Процедура : 2018/0208(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0068/2019

Внесени текстове :

A8-0068/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.15
CRE 13/02/2019 - 8.15
PV 17/04/2019 - 8.14
CRE 17/04/2019 - 8.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0097
P8_TA(2019)0406

ДОКЛАД     ***I
PDF 533kWORD 187k
6.2.2019
PE 630.382v02-00 A8-0068/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“

(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

Комисия по правни въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчици: Хейди Хаутала, Йозеф Вайденхолцер

(Съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“

(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0384),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 81, параграфи 1 и 2 и член 82, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0235/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0068/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  припомня своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.(1); отново изразява подкрепата си за програми в областта на културата, образованието, медиите, младежта, спорта, демокрацията, гражданството и гражданското общество, които са доказали безспорно своята европейска добавена стойност и се ползват с трайна популярност сред бенефициентите; отново изразява убеждението си, че Съюзът може да стане по-силен и по-амбициозен само ако бъдат увеличени предоставяните му финансови средства; поради това призовава за осигуряване на постоянна подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза, както и за предоставяне на допълнителни финансови средства за изпълнението на допълнителните отговорности;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 също така се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

(1)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 също така се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Освен това в член 8 от ДФЕС се посочва, че във всички свои дейности Европейският съюз има за цел да премахне неравенствата, да насърчава равенството между половете и да се бори с дискриминацията при определянето и осъществяването на своите политики и дейности; Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 a)  В съответствие с членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз програма „Правосъдие“ следва да подкрепя във всичките си дейности интегрирането на принципа на равенство между половете, включително бюджетирането, съобразено с равенството между половете, както и интегрирането на принципа на недискриминация.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да се утвърждават и прилагат, да се споделят между гражданите и народите в рамките на Съюза и да бъдат в основата на европейските общества. Поради това в бюджета на Съюза се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, който обхваща програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение, по-важно от всякога е да се утвърждават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета. Програма „Правосъдие“ (наричана по-долу „програмата“) ще продължи да подкрепя развитието на интегрирано европейско пространство на правосъдие и на трансгранично сътрудничество, в приемственост с програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета (наричана по-долу „програмата предшественик“).

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат активно утвърждавани, защитавани и насърчавани от Съюза и всяка от държавите членки във всички техни политики по последователен начин, както и да се прилагат и споделят между гражданите и народите в рамките на Съюза и да бъдат в основата на европейските общества, като в същото време правилното функциониране на европейското пространство на правосъдие и на ефективни, независими и качествени национални правни системи, както и по-голямото взаимно доверие, са необходими за успешното развитие на вътрешния пазар и зачитането на общите ценности на Съюза. Ето защо в бюджета на Съюза се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм, поляризация и разделение, и в момента текат процедури по член 7 от Договора за Европейския съюз, свързани със системни нарушения на принципите на правовата държава, както и процедури за неизпълнение на задължения по въпроси, свързани с принципите на правовата държава в държавите членки, е по-важно от всякога да се утвърждават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека и основните права, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, включително равенството между половете, недискриминацията и принципите на правовата държава, тъй като влошаването на положението във връзка с тези права и ценности в която и да било държава членка може да има вредно въздействие върху Съюза като цяло. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета10, и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета11. Програма „Правосъдие“ (наричана по-долу „програмата“) ще продължи да подкрепя развитието на интегрирано европейско пространство на правосъдие и на трансгранично сътрудничество, в приемственост с програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета12 (наричана по-долу „програмата предшественик“).

__________________

__________________

10 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

10 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

11 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

11 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

12 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

12 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Фонд „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и за жизнеността на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е насърчаването и поддържането на нашето основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва жизнено гражданско общество, насърчаващо демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, също и въз основа на нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за ЕС също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза.

(3)  Фонд „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и за жизнеността на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и подкрепя нашето основано на права, равноправно, отворено, приобщаващо и демократично общество, по-специално чрез финансиране на дейности, насърчаващи жизнено, добре развито, устойчиво и овластено гражданско общество, даващо възможност за демократичното, гражданското и социалното участие на хората и за правилното прилагане и осъществяване на правата на човека и основните права, и да се способства богатото многообразие на европейското общество, също и въз основа на нашата обща история и памет. Член 11 от Договора за ЕС изисква институциите да поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с гражданското общество и да предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза. Това е особено важно с оглед на все по-свиващото се пространство за независимото гражданско общество в редица държави членки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните правни системи и традиции на държавите членки. За тази цел Съюзът може да приема мерки за развиване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на престъпността. При по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие се гарантира зачитането на основните права, както и на общите принципи и ценности, като недопускане на дискриминация, равенство между половете, ефективен достъп до правосъдие за всички, правова държава и добре функционираща независима съдебна система.

(4)  В Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните правни системи и традиции на държавите членки. Зачитането и насърчаването на принципите на правовата държава, основните права и демокрацията в рамките на Съюза са предпоставки за отстояване на всички права и спазване на всички задължения, залегнали в Договорите, както и за изграждане на доверието на хората в Съюза. Начинът, по който принципите на правовата държава се прилагат в държавите членки, е от жизненоважно значение за гарантирането на взаимното доверие между държавите членки и на доверието между техните правни системи. За тази цел Съюзът може да приема мерки за развиване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, и когато е приложимо, по административноправни въпроси, и за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на престъпността, със специален акцент върху тежките трансгранични престъпления, данъчните престъпления, престъпленията срещу околната среда, тероризма и нарушенията на правата на човека, като например трафика на хора, както и в областта на защитата на жертвите. При по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие на местно, регионално и национално равнище следва се гарантира и насърчава зачитането на правата на човека и основните права, както и на общите принципи и ценности, като недискриминация, солидарност, еднакво третиране с оглед на основанията по член 21 от Хартата, ефективен достъп до правосъдие за всички, принципите на правовата държава, демокрацията и добре функционираща независима съдебна система.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 a)  Член 81 от ДФЕС изрично предвижда, че Съюзът може да приема правни актове за сближаване на законодателствата на държавите членки. Съгласно Договора такива актове могат да бъдат приети, наред с другото, с цел взаимно признаване и изпълнение между държавите членки на съдебни и несъдебни решения; трансгранично връчване и съобщаване на съдебните и несъдебните документи и актове; съвместимостта на разпоредбите международното частно право, действащи в различните държави членки, относно стълкновението на норми и подсъдност; сътрудничество при събирането на доказателства; ефективен достъп до правосъдие; премахване на пречките пред правилното функциониране на гражданското, наказателното и административното съдебно производство, което може да включва създаване на по-голяма съвместимост между националните съдебни производства; разработване на алтернативен способ за уреждане на спорове (АСУС); както и подкрепа за обучението на магистрати и съдебни служители.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Финансирането следва да продължи да бъде сред важните инструменти за успешното изпълнение на амбициозните цели, заложени в Договорите. Те следва да бъдат постигнати, наред с другото, чрез установяване на гъвкава и ефективна програма „Правосъдие“, която следва да улесни планирането и изпълнението на тези цели.

(5)  Финансирането е един от най-важните инструменти за успешното изпълнение на амбициозните цели, заложени в Договорите. Те следва да бъдат постигнати, наред с другото, чрез установяване на гъвкава и ефективна програма „Правосъдие“, която следва да улесни планирането и изпълнението на тези цели, като отчита кои дейности носят най-голямата добавена стойност от Съюза чрез използването на ключови показатели за ефективност, когато е възможно.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5 a)  Програмата следва да има за цел да се увеличи гъвкавостта и достъпността на средствата по нея, както и да бъдат осигурени еднакви възможности и условия за финансиране на организациите на гражданското общество, както на тези в Съюза, така и на тези извън него.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С цел постепенното създаване на пространство на свободата, сигурност и правосъдие Съюзът следва да приеме мерки във връзка със съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси въз основа на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения, който е крайъгълен камък на съдебното сътрудничество в рамките на Съюза от провеждането на Европейския съвет в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. Взаимното признаване изисква висока степен на взаимно доверие между държавите членки. Бяха приети мерки за сближаване на законодателствата на държавите членки в няколко области, за да се улесни взаимното признаване и да се насърчи взаимното доверие. Добре функциониращото пространство на правосъдие, в което са отстранени пречките пред трансграничните съдебни производства и достъпа до правосъдие в трансгранични ситуации, също така е от ключово значение за осигуряването на икономически растеж.

(6)  С цел постепенното създаване на пространство на свободата, сигурност и правосъдие за всички Съюзът следва да приеме мерки във връзка със съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси въз основа на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения, който е крайъгълен камък на съдебното сътрудничество в рамките на Съюза от провеждането на Европейския съвет в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. Взаимното признаване изисква висока степен на взаимно доверие между държавите членки. Бяха приети мерки за сближаване на законодателствата на държавите членки в няколко области, за да се улесни взаимното признаване и да се насърчи взаимното доверие. Добре функциониращото пространство на правосъдие, в което са отстранени пречките пред трансграничните съдебни производства и достъпа до правосъдие в трансгранични ситуации, също така е от ключово значение за осигуряването на икономически растеж и по-нататъшна интеграция.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6 a)  Както Съдът на Европейския съюз отбелязва в практиката си, независимостта на съдебната власт формира част от същността на основното право на справедлив процес и представлява основата за взаимно доверие и взаимно признаване.

 

_________________

 

Съд на ЕС, голям състав, решение от 27 февруари 2018 г. по дело C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; Съд на ЕС, голям състав, решение от 25 юли 2018 г. по дело C-216/18 PPU, L.М., ECLI:EU:C:2018:586.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Достъпът до правосъдие следва да включва по-специално достъп до съдилищата, до алтернативни способи за уреждане на спорове, както и до публични длъжностни лица, които са длъжни по силата на закона да предоставят на страните независими и безпристрастни правни съвети.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  Включването на свързаните с пола аспекти в правосъдните системи следва да се разглежда като важна цел с оглед по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие. Междусекторната дискриминация в правосъдната система продължава да бъде една от основните пречки пред равния достъп на жените до правосъдие. Поради това програмата следва активно да допринася за премахването на всякаква дискриминация и пречки пред малцинствата, хората с увреждания, мигрантите, лицата, търсещи убежище, възрастните хора, хората, живеещи в отдалечени райони, или всяка уязвима група, която може да се изправи пред ограничения на достъпа до правосъдие, както и да подкрепя процедури и решения в правосъдните системи, които са лесни за използване от жертвите и отчитат аспектите на пола.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Зачитането на принципите на правовата държава е от съществено значение за постигането на висока степен на взаимно доверие в областта на правосъдието и вътрешните работи, и по-специално за ефективното съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, което се основава на взаимно признаване. Принципите на правовата държава са една от общите ценности, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, а принципът на ефективна съдебна защита, предвиден в член 19, параграф 1 от Договора за ЕС и член 47 от Хартата на основните права, е конкретен израз на принципите на правовата държава. Утвърждаването на принципите на правовата държава чрез подпомагане на усилията за подобряване на независимостта, качеството и ефикасността на националните правосъдни системи засилва взаимното доверие, което е жизненонеобходимо за съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси.

(7)  Пълното зачитане и насърчаване на принципите на правовата държава е от съществено значение за постигането на висока степен на взаимно доверие в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и в областта на правосъдието и вътрешните работи, и по-специално за ефективното съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, което се основава на взаимно признаване. Принципите на правовата държава са една от общите ценности, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, а принципът на ефективна съдебна защита, предвиден в член 19, параграф 1 от Договора за ЕС и член 47 от Хартата на основните права, е конкретен израз на принципите на правовата държава. Утвърждаването на принципите на правовата държава чрез подпомагане на усилията за подобряване на независимостта, прозрачността, отчетността, качеството и ефективността на националните правосъдни системи засилва взаимното доверие, което е абсолютно необходимо за съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7 a)  Важно е да се припомни, че правосъдие означава утвърждаване на принципите на правовата държава в обществото и гарантиране на всяко лице на правото на справедлив процес пред независим и безпристрастен съд с оглед защитата на европейските ценности.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Съгласно член 81, параграф 2, буква з) и член 82, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на ЕС Съюзът подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители като средство за подобряване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, основано на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения. Обучението за работещите в сферата на правосъдието е важен инструмент за развиване на общо разбиране за това как най-добре да се гарантира спазването на принципите на правовата държава. То допринася за изграждането на европейското пространство на правосъдие чрез създаване на обща съдебна култура сред работещите в сферата на правосъдието на държавите членки. От съществено значение е да се гарантират правилното и последователно прилагане на правото в Съюза и взаимното доверие между работещите в сферата на правосъдието при трансгранични производства. Дейностите по обучение, подпомагани по програмата, следва да се основават на надеждни оценки на нуждите от обучение, да включват използването на модерна методология на обучение и трансгранични мероприятия, събиращи работещи в сферата на правосъдието лица от различни държави членки, да съдържат елементи за активно обучение и за изграждане на мрежи от контакти, както и да бъдат устойчиви.

(8)  Съгласно член 81, параграф 2, буква з) и член 82, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на ЕС Съюзът подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители като средство за подобряване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни, наказателноправни, и когато е приложимо, по административноправни въпроси, основано на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения. Обучението за работещите в сферата на правосъдието е важен инструмент за развиване на общо разбиране за това как най-добре да се прилагат принципите на правовата държава и на основните права и да се гарантира тяхното спазване. То допринася за изграждането на европейското пространство на правосъдие чрез създаване на обща съдебна култура сред работещите в сферата на правосъдието на държавите членки. От съществено значение е да се гарантират недискриминационното, правилното и последователно прилагане на правото в Съюза и взаимно доверие и разбиране между работещите в сферата на правосъдието при трансгранични производства. Дейностите по обучение, подпомагани по програмата, следва да се основават на надеждни оценки на нуждите от обучение, да включват използването на модерна методология на обучение и трансгранични мероприятия, събиращи работещи в сферата на правосъдието, включително работещите за организации на гражданското общество от различни държави членки, да съдържат елементи на активно обучение и за изграждане на мрежи от контакти, както и да бъдат устойчиви. Обучението следва да включва обучение за съдии, адвокати, прокурори и полицейски служители относно предизвикателствата и пречките, с които се сблъскват хората в уязвимо положение, включително деца, етнически малцинства, ЛГБТИ лица, лица с увреждания, жертви на основани на пола и други форми на междуличностно насилие и жертви на трафик, както и относно начините, по които да се гарантира надлежна защита на жертвите на престъпления. На тези обучения следва да се осигури непосредственото участие на такива лица и на организациите, които ги представляват и/или им помагат.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 a)  Разумните срокове в производствата служат на целта за правна сигурност, която е ключово изискване във връзка с принципите на правовата държава.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Съгласно Решение (ЕС) 2017/865 на Съвета от 11 май 2017 г. за подписване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие по отношение на частите, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и съгласно съответното решение относно убежището и забраната за връщане, програмата следва да подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители с оглед повишаване на осведомеността и насърчаване на практическото прилагане на Конвенцията в това отношение с цел по-добра защита на жертвите на насилие срещу жени и момичета в целия ЕС.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Съдебното обучение може да включва различни участници, като например правните, съдебните и административните органи на държавите членки, академични институции, национални органи, отговарящи за съдебното обучение, организации или мрежи, занимаващи се с обучение на европейско равнище, както и мрежи от съдебни координатори за правото на Съюза. Органите и субектите, преследващи цели от общоевропейски интерес в областта на съдебното обучение, като Европейската мрежа за съдебно обучение („EJTN“), Академията по европейско право („ERA“), Европейската мрежа на висшите съдебни съвети („ENCJ“), Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз („ACA-Europe“), Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз („RPCSJUE“) и Европейският институт за публична администрация („EIPA“), следва да продължат да играят роля за утвърждаването на програми за обучение с действително европейско измерение за магистратите и съдебните служители и следователно биха могли да получат подходяща финансова подкрепа в съответствие с процедурите и критериите, посочени в годишните работни програми, приети от Комисията съгласно настоящия регламент.

(9)  Съдебното обучение може да включва различни участници, като например правните, съдебните и административните органи на държавите членки, академични институции, национални органи, отговарящи за съдебното обучение, организации или мрежи, занимаващи се с обучение на европейско равнище, мрежи от съдебни координатори за правото на Съюза, както и съответните организации на гражданското общество, включително притежаващите легитимация да подават представителни искове. Органите и субектите, преследващи цели от общоевропейски интерес в областта на съдебното обучение, като Европейската мрежа за съдебно обучение („EJTN“), Академията по европейско право („ERA“), Европейската мрежа на висшите съдебни съвети („ENCJ“), Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз („ACA-Europe“), Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз („RPCSJUE“) и Европейският институт за публична администрация („EIPA“), следва да продължат да играят роля за утвърждаването на програми за обучение с действително европейско измерение за магистратите и съдебните служители и следователно биха могли да получат подходяща финансова подкрепа в съответствие с процедурите и критериите, посочени в годишните работни програми, приети от Комисията съгласно настоящия регламент. Освен това организациите в областта на основните права и специалистите, които работят с жертви на насилие, както и специализираните академични институции, също биха могли да допринесат за такива програми за обучение, поради което те следва да бъдат привличани, когато това е уместно. Като се има предвид, че жените съдии са по-слабо представени на висши длъжности, жените съдии, прокурори и с други юридически професии се насърчават да участват в дейностите по обучение.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9 a)  Държавите членки следва да инвестират повече в развитието на обучения в областта на правосъдието и непрекъснато образование за съдии, тъй като тези дейности са основа за ефективна, независима и безпристрастна правосъдна система.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10 a)  Програмата следва също така да подкрепя насърчаването на най-добри практики между съдилищата, разглеждащи специално случаи на насилие, основано на пола, както и обмена на общи ресурси и материали за обучение по проблемите на насилието, основано на пола, което обучение е предназначено за съдии, прокурори, адвокати, полицейски служители и други специалисти, които влизат в контакт с жертви на насилие, основано на пола.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Мерките по програмата следва да подкрепят засиленото взаимно признаване на съдебните решения и присъдите и необходимото сближаване на законодателството, което ще улесни сътрудничеството между съответните органи, включително звената за финансово разузнаване, и съдебната защита на индивидуалните права при граждански и търговски дела. Програмата следва също така да доведе до напредък при процесуалното законодателство за трансгранични дела и до по-голямо сближаване на гражданското право, което ще спомогне да се премахнат пречките пред доброто и ефективно функциониране на съдебните производства и извънсъдебните процедури в полза на всички страни по гражданскоправни спорове. И накрая, за да се подкрепи ефективното изпълнение и прилагането на практика на правото на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, чрез програмата следва да се подпомага функционирането на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета.

(11)  Мерките по програмата следва да подкрепят засиленото взаимно признаване на съдебните решения и присъдите, взаимното доверие между държавите членки и необходимото сближаване на законодателството, което ще улесни сътрудничеството между съответните органи, включително звената за финансово разузнаване, и съдебната защита на индивидуалните права при граждански и търговски дела. Програмата следва също така да доведе до напредък при процесуалното законодателство за трансгранични дела, включително процедури по медиация, със специален акцент върху насърчаването на недискриминационен достъп до правосъдие за всички, и до по-голямо сближаване по-специално в областта на гражданското право, което ще спомогне да се премахнат пречките пред доброто и ефективно функциониране на съдебните производства и извънсъдебните процедури в полза на всички страни по гражданскоправни спорове. И накрая, за да се подкрепи ефективното изпълнение и прилагането на практика на правото на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, чрез програмата следва да се подпомага функционирането на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В съответствие с член 3, параграф 3 от Договора за ЕС, член 24 от Хартата и Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г., чрез програмата следва да се подпомага защитата на правата на детето, а утвърждаването на правата на детето следва да бъде интегрирано в изпълнението на всички действия по нея.

(12)  В съответствие с член 3, параграф 3 от Договора за ЕС, член 24 от Хартата и Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г., чрез програмата следва да се подпомага защитата на правата на детето, а утвърждаването на правата на детето следва да бъде интегрирано в изпълнението на всички действия по нея. За тази цел следва да се обърне особено внимание на действията, насочени към защитата на правата на детето в контекста на гражданското и наказателното правосъдие, включително закрилата на децата, придружаващи родителите при задържане, и децата на лишени от свобода родители. Следва също така да се обмисли възможността за подходяща подкрепа на дейностите по обучение, насочени към правилното прилагане на Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12 a)  В съответствие с член 3, параграф 3 от ДЕС, член 23 от Хартата и с Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул), програмата следва да се подпомага защитата на правата на жените и следва да интегрира насърчаването на аспектите, свързани с пола, в изпълнението на всички действия в нейните рамки. Държавите членки следва да ратифицират Конвенцията от Истанбул и да приемат всеобхватно законодателство срещу основаното на пола насилие в Съюза, за да се гарантира и укрепи достъпът на жените и момичетата до правосъдие в случаите на насилие, основано на пола;

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12 б)  В съответствие с Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход, програмата следва да подкрепя защитата на лица, принадлежащи към расови или етнически малцинства, като например ромите, и да интегрира насърчаването на техните права в изпълнението на всички действия в нейните рамки, по-специално чрез засилване на мерките за борба с дискриминацията.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Програмата за периода 2014—2020 г. даде възможност за провеждането на дейности за обучение относно правото на Съюза, и по-специално относно обхвата и прилагането на Хартата, насочени към магистрати и други практикуващи юристи. В заключенията си от 12 октомври 2017 г. относно прилагането на Хартата през 2016 г. Съветът припомни колко е важно да се повишава осведомеността относно прилагането на Хартата, включително сред лицата, които създават политики, практикуващите юристи и самите носители на правата, на национално равнище и на равнището на Съюза. Следователно за последователното интегриране на въпросите на основните права е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва дейности за повишаване на осведомеността и за други публични органи освен съдебните органи и практикуващите юристи.

(13)  Програмата за периода 2014—2020 г. даде възможност за провеждането на дейности за обучение относно правото на Съюза, и по-специално относно обхвата и прилагането на Хартата, насочени към магистрати и други практикуващи юристи. В заключенията си от 12 октомври 2017 г. относно прилагането на Хартата през 2016 г. Съветът припомни колко е важно да се повишава осведомеността относно прилагането на Хартата, включително сред лицата, които създават политики, практикуващите юристи и самите носители на правата, на национално равнище и на равнището на Съюза. Следователно за последователното интегриране на въпросите на основните права е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва дейности за повишаване на осведомеността и на други публични органи освен съдебните органи и практикуващите юристи, както и за НПО, чиято дейност е в изпълнение на тази задача.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съгласно член 67 от ДФЕС Съюзът следва да представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права, а достъпът до правосъдие е от съществено значение за тази цел. За да се улесни ефективният достъп до правосъдие и с цел насърчаване на взаимното доверие, което е абсолютно необходимо за доброто функциониране на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва и дейности на други органи освен съдебните органи и практикуващите юристи, както и на организации на гражданското общество, които допринасят за постигането на тези цели.

(14)  Съгласно член 67 от ДФЕС Съюзът следва да представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права, като недискриминационният достъп до правосъдие за всички е от съществено значение за тази цел. За да се улесни ефективният достъп до правосъдие и с цел насърчаване на взаимното доверие, което е абсолютно необходимо за доброто функциониране на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва и дейности на други органи освен съдебните органи на национално, регионално и местно равнище и практикуващите юристи, както и на организации на гражданското общество, включително представляващите правата на жертвите на престъпления, които допринасят за постигането на тези цели. За да се постигне достъп до правосъдие за всички, следва да се подкрепят по-специално дейности, които улесняват ефективния и равен достъп до правосъдие за хората в уязвимо положение, като например деца, етнически малцинства, ЛГБТИ лица, лица с увреждания, жертви на насилие, основано на пола, и на други форми на междуличностно насилие, жертви на трафик на хора и мигранти независимо от статута им на пребиваване.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС програмата следва също така да подкрепя във всички свои дейности интегрирането на целите за равенство между жените и мъжете и за борба с дискриминацията.

(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС програмата следва да възприеме във всички свои дейности хоризонтален подход за насърчаване на равенството между половете и подкрепа за интегрирането на целите за равенство между половете и недискриминация. Следва да се извършва редовно наблюдение и оценка на начина, по който тези цели се постигат чрез дейностите на програмата.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Действията, обхванати от настоящия регламент, следва да допринасят за създаването на европейско пространство на правосъдие чрез засилване на трансграничното сътрудничество и изграждането на мрежи, и постигането на правилното, съгласувано и последователно прилагане на правото на Съюза. Дейностите по финансиране следва също така да допринасят и за общото разбиране на ценностите на Съюза и принципите на правовата държава, за по-доброто познаване на правото и политиките на Съюза, за споделянето на ноу-хау и най-добри практики при използването на инструменти за съдебно сътрудничество от всички заинтересовани страни, както и за разпространението на оперативно съвместими цифрови решения, които са в основата на гладкото и ефективното трансгранично сътрудничество, и следва да осигуряват надеждна аналитична основа за подпомагане на развитието, прилагането и правилното изпълнение на правото и политиките на Съюза. Намесата на Съюза дава възможност тези действия да се провеждат последователно в целия Съюз и да се постигат икономии от мащаба. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки по отношение на намирането на решения на трансгранични ситуации и на предоставянето на европейска платформа за взаимно обучение.

(16)  Действията, обхванати от настоящия регламент, следва да допринасят за създаването на европейско пространство на правосъдие, като насърчават независимостта и ефективността на правната система, засилват трансграничното сътрудничество и изграждането на мрежи, укрепват взаимното доверие между съдебните системи на държавите членки и постигат правилното, съгласувано, последователно и бързо прилагане на правото на Съюза. Особено внимание следва да се обърне на прилагането на правото на Съюза в областта на равенството и на по-доброто прилагане и координиране на различните инструменти на Съюза за защита на жертвите. Дейностите по финансиране следва също така да допринасят и за общото разбиране на ценностите на Съюза и принципите на правовата държава, за по-доброто познаване на правото и политиките на Съюза, за споделянето на ноу-хау и най-добри практики при използването на инструменти за съдебно сътрудничество от всички заинтересовани страни, както и за разпространението и насърчаването на оперативно съвместими цифрови решения, които са в основата на гладкото и ефективното трансгранично сътрудничество, и следва да осигуряват надеждна аналитична основа за подпомагане на развитието, прилагането и правилното разбиране и изпълнение на правото и политиките на Съюза. Намесата на Съюза дава възможност тези действия да се провеждат последователно в целия Съюз и да се постигат икономии от мащаба. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки по отношение на намирането на решения на трансгранични ситуации, предоставянето на европейска платформа за взаимно обучение и обмена на най-добри практики.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 a)  Програмата следва също така да допринася за засилване на сътрудничеството с трети държави в случаите, когато законодателството на Съюза има извънтериториално приложение, за подобряване на достъпа до правосъдие и за улесняване на решаването на съдебни и процедурни проблеми, по-специално в случаи, свързани с трафик на хора, изменението на климата и корпоративната отговорност на предприятията.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  Както се подчертава в доклада на Европейския парламент относно информационното табло на Европейската комисия в областта на правосъдието за 2017 г., все още съществуват значителни различия в баланса между половете сред магистратите и съдебните служители на държавите членки, по-специално, но не само във връзка със следните аспекти: дял на жените съдии в по-високите равнища на съдебната система, прозрачност при назначаванията, съвместяване на професионалните и извънтрудови отговорности и наличието на практики за наставничество. Поради това програмата следва да подкрепя дейности по обучение, насочени към преодоляване на тези различия. Тези дейности биха могли например да бъдат адаптирани за жените магистрати и съдебни служители на държавите членки, или когато е подходящо, да бъдат насочени както към жените, така и към мъжете, работещи на тези длъжности, в рамките на усилията за повишаване на осведомеността на всички съответни магистрати и служители.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16в)  Правосъдната система на Съюза не осигурява достатъчна справедливост и закрила на жените и момичетата, вследствие на което жертвите на насилие, основано на пола, не получават необходимата подкрепа. Към това се отнася и липсата на защита и подкрепа на жертвите на трафика за сексуална експлоатация, жените бежанци и жените мигранти, ЛГБТИК лицата и лицата с увреждания.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Комисията следва да гарантира цялостна съгласуваност, взаимно допълване и полезни единодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, като например Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) и Европейската прокуратура, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата.

(17)  Комисията следва да гарантира цялостна съгласуваност, взаимно допълване и полезни единодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, като например Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) и Европейската прокуратура, с цел извършването на оценка на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата, и при необходимост да отправя препоръки за подобрения.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Необходимо е да се гарантира европейската добавена стойност на всички действия и дейности, извършвани в рамките на програмата, тяхното взаимно допълване с дейностите на държавите членки, както и тяхната съгласуваност с други дейности на Съюза. За да се гарантира ефективно разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, следва да се търсят съгласуваност, взаимно допълване и полезни взаимодействия между програмите за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки помежду им, и по-специално в рамките на Фонда за правосъдие, права и ценности — и по този начин с програма „Права и ценности“ — и между разглежданата програма и програма „Единен пазар“, „Сигурност и управление на границите“, и по-специално фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“, „Стратегическа инфраструктура“, и по-специално програма „Цифрова Европа“, програма „Еразъм+“, Рамковата програма за научни изследвания и иновации, Инструмента за предприсъединителна помощ и Регламента за LIFE13 .

(18)  Необходимо е да се гарантират жизнеспособността, видимостта, основният принцип на европейската добавена стойност и доброто финансово управление при изпълнението на всички действия и дейности, извършвани в рамките на програма „Правосъдие“, тяхното взаимно допълване с дейностите на държавите членки, както и тяхната съгласуваност с други дейности на Съюза. За да се гарантира ефективно и основано на резултатите разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, следва да се търсят съгласуваност, взаимно допълване и полезни взаимодействия между програмите за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки помежду им, и по-специално в рамките на Фонда за правосъдие, права и ценности — и по този начин с програма „Права и ценности“ — и между разглежданата програма и програма „Единен пазар“, „Сигурност и управление на границите“, и по-специално фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“, „Стратегическа инфраструктура“, и по-специално програма „Цифрова Европа“, Европейския социален фонд+, програма „Еразъм+“, Рамковата програма за научни изследвания и иновации, Инструмента за предприсъединителна помощ и Регламента за LIFE13. Изпълнението на програма „Правосъдие“ не следва да накърнява, а да допълва законодателството и политиките на Съюза относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки;

__________________

__________________

13 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007, текст от значение за ЕИП

13 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007, текст от значение за ЕИП.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19 a)  Механизмите за осигуряване на връзка между политиките на Съюза за финансиране и неговите ценности следва да бъдат усъвършенствани, така че Комисията да може да изготвя предложения до Съвета за прехвърляне на средства, отпуснати на дадена държава членка при споделено управление, към програмата, ако тази държава членка е обект на процедури, свързани с ценностите на Съюза. Въвеждането на всеобхватен механизъм на Съюза относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права следва да гарантира редовен и справедлив преглед на всички държави членки, като се предоставя необходимата информация за активирането на мерки, свързани с общи слабости по отношение на ценностите на Съюза в държавите членки. За да се осигури еднакво изпълнение и с оглед на значимостта на финансовото въздействие на налаганите мерки, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. За да се улесни приемането на решения, необходими за гарантирането на ефективни действия, следва да се прилага гласуване с обратно квалифицирано мнозинство.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  Важно е да се осигури добро финансово управление на програмата и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за ползвателите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на програмата за всички участници.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19в)  Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да представляват ръководни принципи за постигането на целите на програмата, като същевременно се гарантира оптимално използване на финансовите средства.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, , финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(20)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовото подпомагане, финансовите инструменти и бюджетните гаранции, като се изисква пълна прозрачност при използването на ресурсите, добро финансово управление и разумно използване на ресурсите. По-специално като част от изпълнението на настоящата програма, следва да се приведат в действие и да се укрепят допълнително правилата, свързани с възможността за финансиране на местни, регионални, национални и транснационални организации на гражданското общество посредством многогодишни оперативни безвъзмездни средства, безвъзмездни средства на каскаден принцип, разпоредби, гарантиращи бързи и гъвкави процедури за осигуряване на безвъзмездни средства, като например двуетапна процедура за кандидатстване и процедури за кандидатстване и за докладване, които лесно могат да се следват. Критериите за съфинансиране следва да отчитат доброволческия труд.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им да постигат конкретните цели на действията и да постигат резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(21)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на желаните резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест, размерът и капацитетът на съответните заинтересовани страни и на целевите бенефициери, както и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки, единични разходи и безвъзмездни средства на каскаден принцип, както и финансиране, което не е свързано с разходите, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета15, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета16, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета17 и Регламент (ЕС) 2017/193918 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета19. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(22)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета15, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета16, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета17 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета18 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством пълна прозрачност на финансирането на програмата и процедурите за подбор, предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) следва да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура следва да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета19. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

_________________

_________________

15 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

15 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

17 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

18 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

18 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

19 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

19 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват също така въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да бъде въведена конкретна разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват те всеобхватно съответните си компетентности.

(23)  Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват също така въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да бъде въведена конкретна разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, органите и мрежите за правата на човека, включително националните институции, отговорни за защитата на правата на човека във всяка държава членка, органите и мрежите, отговорни за недискриминацията и политиките за равенство, омбудсманите, Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и Европейската сметна палата, за да упражняват те всеобхватно съответните си компетентности и да засилят полезните взаимодействия и сътрудничеството помежду си. В нея следва да могат да се включат и трети държави, особено ако тяхното участие благоприятства за осъществяването на целите на програмата, в съответствие с общите принципи и общия ред и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на съветите за асоцииране или в подобни споразумения.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки има за цел да осигури, че Съюзът е в състояние по-добре защитава бюждета си, когато недостатъците при спазването на принципите на правовата държава накърняват или застрашават доброто финансово управление или финансовите интереси на Съюза. Посоченият регламент следва да допълва програмата „Правосъдие“, чиято роля е различна, а именно нейната роля е да продължи да подкрепя развитието на европейско пространство на правосъдие, което се основава на принципите на правовата държава и взаимното доверие, и да гарантира, че хората могат да се ползват от своите права.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В съответствие с [член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета20] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(25)  В съответствие с [член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета20] физическите лица и организациите, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. От съществено значение е програмата да гарантира, че тези лица и образувания са достатъчно добре информирани за това, че отговарят на условията за финансиране.

__________________

__________________

20 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

20 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Въз основа на значението и актуалността на Целите за устойчиво развитие настоящата програма следва да допринася за изпълнението на ангажимента на Съюза и неговите държави членки за постигането на тези цели.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.

(27)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за бенефициерите по програмата. Ако е възможно, тези изисквания следва да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 1 януари 2021 г. 31 декември 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „магистрати и съдебни служители“ означава съдии, прокурори и служители в съдилищата, както и други лица, работещи в сферата на правосъдието, свързани със съдебната система, като например адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители или други служители в областта на изпълнението, синдици, медиатори, съдебни устни и писмени преводачи, вещи лица, служители в затворите и пробационни служители.

1.  „магистрати и съдебни служители“ означава съдии, прокурори и служители в съдилищата, както и други лица, работещи в сферата на правосъдието, свързани със съдебната система, като например адвокати на защитата и на обвинението, нотариуси, съдебни изпълнители или други служители в областта на изпълнението, синдици, медиатори, съдебни устни и писмени преводачи, вещи лица, служители в затворите и пробационни служители.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата има общата цел да допринася за по-нататъшното развитие на европейско пространство на правосъдие, основано на принципите на правовата държава, на взаимното признаване и взаимното доверие;

1.  Програмата има общата цел да допринася за по-нататъшното развитие на европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие, основано на принципите на правовата държава, включително независимостта на съдиите и на правосъдието, взаимното признаване, взаимното доверие и трансграничното сътрудничество, като по този начин тя също така допринася за развитието на демокрацията, правовата държава и основните права;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмата има следните специфични цели, по-подробно изложени в приложение I:

2.  Програмата има следните специфични цели:

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да улеснява и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, както и да утвърждава принципите на правовата държава, включително чрез подкрепа за усилията за подобряване на ефективността на националните правосъдни системи и изпълнението на решенията;

a)  в рамките на демокрацията и зачитането на основните права да улеснява и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, включително сътрудничеството извън границите на Съюза, когато правото на Съюза се прилага извън територията на ЕС, да укрепва достъпа до правосъдие на физическите и юридическите лица и да утвърждава принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система, включително чрез подкрепа на усилията за подобряване на ефективността на националните правосъдни системи, подходящото изпълнение на съдебните решения и защитата на жертвите;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да подкрепя и насърчава съдебното обучение с цел да способства за установяването на обща правна и съдебна култура и култура на зачитане на принципите на правовата държава;

б)  да подкрепя и насърчава съдебното обучение на национално и транснационално равнище, включително обучението в областта на правната терминология, с цел да способства за установяването на обща правна и съдебна култура и култура на зачитане на принципите на правовата държава, както и последователното и ефективно прилагане на правните инструменти на Съюза за взаимно признаване и предоставяне на процесуални гаранции; това обучение следва да бъде чувствително към аспектите на пола, да отчита специфичните потребности на децата и на хората с увреждания, да бъде ориентирано към жертвите, ако това е приложимо, и да обхваща по-специално гражданското и наказателното право и в приложимите случаи – административното право, основните права, както и борбата срещу тероризма и радикализацията;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да улеснява ефективния достъп до правосъдие за всички и ефективната правна защита, включително чрез електронни средства, чрез насърчаване на ефективни граждански и наказателни производства и чрез насърчаване и подкрепа на правата на жертвите на престъпления, както и процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателни производства.

в)  да улеснява ефективния и недискриминационен достъп до правосъдие за всички с акцент върху неравенството и дискриминацията на каквато и да е основа, например формите на дискриминация, посочени в член 21 от Хартата, и ефективната правна защита, включително чрез електронни средства (електронно правосъдие), чрез насърчаване на ефективни граждански и наказателни производства и ако е приложимо - административни процедури, както и чрез насърчаване и подкрепа на правата на всички жертви на престъпления и на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателни производства, като се обръща специално внимание на децата и жените.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  да насърчава практическото прилагане на изследванията, свързани с наркотиците, да подкрепя организациите на гражданското общество, да разширява базата от знания в тази област и да разработва иновативни методи за борба с явленията, свързани с новите психоактивни вещества, и трафика на хора и стоки.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  При изпълнението на всички свои действия програмата се стреми да подкрепя и насърчава като хоризонтална цел защитата на равните права и принципа на недискриминация, заложен в член 21 от Хартата.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 20212027 г. е [305 000 000] EUR по текущи цени.

1.  По смисъла на [позоваването се актуализира по подходящ начин в съответствие с новото междуинституционално споразумение] точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 20212027 г., който представлява основната отправна точка за бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, е 316 000 000 EUR по цени от 2018 г. (356 000 000 EUR по текущи цени).

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Бюджетните средства, отпуснати за дейности във връзка с насърчаването на равенството между половете, се посочват на годишна основа;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с член 62, параграф 1, буква в). Когато е възможно, тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

4.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по тяхно искане или по искане на Комисията да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент. Когато е възможно, тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Механизъм за подкрепа на ценностите

 

1.   В изключителни случаи, когато е налице сериозно и бързо влошаване на ситуацията в дадена държава членка по отношение на спазването на ценностите на Съюза, заложени в член 2 от ДЕС, и съществува риск тези ценности да не се защитават и насърчават в достатъчна степен, Комисията може да отправи покана за представяне на предложения под формата на ускорена процедура за кандидатстване за безвъзмездни средства за организациите на гражданското общество с цел улесняване, подпомагане и засилване на демократичния диалог в съответната държава членка и преодоляване на проблема с недостатъчното спазване на ценностите, заложени в член 2 от ДЕС.

 

2.   Комисията заделя до 5% от сумите, посочени в член 6, параграф 2, буква -а), за механизма за подкрепа на ценностите, посочен в параграф 1 от настоящия член. В края на всяка бюджетна година Комисията прехвърля всички неизползвани средства по този механизъм за подпомагане на други действия, които попадат в обхвата на целите на програмата.

 

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за задействане на механизма за подкрепа на ценностите, посочен в параграф 1 от настоящия член. Активирането на механизма се извършва въз основа на всеобхватни, редовни и основани на факти мониторинг и оценка на ситуацията във всички държави членки по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент.

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, главно чрез безвъзмездни средства за действия, както и чрез годишни и многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи. Това финансиране гарантира стабилно финансово управление, разумно използване на публичните средства, по-ниски нива на административна тежест за програмния оператор и за бенефициерите, както и достъпност на средствата по програмата за потенциалните бенефициери. Тя може да използва еднократни суми, единични разходи, единни ставки, безвъзмездни средства на каскаден принцип и финансова помощ за трети лица. Приема се съфинансиране в натура, но то може да бъде отказвано в случаи на ограничено допълнително финансиране.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Вид действия

Вид действия

Действията, допринасящи за постигането на специфична цел, посочена в член 3, могат да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално, допустими за финансиране са дейностите, посочени в приложение I.

Действията, допринасящи за постигането на специфична цел, посочена в член 3, могат да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално следните дейности са допустими за финансиране:

 

(1)  повишаване на осведомеността, разпространение на информация за подобряване на познанията относно политиките и правото на Съюза, включително материалното и процесуалното право, както и относно инструментите за съдебно сътрудничество, съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, сравнителното право и европейските и международните стандарти, със специален акцент върху повишаването на осведомеността относно мулти-, хоризонтално- и интердисциплинарните области на правото, като например търговия и права на човека, и относно извънтериториалните съдебни спорове;

 

(2)  взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни, включително организации на гражданското общество, с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране на гражданското и наказателното право и на правните и съдебните системи на държавите членки, включително на принципите на правовата държава и достъпа до правосъдие, както и чрез засилване на взаимното доверие и обмена на добри практики, свързани със съобразеното с потребностите на децата правосъдие, и насърчаването и включването на перспективата на равенството между половете в съдебната система като цяло;

 

(3)  обучение за съдии, адвокати, прокурори и полицейски служители и други лица, работещи в съдебната система, относно предизвикателствата и пречките, с които се сблъскват хората в уязвимо положение, включително децата, етническите малцинства, лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица, лицата с увреждания, жертвите на основано на пола насилие и други форми на междуличностно насилие и жертвите на трафик на хора, както и относно начините, по които може да се гарантира надлежна защита на жертвите на престъпления;

 

(4)  дейности за анализ и мониторинг за подобряване на познаването и разбирането на потенциалните пречки пред гладкото функциониране на европейското пространство на правосъдие и за подобряване на прилагането на правото и политиките на Съюза в държавите членки, като се взема предвид и въздействието на правото на Съюза върху третите държави;

 

(5)  дейности за подобряване на гладкото функциониране на европейското пространство на правосъдие, включително чрез извършването на мониторинг на демокрацията и спазването на принципите на правовата държава и основните права в държавите членки и чрез проучване на въпроса как могат да бъдат премахнати пречките пред всеобщия, недискриминационен и ефективен достъп до правосъдие за всички;

 

(6)  инициативи за преодоляване на различията в баланса между половете сред магистратите и съдебните служители на държавите членки чрез обучение, което е специално насочено към работещите жени или което е насочено както към жените, така и към мъжете, работещи на тези длъжности, като се повишава осведомеността по въпроси като ниския дял на жените съдии в по-високите нива на съдебната система или необходимостта от прозрачност и обективни критерии в рамките на процедурите за назначаване;

 

(7)  обучение за съответните заинтересовани страни, включително за организациите на гражданското общество, извършващи дейност в областта на защитата на жертвите на престъпления и подаването на искове за обезщетение, с цел подобряване на познанията относно политиките и правото на Съюза, включително, наред с другото, относно материалното и процесуалното право, основните права, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, използването на средства за колективна правна защита и на универсална юрисдикция, използването на инструментите за съдебно сътрудничество на ЕС, съответната практика на Съда на Европейския съюз, правния език и сравнителното право;

 

(8)  мултидисциплинарно обучение за съдебните служители и други заинтересовани страни в областта на наказателно-изпълнителното право, мярката задържане под стража и местата за лишаване от свобода, за да се улесни разпространението на най-добри практики;

 

(9)  мултидисциплинарно обучение за съдебните служители и други заинтересовани страни в областта на правосъдието по отношение на ненавършили пълнолетие лица, с цел да се подготви и насърчи правилното изпълнение на Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство;

 

(10)  разработване и поддръжка на инструменти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), както и на инструменти за „електронно правосъдие“, с цел подобряване на ефективността на съдебните системи и тяхното сътрудничество посредством информационни и комуникационни технологии, включително трансграничната оперативна съвместимост на системите и приложенията, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните;

 

(11)  развитие на капацитета на ключови мрежи на европейско равнище и европейски съдебни мрежи, включително мрежи, създадени съгласно правото на Съюза, за да се гарантира ефективното прилагане и изпълнение на правото на Съюза, да се насърчават и доразвиват правото на Съюза, целите на политиката и стратегиите в областите на програмата;

 

(12)  структурна подкрепа за организациите на гражданското общество и други съответни заинтересовани страни, извършващи дейност в областите, обхванати от програмата, и изграждане на капацитет и обучение на правни експерти, работещи за тези организации, както и структурна подкрепа за конкретни дейности на тези организации, включително застъпничество, изграждане на мрежи, съдебни спорове във връзка с нарушения на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, обществена мобилизация и образование, както и предоставяне на съответните услуги;

 

(13)  подобряване на запознатостта с програмата и на разпространението, прехвърлимостта и прозрачността на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани, включително чрез създаване и подкрепа на независими бюра на програмата/мрежа от национални звена за контакт.

 

(14)  сравнителни проучвания, изследвания, анализи и допитвания, оценки, оценки на въздействието, изготвяне и публикуване на ръководства, доклади и образователни материали.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За действие, за което е предоставен принос по програмата, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително от фондовете със споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. [Кумулативното финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

1.  За действие, за което е предоставен принос по програмата, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително от фондовете със споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи, като се избягва получаването на средства от два източника чрез ясно посочване на източниците на финансиране за всяка категория разходи в съответствие с принципа за добро финансово управление. [Кумулативното финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  били са оценени в рамките на покана за представяне на предложения по програмата;

a)  били са надлежно оценени в рамките на покана за представяне на предложения по програмата;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи могат да бъдат отпуснати без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа за съдебно обучение с цел покриване на разходи, свързани с нейната постоянна работна програма.

3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи се отпускат без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа за съдебно обучение с цел покриване на разходи, свързани с нейната постоянна работна програма.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 17.

2.  Работната програма се приема от Комисията посредством делегиран акт. Този делегиран акт се приема в съответствие с член 14.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Граждански диалог

 

1.   В съответствие с член 11, параграф 2 от Договора за Европейския съюз Комисията създава „Група за граждански диалог“, която има за цел да осигури редовен, открит и прозрачен диалог с бенефициерите по програмата и с други заинтересовани страни, включително с организации на гражданското общество, които извършват дейност в областта на защитата на жертвите на престъпления и подаването на искове за обезщетение, с цел обмен на опит и добри практики и обсъждане на прилагането на приоритетите на програмата, разпространението на информация за резултатите и промените в политиката в рамките на областите и целите, обхванати от програмата, и свързаните с нея сфери.

 

2.   Комисията също така се консултира с Групата за граждански диалог относно подготовката и изпълнението на работната програма, посочена в член 11.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение II.

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение II. Данните, събрани за целите на мониторинга и докладването, по целесъобразност се групират по пол, възраст и категория служители.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Мониторингът служи и като средство за оценка на начина, по който в рамките на действията по програмата са предприети мерки, свързани с равенството между половете и недискриминацията.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно, прецизно и навременно събиране на точни данни за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване. Комисията предоставя лесни за ползване формати и предлага насоки и съдействие, по-конкретно за кандидатите и бенефициерите, които невинаги разполагат с необходимите ресурси и персонал, за да изпълнят изискванията за докладване.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

1.  Провеждат се навременни и добре документирани оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения и при мониторинга на изпълнението на действията в рамките на програмата и на постигането на целите, определени в член 3. Всички оценки са чувствителни към аспектите на пола и включват подробен анализ на бюджета на програмата, предназначен за дейности, свързани с равенството между половете.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на изпълнението на програмата.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от три години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  В междинната и окончателната оценка на програмата се оценяват, inter alia:

 

a)   очакваното въздействие на програмата върху достъпа до правосъдие въз основа на качествени и количествени данни, събрани на европейско равнище;

 

б)   броят и качеството на инструментите и средствата, разработени чрез финансирани по програмата дейности;

 

в)   европейската добавена стойност на програмата;

 

г)   равнището на финансиране спрямо постигнатите резултати;

 

д)   потенциалните административни, организационни и/или структурни пречки пред по-гладкото, по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на програмата.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. Съставът на експертната група, с която се провежда консултацията, е балансиран от гледна точка на половете.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация за европейската добавена стойност на програмата на различни видове публика, включително медиите и обществеността, като по този начин показват добавената стойност за Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 и той се подпомага от съответните организации на гражданското общество и организации в областта на защитата на правата на човека. В Комитета се осигурява баланс между половете, както и подходящо представителство на малцинствените и други изключени групи.

Изменение    75

Предложение за регламент

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение І

заличава се

Дейности по програмата

 

Специфичните цели на програмата, посочени в член 3, параграф 2, ще се изпълняват по-специално чрез подпомагане на следните дейности:

 

1.  повишаване на осведомеността, разпространение на информация за подобряване на познанията за политиките и правото на Съюза, в т.ч. материалното и процесуалното право, както и относно инструментите за съдебно сътрудничество, съответната практика на Съда на Европейския съюз, сравнителното право и европейските и международните стандарти;

 

2.  взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране на гражданското и наказателното право и на правните и съдебните системи на държавите членки, включително на принципите на правовата държава, както и засилване на взаимното доверие;

 

3.  дейности за анализ и мониторинг25 с цел подобряване на познаването и разбирането на потенциалните пречки пред гладкото функциониране на европейското пространство на правосъдие и за подобряване на прилагането на правото и политиките на Съюза в държавите членки;

 

4.  обучение за съответните заинтересовани страни с цел подобряване на познанията за политиките и правото на Съюза, включително, наред с другото, относно материалното и процесуалното право, използването на инструментите за съдебно сътрудничество в ЕС, съответната практика на Съда на Европейския съюз, правния език и сравнителното право;

 

5.  разработване и поддръжка на инструменти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) с цел подобряване на ефективността на съдебните системи и тяхното сътрудничество посредством информационни и комуникационни технологии, включително трансграничната оперативна съвместимост на системите и приложенията;

 

6.  развитие на капацитета на ключови мрежи на европейско равнище и европейски съдебни мрежи, включително мрежи, създадени съгласно правото на Съюза, за да се гарантира ефективното прилагане и изпълнение на правото на Съюза, да се насърчават и доразвиват правото на Съюза, целите на политиката и стратегиите в областите на програмата, както и да се подкрепят организациите на гражданското общество, осъществяващи дейност в областите, обхванати от програмата;

 

7.  подобряване на запознатостта с програмата и на разпространението и прехвърлимостта на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани, включително чрез създаване и подкрепа на бюра на програмата/мрежа от национални звена за контакт.

 

__________________

 

25 Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методи и — по целесъобразност — показатели или ориентири за сравнение; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.

 

Изменение    76

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата, и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели:

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от качествени и количествени показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите и постигане на максимална ефективност на правосъдните системи. За тази цел, като се зачитат правата, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, ще бъдат събирани данни – и по целесъобразност тези данни ще бъдат групирани по пол, възраст и категория служители – по отношение на следния набор от ключови показатели:

Изменение    77

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Брой на магистратите и съдебните служители, участвали в дейности по обучение (включително обмен на персонал, учебни посещения, работни срещи и семинари), финансирани от програмата, включително с безвъзмездни средства за оперативни разходи на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Брой на магистратите и съдебните служители, участвали в дейности по обучение (включително обмен на персонал, учебни посещения, работни срещи и семинари), финансирани от програмата, включително с безвъзмездни средства за оперативни разходи на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN)

 

Брой на служителите и членовете на организации на гражданското общество, участвали в дейности по обучение

Брой на случаите на обмен на информация в Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)

Брой на случаите на обмен на информация в Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)

 

Брой на случаите и дейностите и равнище на резултатите в рамките на трансграничното сътрудничество, включително сътрудничеството чрез използване на свързани с информационните технологии инструменти и процедури, установени на равнището на Съюза

Брой на намерените съответствия в европейския портал за електронно правосъдие / на уебстраници в него, с които се посреща нуждата от информация относно трансгранични граждански дела

 

Брой на хората, до които е достигнато чрез:

Брой на хората, до които е достигнато чрез:

i)   дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;

i)   дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;

ii)   дейности за повишаване на осведомеността, информиране и разпространение.

ii)   дейности за повишаване на осведомеността, информиране и разпространение;

 

iiа)  дейности за създаване на капацитет, насочени към организациите на гражданското общество;

 

iiб)  дейности, свързани с предоставяне на хората на информация относно достъпа до правосъдие;

 

iiв)  дейности, насочени към съдиите, във връзка с трудностите при съдебните спорове и начините за прилагане на международното частно право и правото на Съюза в трансгранични или мултидисциплинарни случаи;

 

iiг)  дейности за повишаване на осведомеността, финансирани от програмата.

 

Географски обхват на финансираните по програмата дейности

 

Оценка от страна на участниците на дейностите, в които са участвали, и на очакванията за тяхната устойчивост

(1)

Приети текстове, P8_TA(2018)0075.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (5.11.2018  )

на вниманието на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“

(COM(2018)0384 – C8‑0235/2018 – 2018/0208(COD))

Докладчик по становище: Естебан Гонсалес Понс

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещите комисии по правни въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1а.  Припомня своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.; отново изразява подкрепата си за програми в областта на културата, образованието, медиите, младежта, спорта, демокрацията, гражданството и гражданското общество, които са доказали безспорно своята европейска добавена стойност и се ползват с трайна популярност сред бенефициентите; счита, че Съюзът може да стане по-силен и по-амбициозен само ако бъдат увеличени предоставяните му финансови средства; поради това призовава за осигуряване на постоянна подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза, както и за предоставяне на допълнителни финансови средства за изпълнението на допълнителните отговорности;

 

_____________

 

Приети текстове, P8_TA(2018)0075

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а)  Важно е да се осигури добро финансово управление на програмата и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за ползвателите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на програмата за всички участници.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да представляват ръководен принцип за постигането на целите на програмата, като същевременно се гарантира оптимално използване на финансовите ресурси;

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки има за цел да осигури по-добра защита на бюджета на Съюза, когато слабостите в спазването на принципите на правовата държава накърняват или застрашават доброто финансово управление или финансовите интереси на Съюза. Посоченият регламент следва да допълва програмата „Правосъдие“, чиято роля е по-различна, а именно да продължи да подкрепя развитието на европейско пространство на правосъдие, основано на правовата държава и взаимното доверие, и да гарантира, че хората могат да се ползват от своите права.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021—2027 г. е [305 000 000] EUR по текущи цени.

1.  По смисъла на [препратката следва да се актуализира по целесъобразност съгласно новото междуинституционално споразумение: точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление], финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021—2027 г., който представлява основната отправна точка за бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, е 316 000 000 EUR по цени от 2018 г. (356 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

Предлага се да се измени финансовият пакет в съответствие с резолюциите на ЕП от 14 март и 30 май относно следващата МФР въз основа на предварителна техническа разбивка по програми, която може да бъде допълнително коригирана, като същевременно се спазва общата позиция на ЕП, посочена в тези резолюции, и общото равнище от 1,3% от БНД на ЕС-27.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За действие, за което е предоставен принос по програмата, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително от фондовете със споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. [Кумулативното финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

1.  За действие, за което е предоставен принос по програмата, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително от фондовете със споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи, и се избягва набавяне на средства от два източника, като ясно се посочват източниците на финансиране за всяка категория разходи в съответствие с принципа на доброто финансово управление. [Кумулативното финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността, като по този начин демонстрират добавената стойност от Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Програма „Правосъдие“

Позовавания

COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)

Водещи комисии

Дата на обявяване в заседание

JURI

14.6.2018

LIBE

14.6.2018

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Esteban González Pons

28.6.2018

Член 55 ‒ Процедура на съвместни комисии

Дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Разглеждане в комисия

25.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (19.11.2018)

на вниманието на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“

(COM(2018)0384 – C8‑0235/2018 – 2018/0208(COD))

Докладчик по становище: Денис де Йонг

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещите комисии по правни въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да се утвърждават и прилагат, да се споделят между гражданите и народите в рамките на Съюза и да бъдат в основата на европейските общества. Поради това в бюджета на Съюза се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, който обхваща програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение, по-важно от всякога е да се утвърждават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета10, и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета11. Програма „Правосъдие“ (наричана по-долу „програмата“) ще продължи да подкрепя развитието на интегрирано европейско пространство на правосъдие и на трансгранично сътрудничество, в приемственост с програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета12 (наричана по-долу „програмата предшественик“).

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да се утвърждават и прилагат активно, да се споделят между гражданите и народите в рамките на Съюза и да бъдат в основата на европейските общества. Поради това в бюджета на Съюза се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, който обхваща програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм, поляризация и разделение, по-важно от всякога е да се утвърждават, укрепват и защитават правосъдието, правата и общите ценности на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета10, и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета11. Програма „Правосъдие“ (наричана по-долу „програмата“) ще продължи да подкрепя развитието на интегрирано европейско пространство на правосъдие и на трансгранично сътрудничество, в приемственост с програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета12 (наричана по-долу „програмата предшественик“).

_________________

_________________

10 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

10 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

11 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

11 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

12 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

12 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Фонд „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и за жизнеността на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е насърчаването и поддържането на нашето основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва жизнено гражданско общество, насърчаващо демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, също и въз основа на нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за ЕС също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза.

(3)  Фонд „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и за жизнеността на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е насърчаването и поддържането на нашето основано на права и свободи, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва стимулиране на жизнено гражданско общество, насърчаване на демократичното, гражданското и социалното участие на хората, защита на независимите медии и насърчаване на богатото многообразие на европейското общество, също и въз основа на нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за ЕС също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните правни системи и традиции на държавите членки. За тази цел Съюзът може да приема мерки за развиване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на престъпността. При по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие се гарантира зачитането на основните права, както и на общите принципи и ценности, като недискриминация, равенство между половете, ефективен достъп до правосъдие за всички, правова държава и добре функционираща независима съдебна система.

(4)  В Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните правни системи и традиции на държавите членки. За тази цел Съюзът може да приема мерки за развиване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на престъпността. При по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие се гарантира зачитането на основните права, както и на общите принципи и ценности, като недискриминация, равенство между половете, равен и ефективен достъп до правосъдие за всички, правова държава и добре функционираща независима съдебна система.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Финансирането следва да продължи да бъде сред важните инструменти за успешното изпълнение на амбициозните цели, заложени в Договорите. Те следва да бъдат постигнати, наред с другото, чрез установяване на гъвкава и ефективна програма „Правосъдие“, която следва да улесни планирането и изпълнението на тези цели.

(5)  Финансирането е един от най-важните инструменти за успешното изпълнение на амбициозните цели, заложени в Договорите. Те следва да бъдат постигнати, наред с другото, чрез установяване на гъвкава и ефективна програма „Правосъдие“, която следва да улесни планирането и изпълнението на тези цели, като отчита кои дейности носят най-голяма добавена стойност за Съюза чрез използването на ключови показатели за ефективност, когато е възможно.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С цел постепенното създаване на пространство на свободата, сигурност и правосъдие Съюзът следва да приеме мерки във връзка със съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси въз основа на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения, който е крайъгълен камък на съдебното сътрудничество в рамките на Съюза от провеждането на Европейския съвет в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. Взаимното признаване изисква висока степен на взаимно доверие между държавите членки. Бяха приети мерки за сближаване на законодателствата на държавите членки в няколко области, за да се улесни взаимното признаване и да се насърчи взаимното доверие. Добре функциониращото пространство на правосъдие, в което са отстранени пречките пред трансграничните съдебни производства и достъпа до правосъдие в трансгранични ситуации, също така е от ключово значение за осигуряването на икономически растеж.

(6)  С цел постепенното създаване на пространство на свободата, сигурност и правосъдие за всички Съюзът следва да приеме мерки във връзка със съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси въз основа на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения, който е крайъгълен камък на съдебното сътрудничество в рамките на Съюза от провеждането на Европейския съвет в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. Взаимното признаване изисква висока степен на взаимно доверие между държавите членки. Бяха приети мерки за сближаване на законодателствата на държавите членки в няколко области, за да се улесни взаимното признаване и да се насърчи взаимното доверие. Добре функциониращото пространство на правосъдие, в което са отстранени пречките пред трансграничните съдебни производства и достъпа до правосъдие в трансгранични ситуации, също така е от ключово значение за осигуряването на икономически растеж и по-нататъшна интеграция.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Зачитането на принципите на правовата държава е от съществено значение за постигането на висока степен на взаимно доверие в областта на правосъдието и вътрешните работи, и по-специално за ефективното съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, което се основава на взаимно признаване. Принципите на правовата държава са една от общите ценности, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, а принципът на ефективна съдебна защита, предвиден в член 19, параграф 1 от Договора за ЕС и член 47 от Хартата на основните права, е конкретен израз на принципите на правовата държава. Утвърждаването на принципите на правовата държава чрез подпомагане на усилията за подобряване на независимостта, качеството и ефикасността на националните правосъдни системи засилва взаимното доверие, което е жизненонеобходимо за съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси.

(7)  Зачитането на принципите на правовата държава е от съществено значение за постигането на висока степен на взаимно доверие в областта на свободата, сигурността и правосъдието и вътрешните работи, и по-специално за ефективното съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, което се основава на взаимно признаване. Принципите на правовата държава са една от общите ценности, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, а принципът на ефективна съдебна защита, предвиден в член 19, параграф 1 от Договора за ЕС и член 47 от Хартата на основните права, е конкретен израз на принципите на правовата държава. Утвърждаването на принципите на правовата държава чрез подпомагане на усилията за подобряване на независимостта, прозрачността, отчетността, качеството и ефикасността на националните правосъдни системи засилва взаимното доверие, което е жизненонеобходимо за съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Съгласно член 81, параграф 2, буква з) и член 82, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на ЕС Съюзът подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители като средство за подобряване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, основано на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения. Обучението за работещите в сферата на правосъдието е важен инструмент за развиване на общо разбиране за това как най-добре да се гарантира спазването на принципите на правовата държава. То допринася за изграждането на европейското пространство на правосъдие чрез създаване на обща съдебна култура сред работещите в сферата на правосъдието на държавите членки. От съществено значение е да се гарантират правилното и последователно прилагане на правото в Съюза и взаимното доверие между работещите в сферата на правосъдието при трансгранични производства. Дейностите по обучение, подпомагани по програмата, следва да се основават на надеждни оценки на нуждите от обучение, да включват използването на модерна методология на обучение и трансгранични мероприятия, събиращи работещи в сферата на правосъдието лица от различни държави членки, да съдържат елементи за активно обучение и за изграждане на мрежи от контакти, както и да бъдат устойчиви.

(8)  Съгласно член 81, параграф 2, буква з) и член 82, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на ЕС Съюзът подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители като средство за подобряване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, основано на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения. Хармонизираното обучение за работещите в сферата на правосъдието е важен инструмент за развиване на общо разбиране за това как най-добре да се гарантира спазването на принципите на правовата държава. То допринася за изграждането на европейското пространство на правосъдие чрез създаване на обща съдебна култура сред работещите в сферата на правосъдието на държавите членки. От съществено значение е да се гарантират правилното и последователно прилагане на правото в Съюза и взаимното доверие и разбиране между работещите в сферата на правосъдието при трансгранични производства. Дейностите по обучение, подпомагани по програмата, следва да се основават на надеждни оценки на нуждите от обучение, да включват използването на модерна методология на обучение и трансгранични мероприятия, събиращи работещи в сферата на правосъдието лица от различни държави членки, да съдържат елементи за активно обучение и за изграждане на мрежи от контакти, както и да бъдат устойчиви.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Съдебното обучение може да включва различни участници, като например правните, съдебните и административните органи на държавите членки, академични институции, национални органи, отговарящи за съдебното обучение, организации или мрежи, занимаващи се с обучение на европейско равнище, както и мрежи от съдебни координатори за правото на Съюза. Органите и субектите, преследващи цели от общоевропейски интерес в областта на съдебното обучение, като Европейската мрежа за съдебно обучение („EJTN“), Академията по европейско право („ERA“), Европейската мрежа на висшите съдебни съвети („ENCJ“), Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз („ACA-Europe“), Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз („RPCSJUE“) и Европейският институт за публична администрация („EIPA“), следва да продължат да играят роля за утвърждаването на програми за обучение с действително европейско измерение за магистратите и съдебните служители и следователно биха могли да получат подходяща финансова подкрепа в съответствие с процедурите и критериите, посочени в годишните работни програми, приети от Комисията съгласно настоящия регламент.

(9)  Съдебното обучение може да включва различни участници, като например правните, съдебните и административните органи на държавите членки, академични институции, национални органи, отговарящи за съдебното обучение, организации или мрежи, занимаващи се с обучение на европейско равнище, както и мрежи от съдебни координатори за правото на Съюза. Органите и субектите, преследващи цели от общоевропейски интерес в областта на съдебното обучение, като Европейската мрежа за съдебно обучение („EJTN“), Европейската мрежа на висшите съдебни съвети („ENCJ“), Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз („ACA-Europe“) и Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз („RPCSJUE“), следва да продължат да играят роля за координирането и утвърждаването на качествени национални програми за обучение с действително европейско измерение за магистратите и съдебните служители и следователно биха могли да получат подходяща финансова подкрепа в съответствие с процедурите и критериите, посочени в годишните работни програми, приети от Комисията съгласно настоящия регламент. Освен това специализираните академични институции биха могли също да допринесат за тези програми за обучение и следва да получат подходящо финансиране за дейностите си в това отношение.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В съответствие с член 3, параграф 3 от Договора за ЕС, член 24 от Хартата и Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г., чрез програмата следва да се подпомага защитата на правата на детето, а утвърждаването на правата на детето следва да бъде интегрирано в изпълнението на всички действия по нея.

(12)  В съответствие с член 3, параграф 3 от Договора за ЕС, член 24 от Хартата и Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г., чрез програмата следва да се подпомага защитата на правата на детето, а утвърждаването на правата на детето следва да бъде интегрирано в изпълнението на всички действия по нея. За тази цел следва да се обърне особено внимание на действията, насочени към защитата на правата на детето в контекста на наказателното и гражданското правосъдие, включително закрилата на децата, придружаващи родителите при задържане, и децата на родители, лишени от свобода. Следва също така да се обмисли възможността за подходяща подкрепа в полза на дейностите по обучение, насочени към правилното прилагане на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

_________________

 

1a Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Програмата за периода 2014—2020 г. даде възможност за провеждането на дейности за обучение относно правото на Съюза, и по-специално относно обхвата и прилагането на Хартата, насочени към магистрати и други практикуващи юристи. В заключенията си от 12 октомври 2017 г. относно прилагането на Хартата през 2016 г. Съветът припомни колко е важно да се повишава осведомеността относно прилагането на Хартата, включително сред лицата, които създават политики, практикуващите юристи и самите носители на правата, на национално равнище и на равнището на Съюза. Следователно за последователното интегриране на въпросите на основните права е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва дейности за повишаване на осведомеността и за други публични органи освен съдебните органи и практикуващите юристи.

(13)  Програмата за периода 2014—2020 г. даде възможност за провеждането на дейности за обучение относно правото на Съюза, и по-специално относно обхвата и прилагането на Хартата, насочени към магистрати и други практикуващи юристи. В заключенията си от 12 октомври 2017 г. относно прилагането на Хартата през 2016 г. Съветът припомни колко е важно да се повишава осведомеността относно прилагането на Хартата, включително сред лицата, които създават политики, практикуващите юристи и самите носители на правата, на национално равнище и на равнището на Съюза.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съгласно член 67 от ДФЕС Съюзът следва да представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права, а достъпът до правосъдие е от съществено значение за тази цел. За да се улесни ефективният достъп до правосъдие и с цел насърчаване на взаимното доверие, което е абсолютно необходимо за доброто функциониране на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва и дейности на други органи освен съдебните органи и практикуващите юристи, както и на организации на гражданското общество, които допринасят за постигането на тези цели.

(14)  Съгласно член 67 от ДФЕС Съюзът следва да представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права, а достъпът до правосъдие е от съществено значение за тази цел. За да се улесни равният и ефективен достъп до правосъдие за всички и с цел насърчаване на взаимното доверие, което е абсолютно необходимо за доброто функциониране на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва и дейности на други органи освен съдебните органи и практикуващите юристи, в т.ч. организации на гражданското общество и академичните среди, които допринасят за постигането на тези цели.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Действията, обхванати от настоящия регламент, следва да допринасят за създаването на европейско пространство на правосъдие чрез засилване на трансграничното сътрудничество и изграждането на мрежи, и постигането на правилното, съгласувано и последователно прилагане на правото на Съюза. Дейностите по финансиране следва също така да допринасят и за общото разбиране на ценностите на Съюза и принципите на правовата държава, за по-доброто познаване на правото и политиките на Съюза, за споделянето на ноу-хау и най-добри практики при използването на инструменти за съдебно сътрудничество от всички заинтересовани страни, както и за разпространението на оперативно съвместими цифрови решения, които са в основата на гладкото и ефективното трансгранично сътрудничество, и следва да осигуряват надеждна аналитична основа за подпомагане на развитието, прилагането и правилното изпълнение на правото и политиките на Съюза. Намесата на Съюза дава възможност тези действия да се провеждат последователно в целия Съюз и да се постигат икономии от мащаба. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки по отношение на намирането на решения на трансгранични ситуации и на предоставянето на европейска платформа за взаимно обучение.

(16)  Действията, обхванати от настоящия регламент, следва да допринасят за създаването на европейско пространство на правосъдие чрез засилване на трансграничното сътрудничество и изграждането на мрежи, и постигането на правилното, съгласувано и последователно прилагане на правото на Съюза. Дейностите по финансиране следва също така да допринасят и за общото разбиране на ценностите на Съюза и принципите на правовата държава, за по-доброто познаване на правото и политиките на Съюза, за споделянето на ноу-хау и най-добри практики при използването на инструменти за съдебно сътрудничество от всички заинтересовани страни, както и за насърчаването на оперативно съвместими цифрови решения, които са в основата на гладкото и ефективното трансгранично сътрудничество, и следва да осигуряват надеждна аналитична основа за подпомагане на развитието, прилагането и правилното изпълнение на правото и политиките на Съюза. Финансовата намеса на Съюза дава възможност тези действия да се провеждат последователно в целия Съюз и да се постигат икономии от мащаба. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки по отношение на намирането на решения на трансгранични ситуации и на предоставянето на европейска платформа за взаимно обучение.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Комисията следва да гарантира цялостна съгласуваност, взаимно допълване и полезни единодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, като например Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) и Европейската прокуратура, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата.

(17)  Комисията следва да гарантира цялостна съгласуваност, взаимно допълване и полезни единодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, като например Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската прокуратура, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Необходимо е да се гарантира европейската добавена стойност на всички действия и дейности, извършвани в рамките на програмата, тяхното взаимно допълване с дейностите на държавите членки, както и тяхната съгласуваност с други дейности на Съюза. За да се гарантира ефективно разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, следва да се търсят съгласуваност, взаимно допълване и полезни взаимодействия между програмите за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки помежду им, и по-специално в рамките на Фонда за правосъдие, права и ценности — и по този начин с програма „Права и ценности“ — и между разглежданата програма и програма „Единен пазар“, „Сигурност и управление на границите“, и по-специално фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“, „Стратегическа инфраструктура“, и по-специално програма „Цифрова Европа“, програма „Еразъм+“, Рамковата програма за научни изследвания и иновации, Инструмента за предприсъединителна помощ и Регламента за LIFE13 .

(18)  Необходимо е да се гарантира жизнеспособността, видимостта, основният принцип на европейската добавена стойност и доброто финансово управление при изпълнението на всички действия и дейности, извършвани в рамките на програма „Правосъдие“, тяхното взаимно допълване с дейностите на държавите членки, както и тяхната съгласуваност с други дейности на Съюза. За да се гарантира ефективно и основано на ефективността разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, следва да се търсят съгласуваност, взаимно допълване и полезни взаимодействия между програмите за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки помежду им, и по-специално в рамките на Фонда за правосъдие, права и ценности — и по този начин с програма „Права и ценности“ — и между разглежданата програма и програма „Единен пазар“, „Сигурност и управление на границите“, и по-специално фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“, „Стратегическа инфраструктура“, и по-специално програма „Цифрова Европа“, програма „Еразъм+“, Рамковата програма за научни изследвания и иновации, Инструмента за предприсъединителна помощ и Регламента за LIFE13. При необходимост изпълнението на програма „Правосъдие“ следва да допълва или да се координира със защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки.

__________________

__________________

13 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007, текст от значение за ЕИП

13 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007, текст от значение за ЕИП

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им да постигат конкретните цели на действията и да постигат резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(21)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им да постигат конкретните цели на действията и да постигат желаните резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета15, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета16, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета17 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета18 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета19 . В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(22)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета15, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета16, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета17 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета18 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством пълна прозрачност на финансирането на програмата и процедурите за подбор, предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) следва да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура следва да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета19. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

_________________

_________________

15 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

15 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

17 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

18 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

18 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

19 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

19 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват също така въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да бъде въведена конкретна разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват те всеобхватно съответните си компетентности.

(23)  При условие че спазват всички правила и разпоредби, трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Трети държави могат да участват също така въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да бъде въведена конкретна разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват те всеобхватно съответните си компетентности.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.

(27)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е възможно, тези изисквания следва да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да улеснява ефективния достъп до правосъдие за всички и ефективната правна защита, включително чрез електронни средства, чрез насърчаване на ефективни граждански и наказателни производства и чрез насърчаване и подкрепа на правата на жертвите на престъпления, както и процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателни производства.

в)  да улеснява равния и ефективен достъп до правосъдие за всички и ефективната правна защита, включително чрез електронни средства, чрез насърчаване на ефективни граждански и наказателни производства и чрез насърчаване и подкрепа на правата на жертвите на престъпления, както и процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателни производства.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За действие, за което е предоставен принос по програмата, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително от фондовете със споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. [Кумулативното финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

1.  За действие, за което е предоставен принос по програмата, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително от фондовете със споделено управление, при условие че приносът се управлява ефективно с цел да се избегне двойно финансиране и не обхваща едни и същи разходи и целите на финансираните действия се допълват. [Кумулативното финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 17.

2.  Работната програма се приема от Комисията чрез делегиран акт. Този делегиран акт се приема в съответствие с член 14.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно, точно и навременно събиране на точни данни за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на изпълнението на програмата.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от три години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация относно европейската добавена стойност на програмата на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Програма „Правосъдие“

Позовавания

COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)

Водещи комисии

Дата на обявяване в заседание

JURI

14.6.2018

LIBE

14.6.2018

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

CONT

14.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Dennis de Jong

2.7.2018

Член 55 ‒ Процедура на съвместни комисии

Дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Дата на приемане

15.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (16.01.2019)

на вниманието на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“

(COM(2018)0384 – C8‑0235/2018 – 2018/0208(COD))

Докладчик по становище: Ангелика Млинар

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещите комисии по правни въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 също така се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

(1)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 също така се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Освен това в член 8 от ДФЕС се посочва, че във всички свои дейности Европейският съюз има за цел да премахне неравенствата, да насърчава равенството между половете и да се бори с дискриминацията при определянето и осъществяването на своите политики и дейности; Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 a)  Съгласно членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз програма „Правосъдие“ следва да подкрепя във всичките си дейности интегрирането на принципа на равенство между половете, включително бюджетирането, съобразено с равенството между половете, както и интегрирането на принципа на недопускане на дискриминация.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да се утвърждават и прилагат, да се споделят между гражданите и народите в рамките на Съюза и да бъдат в основата на европейските общества. Поради това в бюджета на Съюза се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, който обхваща програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение, по-важно от всякога е да се утвърждават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета. Програма „Правосъдие“ (наричана по-долу „програмата“) ще продължи да подкрепя развитието на интегрирано европейско пространство на правосъдие и на трансгранично сътрудничество, в приемственост с програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета (наричана по-долу „програмата предшественик“).

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да се утвърждават и прилагат, да се споделят между гражданите и народите в рамките на Съюза и да бъдат в основата на европейските общества. Поради това в бюджета на Съюза се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, който обхваща програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение, по-важно от всякога е да се утвърждават, укрепват и защитават правосъдието, равенството, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството между половете, принципите на правовата държава и принципа на недопускане на дискриминация. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета10, и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета11. Програма „Правосъдие“ (наричана по-долу „програмата“) ще продължи да подкрепя развитието на интегрирано европейско пространство на правосъдие и на трансгранично сътрудничество, в приемственост с програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета12 (наричана по-долу „програмата предшественик“).

__________________

__________________

10 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

10 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

11 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

11 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

12 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

12 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Фонд „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и за жизнеността на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е насърчаването и поддържането на нашето основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва жизнено гражданско общество, насърчаващо демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, също и въз основа на нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за ЕС също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза.

(3)  Фонд „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и за жизнеността на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е насърчаването и поддържането на нашето основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва жизнено гражданско общество, насърчаващо демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, също и въз основа на нашата обща история и памет. Силните и независими права на жените и движение на ЛГБТИ лицата са от съществено значение за подобряване на равенството между половете. За ЕС е от ключово значение да предоставя в съответствие със своите основни ценности достатъчна подкрепа на тези организации, групи и защитници, особено на онези, които работят в контекст, изпълнен с предизвикателства. В член 11 от Договора за ЕС също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните правни системи и традиции на държавите членки. За тази цел Съюзът може да приема мерки за развиване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на престъпността. При по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие се гарантира зачитането на основните права, както и на общите принципи и ценности, като недискриминация, равенство между половете, ефективен достъп до правосъдие за всички, правова държава и добре функционираща независима съдебна система.

(4)  В Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните правни системи и традиции на държавите членки. За тази цел Съюзът може да приема мерки за развиване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на престъпността и на защитата на правата на жертвите, като надлежно се отчита социалното измерение на пола. При по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие се гарантира зачитането на основните права, както и на общите принципи и ценности, като недопускане на дискриминация, солидарност, равенство между половете, равно третиране без оглед на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст и сексуална ориентация, закрила на уязвимите групи и на ефективен, универсален и отчитащ спецификите на пола достъп до правосъдие за всички, равенство пред закона, принципите на правовата държава, както и добре функционираща независима европейска съдебна система.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Финансирането следва да продължи да бъде сред важните инструменти за успешното изпълнение на амбициозните цели, заложени в Договорите. Те следва да бъдат постигнати, наред с другото, чрез установяване на гъвкава и ефективна програма „Правосъдие“, която следва да улесни планирането и изпълнението на тези цели.

(5)  Финансирането следва да продължи да бъде сред важните инструменти за успешното изпълнение на амбициозните цели, заложени в Договорите. Те следва да бъдат постигнати, наред с другото, чрез установяване на гъвкава и ефективна програма „Правосъдие“, която следва да улесни планирането и изпълнението на тези цели. Програмата следва да подкрепя работата на организациите за правата на жените и на защитниците на правата на човека в ЕС и в целия свят при спазването на принципите на правовата държава и при инициативите, които противодействат на все по-свиващото се пространство за независимото гражданско общество. Следва надлежно да се вземе предвид специфичното положение на малките и средните организации на гражданското общество, които се нуждаят от многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи и от нецелево финансиране, покриващи основни и структурни разходи, а не от краткосрочно, обвързано с проекти финансиране.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5 a)  Програмата следва да има за цел да се увеличи гъвкавостта и достъпността на средствата по нея и да бъдат осигурени еднакви възможности и условия за финансиране на организациите на гражданското общество както в рамките на ЕС, така и на тези извън ЕС.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6 a)  Включването на свързаните с пола аспекти в правосъдните системи следва да се разглежда като важна цел с оглед по-нататъшното развитие на европейското пространство на правосъдие. Междусекторната дискриминация в правосъдната система продължава да бъде една от основните пречки пред равния достъп на жените до правосъдие. Поради това програмата следва активно да допринася за премахването на дискриминацията и пречките пред малцинствата, хората с увреждания, мигрантите, лицата, търсещи убежище, възрастните хора, хората, живеещи в отдалечени райони, или всяка уязвима група, която може да се изправи пред ограничения на достъпа до правосъдие, и да подкрепя процедури и решения в съдебните системи, които са лесни за използване от жертвите и отчитат аспектите на пола;

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Съгласно член 81, параграф 2, буква з) и член 82, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на ЕС Съюзът подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители като средство за подобряване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, основано на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения. Обучението за работещите в сферата на правосъдието е важен инструмент за развиване на общо разбиране за това как най-добре да се гарантира спазването на принципите на правовата държава. То допринася за изграждането на европейското пространство на правосъдие чрез създаване на обща съдебна култура сред работещите в сферата на правосъдието на държавите членки. От съществено значение е да се гарантират правилното и последователно прилагане на правото в Съюза и взаимното доверие между работещите в сферата на правосъдието при трансгранични производства. Дейностите по обучение, подпомагани по програмата, следва да се основават на надеждни оценки на нуждите от обучение, да включват използването на модерна методология на обучение и трансгранични мероприятия, събиращи работещи в сферата на правосъдието лица от различни държави членки, да съдържат елементи за активно обучение и за изграждане на мрежи от контакти, както и да бъдат устойчиви.

(8)  Съгласно член 81, параграф 2, буква з) и член 82, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на ЕС Съюзът подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители като средство за подобряване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, основано на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения. Обучението за работещите в сферата на правосъдието е важен инструмент за развиване на общо разбиране за това как най-добре да се гарантира спазването на принципите на правовата държава и основните права и да се повиши осведомеността относно практическото прилагане на законодателството на ЕС в областта на равенството. То допринася за изграждането на европейското пространство на правосъдие чрез създаване на обща съдебна култура сред работещите в сферата на правосъдието на държавите членки. От съществено значение е да се гарантират правилното и последователно прилагане на правото в Съюза и взаимното доверие между работещите в сферата на правосъдието при трансгранични производства. Дейностите по обучение, подпомагани по програмата, следва да се основават на надеждни оценки на нуждите от обучение, да включват използването на модерна методология на обучение и трансгранични мероприятия, събиращи работещи в сферата на правосъдието лица от различни държави членки, да съдържат елементи за активно обучение и за изграждане на мрежи от контакти, както и да бъдат устойчиви. Следва да се осигури специфично обучение по въпросите на равенството между половете за съдиите, полицейските служители и прокурорите, за да се гарантират надлежна закрила, установяване на самоличността и зачитане на правата на жертвите на трафик, на основано на пола насилие и на други престъпления, и за да се насърчават сътрудничеството и добрите практики сред съдебните системи във връзка с процедури, които са лесни за използване от жертвите и са чувствителни към аспектите на пола;

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 a)  Съгласно Решение (ЕС) 2017/865 на Съвета от 11 май 2017 г. за подписване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие по отношение на частите, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и съответното решение по отношение на убежището и забраната за връщане, програмата подкрепя обучението на магистрати и съдебни служители с оглед повишаване на осведомеността и насърчаване на практическото прилагане на Конвенцията в този обхват с цел по-добра защита на жертвите на насилие срещу жени и момичета в целия ЕС.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Съдебното обучение може да включва различни участници, като например правните, съдебните и административните органи на държавите членки, академични институции, национални органи, отговарящи за съдебното обучение, организации или мрежи, занимаващи се с обучение на европейско равнище, както и мрежи от съдебни координатори за правото на Съюза. Органите и субектите, преследващи цели от общоевропейски интерес в областта на съдебното обучение, като Европейската мрежа за съдебно обучение („EJTN“), Академията по европейско право („ERA“), Европейската мрежа на висшите съдебни съвети („ENCJ“), Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз („ACA-Europe“), Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз („RPCSJUE“) и Европейският институт за публична администрация („EIPA“), следва да продължат да играят роля за утвърждаването на програми за обучение с действително европейско измерение за магистратите и съдебните служители и следователно биха могли да получат подходяща финансова подкрепа в съответствие с процедурите и критериите, посочени в годишните работни програми, приети от Комисията съгласно настоящия регламент.

(9)  Съдебното обучение може да включва различни участници, като например правните, съдебните и административните органи на държавите членки, академични институции, национални органи, отговарящи за съдебното обучение, организации или мрежи, занимаващи се с обучение на европейско равнище, както и мрежи от съдебни координатори за правото на Съюза и органи в областта на равенството. Трябва да се подкрепя хоризонталното сътрудничество между съдии и медицински специалисти, за да се осигури необходимото обучение на магистратите и съдебните служители във връзка със случаи, свързани с основано на пола насилие и с насилие срещу жени. Органите и субектите, преследващи цели от общоевропейски интерес в областта на съдебното обучение, като Европейската мрежа за съдебно обучение („EJTN“), Академията по европейско право („ERA“), Европейската мрежа на висшите съдебни съвети („ENCJ“), Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз („ACA-Europe“), Мрежата на председателите на върховните съдилища в Европейския съюз („RPCSJUE“) и Европейският институт за публична администрация („EIPA“), следва да продължат да играят роля за утвърждаването на програми за обучение с действително европейско измерение за магистратите и съдебните служители и следователно биха могли да получат подходяща финансова подкрепа в съответствие с процедурите и критериите, посочени в годишните работни програми, приети от Комисията съгласно настоящия регламент. Като се има предвид, че жените съдии са по-слабо представени на висши длъжности, жените съдии, прокурори и с други юридически професии се насърчават да участват в дейностите по обучение.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Програмата следва да подпомага годишната работна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение, която е важен участник в съдебното обучение. Европейската мрежа за съдебно обучение е в изключително положение, доколкото тя е единствената мрежа на равнището на Съюза, която събира органите за съдебно обучение на държавите членки. Тя е в уникалната позиция да може да организира обмен за нови и опитни съдии и прокурори между всички държави членки и да координира работата на националните органи за съдебно обучение по отношение на организацията на дейностите за обучение по теми, свързани с правото на Съюза, и насърчаването на добрите практики на обучение. Европейската мрежа за съдебно обучение също така предоставя обучение с отлично качество на равнището на Съюза по разходноефективен начин. Освен това органите за съдебно обучение на държавите кандидатки участват в нея като наблюдатели.

(10)  Програмата следва да подпомага годишната работна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение, която е важен участник в съдебното обучение. Европейската мрежа за съдебно обучение е в изключително положение, доколкото тя е единствената мрежа на равнището на Съюза, която събира органите за съдебно обучение на държавите членки. Тя е в уникалната позиция да може да организира обмен за нови и опитни съдии и прокурори между всички държави членки и да координира работата на националните органи за съдебно обучение по отношение на организацията на дейностите за обучение по теми, свързани с правото на Съюза, и насърчаването на добрите практики на обучение. Европейската мрежа за съдебно обучение също така предоставя обучение с отлично качество на равнището на Съюза по разходноефективен начин. Освен това органите за съдебно обучение на държавите кандидатки участват в нея като наблюдатели.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10 a)  Програмата следва също така да подкрепя насърчаването на най-добри практики между съдилища, разглеждащи специално случаи на насилие, основано на пола, както и обмена на общи ресурси и материали за обучение по проблемите на насилието, основано на пола, предназначени за съдии, прокурори, адвокати, полицейски служители и други специалисти, които влизат в контакт с жертви на насилие, основано на пола;

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съгласно член 67 от ДФЕС Съюзът следва да представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права, а достъпът до правосъдие е от съществено значение за тази цел. За да се улесни ефективният достъп до правосъдие и с цел насърчаване на взаимното доверие, което е абсолютно необходимо за доброто функциониране на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва и дейности на други органи освен съдебните органи и практикуващите юристи, както и на организации на гражданското общество, които допринасят за постигането на тези цели.

(14)  Съгласно член 67 от ДФЕС Съюзът следва да представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права, а достъпът до правосъдие е от съществено значение за тази цел. За да се улесни ефективният достъп до правосъдие и защитата на жертвите на престъпления с цел насърчаване на взаимното доверие, което е абсолютно необходимо за доброто функциониране на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е необходимо да се разшири обхватът на финансовата подкрепа, така че да включва и дейности на други органи освен съдебните органи и практикуващите юристи, както и на организации на гражданското общество, които допринасят за постигането на тези цели.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС програмата следва също така да подкрепя във всички свои дейности интегрирането на целите за равенство между жените и мъжете и за борба с дискриминацията.

(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС програмата следва да възприеме във всички свои дейности хоризонтален подход за насърчаване на равенството между половете и подкрепа за интегрирането на целите за равенство между половете, равни права и недопускане на дискриминация. Следва да се осъществява редовно наблюдение и оценяване, за да се направи оценка на начина, по който въпросите за равенството между половете и недопускането на дискриминация са включени в дейностите по Програмата.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Действията, обхванати от настоящия регламент, следва да допринасят за създаването на европейско пространство на правосъдие чрез засилване на трансграничното сътрудничество и изграждането на мрежи, и постигането на правилното, съгласувано и последователно прилагане на правото на Съюза. Дейностите по финансиране следва също така да допринасят и за общото разбиране на ценностите на Съюза и принципите на правовата държава, за по-доброто познаване на правото и политиките на Съюза, за споделянето на ноу-хау и най-добри практики при използването на инструменти за съдебно сътрудничество от всички заинтересовани страни, както и за разпространението на оперативно съвместими цифрови решения, които са в основата на гладкото и ефективното трансгранично сътрудничество, и следва да осигуряват надеждна аналитична основа за подпомагане на развитието, прилагането и правилното изпълнение на правото и политиките на Съюза. Намесата на Съюза дава възможност тези действия да се провеждат последователно в целия Съюз и да се постигат икономии от мащаба. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки по отношение на намирането на решения на трансгранични ситуации и на предоставянето на европейска платформа за взаимно обучение.

(16)  Действията, обхванати от настоящия регламент, следва да допринасят за създаването на европейско пространство на правосъдие чрез засилване на трансграничното сътрудничество и изграждането на мрежи, повишаване на осведомеността относно правото на Съюза, и особено правото на Съюза в областта на равенството, постигане на неговото правилно, съгласувано и последователно практическо прилагане, както и чрез подобряване на изпълнението и координирането на различните инструменти на ЕС за защита на жертвите, и по-специално Директива № 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета, както и на Директива № 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита, Регламент 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела и на Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него; Дейностите по финансиране следва също така да допринасят и за общото разбиране на ценностите на Съюза и принципите на правовата държава, за по-доброто познаване на правото и политиките на Съюза, за споделянето на ноу-хау и най-добри практики при използването на инструменти за съдебно сътрудничество от всички заинтересовани страни, както и за разпространението на оперативно съвместими цифрови решения, които са в основата на гладкото и ефективното трансгранично сътрудничество, и следва да осигуряват надеждна аналитична основа за подпомагане на развитието, прилагането и правилното изпълнение на правото и политиките на Съюза. Намесата на Съюза дава възможност тези действия да се провеждат последователно в целия Съюз и да се постигат икономии от мащаба. Освен това Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки по отношение на намирането на решения на трансгранични ситуации и на предоставянето на европейска платформа за взаимно обучение.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 a)  Правосъдната система на ЕС не осигурява адекватна справедливост и закрила на жените и момичетата, вследствие на което жертвите на насилие, основано на пола, не получават необходимата подкрепа. Към това се включват също така и липсата на защита и подкрепа на жертвите на трафика за сексуална експлоатация, жените бежанци и жените мигранти, ЛГБТИК лицата и лицата с увреждания.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да улеснява и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, както и да утвърждава принципите на правовата държава, включително чрез подкрепа за усилията за подобряване на ефективността на националните правосъдни системи и изпълнението на решенията;

a)  да улеснява и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, както и да утвърждава принципите на правовата държава и основните права, включително чрез подкрепа за усилията за подобряване на ефективността на националните правосъдни системи и изпълнението на решенията и защита на жертвите, като се съобразява измерението на чувствителност към аспектите на пола;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  за подпомагане и насърчаване на защитата по отношение на равните права и недопускането на дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, на борбата с омразата към жените, с расизма, ксенофобията, хомофобията, както и укрепване на правата на хората с увреждания и правата на децата;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да подкрепя и насърчава съдебното обучение с цел да способства за установяването на обща правна и съдебна култура и култура на зачитане на принципите на правовата държава;

б)  да подкрепя и насърчава обучение в правосъдната система, което е свързано с отчитане на социалното измерение на пола и е насочено към жертвите, с цел да способства за установяването на обща правна и съдебна култура и култура на зачитане на принципите на правовата държава, като се взема предвид аспектът във връзка с половете и законодателството на ЕС в областта на равенството;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  за гарантиране и укрепване на достъпа на жените и момичетата до правосъдие в случаите на насилие, основано на пола, чрез ратифициране на Конвенцията от Истанбул и приемане на всеобхватно законодателство срещу основаното на пола насилие в Съюза;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да улеснява ефективния достъп до правосъдие за всички и ефективната правна защита, включително чрез електронни средства, чрез насърчаване на ефективни граждански и наказателни производства и чрез насърчаване и подкрепа на правата на жертвите на престъпления, както и процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателни производства.

в)  да улеснява ефективния, равен и недискриминационен достъп до правосъдие за всички и ефективната правна защита, включително чрез електронни средства, чрез насърчаване на ефективни граждански и наказателни производства и чрез насърчаване и подкрепа на правата на жертвите на престъпления, и особено жените и момичетата, както и процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателни производства.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Бюджетните средства, предназначени за дейности във връзка с насърчаването на равенството между половете, се посочват всяка година в самостоятелна бюджетна позиция;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Интегриране

 

При изпълнението на всички нейни дейности програмата се стреми към насърчаване на равенството между жените и мъжете. Тя се придържа и към забраната за дискриминация на някое от основанията, посочени в член 21 от Хартата, в съответствие с член 51 от Хартата и в рамките на определените от същия член граници.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение II.

1.  Групираните по пол показатели за докладване относно напредъка на програмата по отношение на изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение II.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Наблюдението служи и като средство за оценка на начина, по който в рамките на действията по програмата са решени въпросите на равенството между половете и недопускането на дискриминация.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните — когато е приложимо, групирани по пол — за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения, както и за да се следи изпълнението на действията в рамките на програмата, и постигането на специфичните цели, определени в член 3, и в съответствие с член 5 (интегриране). Всички оценки отчитат аспектите на пола и включват специална глава относно равенството между половете с подробен анализ на бюджета на програмата, предназначен за дейности, свързани с равенството между половете.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. Съставът на експертната група за консултиране е балансиран по отношение на половете.

Изменение    30

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  повишаване на осведомеността, разпространение на информация за подобряване на познанията относно политиките и правото на Съюза, включително материалното и процесуалното право, както и относно инструментите за съдебно сътрудничество, съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, сравнителното право и европейските и международните стандарти;

1.  повишаване на осведомеността, разпространение на информация за подобряване на познанията относно политиките и правото на Съюза, включително материалното и процесуалното право, както и относно инструментите за съдебно сътрудничество, съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, сравнителното право и европейските и международните стандарти; дейности на организации на гражданското общество, включително застъпничество, водене на съдебни дела, обществена мобилизация и образование, както и предоставяне на услуги, свързани с правата на човека; целева подкрепа за местни и национални организации на гражданското общество, чиято работа е насочена към въпроси от местен и национален характер.

Изменение    31

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Обмен на добри практики относно най-добрите начини за насърчаване и включване на свързаните с пола аспекти във всички фази на процедурите в съдебната система и най-добрите начини за гарантиране на равен достъп до правосъдие за всички.

Изменение    32

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  дейности за анализ и мониторинг за подобряване на познаването и разбирането на потенциалните пречки пред гладкото функциониране на европейското пространство на правосъдие и за подобряване на прилагането на правото и политиките на Съюза в държавите членки;

3.  дейности за анализ и мониторинг25 за подобряване на познаването и разбирането на потенциалните пречки пред гладкото функциониране на европейското пространство на правосъдие и за подобряване на прилагането на правото и политиките на Съюза в държавите членки, и по-специално в областта на равните права и универсалния и недискриминационен достъп до правосъдие за всички хора в Съюза, без оглед на техния статут на пребиваване;

__________________

__________________

25 Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно — на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.

25 Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно — на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  обучение за съответните заинтересовани страни с цел подобряване на познанията относно политиките и правото на Съюза, включително, наред с другото, относно материалното и процесуалното право, използването на инструментите за съдебно сътрудничество на ЕС, съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, правния език и сравнителното право;

4.  обучение за съответните заинтересовани страни с цел подобряване на познанията относно политиките и правото на Съюза, включително, наред с другото, относно материалното и процесуалното право, правото на Съюза относно правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, използването на инструментите за съдебно сътрудничество на ЕС, съответната практика на Съда на Европейския съюз, правния език и сравнителното право.

Изменение    34

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Специфично обучение по въпросите на равенството между половете за съдии, адвокати, полицейски служители и прокурори относно насилието, основано на пола, и процедурите, които са лесни за използване от жертвите, както и обмен на най-добри практики между съдилища, разглеждащи специално случаи на насилие, основано на пола.

Изменение    35

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  развитие на капацитета на ключови мрежи на европейско равнище и европейски съдебни мрежи, включително мрежи, създадени съгласно правото на Съюза, за да се гарантира ефективното прилагане и изпълнение на правото на Съюза, да се насърчават и доразвиват законодателството на Съюза, целите на политиката и стратегиите в областите на програмата, както и да се подкрепят организациите на гражданското общество, осъществяващи дейност в областите, обхванати от програмата;

6.  развитие на капацитета на ключови мрежи на европейско равнище, организации и мрежи за правата на жените, организации за правата на ЛГБТИК лицата и европейски съдебни мрежи, включително мрежи, създадени съгласно правото на Съюза, за да се гарантира ефективното прилагане и изпълнение на правото на Съюза, да се насърчават и доразвиват законодателството на Съюза, целите на политиката и стратегиите в областите на програмата, както и да се подкрепят организациите на гражданското общество, осъществяващи дейност в областите, обхванати от програмата.

Изменение    36

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата, и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели:

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата, и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни — когато е приложимо, групирани по пол и възраст — по отношение на следния набор от ключови показатели:

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Програма „Правосъдие“

Позовавания

COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

14.6.2018

LIBE

14.6.2018

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

14.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Angelika Mlinar

14.9.2018

Член 55 ‒ Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

5.7.2018

Разглеждане в комисия

22.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

27.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, André Elissen, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Julie Ward

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Lynn Boylan

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, João Pimenta Lopes

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

2

-

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

4

0

PPE

Heinz K. Becker, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ECR

Richard Sulík

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Програма „Правосъдие“

Позовавания

COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.5.2018

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

14.6.2018

LIBE

14.6.2018

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

CONT

14.6.2018

FEMM

14.6.2018

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Heidi Hautala

9.7.2018

Josef Weidenholzer

9.7.2018

 

 

Член 55 – Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

5.7.2018

Разглеждане в комисия

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Дата на приемане

4.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

6

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Michał Boni, Jean-Marie Cavada, Daniel Dalton, Rachida Dati, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Heidi Hautala, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Julia Reda, Evelyn Regner, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Dominique Riquet, Paul Rübig, Gabriele Zimmer

Дата на внасяне

6.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dominique Riquet

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Stefan Eck, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Jytte Guteland, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Heidi Hautala, Eva Joly, Julia Reda, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

PPE

Lívia Járóka

2

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Traian Ungureanu

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 февруари 2019 г.Правна информация