Procedūra : 2018/0384(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0067/2019

Pateikti tekstai :

A8-0067/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0108

REKOMENDACIJA     ***
PDF 178kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą, projekto

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą, projekto

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14020/2018),

–  atsižvelgdamas į reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą, projektus (14020/2018 ADD 1–17),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį ir 100 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0509/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0067/2019),

1.  pritaria susitarimų sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių įsipareigojimų pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS) sąrašas buvo patvirtintas 1994 m. ir apima tik tas dvylika valstybių narių, kurios tuo metu buvo ES narės. Trylika valstybių narių, kurios nuo tada, t. y. 1995 ir 2004 m., įstojo į Europos Sąjungą, ir toliau laikėsi savo atskirų įsipareigojimų pagal GATS, kurie buvo priimti prieš joms įstojant į ES.

Vadovaudamosi GATS XXI straipsnio sąlygomis, Europos Bendrijos ir jų valstybės narės pateikė pranešimą pagal GATS V straipsnį, kuriame nurodė savo ketinimą pakeisti tam tikrus konkrečius įsipareigojimus, kad į susitarimą būtų įtrauktos trylika valstybių narių, įstojusių į Europos Sąjungą 1995 ir 2004 m.

Po to, kai minėtas pranešimas buvo pateiktas, aštuoniolika PPO narių pateikė atitinkamą pareiškimą dėl interesų. Po derybų su PPO nariais ir laikydamasi 2006 m. liepos mėn. Tarybos išvadų Europos Sąjunga susitarė dėl kompensacinio sureguliavimo ir minėti susitarimai pateikiami Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo 2018/0384 prieduose.

Dėl šių susitarimų Europos Sąjunga neturi iš dalies keisti savo taisyklių, reglamentų ar standartų. Minėti susitarimai suderinti su galiojančia Europos Sąjungos politika ir neturi poveikio vyriausybių teisei reglamentuoti atsižvelgiant į viešąjį interesą.

2007 m. kovo 27 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimų sudarymo, kuriam Taryba pritarė liepos mėn., o Parlamentas – 2007 m. spalio mėn. Vis dėlto dėl valstybių narių ratifikavimo proceso vėlavimo minėti susitarimai dar oficialiai nesudaryti.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, vadovaujantis 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomone 2/15, dabar Europos Sąjunga gali sudaryti minėtus susitarimus pagal Tarybos sprendimą, grindžiamą SESV 218 straipsnio 6 dalimi, gavusi Europos Parlamento pritarimą, nes šie susitarimai neapima klausimų, kurie nepatenka į išimtinės Europos Sąjungos kompetencijos sritį.

Įsipareigojimų sąrašas turi įsigalioti siekiant užtikrinti, kad visoms atitinkamoms valstybėms narėms būtų taikomi tie patys horizontalieji apribojimai, kad jų įsipareigojimais nebūtų pažeidžiamas Bendrijos acquis, ir siekiant tinkamai užbaigti konsolidavimo procedūrą. Pranešėjas mano, kad pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo yra tik techninio pobūdžio ir turėtų būti greitai priimtas, kad ES galėtų tęsti derybas dėl įsipareigojimų pagal GATS sąrašo, apimančio visas dabartines Europos Sąjungos valstybes nares.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal GATS XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Kuba, Ekvadoru, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Korėja, Naująja Zelandija, Filipinais, Šveicarija ir Jungtinėmis Valstijomis dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės įstojimo į Europos Sąjungą

Nuorodos

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

18.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

14.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

24.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Pateikimo data

6.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas