Postup : 2018/0194(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0069/2019

Předložené texty :

A8-0069/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0087

ZPRÁVA     ***I
PDF 226kWORD 84k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Dennis de Jong

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0369),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 133 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0240/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0069/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Unie a členské státy si vytýčily cíl přijmout opatření nezbytná k používání eura jako jednotné měny. Tato opatření zahrnují rovněž ochranu eura proti padělání a souvisejícím podvodům, což zvyšuje účinnost hospodářství Unie a zajišťuje udržitelnost veřejných financí.

(1)  Unie a členské státy si vytýčily cíl přijmout opatření nezbytná k používání eura jako jednotné měny. Tato opatření zahrnují rovněž ochranu eura proti padělání a souvisejícím podvodům s cílem zajistit účinnost hospodářství Unie a zabezpečit udržitelnost veřejných financí.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Akce na podporu výměny informací a pracovníků, technické a vědecké pomoci a specializovaného odborného vzdělávání významně pomáhají chránit jednotnou měnu Unie proti padělání a souvisejícím podvodům, a tak dosáhnout v celé Unii vysoké a rovnocenné ochrany a ukázat, že je Unie schopna postavit se závažné organizované trestné činnosti.

(3)  Akce na podporu výměny informací a pracovníků, technické a vědecké pomoci a specializovaného odborného vzdělávání významně pomáhají chránit jednotnou měnu Unie proti padělání a souvisejícím podvodům, a tak dosáhnout v celé Unii vysoké a rovnocenné ochrany a ukázat, že je Unie schopna postavit se závažné organizované trestné činnosti. Tyto akce rovněž pomáhají řešit společné problémy a provázanost s praním peněz a organizovanou trestnou činností.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Program za účelem ochrany eura proti padělání přispívá ke zvyšování povědomí občanů Unie a ke zlepšení ochrany eura, především soustavným šířením výsledků akcí podporovaných v rámci uvedeného programu.

(4)  Program za účelem ochrany eura proti padělání přispívá ke zvyšování povědomí občanů Unie a jejich důvěry v tuto měnu a ke zlepšení ochrany eura, především soustavným šířením výsledků akcí podporovaných v rámci uvedeného programu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Řádná ochrana eura proti padělání je klíčovou složkou zabezpečeného a konkurenceschopného hospodářství EU a přímo souvisí s cílem EU zlepšovat efektivní fungování hospodářské a měnové unie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení v polovině období programu Pericles 2020 dospěla Komise k závěru, že je třeba podpořit pokračování programu po roce 2020 s ohledem na jeho přidanou hodnotu EU, jeho dlouhodobý dopad a udržitelnost jeho akcí.

(6)  V rozporu se standardním postupem nebylo provedeno samostatné posouzení dopadu programu. To může být částečně vysvětleno tím, že Komise v roce 2017 provedla hodnocení programu v polovině období, jež bylo podpořeno nezávislou zprávou1a. Ačkoli celkově zpráva hodnotí program pozitivně, vyjadřuje znepokojení nad omezeným počtem příslušných orgánů, které se podílejí na činnostech programu, a nad kvalitou klíčových ukazatelů výkonnosti používaných pro měření výsledků programu. Komise ve svém sdělení Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení v polovině období programu Pericles 2020 a v hodnocení ex ante v podobě pracovního dokumentu útvarů Komise, který je připojen k jejímu návrhu (COM(2018)0369), dospěla k závěru, že je třeba podpořit pokračování programu po roce 2020 s ohledem na jeho unijní přidanou hodnotu , jeho dlouhodobý dopad a udržitelnost jeho akcí a na jeho příspěvek k boji proti organizované trestné činnosti..

 

__________________

 

1a SWD(2017)444 final a Ares(2917)3289297 ze dne 30. 6. 2017

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Doporučení obsažené v hodnocení v polovině období bylo, že akce financované v rámci programu Pericles 2020, by měly pokračovat, s přihlédnutím k možnostem zjednodušit podávání žádostí, stimulovat diferenciaci příjemců, nadále se zaměřit na vznikající a opakující se hrozby padělání a zracionalizovat klíčové ukazatele výkonnosti.

(7)  Doporučení obsažené v hodnocení v polovině období bylo, že akce financované v rámci programu Pericles 2020 by měly pokračovat, přičemž je však třeba zabývat se nutností zjednodušit podávání žádostí, stimulovat diferenciaci příjemců a účast co nejvyššího počtu příslušných orgánů z různých zemí na činnostech programu, nadále se zaměřit na vznikající a opakující se hrozby padělání a zracionalizovat klíčové ukazatele výkonnosti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Padělatelské hotspoty byly odhaleny ve třetích zemích a padělání eura má stále více rostoucí mezinárodní rozměr; je proto nutné, aby byly činnosti v oblasti budování kapacit a odborné přípravy, které zahrnují příslušné orgány ze třetích zemí, považovány za nezbytné k dosažení účinné ochrany jednotné měny Unie a aby byly v rámci programu dále podporovány.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Proto by měl být přijat nový program na období 2021–2027 („program Pericles IV“). Mělo by být zajištěno, aby byl program Pericles IV v souladu s jinými relevantními programy a akcemi a aby je doplňoval. Komise by proto pro účely provádění programu Pericles IV měla ve výboru uvedeném v nařízení (ES) č. 1338/2001 s ohledem na vyhodnocení potřeby ochrany eura uskutečnit veškeré potřebné konzultace s hlavními dotčenými stranami (zejména příslušnými vnitrostátními orgány určenými členskými státy, Evropskou centrální bankou a Europolem), zejména pokud jde o výměny, pomoc a odborné vzdělávání.

(8)  Proto by měl být přijat nový program na období 2021–2027 („program Pericles IV“). Mělo by být zajištěno, aby byl program Pericles IV v souladu s jinými relevantními programy a akcemi a aby je doplňoval. Komise by proto pro účely provádění programu Pericles IV měla ve výboru uvedeném v nařízení (ES) č. 1338/2001 s ohledem na vyhodnocení potřeby ochrany eura uskutečnit veškeré potřebné konzultace s hlavními dotčenými stranami (zejména příslušnými vnitrostátními orgány určenými členskými státy, Evropskou centrální bankou a Europolem), zejména pokud jde o výměny, pomoc a odborné vzdělávání. Komise by navíc při provádění programu měla vycházet z velkých zkušeností Evropské centrální banky, pokud jde o vedení odborné přípravy a poskytování informací o padělaných eurobankovkách.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Toto nařízení je v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality. Program Pericles IV by měl usnadňovat spolupráci mezi členskými státy a mezi Komisí a členskými státy za účelem ochrany eura proti padělání, aniž by zasahoval do povinností členských států, a využívá zdroje účinněji, než by bylo možno dosáhnout na vnitrostátní úrovni. Opatření na úrovni Unie je nezbytné a odůvodněné, jelikož členským státům jednoznačně pomáhá při společné ochraně eura a podporuje využívání společných struktur Unie ke zvýšení spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány.

(10)  Toto nařízení je v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality. Program Pericles IV by měl usnadňovat spolupráci mezi členskými státy a mezi Komisí a členskými státy za účelem ochrany eura proti padělání, aniž by zasahoval do povinností členských států, a využívá zdroje účinněji, než by bylo možno dosáhnout na vnitrostátní úrovni. Opatření na úrovni Unie je nezbytné a odůvodněné, jelikož členským státům jednoznačně pomáhá při společné ochraně eura a podporuje využívání společných struktur Unie ke zvýšení spolupráce a včasné a komplexní výměny informací mezi příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění programu Pericles IV by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Komise by měla přijmout roční pracovní programy, které stanoví priority, rozdělení rozpočtu a hodnotící kritéria pro udělování grantů na akce. Součástí ročního pracovního programu by měly být mimořádné a řádně odůvodněné případy, kdy je nutné zvýšit spolufinancování, aby byly členské státy ekonomicky flexibilnější, a mohly tedy uspokojivě uskutečnit a dokončit projekty na ochranu a zabezpečení eura.

(12)   S cílem doplnit a pozměnit určité jiné než podstatné prvky tohoto nařízení by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie , pokud jde o pracovní programy uvedené v článcích 10 a ukazatelé uvedené v článku 16 a v příloze. Komise by měla přijmout roční pracovní programy, které stanoví priority, rozdělení rozpočtu a hodnotící kritéria pro udělování grantů na akce. Součástí ročního pracovního programu by měly být mimořádné a řádně odůvodněné případy, kdy je nutné zvýšit spolufinancování, aby byly členské státy ekonomicky flexibilnější, a mohly tedy uspokojivě uskutečnit a dokončit projekty na ochranu a zabezpečení eura. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bránit padělání měny a souvisejícím podvodům a bojovat proti nim, zvyšovat tak konkurenceschopnost hospodářství Unie a zajišťovat udržitelnost veřejných financí.

bránit padělání měny a souvisejícím podvodům a bojovat proti nim, a tak zachovávat integritu eurobankovek a euromincí, což zvyšuje důvěru občanů a podniků v pravost eurobankovek a euromincí a tak posiluje důvěru v hospodářství Unie, přičemž zajišťuje udržitelnost veřejných financí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí na provádění programu v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 činí 7 700 000 EUR (v běžných cenách).

1.  Finanční krytí na provádění programu v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 činí 7 700 000 EUR 1a (v běžných cenách).

 

__________________

 

1a Pouze orientační částka, v závislosti na celkovém VFR.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program provádí Komise ve spolupráci s členskými státy prostřednictvím pravidelných konzultací v různých fázích provádění programu s přihlédnutím k relevantním opatřením přijatým ostatními příslušnými subjekty, zejména Evropskou centrální bankou a Europolem.

2.  Program provádí Komise ve spolupráci s členskými státy prostřednictvím pravidelných konzultací v různých fázích provádění programu, přičemž je třeba zajistit soudržnost a vyhnout se zbytečné duplicitě s relevantními opatřeními přijatými ostatními příslušnými subjekty, zejména Evropskou centrální bankou a Europolem. Za tímto účelem Komise při přípravě pracovních programů podle článku 10 přihlíží ke stávajícím a plánovaným činnostem ECB a Europolu, jež se zaměřují proti padělání eura a podvodům.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – odrážka -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-  osvědčené postupy při předcházení padělání a podvodům týkajícím se eura;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

—  využívání nástrojů k rozpoznání padělků s počítačovou podporou,

—  využívání nástrojů k rozpoznání padělků,

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby ustanovení zahrnovalo veškeré možné nástroje.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

—  podporu pro spolupráci na činnostech, do nichž se zapojí nejméně dva státy, pokud tuto podporu nelze poskytnout z jiných programů evropských orgánů a institucí,

—  podporu pro spolupráci na činnostech, do nichž se zapojí nejméně dva státy, pokud tato podpora nemůže být poskytnuta z jiných programů evropských orgánů a institucí,

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Skupiny uvedené v odstavci 2 tohoto článku mohou zahrnovat účastníky ze třetích zemí, je-li to důležité pro naplnění cílů vytýčených v článku 2.

3.  Skupiny uvedené v odstavci 2 tohoto článku mohou zahrnovat účastníky ze třetích zemí.

Odůvodnění

O splnění cílů článku 2 (a celého nařízení) je třeba usilovat tak jako tak.

Pozměňovací návrh  18

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program je prováděn pracovními programy, jak je uvedeno v článku 110 finančního nařízení.

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11 za účelem přijetí pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 12 odst. 2 je Komisi svěřena na dobu od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 2 je Komisi svěřena na dobu od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 12 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončí přenesení pravomoci upřesněné v daném rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, jakož i se zástupci ECB a Europolu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise poskytuje každoročně informace o výsledcích programu Evropskému parlamentu Radě, při zohlednění kvantitativních a kvalitativních ukazatelů stanovených v příloze tohoto návrhu.

3.  Komise poskytuje každoročně informace o výsledcích programu Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Europolu, Eurojustu a Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) při zohlednění kvantitativních a kvalitativních ukazatelů stanovených v příloze tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu s vlastními připomínkami Evropskému parlamentu, Radě Evropské centrální bance.

3.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu s vlastními připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Europolu, Eurojustu a Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uznávají původ a zajišťují viditelnost financování ze strany Unie (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tak, že poskytují soudržné, efektivní a přiměřené informace zaměřené na četné cílové skupiny, včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uznávají původ a zajišťují transparentnost a viditelnost financování ze strany Unie (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tak, že poskytují soudržné, efektivní a přiměřené informace zaměřené na četné cílové skupiny, včetně médií a veřejnosti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program bude pečlivě sledován na základě souboru ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecného a konkrétního cíle programu. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:

Program bude pečlivě sledován na základě souboru ukazatelů určených k měření, a to za minimální administrativní zátěže a nákladů, rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecného a konkrétního cíle programu. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet zjištěných padělků eura;

a)  počet členských států a třetích zemí, jejichž příslušné vnitrostátní orgány se účastní činností prováděných v rámci programu;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet zlikvidovaných padělatelských dílen a

b)  počet účastníků a jejich míru spokojenosti, jakož i jakákoli další zpětná vazba, kterou mohli poskytnout ohledně užitečnosti činností v rámci programu;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zpětná vazba od účastníků akcí financovaných z programu.

c)   informace získané od příslušných vnitrostátních orgánů o počtu odhalených padělků eura a zlikvidovaných padělatelských dílen jako přímý důsledek lepší spolupráce prostřednictvím programu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje a informace pro klíčové ukazatele výkonnosti každoročně shromažďují tyto subjekty:

Údaje a informace pro klíčové ukazatele výkonnosti každoročně shromažďují Komise a příjemci tohoto programu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Pozměňovací návrhy zpravodaje vycházejí z pečlivého posouzení hodnocení programu Pericles 2020 v polovině období, jež sestávalo z externí zprávy, po níž následovalo sdělení Komise (COM(2017)741 final) a pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2017)444 final). Ačkoli hodnocení v polovině období obsahuje mnoho relevantních informací, nemůže podle názoru zpravodaje nahradit řádné posouzení dopadu se všemi zárukami, jež k takovému posouzení patří. Zpravodaj však nechtěl celý postup prodloužit tím, že by na tomto posouzení dopadu trval.

Hodnocení v polovině období ukázalo, že program Pericles 2020 obecně plní své cíle. Bylo vyjádřeno znepokojení nad malou účastí příslušných vnitrostátních orgánů na činnostech programu, neboť v praxi se zdá, že činnost programu využívají především příslušné vnitrostátní orgány z Francie, Španělska a Itálie.

Druhým důvodem k obavám byly chybějící příslušné klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatele, které se používají, zaznamenávají počet zjištěných padělků eura a počet zlikvidovaných padělatelských dílen, neposkytují však žádné informace o vzájemném vztahu těchto statistik, ani o tom, jak k nim přispěl tento program.

Zpravodaj toto znepokojení sdílí. Užším zapojením příslušných vnitrostátních orgánů členských států do stanovení ročních pracovních programů hodlá zpravodaj zvýšit jejich účast.

S ohledem na klíčové ukazatele výkonnosti zpravodaj nahradil ty, které jsou uvedeny v návrhu Komise (příloha), souborem ukazatelů přímo měřících účinnost činností programu.

Zpravodaj se rovněž podrobně seznámil se stanoviskem ECB. Souhlasí s ECB, že by měla být posílena spolupráce mezi Komisí a ECB v rámci nového programu Pericles IV. Totéž podle něj platí pro spolupráci s Europolem. Stávající návrh Komise ponechává příliš velký prostor pro paralelní opatření, čímž hrozí, že se budou navzájem překrývat. Proto zpravodaj do článků 4, 10, 12 a 13 vložil odkazy na ECB a případně Europol.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021-2027 (program „Pericles IV“)

Referenční údaje

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Datum předložení EP

31.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum předložení

7.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. února 2019Právní upozornění