Процедура : 2018/0194(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0069/2019

Внесени текстове :

A8-0069/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0087

ДОКЛАД     ***I
PDF 246kWORD 94k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Денис де Йонг

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0369),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 133 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0240/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0069/2019,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Съюзът и неговите държави членки са си поставили за цел да определят мерките, необходими за използването на еврото като единна парична единица. Тези мерки включват защитата на еврото срещу фалшифициране и свързаните с него измами, като по този начин се повиши ефективността на икономиката на Съюза и се осигури устойчивост на публичните финанси.

(1)  Съюзът и неговите държави членки са си поставили за цел да определят мерките, необходими за използването на еврото като единна парична единица. Тези мерки включват защита на еврото срещу фалшифициране и свързаните с него измами, с цел да се повиши ефективността на икономиката на Съюза и да се осигури устойчивост на публичните финанси.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Действията, целящи да се насърчат обменът на информация и персонал, техническата и научната помощ и специализираното обучение, подпомагат значително защитата на единната парична единица на Съюза срещу фалшифициране и свързаните с него измами, а по този начин и постигането на високо и еднакво ниво на защита в целия Съюз, като същевременно демонстрират способността на Съюза да се справи с тежката организирана престъпност.

(3)  Действията, целящи да се насърчат обменът на информация и персонал, техническата и научната помощ и специализираното обучение, подпомагат значително защитата на единната парична единица на Съюза срещу фалшифициране и свързаните с него измами, а по този начин и постигането на високо и еднакво ниво на защита в целия Съюз, като същевременно демонстрират способността на Съюза да се справи с тежката организирана престъпност. Тези действия също така помагат за преодоляване на общите предизвикателства и за прекъсването на връзките с изпирането на пари и организираната престъпност.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Наличието на програма за защита на еврото срещу фалшифициране допринася за повишаването на осведомеността на гражданите на Съюза, като подобрява защитата на еврото, най-вече чрез редовно оповестяване на резултатите от подкрепяните от тази програма действия.

(4)  Наличието на програма за защита на еврото срещу фалшифициране допринася за повишаването на осведомеността на гражданите на Съюза, повишаване на тяхното доверие в еврото и за подобряване на защитата на еврото, най-вече чрез редовно оповестяване на резултатите от подкрепяните от тази програма действия.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Солидната защита на еврото срещу фалшифициране представлява важен компонент на сигурността и конкурентоспособността на икономиката на ЕС и е пряко свързана с целта на ЕС за подобряване на ефикасното функциониране на Икономическия и валутен съюз.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В Съобщението до Съвета и Европейския парламент относно междинната оценка на програма „Перикъл 2020“ Комисията заключи, че следва да се окаже подкрепа за продължаването на тази програма и след 2020 г. предвид нейната европейска добавена стойност, дългосрочното ѝ въздействие и устойчивостта на действията по нея.

(6)  За разлика от стандартната процедура, в случая не беше извършена отделна оценка на въздействието на програмата. Това може донякъде да бъде обяснено с факта, че през 2017 г. Комисията извърши средносрочна оценка на програмата, подкрепена от независим доклад. Въпреки че като цяло докладът относно програмата е положителен, в него се изразява загриженост относно ограничения брой компетентни органи, които участват в дейностите по програмата, както и относно качеството на ключовите показатели за изпълнение, използвани за измерване на резултатите от програмата. В своето съобщение до Съвета и Европейския парламент относно междинната оценка на програма „Перикъл 2020“ и в своята предварителна оценка под формата на работен документ, придружаващ предложението й (COM(2018)0369), Комисията заключи, че следва да се окаже подкрепа за продължаването на програмата и след 2020 г. предвид нейната добавена стойност за Съюза, дългосрочното ѝ въздействие и устойчивостта на действията по нея, и приноса й за борбата срещу организираната престъпност.

 

__________________

 

1a SWD (2017) 444 окончателен и Ares (2917) 3289297 '30/06/2017

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Препоръката в междинната оценка е, че действията, финансирани по „Перикъл 2020“, следва да бъдат продължени, като се вземат предвид възможностите за опростяване на подаването на заявления, за насърчаване на диференциацията на бенефициерите, за запазване на акцента върху често повтарящите се и нововъзникващите заплахи, свързани с фалшифицирането, и за рационализиране на ключовите показатели за изпълнението.

(7)  Препоръката в междинната оценка е, че действията, финансирани по „Перикъл 2020“, следва да бъдат продължени, като същевременно се вземе предвид необходимостта от опростяване на подаването на заявления, от насърчаване на диференциацията на бенефициерите и от участие на максимален брой компетентни органи от различни държави в дейностите на програмата, за запазване на акцента върху често повтарящите се и нововъзникващите заплахи, свързани с фалшифицирането, и за рационализиране на ключовите показатели за изпълнението.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  В трети държави бяха разкрити центрове на фалшификации, а фалшифицирането на еврото придобива нарастващо международно измерение; следователно изграждането на капацитет и обучителните дейности с участието на компетентните органи от трети държави следва да се считат за съществени за постигането на ефективна защита на единната валута на Съюза и следва да бъдат допълнително насърчавани в контекста на програмата.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С оглед на това следва да бъде приета нова програма за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“). Следва да се гарантира, че програма „Перикъл IV“ е съгласувана с други съответни програми и действия и ги допълва. Поради това, за целите на изпълнението на програма „Перикъл IV“, Комисията следва да проведе в рамките на комитета, посочен в Регламент (ЕО) № 1338/2001, всички необходими консултации с основните участници, и по-специално компетентните национални органи, определени от държавите членки, Европейската централна банка и Европол, за да се оценят нуждите във връзка със защитата на еврото, и по-специално по отношение на обмена, помощта и обучението.

(8)  С оглед на това следва да бъде приета нова програма за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“). Следва да се гарантира, че програма „Перикъл IV“ е съгласувана с други съответни програми и действия и ги допълва. Поради това, за целите на изпълнението на програма „Перикъл IV“, Комисията следва да проведе в рамките на комитета, посочен в Регламент (ЕО) № 1338/2001, всички необходими консултации с основните участници, и по-специално компетентните национални органи, определени от държавите членки, Европейската централна банка и Европол, за да се оценят нуждите във връзка със защитата на еврото, и по-специално по отношение на обмена, помощта и обучението. Освен това, при прилагането на програмата, Комисията следва да се възползва от обширния опит на Европейската централна банка по отношение на провеждането на обучение и предоставянето на информация относно фалшифицираните евро банкноти.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Настоящият регламент спазва принципите на добавена стойност и пропорционалност. Програма „Перикъл IV“ следва да улеснява сътрудничеството сред държавите членки и между Комисията и държавите членки с цел защита на еврото срещу фалшифициране, без да отнема отговорностите на държавите членки и като използва ресурсите по-ефикасно, отколкото би могло да се постигне на национално равнище. Действията на равнището на Съюза са необходими и основателни, тъй като те несъмнено подпомагат държавите членки при колективната защита на еврото и насърчават използването на общи структури на Съюза с цел засилване на сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи.

(10)  Настоящият регламент спазва принципите на добавена стойност и пропорционалност. Програма „Перикъл IV“ следва да улеснява сътрудничеството сред държавите членки и между Комисията и държавите членки с цел защита на еврото срещу фалшифициране, без да отнема отговорностите на държавите членки и като използва ресурсите по-ефикасно, отколкото би могло да се постигне на национално равнище. Действията на равнището на Съюза са необходими и основателни, тъй като те несъмнено подпомагат държавите членки при колективната защита на еврото и насърчават използването на общи структури на Съюза с цел засилване на сътрудничеството и навременния и всеобхватен обмен на информация между компетентните органи.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на програма „Перикъл IV“, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Комисията следва да приема годишните работни програми, в които се определят приоритетите, разпределението на бюджета и критериите за оценяване във връзка с безвъзмездните средства за действия. Тези годишни работни програми следва да включват и изключителните и надлежно обосновани случаи, в които е необходимо увеличаване на съфинансирането с цел държавите членки да разполагат с по-голяма икономическа гъвкавост, която да има позволи да изпълняват и завършват проекти за защита на еврото по удовлетворителен начин.

(12)   За да се допълнят и изменят несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с работната програма, съгласно предвиденото от член 10 и показателите, посочени в член 12 и в приложението. Комисията следва да приема годишните работни програми, в които се определят приоритетите, разпределението на бюджета и критериите за оценяване във връзка с безвъзмездните средства за действия. Тези годишни работни програми следва да включват и изключителните и надлежно обосновани случаи, в които е необходимо увеличаване на съфинансирането с цел държавите членки да разполагат с по-голяма икономическа гъвкавост, която да има позволи да изпълняват и завършват проекти за защита на еврото по удовлетворителен начин. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предотвратяване на и борба с фалшифицирането и свързаните с него измами, като чрез това се повиши конкурентоспособността на икономиката на Съюза и се осигури устойчивост на публичните финанси.

Предотвратяването на и борбата с фалшифицирането и свързаните с него измами, чрез което се запазва целостта на системата на евробанкнотите и евромонетите, което засилва доверието на гражданите и предприемачите в истинността на банкнотите и монетите, и укрепва доверието в икономиката на Съюза, като същевременно осигурява устойчивостта на публичните финанси.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. е 7 700 0001a EUR (по текущи цени).

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. е 7 700 0001a EUR (по текущи цени).

 

__________________

 

Индикативно количество, в зависимост от общата многогодишна финансова рамка (МФР).

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмата се изпълнява от Комисията в сътрудничество с държавите членки чрез редовни консултации на различните етапи от това изпълнение, като се вземат предвид съответните мерки, предприети от други компетентни органи, и по-специално от Европейската централна банка и Европол.

2.  Програмата се изпълнява от Комисията в сътрудничество с държавите членки чрез редовни консултации на различните етапи от това изпълнение, като се осигурява последователност и се избягва ненужно припокриване със съответните мерки, предприети от други компетентни органи, и по-специално от Европейската централна банка и Европол. За тази цел при подготовката на работните програми в съответствие с член 10, Комисията взема предвид съществуващите и планираните дейности на ЕЦБ и Европол в областта на борбата срещу фалшифицирането на еврото и измамите с него.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – тире -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  най-добри практики за предотвратяване на фалшифицирането и измамите, свързани с еврото;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  използването на детекторни уреди с компютърно дублиране на данни;

—  използването на детекторни уреди;

Обосновка

С цел да се гарантира, че са обхванати всички възможни уреди.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

—  подпомагане на сътрудничеството при операции, в които участват поне две държави, когато такова подпомагане не се предоставя по други програми на европейските институции и органи;

—  подпомагане на сътрудничеството при операции, в които участват поне две държави, когато такова подпомагане не може да се предостави от други програми на европейските институции и органи;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Групите, посочени в параграф 2 от настоящия член, могат да включват участници от трети държави, ако това е важно за изпълнението на целите, предвидени в член 2.

3.  Групите, посочени в параграф 2 от настоящия член, могат да включват участници от трети държави.

Обосновка

При всички положения трябва да се търси изпълнение на целите, установени в член 2 (и в целия регламент).

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11, за да приема работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 2, се предоставя на Комисията от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

2.   Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 1 и член 12, параграф 2, се предоставя на Комисията от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 1 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, както и с представители на ЕЦБ и Европол.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета годишна информация за резултатите от програмата, като взема предвид количествените и качествените показатели, посочени в приложението към настоящото предложение.

3.  Комисията предоставя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейската централна банка, на Европол и на Европейската прокуратура, годишна информация за резултатите от програмата, като взема предвид количествените и качествените показатели, посочени в приложението към настоящото предложение.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета и Европейската централна банка.

3.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират прозрачността и видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

Изменение    25

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата ще бъде следена отблизо въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са постигнати общата и специфичната цел на програмата. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели:

Програмата ще бъде следена отблизо въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване, при минимална административна тежест и разходи, на това до каква степен са постигнати общата и специфичната цел на програмата. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели:

Изменение    26

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  брой на откритите фалшиви евробанкноти и евромонети;

a)  Броят на държавите членки и третите държави, чиито компетентни национални органи са участвали в дейностите по програмата;

Изменение    27

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  брой на закритите незаконни работилници; както и

б)  Брой на участниците и степента им на удовлетвореност, както и всякакви други коментари, които те евентуално са предоставили относно полезността на дейностите по програмата;

Изменение    28

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  обратна информация от участниците в действията, финансирани чрез програмата.

в)  информацията, получена от националните компетентни органи за броя на откритите фалшиви евро и незаконните работилници, демонтирани като пряко следствие от подобреното сътрудничество чрез програмата.

Изменение    29

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните и информацията, свързани с ключовите показатели за изпълнението, се събират ежегодно по следния начин:

Данните и информацията, свързани с ключовите показатели за изпълнението, се събират ежегодно от Комисията и бенефициерите на програмата.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът е основал своите изменения на внимателна преценка на средносрочната оценка на програма „Перикъл 2020“, състояща се от външен доклад, последван от Съобщение на Комисията (COM (2017) 741 окончателен) и работен документ на службите на Комисията (SWD (2017) 444 окончателен). Въпреки че междинната оценка съдържа много важна информация, според докладчика тя не може да замени подходяща оценка на въздействието с всички гаранции, произтичащи от тази оценка. Докладчикът обаче не желае да удължи процедурите, като настоява за извършването на оценка на въздействието.

Междинната оценка показа, че по принцип програма „Перикъл 2020“ изпълнява своите цели. Бяха изразени опасения във връзка с липсата на участие в дейностите по програмата от страна на компетентните национални органи, тъй като на практика изглежда, че от дейностите на програмата се възползват основно френските, испанските и италианските компетентни органи.

Второто опасение беше липсата на съответни ключови показатели за ефективност. Използваните показатели измерват броя на откритите фалшиви евро и броя на закритите незаконни работилници, но тези показатели не предоставят информация относно връзката между тези статистически данни и приноса на програмата за тях.

Докладчикът споделя посочените опасения. Докладчикът се надява да увеличи участието на държавите членки чрез по-тясното включване на техните компетентни национални органи в изготвянето на годишните работни програми.

По отношение на ключовите показатели за изпълнението докладчикът замени изброените в предложението на Комисията (приложение) с набор от показатели, които пряко измерват ефективността на дейностите по програмата.

Накрая, докладчикът разгледа подробно становището на ЕЦБ. Той изразява съгласие с ЕЦБ, че сътрудничеството между Комисията и ЕЦБ в рамките на новата програма „Перикъл IV“ следва да бъде засилено. Според него същото се отнася и за сътрудничеството с Европол. Настоящото предложение на Комисията оставя твърде много възможности за паралелно провеждани действия, като по този начин се създава риск от припокриване между тях. По тази причина, в членове 4, 10, 12 и 13 докладчикът добави позовавания на ЕЦБ и, когато е уместно, на Европол.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)

Позовавания

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Денис де Йонг

27.9.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Дата на приемане

4.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Дата на внасяне

7.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 февруари 2019 г.Правна информация