, сключени или подписани от държавите членки и Европейския съюз с трети държави. Освен ако не е предвидено друго в конкретни споразумения, Хърватия се присъединява към тези съществуващи споразумения посредством протоколи, които Съветът, действащ с единодушие от името на държавите членки, сключва със съответните трети държави.

На 14 септември 2012 г.(1) Съветът упълномощи Комисията да започне преговори със съответните трети държави с цел сключване на съответните протоколи. Третият допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, беше подписан на 8 декември 1997 г. и влезе в сила на 1 октомври 2000 г.

Третият протокол беше успешно финализиран и беше подписан на 27 ноември 2018 г. в Брюксел; след това беше изпратен на Парламента, първо като предложение за решение на Съвета(2) и сега като проект на решение на Съвета, за неговото одобрение преди окончателното му сключване в съответствие с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от ДФЕС. Трябва да се отбележи, че в член 5, параграф 3 се предвижда временно прилагане.

Докладчикът по тази процедура г-жа Инмакулада Родригес-Пинеро би желала да препоръча да се даде одобрение за този протокол, за да може Хърватия да стане пълноправна договаряща страна.

При все това докладчикът би желал да призове за:

i)   засилване на обмена на информация с комисията по международна търговия (INTA) през целия жизнен цикъл на международните споразумения, включително по отношение на преговорите по т.нар. „технически“ споразумения и тези, свързани с присъединяването на държави към ЕС;

ii)   писмени резюмета с фактическа информация, достъпни (и предназначени) за обществеността и заинтересованите страни, които да бъдат изготвени от съответните служби на Комисията и да обясняват последиците от международните споразумения, така че всички стопански субекти и гражданското общество да могат да разберат и да се възползват от промените;

iii)   ограничено използване на временното прилагане преди получаването на одобрение от ЕП, тъй като съгласно член 218, параграф 5 от ДФЕС такова временно прилагане се предвижда само „при необходимост“;

iv)   предварителна и последваща информация от Съвета и Комисията до Европейския парламент, икономическите оператори, социалните партньори и организациите на гражданското общество по отношение на всички съответни решения, взети от органите, създадени в рамките на международни търговски споразумения, включително решения, с които на трети страни се предоставят концесии и компенсации.

(1)

  Решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за адаптиране на споразумения, подписани или сключени между Европейския съюз, или Европейския съюз и неговите държави членки, и една или повече трети държави или международни организации, с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (Документ на Съвета 13351/12 LIMITED).

(2)

  Предложение за решение на Съвета относно подписването и временното прилагане, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (COM(2017)0722 final - 2017/0318 (NLE)).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Позовавания

15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

28.11.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

10.12.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

10.12.2018

DEVE

10.12.2018

TRAN

10.12.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

AFET

22.2.2018

DEVE

29.1.2018

TRAN

22.1.2018

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

22.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.3.2018

24.1.2019

 

 

Дата на приемане

4.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Дата на внасяне

6.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация