Menetlus : 2018/0194(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0069/2019

Esitatud tekstid :

A8-0069/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 8.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0087

RAPORT     ***I
PDF 200kWORD 91k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“)

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Dennis de Jong

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“)

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0369),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 133, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0240/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0069/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Liit ja liikmesriigid on seadnud endale eesmärgiks kehtestada meetmed, mida on vaja euro kasutamiseks ühisrahana. Need meetmed hõlmavad euro kaitset võltsimise ning sellega seotud kelmuste ja pettuste eest, suurendades nii liidu majanduse mõjusust ja kindlustades riikide rahanduse jätkusuutlikkuse.

(1)  Liit ja liikmesriigid on seadnud endale eesmärgiks kehtestada meetmed, mida on vaja euro kasutamiseks ühisrahana. Need meetmed hõlmavad euro kaitset võltsimise ning sellega seotud kelmuste ja pettuste eest, et tagada nii liidu majanduse mõjusus ja kindlustada riikide rahanduse jätkusuutlikkus.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Meetmed, mille eesmärk on edendada teabe ja töötajate vahetamist, tehnilist ja teaduslikku abi ning eriotstarbelist koolitust, aitavad oluliselt kaitsta liidu ühisraha võltsimise ja sellega seotud kelmuste ja pettuste eest ning seega saavutada võrdselt kõrgetasemelise kaitse kogu liidus, näidates samal ajal liidu suutlikkust võidelda raske organiseeritud kuritegevuse vastu.

(3)  Meetmed, mille eesmärk on edendada teabe ja töötajate vahetamist, tehnilist ja teaduslikku abi ning eriotstarbelist koolitust, aitavad oluliselt kaitsta liidu ühisraha võltsimise ja sellega seotud kelmuste ja pettuste eest ning seega saavutada võrdselt kõrgetasemelise kaitse kogu liidus, näidates samal ajal liidu suutlikkust võidelda raske organiseeritud kuritegevuse vastu. Sellised meetmed aitavad tegeleda ühiste probleemidega ja sidemetega rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse vahel.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Euro võltsimise eest kaitsmise programm aitab kaasa liidu kodanike teadlikkuse suurendamisele, parandades euro kaitset, eriti selle programmi raames toetatud meetmete tulemuste pideva levitamise kaudu.

(4)  Euro võltsimise eest kaitsmise programm aitab kaasa liidu kodanike teadlikkuse suurendamisele, suurendab nende usaldust selle vääringu suhtes ja parandab euro kaitset, eriti selle programmi raames toetatud meetmete tulemuste pideva levitamise kaudu.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Euro usaldusväärne kaitse võltsimise eest on turvalise ja konkurentsivõimelise ELi majanduse oluline osa ning on otseselt seotud ELi eesmärgiga parandada majandus- ja rahaliidu tõhusat toimimist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule programmi „Perikles 2020“ vahehindamise kohta jõudis komisjon järeldusele, et tuleks toetada programmi „Perikles 2020“ jätkamist pärast aastat 2020, kuna programm pakub lisaväärtust, sellel on pikaajaline mõju ja see on jätkusuutlik.

(6)  Vastupidiselt standardmenetlusele ei viidud läbi programmi kohta eraldi mõjuhinnangut. Seda võib osaliselt seletada asjaoluga, et 2017. aastal korraldas komisjon programmi vahehindamise, mida toetas sõltumatu aruanne1a. Kuigi aruanne on üldiselt programmi suhtes positiivne, väljendatakse seal muret programmi tegevuses osalevate pädevate asutuste piiratud arvu ja programmi tulemuste mõõtmiseks kasutatavate peamiste tulemusnäitajate kvaliteedi pärast. Oma teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule programmi „Perikles 2020“ vahehindamise kohta ning oma eelhindamises komisjoni talituste töödokumendi vormis, mis on lisatud ettepanekule (COM(2018)0369) jõudis komisjon järeldusele, et tuleks toetada programmi jätkamist pärast aastat 2020, kuna programm pakub liidu lisaväärtust, sellel on pikaajaline mõju ja see on jätkusuutlik ning aitab võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu.

 

__________________

 

1a SWD(2017)444 final ja Ares(2917)3289297 '30/06/2017

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Vahehindamine sisaldas nõuannet, et programmi „Perikles 2020“ raames rahastatud meetmeid tuleks jätkata, võttes arvesse võimalusi taotluste esitamise lihtsustamiseks, abisaajate paremaks eristamiseks, jätkuvaks keskendumiseks uutele ja korduvatele võltsimisohtudele ning peamiste tulemusnäitajate ühtlustamiseks.

(7)  Vahehindamine sisaldas nõuannet, et programmi „Perikles 2020“ raames rahastatud meetmeid tuleks jätkata, tegeledes samas vajadusega taotluste esitamist lihtsustada, abisaajaid paremini eristada ning kaasata programmi tegevusse maksimaalselt pädevaid asutusi eri riikidest, jätkuvalt keskenduda uutele ja korduvatele võltsimisohtudele ning ühtlustada peamisi tulemusnäitajaid.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Kolmandates riikides on avastatud sagedaste võltsimisjuhtumitega paiku ja euro võltsimise rahvusvaheline mõõde kasvab; seepärast tuleb pidada väga oluliseks kolmandate riikide pädevaid asutusi kaasavaid koolitusi ja suutlikkuse suurendamist, et liidu ühisraha tõhusalt kaitsta, ning seda tuleks programmiga veelgi julgustada.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Seega tuleks vastu võtta uus programm perioodiks 2021–2027 (programm „Perikles IV“). Tuleks tagada, et programm „Perikles IV“ oleks kooskõlas muude asjakohaste programmide ja meetmetega ning täiendaks neid. Programmi „Perikles IV“ kohaldamiseks peaks komisjon seoses euro kaitse hindamise vajadustega korraldama seetõttu kõik vajalikud konsultatsioonid peamiste asjaosalistega (eelkõige liikmesriikide määratud pädevad riigiasutused, Euroopa Keskpank ja Europol) määruses (EÜ) nr 1338/2001 osutatud komitee raames, eriti sellistes valdkondades nagu vahetused, abi ja koolitus.

(8)  Seega tuleks vastu võtta uus programm perioodiks 2021–2027 (programm „Perikles IV“). Tuleks tagada, et programm „Perikles IV“ oleks kooskõlas muude asjakohaste programmide ja meetmetega ning täiendaks neid. Programmi „Perikles IV“ kohaldamiseks peaks komisjon seoses euro kaitse hindamise vajadustega korraldama seetõttu kõik vajalikud konsultatsioonid peamiste asjaosalistega (eelkõige liikmesriikide määratud pädevad riigiasutused, Euroopa Keskpank ja Europol) määruses (EÜ) nr 1338/2001 osutatud komitee raames, eriti sellistes valdkondades nagu vahetused, abi ja koolitus. Lisaks peaks komisjon programmi rakendades kasutama Euroopa Keskpanga väga suuri kogemusi koolituste läbiviimisel ja teabe pakkumisel euro pangatähtede võltsingute kohta.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Käesolev määrus on vastavuses lisaväärtuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega. Programm „Perikles IV“ peaks hõlbustama koostööd liikmesriikide vahel ning komisjoni ja liikmesriikide vahel, et kaitsta eurot võltsimise eest, minemata sealjuures vastuollu liikmesriikide kohustustega ning kasutades vahendeid tõhusamalt, kui seda saaks teha riigi tasandil. Liidu tasandi meetmed on vajalikud ja õigustatud, sest on ilmne, et nendega aidatakse liikmesriikidel ühiselt eurot kaitsta ja ergutatakse ühiste liidu struktuuride kasutamist, et suurendada koostööd ja teabevahetust pädevate asutuste vahel.

(10)  Käesolev määrus on vastavuses lisaväärtuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega. Programm „Perikles IV“ peaks hõlbustama koostööd liikmesriikide vahel ning komisjoni ja liikmesriikide vahel, et kaitsta eurot võltsimise eest, minemata sealjuures vastuollu liikmesriikide kohustustega ning kasutades vahendeid tõhusamalt, kui seda saaks teha riigi tasandil. Liidu tasandi meetmed on vajalikud ja õigustatud, sest on ilmne, et nendega aidatakse liikmesriikidel ühiselt eurot kaitsta ja ergutatakse ühiste liidu struktuuride kasutamist, et suurendada koostööd ning õigeaegset ja ulatuslikku teabevahetust pädevate asutuste vahel.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Selleks et tagada programmi „Perikles IV“ rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Komisjon peaks vastu võtma iga-aastased tööprogrammid, milles määratakse kindlaks prioriteedid, eelarve jaotus ja meetmetele antava toetuse hindamiskriteeriumid. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhud, mil kaasrahastamise suurendamine on vajalik selleks, et anda liikmesriikidele suurem majanduslik paindlikkus, mis võimaldaks neil euro kaitsmist ja turvamist käsitlevad projektid edukalt teostada ja lõpule viia, peaksid olema osa iga-aastasest tööprogrammist.

(12)   Käesoleva määruse vähemoluliste osade täiendamiseks ja muutmiseks tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, milles käsitletakse artiklis 10 sätestatud programme ning artiklis 12 ja lisas osutatud näitajaid. Komisjon peaks vastu võtma iga-aastased tööprogrammid, milles määratakse kindlaks prioriteedid, eelarve jaotus ja meetmetele antava toetuse hindamiskriteeriumid. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhud, mil kaasrahastamise suurendamine on vajalik selleks, et anda liikmesriikidele suurem majanduslik paindlikkus, mis võimaldaks neil euro kaitsmist ja turvamist käsitlevad projektid edukalt teostada ja lõpule viia, peaksid olema osa iga-aastasest tööprogrammist. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprill 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

tõkestada võltsimist ja sellega seotud kelmusi ja pettusi ning nende vastu võidelda, tugevdades seeläbi liidu majanduse konkurentsivõimet ja kindlustades riikide rahanduse jätkusuutlikkuse.

tõkestada võltsimist ja sellega seotud kelmusi ja pettusi ning nende vastu võidelda, säilitades sellega euro pangatähtede ja müntide terviklikkuse, mis tugevdab kodanike ja ettevõtete usaldust nende ehtsusesse, tugevdades seeläbi usku liidu majandusse ja kindlustades riikide rahanduse jätkusuutlikkuse.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Programmi rakendamise rahastamispakett ajavahemikus 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 on 7 700 000 eurot (jooksevhindades).

1.  Programmi rakendamise rahastamispakett ajavahemikus 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 on 7 700 000 eurot1a (jooksevhindades).

 

__________________

 

1a Soovituslik summa, sõltuvalt üldisest mitmeaastasest finantsraamistikust.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon rakendab programmi koostöös liikmesriikidega, korraldades programmi rakendamise eri etappidel korrapäraseid konsultatsioone, võttes arvesse muude pädevate üksuste, eelkõige Euroopa Keskpanga ja Europoli võetud asjakohaseid meetmeid.

2.  Komisjon rakendab programmi koostöös liikmesriikidega, korraldades programmi rakendamise eri etappidel korrapäraseid konsultatsioone, tagades samal ajal järjepidevuse ja vältides tarbetut kattumist muude pädevate üksuste, eelkõige Euroopa Keskpanga ja Europoli võetud asjakohaste meetmetega. Selleks võtab komisjon artikli 10 kohaste tööprogrammide koostamisel arvesse olemasolevaid ja kavandatavaid EKP ja Europoli meetmeid euro võltsimise ja pettuste vastu.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – taane -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  parimad tavad euro võltsimise ning sellega seotud kelmuste ja pettuste ennetamiseks;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

—  arvutipõhiste tuvastusseadmete kasutamine;

—  tuvastusseadmete kasutamine;

Selgitus

Tagamaks, et kõik võimalikud seadmed oleks hõlmatud.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

—  toetus koostööle tegevuses, kuhu on kaasatud vähemalt kaks riiki, kui sellist toetust ei anta Euroopa institutsioonide või organite muude programmide raames;

—  toetus koostööle tegevuses, kuhu on kaasatud vähemalt kaks riiki, kui sellist toetust ei saa anda Euroopa institutsioonide või organite muude programmide raames;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud rühmadesse võivad kuuluda osalised kolmandatest riikidest, kui see on tähtis artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmiseks.

3.  Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud rühmadesse võivad kuuluda osalised kolmandatest riikidest.

Selgitus

Artikli 2 (ja kogu määruse) eesmärke tuleb igal juhul täita.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Programmi rakendatakse finantsmääruse artiklis 110 osutatud tööprogrammide kaudu.

1.  Komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 11 vastu delegeeritud õigusakte, et võtta vastu finantsmääruse artiklis 110 osutatud tööprogramme.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 12 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile ajavahemikuks 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027.

2.   Artikli 10 lõikes 1 ja artikli 12 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile ajavahemikuks 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 12 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 1 ja artikli 12 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertide ning EKP ja Europoli esindajatega.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon annab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule teavet programmi tulemuste kohta, võttes arvesse käesoleva ettepaneku lisas esitatud kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid.

3.  Komisjon annab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule, Euroopa Keskpangale, Europolile, Eurojustile ja Euroopa Prokuratuurile teavet programmi tulemuste kohta, võttes arvesse käesoleva ettepaneku lisas esitatud kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon edastab hindamiste tulemused koos oma tähelepanekutega Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Keskpangale.

3.  Komisjon edastab hindamiste tulemused koos oma tähelepanekutega Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Europolile, Eurojustile ja Euroopa Prokuratuurile.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liidu rahaliste vahendite saajad tunnistavad liidu rahaliste vahendite päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), andes eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud teavet.

1.  Liidu rahaliste vahendite saajad tunnistavad liidu rahaliste vahendite päritolu ja tagavad selle läbipaistvuse ja nähtavuse (eriti meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), andes eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud teavet.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Programmi üle teostatakse hoolikat järelevalvet, tuginedes näitajatele, mille eesmärk on mõõta programmi üld- ja erieesmärkide saavutamise ulatust. Sellel eesmärgil kogutakse andmeid järgmiste põhinäitajate jaoks:

Programmi üle teostatakse hoolikat järelevalvet, tuginedes näitajatele, mille eesmärk on mõõta minimaalse halduskoormuse ja kuludega programmi üld- ja erieesmärkide saavutamise ulatust. Sellel eesmärgil kogutakse andmeid järgmiste põhinäitajate jaoks:

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  avastatud võltseurode arv;

a)  liikmesriikide ja kolmandate riikide arv, kelle pädevad asutused on programmi raames võetud meetmetes osalenud;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  suletud ebaseaduslike võltsimisvabrikute arv ning

b)  programmi raames võetud meetmetes osalenute arv ja rahulolu määr, samuti muu võimalik tagasiside meetmete kasulikkuse kohta;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  programmi kaudu rahastatud meetmetes osalejatelt saadud tagasiside.

c)  riikide pädevatelt asutustelt saadud teave selle kohta, kui palju on otseselt tänu programmile paranenud koostööga avastatud võltsitud eurosid ja suletud ebaseaduslikke võltsimisvabrikuid;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Andmeid ja teavet peamiste tulemusnäitajate kohta koguvad igal aastal järgmised asjaosalised:

Andmeid ja teavet peamiste tulemusnäitajate kohta koguvad igal aastal komisjon ja programmi toetusesaajad:


SELETUSKIRI

Raportöör tegi oma muudatusettepanekud, kaaludes põhjalikult programmi „Perikles 2020” vahehindamist, mis koosnes välisaruandest, millele järgnes komisjoni teatis (COM(2017)741 final) ja komisjoni talituste töödokument (SWD(2017)444 final). Kuigi vahehindamine sisaldab palju asjakohast teavet, ei saa see raportööri arvates asendada asjakohast mõjuhinnangut, mis sisaldab kõiki sellise hindamise juurde kuuluvaid kaitsemeetmeid. Raportöör ei soovinud siiski menetlusi pikendada ja nõuda sellise mõjuhinnangu koostamist.

Vahehindamine näitas, et üldiselt vastab programm „Perikles 2020” oma eesmärkidele. Muret väljendati seoses sellega, et pädevad riiklikud asutused ei osalenud piisavalt programmi tegevustes, sest näib, et tegelikkuses saavad programmi tegevustest kasu peamiselt Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia pädevad riiklikud asutused.

Muret väljendati veel seoses sellega, et tulemuslikkuse kohta puuduvad asjakohased põhinäitajad. Kasutusel olevate meetmetega mõõdetakse avastatud võltsitud eurode ja suletud ebaseaduslike võltsimisvabrikute arvu, kuid need näitajad ei anna mingit teavet kõnealuse statistika ja programmi panuse vahelise seose kohta.

Raportöör jagab seda muret. Ta loodab, et liikmesriikide pädevate asutuste tihedam kaasamine iga-aastaste tööprogrammide koostamisse suurendab nende osalust.

Mis puudutab tulemuslikkuse põhinäitajaid, asendas raportöör komisjoni ettepanekus (selle lisas) loetletud näitajad selliste näitajate kogumiga, millega otseselt mõõdetakse programmi meetmete tõhusust.

Viimaseks vaatas raportöör põhjalikult läbi EKP arvamuse. Ta nõustub EKPga, et komisjoni ja EKP vahelist koostööd uue programmi „Periklese IV“ raames tuleks tugevdada. Tema arvates kehtib sama ka koostöö kohta Europoliga. Komisjoni praegune ettepanek jätab liiga palju võimalusi samaaegseteks tegevusteks, mistõttu need võivad omavahel kattuda. Seega on raportöör lisanud artiklitesse 4, 10, 12 ja 13 viited EKPle ja kui see on asjakohane, ka Europolile.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“)

Viited

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Vastuvõtmise kuupäev

4.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Esitamise kuupäev

7.2.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. veebruar 2019Õigusalane teave