Förfarande : 2017/0319(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0066/2019

Ingivna texter :

A8-0066/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.6

Antagna texter :

P8_TA(2019)0067

REKOMMENDATION     ***
PDF 164kWORD 55k
6.2.2019
PE 622.187v02-00 A8-0066/2019

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(15383/2017 – C8‑0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15383/2017),

–  med beaktande av utkastet till det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (15410/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207 och 211 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0489/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0066/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Mexikos förenta stater.


MOTIVERING

Enligt artikel 6.2 i anslutningsakten för Republiken Kroatien förband sig Kroatien att ansluta sig till de befintliga avtal som ingåtts eller undertecknats av medlemsstaterna och Europeiska unionen med tredjeländer. Såvida inte annat föreskrivs i specifika avtal ansluts Kroatien till dessa befintliga avtal genom protokoll som rådet, genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar, ingår med de berörda tredjeländerna.

Den 14 september 2012(1) bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med berörda tredjeländer med sikte på ingående av sådana protokoll. Förhandlingen om ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan (som undertecknades i Bryssel den 8 december 1997 och trädde ikraft den 1 oktober 2000).

Det tredje protokollet har slutförts på ett framgångsrikt sätt och undertecknades den 27 november 2018 i Bryssel och har hänskjutits till parlamentet, först som ett förslag till rådets beslut(2) och nu som ett utkast till rådets beslut, för dess godkännande innan det slutligen kan ingås i enlighet med artikel 218.6 andra stycket a i EUF-fördraget. Det måste noteras att provisorisk tillämpning föreskrivs i artikel 5.3.

Föredraganden för detta förfarande, Inmaculada Rodriguez-Piñero, rekommenderar att protokollet godkänns så att Kroatien fullt ut kan bli avtalsslutande part.

Föredraganden begär dock följande:

i)   Utökat informationsutbyte med utskottet för internationell handel (INTA) under de internationella avtalens hela livscykel, inklusive under förhandlingar om så kallade ”tekniska” avtal och om anslutningar till EU.

ii)   Skriftliga sammanfattningar med faktauppgifter som riktas till och görs tillgängliga för allmänheten och intressenter från berörda kommissionsenheter, i syfte att förklara effekterna av internationella avtal, så att alla aktörer och det civila samhället kan förstå och dra nytta av förändringarna.

iii)   Återhållsam användning av provisorisk tillämpning innan parlamentet har gett sitt samtycke, eftersom en sådan provisorisk tillämpning enligt artikel 218.5 i EUF-fördraget endast ska ske ”i förekommande fall”.

(iv)   Förhands- och efterhandsinformation från rådet och kommissionen till Europaparlamentet, de ekonomiska aktörerna, arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer när det gäller alla relevanta beslut som fattats vid de organ som inrättats inom ramen för internationella handelsavtal, inklusive beslut genom vilka medgivanden och ersättningar beviljas tredje man.

(1)

Rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om anpassning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, av avtal som har undertecknats eller ingåtts av Europeiska unionen eller Europeiska unionen och dess medlemsstater med ett eller flera tredjeländer eller internationella organisationer (rådsdok. 13351/12 LIMITED).

(2)

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (COM(2017)07222017/0318(NLE)).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Referensnummer

15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)07232017/0319(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

28.11.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

10.12.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

10.12.2018

DEVE

10.12.2018

TRAN

10.12.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

22.2.2018

DEVE

29.1.2018

TRAN

22.1.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

22.1.2018

 

 

 

Behandling i utskott

21.3.2018

24.1.2019

 

 

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Ingivande

6.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande