Διαδικασία : 2018/0194(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0069/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0069/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0087

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 243kWORD 95k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Dennis de Jong

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0369),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 133 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0240/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0069/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χρήση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και συναφείς απάτες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της οικονομίας της Ένωσης και τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

(1)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χρήση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και συναφείς απάτες, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της οικονομίας της Ένωσης και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι δράσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικού, την τεχνική και επιστημονική βοήθεια και την ειδική κατάρτιση συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του ενιαίου νομίσματος της Ένωσης από την παραχάραξη και κιβδηλεία, και τη συναφή απάτη, προσφέροντας υψηλό και ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση, ενώ συγχρόνως καταδεικνύουν την ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα.

(3)  Οι δράσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικού, την τεχνική και επιστημονική βοήθεια και την ειδική κατάρτιση συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του ενιαίου νομίσματος της Ένωσης από την παραχάραξη και κιβδηλεία, και τη συναφή απάτη, προσφέροντας υψηλό και ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση, ενώ συγχρόνως καταδεικνύουν την ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με το οργανωμένο έγκλημα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ένα πρόγραμμα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης, βελτιώνοντας την προστασία του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της διαρκούς διάδοσης των αποτελεσμάτων των δράσεων που στηρίζει το εν λόγω πρόγραμμα.

(4)  Ένα πρόγραμμα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους στο εν λόγω νόμισμα και βελτιώνοντας την προστασία του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της διαρκούς διάδοσης των αποτελεσμάτων των δράσεων που στηρίζει το εν λόγω πρόγραμμα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η πλήρης προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία αποτελεί βασική συνιστώσα μιας ασφαλούς και ανταγωνιστικής ενωσιακής οικονομίας, και συνδέεται άμεσα με τον ενωσιακό στόχο για τη βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στην ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Pericles 2020, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η συνέχιση του προγράμματος Pericles 2020 και μετά το 2020, δεδομένης της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και της βιωσιμότητας των δράσεών του.

(6)  Σε αντίθεση με τη συνήθη διαδικασία, δεν διενεργήθηκε χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων του προγράμματος. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από το γεγονός ότι η Επιτροπή διενήργησε ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος το 2017, βασιζόμενη σε ανεξάρτητη έκθεση. Μολονότι η έκθεση είναι γενικά θετική όσον αφορά το πρόγραμμα, εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τον περιορισμένο αριθμό αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος, καθώς και σχετικά με την ποιότητα των βασικών δεικτών επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Pericles 2020 και στην εκ των προτέρων αξιολόγησή της με τη μορφή εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της, το οποίο συνοδεύει την πρότασή της (COM(2018)0369), η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η συνέχιση του προγράμματος και μετά το 2020, δεδομένης της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας του, των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και της βιωσιμότητας των δράσεών του, καθώς και της συνεισφοράς του στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

 

__________________

 

SWD(2017)444 final και Ares(2917)3289297 '30/06/2017

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Οι συμβουλές που περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση αξιολόγηση είναι ότι οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Pericles 2020 θα πρέπει να συνεχιστούν, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων να απλουστευθεί η υποβολή αιτήσεων, να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση των δικαιούχων, να συνεχιστεί η εστίαση στις αναδυόμενες και επαναλαμβανόμενες απειλές παραχάραξης και κιβδηλείας, και να εξορθολογιστούν οι βασικοί δείκτες επιδόσεων.

(7)  Οι συμβουλές που περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση αξιολόγηση είναι ότι οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Pericles 2020 θα πρέπει να συνεχιστούν, και παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανάγκη να απλουστευθεί η υποβολή αιτήσεων, να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση των δικαιούχων και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αρμόδιων αρχών από διάφορες χώρες στις δραστηριότητες του προγράμματος, να συνεχιστεί η εστίαση στις αναδυόμενες και επαναλαμβανόμενες απειλές παραχάραξης και κιβδηλείας, και να εξορθολογιστούν οι βασικοί δείκτες επιδόσεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Έχουν εντοπιστεί κέντρα παραχάραξης και κιβδηλείας σε τρίτες χώρες, και η παραχάραξη και κιβδηλεία του ευρώ αποκτά όλο και μεγαλύτερη διεθνή διάσταση· ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ικανοτήτων και οι δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητες για να επιτευχθεί η αποτελεσματική προστασία του ενιαίου νομίσματος της Ένωσης, και θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθεί ένα νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 («πρόγραμμα Pericles IV»). Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα Pericles IV είναι συνεπές και συμπληρωματικό προς άλλα συναφή προγράμματα και δράσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει όλες τις αναγκαίες διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με την προστασία του ευρώ με τα βασικά εμπλεκόμενα μέρη, ιδίως με τις οριζόμενες από τα κράτη μέλη αρμόδιες εθνικές αρχές, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπόλ, στο πλαίσιο της αναφερόμενης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις ανταλλαγές, τη συνδρομή και την κατάρτιση, για τον σκοπό της εφαρμογής του προγράμματος Pericles IV.

(8)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθεί ένα νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 («πρόγραμμα Pericles IV»). Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα Pericles IV είναι συνεπές και συμπληρωματικό προς άλλα συναφή προγράμματα και δράσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει όλες τις αναγκαίες διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με την προστασία του ευρώ με τα βασικά εμπλεκόμενα μέρη, ιδίως με τις οριζόμενες από τα κράτη μέλη αρμόδιες εθνικές αρχές, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπόλ, στο πλαίσιο της αναφερόμενης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις ανταλλαγές, τη συνδρομή και την κατάρτιση, για τον σκοπό της εφαρμογής του προγράμματος Pericles IV. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την τεράστια πείρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ο παρών κανονισμός τηρεί τις αρχές της προστιθέμενης αξίας και της αναλογικότητας. Το πρόγραμμα Pericles IV αναμένεται να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με στόχο την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, με αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο. Η δράση στο επίπεδο της Ένωσης είναι αναγκαία και δικαιολογημένη, διότι βοηθά σαφώς τα κράτη μέλη να προστατεύουν συλλογικά το ευρώ και ενθαρρύνει τη χρήση κοινών μηχανισμών της Ένωσης για την καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

(10)  Ο παρών κανονισμός τηρεί τις αρχές της προστιθέμενης αξίας και της αναλογικότητας. Το πρόγραμμα Pericles IV αναμένεται να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με στόχο την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, με αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο. Η δράση στο επίπεδο της Ένωσης είναι αναγκαία και δικαιολογημένη, διότι βοηθά σαφώς τα κράτη μέλη να προστατεύουν συλλογικά το ευρώ και ενθαρρύνει τη χρήση κοινών μηχανισμών της Ένωσης για την καλύτερη συνεργασία και την έγκαιρη και διεξοδική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του προγράμματος Pericles IV, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας, στα οποία θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες, η κατανομή του προϋπολογισμού και τα κριτήρια αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις των δράσεων. Οι έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαία η αύξηση της συγχρηματοδότησης ώστε να παρέχεται στα κράτη μέλη μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν και να ολοκληρώνουν ικανοποιητικά τα σχέδια προστασίας και διασφάλισης του ευρώ, θα πρέπει να είναι μέρος των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.

(12)   Για να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 και τους δείκτες που προβλέπονται στο άρθρο 12 και στο παράρτημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας, στα οποία θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες, η κατανομή του προϋπολογισμού και τα κριτήρια αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις των δράσεων. Οι έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαία η αύξηση της συγχρηματοδότησης ώστε να παρέχεται στα κράτη μέλη μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν και να ολοκληρώνουν ικανοποιητικά τα σχέδια προστασίας και διασφάλισης του ευρώ, θα πρέπει να είναι μέρος των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

την πρόληψη και την καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας, καθώς και της συναφούς απάτης, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης και στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

την πρόληψη και την καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας, καθώς και της συναφούς απάτης, ούτως ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ, πράγμα που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στην αυθεντικότητα των εν λόγω χαρτονομισμάτων και κερμάτων, και κατ’ επέκταση την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ένωσης, και παράλληλα να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 ορίζεται σε 7 700 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές).

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 ορίζεται σε 7 700 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές).

 

__________________

 

Ενδεικτικό ποσό μόνο, ανάλογα με το συνολικό ΠΔΠ.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με τακτικές διαβουλεύσεις σε διάφορα στάδια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή μέτρα που λαμβάνουν άλλες αρμόδιες οντότητες, ιδίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπόλ.

2.  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με τακτικές διαβουλεύσεις σε διάφορα στάδια της εφαρμογής του προγράμματος, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συνέπεια και αποφεύγεται κάθε περιττή αλληλεπικάλυψη με τα συναφή μέτρα που λαμβάνουν άλλες αρμόδιες οντότητες, ιδίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπόλ. Για τον σκοπό αυτόν, κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 10, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΕΚΤ και της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ, καθώς και της συναφούς απάτης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  στις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της παραποίησης και κιβδηλείας καθώς και της απάτης σε σχέση με το ευρώ,

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  στη χρήση μέσων ανίχνευσης, ιδίως με τη βοήθεια εφαρμογών πληροφορικής,

—  στη χρήση μέσων ανίχνευσης,

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καλύπτονται όλα τα δυνητικά μέσα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  στήριξη της συνεργασίας σε ενέργειες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη, όταν η στήριξη αυτή δεν είναι διαθέσιμη από άλλα προγράμματα των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών·

—  στήριξη της συνεργασίας σε ενέργειες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη, όταν η στήριξη αυτή δεν μπορεί να καταστεί διαθέσιμη από άλλα προγράμματα των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι ομάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, εάν αυτό είναι σημαντικό για την εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 2.

3.  Οι ομάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του άρθρου 2 (και του συνόλου του κανονισμού) πρέπει να επιδιώκονται εν πάση περιπτώσει.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω προγραμμάτων εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11, με σκοπό την έγκριση των προγραμμάτων εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

2.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, καθώς και εκπροσώπους της ΕΚΤ και της Ευρωπόλ.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή ενημερώνει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας πρότασης.

3.  Η Επιτροπή ενημερώνει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπόλ, την Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για τα αποτελέσματα του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, καθώς και τις σχετικές παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

3.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, καθώς και τις σχετικές παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπόλ, την Eurojust, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, στη βάση μιας δέσμης δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος. Προς τον σκοπό αυτόν, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, στη βάση μιας δέσμης δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση, με τον ελάχιστο διοικητικό φόρτο και κόστος, του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος. Προς τον σκοπό αυτόν, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Αριθμός πλαστών ευρώ που εντοπίστηκαν·

α)  Αριθμός των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, των οποίων οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν συμμετάσχει στις δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Αριθμός παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν· και

β)  Αριθμός συμμετεχόντων και βαθμός ικανοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλη παρατήρηση που ενδέχεται να έχει υποβληθεί όσον αφορά τη χρησιμότητα των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Παρατηρήσεις που λήφθηκαν από συμμετέχοντες στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

γ)  Πληροφορίες που λήφθηκαν από εθνικές αρμόδιες αρχές σχετικά με τον αριθμό των πλαστών ευρώ που εντοπίστηκαν και των παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν ως άμεση συνέπεια της βελτιωμένης συνεργασίας μέσω του προγράμματος.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων συλλέγονται ετησίως από τους ακόλουθους παράγοντες:

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων συλλέγονται ετησίως από την Επιτροπή και τους δικαιούχους του προγράμματος.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής έχει βασίσει τις τροπολογίες του στην ενδελεχή εξέταση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος Pericles 2020, η οποία αποτελείται από μια εξωτερική έκθεση, ακολουθούμενη από την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2017)741 final) καθώς και ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2017)444 final). Μολονότι η ενδιάμεση αξιολόγηση περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες, κατά την άποψη του εισηγητή, δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ορθή εκτίμηση επιπτώσεων, με όλες τις διασφαλίσεις που είναι εγγενείς στην εν λόγω αξιολόγηση. Ωστόσο, ο εισηγητής δεν θέλησε να παρατείνει τις διαδικασίες επιμένοντας σε μια τέτοια εκτίμηση επιπτώσεων.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση κατέδειξε ότι, σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα Pericles 2020 ανταποκρίνεται στους στόχους του. Εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη συμμετοχής των αρμόδιων εθνικών αρχών στις δραστηριότητες του προγράμματος, δεδομένου ότι στην πράξη κυρίως οι γαλλικές, οι ισπανικές και οι ιταλικές αρμόδιες εθνικές αρχές φαίνεται να επωφελούνται από τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Η δεύτερη ανησυχία ήταν η έλλειψη σχετικών βασικών δεικτών επιδόσεων. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν μετρούν τον αριθμό των πλαστών ευρώ που εντοπίστηκαν και τον αριθμό των παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν, αλλά οι δείκτες αυτοί δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ των εν λόγω στατιστικών και της συνεισφοράς του προγράμματος σε αυτές.

Ο εισηγητής συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες. Με την ενίσχυση του ρόλου των αρμόδιων εθνικών αρχών των κρατών μελών στην κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, ο εισηγητής ελπίζει ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή τους.

Όσον αφορά τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, ο εισηγητής αντικατέστησε αυτούς που απαριθμούνται στην πρόταση της Επιτροπής (παράρτημα) με μια σειρά δεικτών που μετρούν απευθείας την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Τέλος, ο εισηγητής εξέτασε λεπτομερώς τη γνωμοδότηση της ΕΚΤ. Συμφωνεί με την ΕΚΤ ότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΚΤ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Pericles IV θα πρέπει να ενισχυθεί. Κατά την άποψή του, το ίδιο ισχύει για τη συνεργασία με την Ευρωπόλ. Η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής αφήνει υπερβολικά μεγάλα περιθώρια για παράλληλες ενέργειες, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, στα άρθρα 4, 10, 12 και 13, ο εισηγητής πρόσθεσε αναφορές στην ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, στην Ευρωπόλ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Ημερομηνία κατάθεσης

7.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου