Nós Imeachta : 2018/0384(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0067/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0067/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/02/2019 - 16.6

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0108

MOLADH     ***
PDF 169kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích na gComhaontuithe ábhartha faoi Airteagal XXI den Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí leis an Airgintín, an Astráil, an Bhrasaíl, Ceanada, an tSín, críoch chustaim ar leith na Téaváine, Penghu, Kinmen agus Matsu (Tai-pei na Síne), an Cholóim, Cúba, Eacuadór, Hong Cong na Síne, an India, an tSeapáin, an Chóiré, an Nua-Shéalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Eilvéis agus na Stáit Aontaithe, maidir leis na coigeartuithe cúiteacha is gá tar éis aontachas na Seicia, na hEastóine, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, na hUngáire, Mhálta, na hOstaire, na Polainne, na Slóivéine, na Slóvaice, na Fionlainne agus na Sualainne leis an Aontas Eorpach

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Rapóirtéir: José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích na gComhaontuithe ábhartha faoi Airteagal XXI den Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí leis an Airgintín, an Astráil, an Bhrasaíl, Ceanada, an tSín, críoch chustaim ar leith na Téaváine, Penghu, Kinmen agus Matsu (Tai-pei na Síne), an Cholóim, Cúba, Eacuadór, Hong Cong na Síne, an India, an tSeapáin, an Chóiré, an Nua-Shéalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Eilvéis agus na Stáit Aontaithe, maidir leis na coigeartuithe cúiteacha is gá tar éis aontachas na Seicia, na hEastóine, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, na hUngáire, Mhálta, na hOstaire, na Polainne, na Slóivéine, na Slóvaice, na Fionlainne agus na Sualainne leis an Aontas Eorpach

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (14020/2018),

–  ag féachaint do na dréacht-Chomhaontuithe ábhartha faoi Airteagal XXI den Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí leis an Airgintín, an Astráil, an Bhrasaíl, Ceanada, an tSín, críoch chustaim ar leith na Téaváine, Penghu, Kinmen agus Matsu (Tai-pei na Síne), an Cholóim, Cúba, Eacuadór, Hong Cong na Síne, an India, an tSeapáin, an Chóiré, an Nua-Shéalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Eilvéis agus na Stáit Aontaithe, maidir leis na coigeartuithe cúiteacha is gá tar éis aontachas na Seicia, na hEastóine, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, na hUngáire, Mhálta, na hOstaire, na Polainne, na Slóivéine, na Slóvaice, na Fionlainne agus na Sualainne leis an Aontas Eorpach (14020/2018 ADD 1-17),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 91, le hAirteagal 100(2), leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 207(4) agus le pointe (a) den dara fomhír d’Airteagal 218(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0509/2018),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4) agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0067/2019),

1.  ag tabhairt a toiliú chun na comhaontuithe a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is ón mbliain 1994 atá sceideal ceangaltas AE agus a Bhallstát in GATS (an Comhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí) agus ní chumhdaítear leis ach an dá Bhallstát déag a bhí ina mball den Aontas Eorpach ag an am sin. Coinníonn an trí Bhallstát déag a tháinig isteach san Aontas ó shin i leith, i.e. in 1995 agus in 2004 a gcuid ceangaltas aonair faoi GATS, ar glacadh iad roimh a n-aontachas le AE.

I gcomhréir le téarmaí Airteagal XXI de GATS, thíolaic na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit teachtaireacht de bhun Airteagal V de GATS, inar chuir siad in iúl go raibh sé ar intinn acu modhnú a dhéanamh ar na ceangaltais shonracha chun go gcumhdófaí leo na trí Bhallstát déag a tháinig isteach san Aontas Eorpach in 1995 agus in 2004.

Tar éis dóibh an fógra a thabhairt, thíolaic ocht mball déag den Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) léiriú spéise faoi seach. I ndiaidh caibidlíochtaí leis na baill de EDT agus i gcomhréir leis an gconclúid ón gComhairle ó mhí Iúil 2006, tháinig an tAontas Eorpach ar chomhaontú maidir le coigeartuithe cúiteacha, atá le fáil sna hiarscríbhinní a ghabhann leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh cinneadh ón gComhairle 2018/0384.

Ní chuireann na comhaontuithe ceangal ar Aontas Eorpach aon riail, rialachán ná caighdeán a leasú. Tá na Comhaontuithe i gcomhréir le beartais AE atá ann cheana agus níl tionchar acu ar an gceart atá ag na rialtais rialú ar mhaithe le leas an phobail.

An 27 Márta 2007, thíolaic an Coimisiún togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích na gComhaontuithe, a d’fhormheas an Chomhairle i mí Iúil agus a d’fhormheas an Pharlaimint i mí Dheireadh Fómhair 2007. Ó thárla, áfach, gur chuir na Ballstáit an-mhoill ar an bpróiseas daingniúcháin, níor tugadh na comhaontuithe i gcrích go foirmiúil fós.

Le teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin agus i gcomhréir le Tuairim 2/15 an 16 Bealtaine 2017 ó Chúirt Bhreithiúnas an Aontais Eorpaigh, is féidir leis an Aontas Eorpach na comhaontuithe a thabhairt i gcrích feasta de bhun cinneadh ón gComhairle atá bunaithe ar Airteagal 218(6) CFAE, tar éis toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, toisc nach gcumhdaítear sna comhaontuithe aon ábhair nach dtagann faoi inniúlacht eisiach an Aontais Eorpaigh.

Is gá go dtiocfadh an sceideal i bhfeidhm chun a áirithiú go gcumhdófar na Ballstáit ar fad lena mbaineann faoi na teorainneacha cothrománacha céanna, agus nach mbeidh a gceangaltais ag sárú an acquis communautaire agus chun dul chun cinn a dhéanamh i dtuilleadh próisis chomhdhlúthaithe. Tá an Rapóirtéir den tuairim gur de chineál teicniúil amháin é an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle agus gur cheart é a thabhairt i gcrích go gasta, ionas go mbeidh AE in ann leanúint leis na caibidlíochtaí maidir le Sceideal GATS ina gcumhdófar gach Ballstát de chuid an Aontais mar atá sé faoi láthair.


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích na gcomhaontuithe ábhartha faoi Airteagal XXI den Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí leis an Airgintín, an Astráil, an Bhrasaíl, Ceanada, an tSín, críoch chustaim ar leith na Téaváine, Penghu, Kinmen agus Matsu (Tai-pei na Síne), an Cholóim, Cúba, Eacuadór, Hong Cong na Síne, an India, an tSeapáin, an Chóiré, an Nua-Shéalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Eilvéis agus na Stáit Aontaithe, maidir leis na coigeartuithe cúiteacha is gá tar éis aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine, Phoblacht na Slóvaice, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne leis an Aontas Eorpach

Tagairtí

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

18.12.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

14.1.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

24.1.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

4.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

27

0

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Dáta don chur síos

6.2.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil