Procedura : 2018/0384(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0067/2019

Teksty złożone :

A8-0067/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0108

ZALECENIE     ***
PDF 181kWORD 57k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami z Argentyną, Australią, Brazylią, Chinami, wydzielonym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chińskim Tajpej), chińskim Hongkongiem, Ekwadorem, Filipinami, Indiami, Japonią, Kanadą, Kolumbią, Koreą, Kubą, Nową Zelandią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią, dotyczących koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami z Argentyną, Australią, Brazylią, Chinami, wydzielonym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chińskim Tajpej), chińskim Hongkongiem, Ekwadorem, Filipinami, Indiami, Japonią, Kanadą, Kolumbią, Koreą, Kubą, Nową Zelandią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią, dotyczących koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej

(14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (14020/2018),

–  uwzględniając projekty odpowiednich umów na mocy art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami z Argentyną, Australią, Brazylią, Chinami, wydzielonym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chińskim Tajpej), chińskim Hongkongiem, Ekwadorem, Filipinami, Indiami, Japonią, Kanadą, Kolumbią, Koreą, Kubą, Nową Zelandią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią, dotyczących koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej (14020/2018 ADD 1-17),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0509/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0067/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


UZASADNIENIE

Lista zobowiązań Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w ramach GATS (Układ ogólny w sprawie handlu usługami) pochodzi z 1994 r. i obejmuje tylko tych dwanaście państw członkowskich, które wówczas były członkami Unii Europejskiej. Trzynaście państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w latach 1995 i 2004, zachowało swoje indywidualne zobowiązania w ramach GATS przyjęte przed przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej.

Zgodnie z warunkami określonymi w art. XXI GATS Wspólnoty Europejskie i ich państwa członkowskie przedłożyły na mocy art. V GATS komunikat, w którym powiadomiły o swoim zamiarze zmiany szczegółowych zobowiązań w celu objęcia listą zobowiązań trzynastu państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w latach 1995 i 2004.

Po dokonaniu notyfikacji osiemnastu członków WTO złożyło odpowiednie wnioski o rekompensatę. Po zakończeniu negocjacji z członkami WTO i zgodnie z konkluzjami Rady z lipca 2006 r. Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wyrównań, które zostały zawarte w załącznikach do wniosku Komisji dotyczącego decyzji Rady 2018/0384.

Umowy nie wymagają od Unii Europejskiej zmiany jej zasad, przepisów ani standardów. Umowy są zgodne z obecną polityką Unii Europejskiej i nie mają wpływu na prawo rządów do wprowadzania regulacji w interesie publicznym.

W dniu 27 marca 2007 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów, który został następnie zatwierdzony przez Radę w lipcu i przez Parlament w październiku 2007 r. Jednak z powodu znacznego opóźnienia procesu ratyfikacji przez państwa członkowskie umowy te nie zostały jeszcze formalnie zawarte.

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i zgodnie z opinią 2/15 TSUE z dnia 16 maja 2017 r. umowy mogą być obecnie zawarte przez Unię Europejską na mocy decyzji Rady na podstawie art. 218 ust. 6 TFUE, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, ponieważ umowy nie obejmują kwestii wykraczających poza zakres wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej.

Wejście w życie listy jest potrzebne w celu zapewnienia, aby wszystkie zainteresowane państwa członkowskie były objęte tymi samymi ograniczeniami horyzontalnymi i aby ich zobowiązania nie naruszały wspólnotowego dorobku prawnego, oraz w celu przyspieszenia dalszych procesów konsolidacji. Sprawozdawca jest zdania, że wniosek dotyczący decyzji Rady ma charakter czysto techniczny i powinien zostać szybko zatwierdzony, tak aby UE mogła kontynuować negocjacje w sprawie listy GATS obejmującej wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich porozumień na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Chinami, chińskim Hongkongiem, Ekwadorem, Filipinami, Indiami, Japonią, Kanadą, Kolumbią, Koreą, Kubą, Nową Zelandią, Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią i wydzielonym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chińskim Tajpej) w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej

Odsyłacze

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

18.12.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

14.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

4.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Data złożenia

6.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna