Procedure : 2018/0384(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0067/2019

Indgivne tekster :

A8-0067/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 16.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0108

HENSTILLING     ***
PDF 170kWORD 57k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz,

Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse

af Den Europæiske Union

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz,

Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (14020/2018),

–  der henviser til udkast til de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Columbia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union (14020/2018 ADD 1-17),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0509/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0067/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalerne;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


BEGRUNDELSE

Listen over EU's og dets medlemsstaters forpligtelser i henhold til GATS (den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser) stammer fra 1994 og omfatter kun de 12 medlemsstater, der på det tidspunkt udgjorde Den Europæiske Union. De 13 medlemsstater, der har tilsluttet sig Den Europæiske Union siden da, dvs. i 1995 og 2004, fortsatte med at have hver deres egne GATS-forpligtelser, som var blevet vedtaget inden deres tiltrædelse af EU.

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel XXI i GATS forelagde De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne heraf en meddelelse i henhold til artikel V i GATS, hvori de bebudede, at de havde til hensigt at ændre visse forpligtelser med det formål, at også de 13 medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union i hhv. 1995 og 2004, blev omfattet heraf.

Efter forelæggelsen af meddelelsen indsendte 18 WTO-medlemmer en interessetilkendegivelse. Efter forhandlinger med WTO-medlemmerne og i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra juli 2006 nåede Den Europæiske Union til enighed om kompenserende tilpasninger, som findes i de bilag, der er knyttet til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse 2018/0384.

Aftalerne kræver ikke, at Den Europæiske Union ændrer sine regler, forskrifter eller standarder. Aftalerne er i overensstemmelse med eksisterende EU-politikker og har ingen indvirkning på regeringernes ret til hver især at regulere i offentlighedens interesse.

Den 27. marts 2007 forelagde Kommissionen et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalerne, som herefter blev godkendt af Rådet i juli og af Europa-Parlamentet i oktober 2007. Imidlertid opstod der mange forsinkelse i medlemsstaternes ratificeringsproces, og derfor er aftalerne endnu ikke blevet formelt indgået.

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden og i overensstemmelse med EU-Domstolens udtalelse 2/15 af 16. maj 2017 kan aftalerne nu indgås af Den Europæiske Union i henhold til en afgørelse truffet af Rådet på grundlag af artikel 218, stk. 6, i TEUF og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet, eftersom aftalerne ikke omfatter spørgsmål, der falder uden for Den Europæiske Unions enekompetence.

Listen er nødt til at træde i kraft for at sikre, at samtlige berørte medlemsstater er omfattet af samme horisontale begrænsninger, og at deres forpligtelser ikke er i strid med gældende EU-ret, og for at fremme yderligere konsolidering. Det er ordførerens opfattelse, at forslaget til Rådets afgørelse er af rent teknisk karakter og bør færdigbehandles hurtigt, for at EU kan fortsætte forhandlingerne om en GATS-liste, der omfatter alle nuværende medlemsstater i Den Europæiske Union.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Columbia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Østrigs, Republikken Polens, Republikken Sloveniens, Den Slovakiske Republiks, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

Referencer

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

18.12.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

14.1.2019

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Dato for indgivelse

6.2.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse