Förfarande : 2018/0384(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0067/2019

Ingivna texter :

A8-0067/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.6

Antagna texter :

P8_TA(2019)0108

REKOMMENDATION     ***
PDF 167kWORD 55k
6.2.2019
PE 632.765v03-00 A8-0067/2019

om förslaget till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen

(14020/2018 – C8‑0509/2018 – 2018/0384(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (14020/2018),

–  med beaktande av förslaget till relevanta avtal enligt artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen (14020/2018 ADD 1-17),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2 och 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0509/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0067/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och till kommissionen.


MOTIVERING

Bindningslistan över åtaganden för EU och dess medlemsstater i Gats (Allmänna tjänstehandelsavtalet) är från 1994 och gäller endast för de tolv medlemsstater som var medlemmar i Europeiska unionen vid den tidpunkten. De tretton medlemsstater som sedan dess har anslutit sig till EU, dvs. 1995 och 2004, fortsatte att ha kvar sina egna enskilda Gats-åtaganden som antogs före deras anslutning till EU.

I enlighet med villkoren i artikel XXI i Gats utfärdade Europeiska unionen och dess medlemsstater ett meddelande i enlighet med artikel V i Gats, genom vilket unionen tillkännagav sin avsikt att ändra de särskilda åtagandena så att de skulle gälla för de tretton medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen 1995 och 2004.

Efter det att meddelandet hade lämnats in lämnade arton WTO-medlemmar in intresseanmälningar. Efter förhandlingar med WTO-medlemmarna och i enlighet med rådets slutsatser från juli 2006 enades Europeiska unionen om kompenserande anpassningar, som finns i bilagorna till kommissionens förslag till rådets beslut 2018/0384.

Avtalen kräver inte att Europeiska unionen ska ändra regler, bestämmelser eller normer. Avtalen stämmer överens med befintlig EU-politik och har inte någon inverkan på regeringarnas rätt att reglera i allmänhetens intresse.

Den 27 mars 2007 lade kommissionen fram ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalen, som godkändes av rådet i juli och av parlamentet i oktober 2007. På grund av stora förseningarna i medlemsstaternas ratificeringsprocess har avtalen ännu inte ingåtts formellt.

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande och i enlighet med domstolens yttrande 2/15 av den 16 maj 2017 kan avtalen nu ingås av Europeiska unionen i enlighet med rådets beslut som antagits på grundval av artikel 218.6 i EUF-fördraget, efter Europaparlamentets godkännande, eftersom avtalen inte omfattar frågor utanför Europeiska unionens exklusiva behörighet.

Gats-bindningslistan måste träda i kraft för att se till att alla berörda medlemsstater omfattas av samma sektorsövergripande begränsningar och att deras åtaganden inte strider mot gemenskapens regelverk samt för att främja ytterligare konsolideringsprocesser. Föredraganden anser att förslaget till rådets beslut är av rent teknisk natur och bör ingås snabbt, så att EU kan fortsätta förhandlingarna om en Gats-bindningslista som omfattar samtliga nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Gats med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Referensnummer

14020/2018 – C8-0509/2018 – COM(2018)07332018/0384(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

18.12.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

14.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

19.11.2018

 

 

 

Behandling i utskott

24.1.2019

 

 

 

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Ingivande

6.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ALDE

Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

France Jamet

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande